Vysoká spotreba energie

Energia je pre život a rozvoj mesta kľúčovým faktorom. Súčasná závislosť na fosílnych palivách so sebou prináša vážne dôsledky, akými sú emisie skleníkových plynov, znečistenie a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Energia v rôznych podobách je potrebná na dopravu, priemysel, vykurovanie, chladenie, distribúciu vody a produkciu jedla. Z tohto dôvodu mestá produkujú približne 70 – 80% všetkých emisií na svete.

Produkcia emisií CO2 a rastúci dopyt po dodávkach elektriny, tepla, chladení a doprave je výzvou, ktorej budú musieť mestá v budúcnosti čeliť. Niektoré už dnes zakladajú produkciu energie na obnoviteľných zdrojoch, iné sú na ceste k vytváraniu inteligentného energetického systému, založeného na najmodernejších digitálnych technológiách.

Dohovor starostov a primátorov o klíme a energetike

Dohovor o klíme a energetike vznikol zo spojenia Dohovoru starostov a primátorov, ktorý politicky zaväzoval signatárov k dobrovoľným záväzkom pri znižovaní emisií CO2 a iniciatívy Mayors Adapt, ktorá sa zameriavala na prijímanie adaptačných opatrení. Dohovor združuje miestne samosprávy po celom svete, ktoré sa dobrovoľne zaviazali implementovať klimatické a energetické ciele EÚ.

Signatári dohovoru sa prihlásili k cieľom do roku 2050

  • urýchliť znižovanie emisií CO2 na ich území,
  • posilniť vlastné kapacity na adaptáciu na zmenu klímy,
  • umožniť svojim občanom prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii. 

V záujme premietnutia uvedeného záväzku do praktickej roviny, by mali signatári dohovoru do 2 rokov od rozhodnutia miestneho zastupiteľstva predložiť akčný plán energetického a klimatického rozvoja, s jeho kľúčovými opatreniami a následne o pokroku v impelementácii informovať verejnosť.

Čo je energetická chudoba?

Energetická chudoba je charakterizovaná ako

“situácia, v ktorej si domácnosť alebo jednotlivec nemôže dovoliť základné služby súvisiace s dodávkou energie – kúrenie, chladenie, svietenie a mobilitu, tak aby si zabezpečil dôstojné životné podmienky, z dôvodu nízkeho príjmu, vysokej ceny energií a nízkej energetickej efektívnosti domácnosti.”

Európska komisia, Občianske energetické fórum 2016

Život v energetickej chudobe má vážny dopad na zdravie, životný štandard, sociálnu inklúziu a kvalitu života jedinca. Z tohto dôvodu sa energetická chudoba stala predmetom v mnohých oblastiach plánovania – vrátane sociálnej, ekonomickej a samozrejme klimatickej a environmentálnej politiky. 

Energetická chudoba v Európe ako výzva 

Energetická chudoba je komplexným problémom. Presné stanovenie rozšírenia energetickej chudoby medzi občanmi EÚ nie je jednoduché. Podľa odhadov je jeden z 10 občanov postihnutý energetickou chudobou.

  • 57 miliónov ľudí si nemôže dovoliť udržiavať teplo v domácnosti počas zimy,
  • 104 miliónov ľudí si nemôže dovoliť udržiavať príjemné prostredie doma počas leta,
  • 10 miliónov ľudí býva viac ako 30 min. chôdze od zastávky verejnej dopravy,
  • 52 miliónov ľudí mešká s platením účtov za elektrinu.

Zníženie spotreby energie vo všetkých oblastiach

Budovy a bývanie 

Najväčšia zmena musí prísť zo strany koncových spotrebiteľov – rezidentov, firiem a priemyslu a to v podobe zníženia spotreby energie. O čo menej energie sa spotrebuje, o to menej je potrebné jej vyrobiť. Tejto zmene môžu napomáhať technológie, ako inteligentné siete e domácnosti. Uvedeným spôsobom je možné optimalizovať lepšie rozloženie spotreby počas dňa alebo inak zefektívniť spotrebu. Budovy ako také majú obrovský potenciál šetriť energiu ak sú postavené na základe nízkoenergetických konceptov a princípov pasívneho dizajnu. Úspory je možné robiť prostredníctvom integrácie vykurovania, chladenia, svietenia a distribúcie vody – v budovách novej generácie. Úspory je tiež možné urobiť vďaka zdrojom energie – solárne panely na streche, alebo využitím recyklovaných materiálov.

Doprava

Mestá musia rozvíjať atraktívny systém verejnej dopravy, s cieľom znížiť používania fosílnych palív na dopravu. Zároveň musia zabezpečiť budovanie infraštruktúry pre chodcov a cyklistov. 

Potraviny a voda 

Úspory je možné dosiahnuť na strane výroby, dopravy a zužitkovania potravín a tiež pri využívaní vody. Dôsledné využívanie jedla a recyklácia vody pomáhajú znížiť spotrebu energie. Mestá majú v tejto oblasti veľký potenciál.

Úlohou miest je spojiť všetky zdroje v záujme vytvárania synergického efektu. Toto môže byť dosiahnuté prostredníctvom vytvárania eko-priemyselných parkov, kde bude odpad a vedľajšie produkty slúžiť ako materiál pre ďalšie využitie. Znížia sa tak požiadavky na spotrebu energie a materiálov. 

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára

Video

9 tipov, ako by si mal šetriť energiou
Veda na dosah: Ako šetriť energie

Chcete vedieť viac?