Nadmerný hluk

Miera hluku v mestách neustále stúpa. Nadmerný hluk v meste je záťažou pre životné prostredie, znižuje kvalitu života a ohrozuje zdravie človeka, vplýva na všetky živé organizmy.

Faktorov je viac a často pôsobia v súčinnosti

  • nedostatočné urbanistické plánovanie,
  • nadmerné zaťaženie automobilovou dopravou,
  • stavebné práce v meste a priemyselné budovy,
  • údržba mestskej zelene a spoločenské aktivity, turizmus. 

To, nakoľko pôsobí nadmerný hluk rušivo, je ovplyvnené aj jeho šírením v mieste a čase. Inak je vnímaný hluk v obytnej zóne, turistickom centre, počas dňa alebo v nočných hodinách.

Ako vplýva hluk na zdravie človeka?

Negatívny vplyv hluku na zdravie obyvateľstva sa skúma. Doterajšie výskumy nadmerného hluku a jeho pôsobenia na zdravie ľudí naznačujú, že prispieva k zvýšeniu ischemickej choroby srdca, a to najmä u starších ľudí. U všetkých vekových skupín sa nadmerný hluk spája so zvýšeným rizikom poruchy spánku, pozornosti, poškodenia sluchu, zvýšenou hladinou stresu a ohrozením psychického zdravia človeka. Citlivé na hluk sú tiež deti, u ktorých môže spôsobovať poruchy pozornosti, učenia a správania. Miera, akou hluk ovplyvňuje zdravie, závisí od individuálnej citlivosti a od frekvencie, intenzity a doby, kedy je osoba nadmernému hluku vystavená.

Vplyv hluku na zvieratá

U zvierat narušuje nadmerný hluk schopnosť orientácie, reflexy a inštinkty. Ovplyvňuje tak ich prirodzené vzorce správania spojené s hľadaním potravy, rozmnožovaním, vzájomnou komunikáciou, migráciou a ochranou pred predátormi. Niektoré živočíšne druhy sú citlivejšie ako ľudia a vystavenie nadmernému hluku môže u nich spôsobiť vážne poškodenie, až stratu sluchu.

Štúdia, ktorá porovnávala sláviky v mestách so slávikmi vo voľnej prírode dokázala, že mestské sláviky spievajú viac počas nočných hodín, kedy sa hluk v meste znižuje. Nočné spievanie stúpalo závisle od zvyšujúcej sa intenzity hluku v meste, počas dňa.

Hluk a Európska únia

V EÚ upravujú limity hluku, ich posudzovanie a spôsob jeho kontroly Smernicou 2002/49/CE20. Na základe tejto smernice vypracovali jednotlivé krajiny akčné plány a mapy hluku, ktoré sú povinné skúmať a vyhodnocovať v 5-ročných intervaloch.

Cestná doprava

Nariadenie o hladine zvuku motorových vozidiel zavádza novú metódu testovania emisií hluku a znižuje jeho limitné hodnoty. Iné nariadenia stanovujú limity hluku pre mopedy a motocykle. Okrem toho reguluje testovanie a obmedzovanie hladiny hluku vydávaného kontaktom pneumatík s vozovkou, s cieľom jeho postupného znižovania.

Letecká doprava

Od júna 2016 sú v platnosti nové predpisy pre letiská s viac než 50 000 civilnými letmi ročne. Štúdia hluku leteckej dopravy v okolí londýnskeho letiska Heathrow zistila, že vysoké hladiny hluku obyvateľov zvyšovali riziko ich hospitalizácií a úmrtí na mŕtvicu a srdcové ochorenia. Priemerný nárast expozície hluku z leteckej dopravy o 10 db spôsobil výrazný nárast rizika vysokého krvného tlaku, srdcových infarktov a mŕtvice.

Železničná doprava

V kontexte smernice stanovuje TSI – technická špecifikácia interoperability týkajúca sa hluku, maximálnu úroveň hluku spôsobovaného novými koľajovými vozidlami. 

Nariadenia vyplývajúce zo Smernice 2002/49/EC boli začlenené do slovenskej legislatívy zákonom NR SR č. 2/2005 Z. z., o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Hluk a Slovensko

Na Slovensku vykonával Úrad verejného zdravotníctva SR v minulosti orientačný internetový prieskum, do ktorého sa zapojili dobrovoľní respondenti. Z respondentov, ktorí sa do prieskumu zapojili, zaťažoval hluk z cestnej premávky približne 53% ľudí, hluk zo stavebnej činnosti približne 33% a hluk z mimopracovných aktivít človeka v interiéri asi 28% respondentov.

