Kvalita vody

Odhaduje sa, že viac ako miliarda ľudí v súčasnosti nemá prístup ku kvalitnej pitnej vode a vhodné hygienické zariadenia. Týka sa to najmä najchudobnejších regiónov sveta. Prístup k pitnej vode bude v budúcnosti ešte viac negatívne ovplyvnený, dopadmi zmeny klímy a globálneho otepľovania. Zvyšovanie frekvencie extrémnych období sucha a povodní výrazne ovplyvňuje množstvo a kvalitu pitnej vody. Na problémy s vodou vplýva aj rast populácie a zvyšujúci sa blahobyt. Ľudstvo potrebuje vodu nielen na pitie, ale aj na uspokojenie svojich energetických a potravinových potrieb.

Dosiahnutie trvalo udržateľnej spotreby vody, a zabezpečenie jej dostatku v požadovanej kvalite, je možné len prostredníctvom uvážlivého manažmentu, uplatňovania inteligentných technológií, kvalitnej profesionálnej politiky, transparentnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom a oceňovaním skutočných nákladov na vodu.

Aké výzvy čakajú na mestá a obce?

Voda je vzácny, vyčerpateľný a zároveň životne dôležitý zdroj. Poskytovanie dostatku pitnej vody v požadovanej kvalite, bude v budúcnosti pre rastúcu populáciu a priemyselnú výrobu, v mnohých krajinách jedným z najvážnejších problémov. Predpokladá sa, že globálny dopyt po vode prekročí v roku 2030 ponuku. V dôsledku toho je a bude potreba chrániť prírodné vodné zdroje ešte významnejšia. 

Ako je to s vodou miest a obcí vo svete? 

Za posledných 25 rokov sa v oblasti zabezpečenia pitnej vody dosiahol obrovský pokrok.  Od roku 2010 má viac ako 6 miliárd svetovej populácie prístup k zdrojom pitnej vody, čo predstavuje nárast o 2 miliardy v porovnaní s rokom 1990. Vyše miliardy ľudí stále ešte nemá prístup k vode z čistého, bezpečného zdroja a viac ako 2,6 miliardy ľudí nemá prístup na toalety a k iným dôležitým hygienickým zariadeniam. Tieto nedostatky sú hlavnou príčinou kontaminácie vody a chorôb prenášaných vodou. V súčasnosti sa tieto výzvy týkajú najmä rozvojových krajín, avšak v budúcnosti bude nedostatkom zdrojov postihnutá v čoraz väčšej miere aj Európa. Výzvy súvisiace s vodou sa zvyšujú pod vplyvom rastu mestského obyvateľstva a potreby zvyšovania kapacít, efektivity a modernizácie.

Aký je vplyv klimatickej zmeny na vodu?

Podľa klimatológov bude jedným z najväčších dopadov zmeny klímy práve narušenie kolobehu vody. Vzhľadom k tomu, že je náš každodenný život ním ovplyvnený, je dôležité pochopiť, aký konkrétny dopad má / bude mať zmena klímy na jeho zmenu a teda aj na dodávku pitnej vody, hygienu, výrobu potravín a energie.

Kolobeh vody je mimoriadne dôležitý proces, ktorý zabezpečuje jej dostupnosť pre všetky živé organizmy, a reguluje klimatické podmienky na našej planéte.

Čo je to mestský kolobeh vody?
Voda vstupuje do mesta zrážkami alebo pitnou vodou cez vodovodný systém. Zrážková a pitná voda vo väčšine prípadov stále nie je recyklovaná, aj keď je v tejto oblasti obrovský potenciál. Vzhľadom k tomu, že vodné zdroje budú v budúcnosti pod vplyvom klimatickej zmeny a globálneho otepľovania viac ohrozené ako dnes a mestá budú čeliť suchu a extrémnym teplotám, bude efektívnejšie hospodárenie s vodou prostredníctvom vytvárania mestského vodného kolobehu nevyhnutné.

Ako ľudia ovplyvňujú kolobeh vody?

Kolobeh vody ľudia ovplyvňujú z hľadiska kvantitatívneho a kvalitatívneho prostredníctvom

 • čerpania podzemnej vody na pitie a zavlažovanie,
 • na využite v rôznych sektoroch hospodárstva,
 • používaním pesticídov a chemikálií,
 • odlesňovaním,
 • urbanizáciou.

Nadmerná spotreba vody

Zodpovedné využívanie vodných zdrojov je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Plytvanie s vodou patrí k najvážnejším problémov. 

