Neefektívne odpadové hospodárstvo

Odpadom sú nepotrebné veci, ktoré už majiteľovi neprinášajú úžitok a ich majiteľ sa ich chce zbaviť. Odstránenie odpadu je nevyhnutné pre zdravé prostredie a ochranu životného prostredia. Všeobecne chápeme odpad ako komunálny odpad. Nie je to však jediný typ odpadu. 

Odpadové hospodárstvo je pomenovaním pre zber, prepravu, recykláciu a monitorovanie odpadu. Tento pojem je priradený odpadovému materiálu, ktorý sa produkuje prostredníctvom ľudskej činnosti. Zaobchádza sa s ním tak, aby sa vyhlo jeho nepriaznivému vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Odpad má formu hmoty – plynnú, kvapalnú, tuhú a formu rádioaktívnej látky.

Metódy nakladania s odpadom sa líšia pre rozvinuté a rozvojové krajiny, pre mestské a vidiecke obyvateľstvo, priemyselné a obytné oblasti. Nakladanie s odpadom v metropolitných a vidieckych oblastiach je zodpovednosťou miestnej samosprávy.

Náklady spojené s odpadom

Environmentálne náklady

Neriadený odpad láka hlodavce a hmyz, ktorý často roznášajú gastrointestinálne parazity, žltú zimnicu, červy, mor a pod. 

Nebezpečný odpad, najmä keď je spaľovaný, spôsobuje rôzne vážne choroby, vrátane rakoviny. Toxické odpadové materiály kontaminujú povrchovú vodu, podzemnú vodu, pôdu a vzduch. Spôsobujú mnoho problémov ľuďom, faune a flóre, ekosystémom. Spracovanie odpadu a likvidácia odpadu produkujú emisie skleníkových plynov, najmä metánu, ktoré významne prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.

Sociálne náklady

Nakladanie s odpadom je aj dôležitou otázkou environmentálnej spravodlivosti. Mnohé z environmentálnych záťaží znášajú viac marginalizované skupiny, ako napr. rasové menšiny, ženy a obyvatelia rozvojových krajín. Potreba rozširovania a umiestnenia zariadení na spracovanie a likvidáciu odpadu sa celosvetovo zvyšuje. V súčasnosti existuje rastúci trh s cezhraničným pohybom odpadu. Väčšina odpadu prúdi medzi rozvinutými krajinami, značné množstvo odpadu sa však presúva z rozvinutých do rozvojových krajín.

Ekonomické náklady 

Hospodárske náklady na odpadové riešenia sú vysoké. Často ich uhrádzajú mestské samosprávy. Financie sa dajú ušetriť efektívnejšie navrhnutým spôsobom zberu, úpravami vozidiel a verejným vzdelávaním. Politika v oblasti životného prostredia, akou je napríklad „plať za to, čo vyhodíš“ – Pay as you throw “PAYT”, znižuje náklady na odpadový manažment a prispieva k zníženiu množstva odpadu. Zhodnocovanie odpadu – recyklácia, opätovné použitie – obmedzuje ekonomické náklady. Nie je potreba získavania nových surovín a znižujú sa aj náklady na dopravu. 

Umiestnenie zariadení na spracovanie a likvidáciu odpadu často znižuje hodnotu majetku, pozemku alebo budovy. Prinášajú hluk, zvýšenú prašnosť, znečistenie a celkovú neatraktívnosť lokality. Neformálny sektor odpadového hospodárstva vytvárajú zberači odpadu, ktorí zabezpečujú zber a odvoz kovov, skla, plastov, textílií a iných materiálov. Následne s týmito materiálmi obchodujú, za účelom zisku. Toto odvetvie výrazne mení a znižuje množstvo odpadu, no sú s tým spojené mnohé negatívne aspekty ako chorobnosť, chudoba, vykorisťovanie a zneužívanie zamestnancov spoločností.

Odpad ovplyvňuje zdravie ľudí

Vystavenie nebezpečnému odpadu negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie. Deti sú voči znečisteniu zraniteľnejšie. Môže to dospieť k chorobám z uvoľňovania chemického odpadu do životného prostredia, ktoré vedú k chemickej otrave.