Hlavné mesto SR – Bratislava, patrí medzi najhlučnejšie mestá v Európskej únii. Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie vychádza zo strategickej hlukovej mapy, vypracovanej v roku 2011. Zahŕňa územie Bratislavy, Chorvátskeho Grobu, Ivanky pri Dunaji, Bernolákova a Mostu pri Bratislave. Zachytáva problémové oblasti, navrhuje krátkodobé opatrenia a dlhodobú stratégiu znižovania hlukovej záťaže v týchto oblastiach.

Akčný plán ochrany pred hlukom pre Bratislavu nájdete na oficiálnej web stránke mesta.

Úrad verejného zdravotníctva SR pre posudzovanie nadmerného hluku prebral limity vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou. V Slovenskej republike problematika hluku spadá do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, konkrétne pod Regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Obťažuje vás nadmerný hluk?

Dohľad nad porušovaním limitov hluku vykonávajú Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Na RÚVZ môžete podať podnet pre podozrenie z nadmerného hluku vo vašej obytnej zóne, spôsobenou cestnými komunikáciami alebo vibráciami spôsobenými nákladnou dopravou. V prípade nadmerného hluku, ktorého zdrojom je hlasná hudba, reštaurácie, bary alebo letné terasy, je potrebné obrátiť sa na konkrétnu obec.

Prípustné hodnoty pre hluk je možné nájsť vo vyhláške č. 549/2007 Z. z. na epi.sk

  • V roku 2016 boli na Slovensku vypracované strategické hlukové mapy pre vybrané úseky železničných dráh, v správe Železníc SR, na ktorých bola intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tis. pohybov za rok. Územie bolo rozdelené do šiestich súvislých celkov (Z1 – Z6) s počtom 393 234 obyvateľov, čo predstavuje približne 7,2 % celkového počtu obyvateľov (stav pre rok 2016).
  • V roku 2016 boli spracované strategické hlukové mapy pre vybrané úseky II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava pre prevádzku v roku 2011. V okolí sledovaných ciest žije priebežne 2 000 obyvateľov, s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Ldvn a približne 1 100 obyvateľov, s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Lnoc.
  • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 na úsekoch ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest žije: 84 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 60 dB, 108 400 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 50 dB, 43 600 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 65 dB, 60 300 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB. 
  • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011, v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií v správe Národnej diaľničnej spoločnosti žije: 16 900 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 60 dB, 31 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 50 dB, 3 800 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 65 dB, 6 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB.
  • Na základe hodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v Bratislavskej aglomerácii z celkového počtu 494 546 obyvateľov žije:  64 000 obyvateľov v bytoch s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluk Ldvn = 65 dB z dopravy po pozemných komunikáciách, 23 900 obyvateľov z dopravy na železnici a 200 obyvateľov z dopravy na letisku M. R. Štefánika. S prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB žije 50 800 obyvateľov z dopravy po pozemných komunikáciách, 34 900 obyvateľov zo železničnej dopravy a leteckou dopravou nie sú exponovaný žiadny obyvatelia.

Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v Košickej aglomerácii z celkového počtu 231 917 obyvateľov (prihlásených k trvalému pobytu) žije: 16 300 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluk Ldvn = 65 dB z dopravy po pozemných komunikáciách a 2 000 obyvateľov z dopravy na železnici. S prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB žije 16 700 obyvateľov z dopravy po pozemných komunikáciách a 4 400 obyvateľov zo železničnej dopravy.

Čo sú hlukové mapy 

Na základe Smernice 2002/49/CE20 sú členské krajiny EÚ povinné vypracovať hlukové mapy a nadväzujúce akčné plány na ochranu pred hlukom. Hlukové mapy aj akčné plány sa musia vypracovať pre vybrané aglomerácie, okolie väčších ciest, väčších železničných tratí a letísk. Definícia väčších miest je uvedená v smernici, rozsah územia je uvedený v slovenských predpisoch.

Obsahom hlukových máp je stanovenie priemernej hlukovej záťaže počas jedného roka v exteriéri. Určenými zdrojmi hluku sú cestná, električková, železničná a letecká doprava, priemysel. Povinnosťou je tiež stanoviť počet obyvateľov, ktorí sú nadmerným hlukom postihnutí. Hluková záťaž sa stanovuje výpočtom, s využitím matematického modelovania. 

Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku.

Transpozíciou uvedenej smernice do slovenskej legislatívy je zákon NR SR č. 2/2005 Z. z., o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Viete viac? 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Noise Pollution : Meaning , Causes , Effects and Control Measures
Noise Pollution Is Much Worse For You Than You Think
How noise pollution is ruining your hearing

Chcete vedieť viac?