Hlavným dôvodom plytvania s vodou je zastaralá a neefektívna infraštruktúra, no prítomné sú aj ďalšie faktory. Napríklad v Mexico City sa v procese distribúcie stratí takmer 50% vody, ktorá má nízku kvalitu. Mesto trpí častými záplavami, nedostatkom zavlažovania a niektoré použité materiály v systéme manažmentu vody majú podľa WHO karcinogénne účinky.

Voda a jej kontaminácia

K hlavným príčinám kontaminácie patrí

 • priemyselná výroba – ropa, chemikálie a ťažké kovy,
 • nesprávne nakladanie s odpadom z priemyslu a domácností a s nebezpečným odpadom,
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo – využívanie hnojív, herbicídov a insekticídov.

Dôsledky znečistenia vody

Znečistenie vody má priamy aj nepriamy dopad takmer na všetky organické zložky životného prostredia. Negatívne ovplyvňuje vitalitu ekosystémov – pôdnych, lesných, morských a oceánskych, a prostredníctvom nich aj ľudské zdravie. 

Predpokladaný dopad zmeny klímy na kolobeh vody a vodné hospodárstvo, podľa Stratégie adaptácie Slovenskej republiky.

Klimatické modely naznačujú zmenu v rozložení atmosférických zrážok na Zemi a zmenu v početnosti a intenzite extrémnych prejavov počasia. Podľa siedmej národnej správy o zmene klímy SR budú v rokoch 2075 – 2100 na Slovensku celkové úhrny zrážok približne o 10% nižšie ako doteraz, využiteľné vodné zdroje poklesnú o 30 – 50%. Predpoklad je, že nastane oveľa nerovnomernejšie rozloženie zrážkových úhrnov v priebehu roka a v jednotlivých regiónoch Slovenska. Tomu bude zodpovedať aj vývoj odtokových pomerov na Slovensku. Podľa rôznych klimatických scenárov možno na väčšine územia predpokladať zmenu dlhodobého priemerného ročného odtoku, pričom výraznejší pokles sa predpokladá najmä v oblasti nížin. Očakávajú sa najmä zmeny dlhodobých mesačných prietokov. Predpokladá sa nárast zimného a jarného odtoku a pokles letného a jesenného odtoku, najmä vo vegetačnom období.

Z týchto scenárov vyplýva, že významným prejavom zmeny klímy na našom území môžu byť dlhotrvajúce obdobia sucha v letných a jesenných mesiacoch, spojené s nedostatkom vody. Tento jav nastane v dôsledku výrazného úbytku snehu v zime a jeho skoršieho topenia sa na jar, skoršieho nástupu vegetačného obdobia a tým aj výraznejšieho výparu v jarných mesiacoch, zároveň aj v dôsledku nižších zrážok a vyšších teplôt v letnom období. Výsledkom bude výrazný nedostatok pôdnej vlhkosti v druhej polovici leta a na začiatku jesene. Suché periódy môžu byť prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou, s intenzívnymi zrážkami. Počet dní s búrkou, by sa oproti súčasnosti nemal zmeniť (15 – 30 za leto), ale veľmi silných búrok bude pravdepodobne o 50 % viac. Ďalej sa predpokladá, že sa budú na Slovensku pri mimoriadne silných búrkach objavovať tornáda. Možno očakávať častejší výskyt bleskových lokálnych povodní, v rôznych častiach Slovenska. 

Zdokumentovaný pokles výdatnosti prameňov (zdrojov podzemných vôd) za obdobie rokov 1981 až 2015 sa pohybuje v priemere 8%.

Zmena klímy negatívne ovplyvňuje kvalitu vodných zdrojov. Vplyvom prívalových dažďov a povodňových stavov sa krátkodobo výrazne zhoršuje stav útvarov povrchovej vody, ako aj chemický stav zdrojov podzemnej vody, využívaných na zásobovanie pitnou vodou. V období nízkych vodných stavov zas hrozí riziko zvyšovania eutrofizácie – zvyšovanie teploty vody, čo má rovnako nepriaznivý vplyv na jej kvalitu, ako aj na stav a kvalitu ekosystémov, od nej závislých.

Predpokladaný dopad na slovenské mestá

Vodné zdroje – pitná, úžitková a technologická voda, vodné toky, nádrže a pod.

 • zvýšené nároky na spotrebu pitnej vody a úžitkovej vody na zavlažovanie,
 • zvýšené nároky na stokovú sústavu a odvádzanie prívalových zrážok,
 • problém so zásobovaním pitnou vodou a zavlažovaním,
 • bleskové povodne a záplavy spôsobujúce škody,
 • pokles vodného stavu,
 • eutrofizácia.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Protecting Water Quality for People and the Environment
Could your favourite beer be history by 2027? New European campaign to save the EU water law
SOLUTIONS – for improved water quality in Europe’s rivers

Chcete vedieť viac?