Pripravenosť budov a infraštruktúry

V roku 2030 bude 6 ľudí z desať na svete žiť v meste. Klimatická zmena predstavuje vážne ohrozenie pre mestskú infraštruktúru a kvalitu života človeka. Extrémne teploty majú významný vplyv na zdravie obyvateľstva, kvalitu zelene ako aj mestskú infraštruktúru. 

Výzvy pre slovenské mestá a obce

V súčasnosti žije viac ako polovica obyvateľov Slovenska v mestách. Dôsledky zmeny klímy sa najviac prejavujú v sídlach mestského typu, ktoré majú vysokú hustotu obyvateľstva. Mestské prostredie je charakteristické vysokým podielom zastavaného územia a spevnených povrchov, zároveň vysokou koncentráciou infraštruktúry. Kvalitu života obyvateľov bude hlavne v mestách stále viac zhoršovať efekt tepelného ostrova, nedostatok zelene pri zastavaných plochách a budovách, absencia zelených striech, zhusťovanie zástavby a jej nevhodná výšková zonácia. 

Väčšina budov na Slovensku bola postavená v druhej polovici 20. storočia. Výstavba zohľadňovala pôvodné klimatické podmienky a technologické možnosti zhotovovania stavieb. Stavby sa významne podieľajú na celkovej spotrebe energie. Tieto fakty stavajú problematiku budov a jej riešenie do popredia, z pohľadu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a mitigácie – antropogénnej intervencie na zníženie emisií, alebo zvýšenie zachytávania skleníkových plynov.

Zraniteľnosť budov voči prejavom klimatickej zmeny

Budovy sú zraniteľné voči prejavom klimatickej zmeny najmä v podobe narušenia statiky, rizika kolapsu a poškodenia exteriérových technických zariadení. Na stavby vplýva aj pokles hodnoty z hľadiska ich umiestnenia v záplavových alebo rizikových, pobrežných oblastiach.

Sektor staviteľstva je jedným z najdôležitejších ako aj jedným z najviac znečisťujúcich sektorov hospodárstva. Súčasné čísla sú alarmujúce. Celosvetovo spotrebuje 50% prírodných zdrojov, 40% energií a produkuje 50% všetkého odpadu.

Bežne používané materiály – oceľ, betón, azbest, rôzne typy náterov a ťažké kovy, v rôznej fáze svojho vzniku, ťažby, spracovania, úpravy a distribúcie, kontaminujú životné prostredie a majú negatívny dopad na zdravie.

Dôsledky zmeny klímy na infraštruktúru v mestách

Pojem infraštruktúra zvyčajne odkazuje k širokému spektru rôznych oblastí ako napr. nehnuteľnostiam, dopravným komunikáciám, záchranným službám, financiám, potravinám, vláde, zdravotníctvu, vzdelávaniu, či ochrane obyvateľstva. Sieťová infraštruktúra je kľúčová pre fungovanie ekonomiky a spoločnosti. Jedná sa o energetickú infraštruktúru – siete, elektrárne, plynovody, transport – cesty, železnice, letiská, informačnú infraštruktúru a vodné hospodárstvo – vodovody, zásobárne vody.

Klimatická zmena má už dnes ďalekosiahly dopad na infraštruktúru. V budúcnosti bude mať výrazný vplyv na jej výkonnosť a funkčnosť. 

Dôsledky zmeny klímy v zastavaných územiach

 • nepriaznivá mikroklíma v dôsledku zosilnenia tepelného ostrova mesta a prehrievania spevnených povrchov,
 • zhoršenie tepelnoizolačných vlastností budov a zníženie kvality života obyvateľov bez adekvátneho bývania,
 • problémy s odtokom v dôsledku nedostatočne dimenzovanej resp. zastaralej kanalizačnej siete,
 • narušenie konštrukcie budov, zatopenie a poškodenie základov budov,
 • zrútenie stavieb v dôsledku zosuvov, spôsobených prívalovými zrážkami,
 • poškodenie zariadení budov – solárne panely, fotovoltické články a i.,
 • poškodenie povrchov a zariadení na verejných priestranstvách,
 • poškodenie infraštruktúry v lesoparkoch,
 • poškodenie fasád a omietok budov.

Výzvy súvisiace s prevádzkovou infraštruktúrou v meniacich sa klimatických podmienkach 

 • vyrovnávanie sa s potenciálne vyššími prevádzkovými teplotami počas leta a so zvýšenou frekvenciou, intenzitou teplotných vĺn a extrémnych horúčav,
 • ochrana zastavaného prostredia a potreba relokácie infraštruktúry, pre hroziaci rast hladiny morí a oceánov, časté povodne,
 • zabezpečenie zásobovania vodou a energiou počas vrcholov spotreby, na chladenie a vykurovanie.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára

Video

Building Regulation for Resilience
The world is poorly designed. But copying nature helps.
https://www.youtube.com/watch?v=0MIurw7VD58
Building a Smart, Sustainable and Resilient Singapore
Sustainable architecture thanks to 3D printers

Chcete vedieť viac?