Znižovanie biodiverzity

Pokles druhovej rôznorodosti a početnosti, spolu s klimatickou zmenou, predstavuje jednu z najväčších environmentálnych hrozieb dneška a to i pre samotnú spoločnosť. Druhová bohatosť je základom pre exitestenciu tzv. ekosystémových služieb, teda služieb, ktoré sú pre život ľudí na planéte kľúčové. Ide najmä o regulačné služby (udržiavanie stabilnej klímy a mikroklímy, čistenie vody a ovzdušia), zásobovacie služby (pitná voda, poľnohodpodárska produkcia) a podporné služby (tvorba pôdy, obeh živín).

Predpokladané dôsledky zmeny klímy na rastlinné a živočíšne druhy

Očakáva sa, že vyššie uvedené faktory narušia rôzne typu vnútro i medzidruhových vzťahov medzi jedincami a populáciami. Očakávajú sa zmeny v trofických vzťahoch (predátor – korisť) ako i symbiotických vzťahoch (rastliny – opeľovače). Zmena klímy ovplyvní aj vzťahy medzi druhmi a ich konkurencieschopnosť.

Celkovo možno povedať, že pod vplyvom výrazných zmien v ekologických podmienkach, posunu teplejších vegetačných pásiem smerom na sever a do vyšších nadmorských výšok, šíreniu nepôvodných druhov, inváznych druhov a škodcov, dôjde k oslabeniu adaptačnej schopnosti druhov a k ich ústupu, v niektorých prípadoch až zániku.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

What future is there for global biodiversity?
Why is biodiversity so important? – Kim Preshoff

Chcete vedieť viac?