Modernizácia a pokrok majú svoj podiel na znečistení pôdy, vzduchu alebo vody. S rastom svetovej populácie a zvyšujúcim sa dopytom po potravinách a ďalších základných potrebách, došlo zároveň k nárastu odpadu, ktorý denne vytvára každá domácnosť. Odpad sa vyhadzuje do zberných miest komunálneho odpadu, odkiaľ ich zhromažďujú obce a ďalej je prepravovaný na skládky. Pri neefektívnej infraštruktúre sa nedopraví všetok odpad na konečné skládky. Ak sa v tomto štádiu nesprávne zbiera a likviduje, môže to mať vážny dopad na zdravie obyvateľstva a okolité životné prostredie.

Odpad, ktorý nie je správne riadený, najmä výkaly a iný tekutý a tuhý odpad z domácností, predstavuje vážne zdravotné riziko a vedie k šíreniu infekčných chorôb. Voľne ležiaci odpad priťahuje muchy, potkany a ďalších škodcov, ktorí šíria choroby. Mokrý rozkladajúci sa odpad uvoľňuje zápach. Vedie to k nehygienickým podmienkam a k zvýšeniu zdravotných problémov. Nákaza morom, ktorá sa v minulosti vyskytla v niektorých mestách sveta, je vhodným príkladom utrpenia ľudstva v dôsledku necitlivého prístupu miestnach orgánov k udržaniu čistoty v meste. Plastový odpad je ďalším faktorom, ktorý negatívne vplýva na zdravie človeka a životné prostredie. Nadmerný tuhý odpad je nevyhnutné kontrolovať prijatím vhodných preventívnych opatrení.

Odpad ohrozuje vodu

Riziko environmentálnej záťaže hrozí najmä v oblastiach skládok ťažobného odpadu a zmesového komunálneho odpadu, ak sa nachádzajú v dosahu záplavovej oblasti alebo v blízkosti zdrojov podzemnej vody. Preventívne prijaté opatrenia môžu v tejto veci významne pomôcť. 

Čo je nebezpečný odpad?

Použitý alebo vyradený materiál, ktorý je škodlivý pre životné prostredie a zdravie sa považuje za nebezpečný odpad. Sú ním ťažké kovy a toxické chemikálie, používané v priemyselných výrobkoch a procesoch, ako aj infekčný medicínsky odpad a rádioaktívny materiál, napr. vyhoreté jadrové palivové tyče.

Ako je na tom Slovensko?  

Produkcia odpadu na Slovensku výrazne vzrástla, až o 34% medziročne. Medzi rokom 2016 a 2017 objem odpadu vzrástol o 1/3. Pri takomto množstve odpadu sa jedná o 2 140 000 ton komunálneho odpadu. Na jedného obyvateľa tak pripadne priemerne až 400 kg komunálneho odpadu. Údaje eviduje Štatistický úrad a odvoláva sa na nich aj Správa o stave životného prostredia SR z dielne envirorezortu a Slovenská agentúra životného prostredia.

Najviac odpadu na obyvateľa pripadne, podľa dostupných záznamov, v Bratislavskom kraji. Priemerne dosahuje až 502 kg odpadu na obyvateľa, čo súvisí s ekonomickou silou kraja. Pre porovnanie v Prešovskom kraji je produkcia komunálneho odpadu na úrovni 290 kg na obyvateľa. 

Aký je dôvod výrazného nárastu odpadu na Slovensku?

Hlavnou príčinou sú práce na infraštruktúre, prebiehajúca výstavba a úprava ciest a železníc. Na základe zdrojov Správy o stave životného prostredia SR, sme na Slovensku vyprodukovali odpad v celkovom objeme 14,28 miliónov ton, vrátane nebezpečných a ostatných odpadov. 

Priemyselná výroba je hlavným tvorcom odpadu, tvorí až 1/3 podielu z celkového objemu. Nižším percentuálnym podielom sa na celkovom objeme odpadu podieľajú čističky odpadových vôd, dodávka plynu, elektriny, studeného vzduchu a pary.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Dirty Business: what really happens to your recycling
Why China Doesn’t Want Your Trash Anymore
https://www.youtube.com/watch?v=g3-B6ygNT6c
The most toxic place on earth – Agbogbloshiea

Chcete vedieť viac?