Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Náš postoj k spotrebe či komunite môže byť našim prejavom zodpovednosti aj aktívneho občianstva. Máme k dispozícii viac produktov a služieb ako kedykoľvek predtým v histórii. V tejto situácii majú zároveň mladí ľudia čoraz väčší vplyv na nákupné rozhodnutia celej rodiny.Vzťah ku komunite, životnému prostrediu aj riešeniam klimatickej zmeny je preto veľmi dôležitý. Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych zručností a získanie potrebných znalostí. Ako na to?

Ako prispôsobiť vyučovanie biológie riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie biológie riešeniam klimatickej zmeny?

Výskum v oblasti biológie pomáha pochopiť globálne aj miestne ekosystémy a prináša riešenia pre životné prostredie, hospodárstvo aj naše každodenné životy. Vzdelávanie v oblasti biológie hrá dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní verejnej mienky a tvorbe environmentálnych politík na štátnej aj lokálnej úrovni. Úlohou je hľadať vedecké odpovede na spoločenské výzvy ako sú zmena klímy, lokálne prejavy, nahradenie chemických látok v domácnostiach, kontaminácia podzemných vôd, práca s odpadom či potravinová bezpečnosť. Ako vzbudiť u študentov biológie záujem o riešenia klimatickej zmeny?

Ako podporiť užitočný hmyz v krajine?

Ako podporiť užitočný hmyz v krajine?

Za posledné dekády populácie hmyzu po celom svete klesli o desiatky percent a situácia je vážna. Hlavné faktory, ktoré prispievajú k znižovaniu počtu hmyzu sú: strata pôvodných biotopov, znečistenie vzduchu a pôdy, používanie pesticídov a chemických hnojív a zmena klímy. Čo môžeme urobiť pre podporu hmyzu potrebného na obnovu lokálnych ekosystémov?

Ako destilovať esenciálne oleje z rastlín?

Ako destilovať esenciálne oleje z rastlín?

Vyše 700 druhov rastlín obsahuje prospešné éterické oleje. Medzi tieto druhy rastlín patrí napríklad aromatická levanduľa alebo rozmarín. Ich extrakciou vznikajú esenciálne, vysoko koncentrované oleje, ktoré však radíme medzi nákladnejšie záležitosti. Najbežnejšou metódou extrakcie je destilácia, a preto sú pomerne jednoduché na výrobu doma.

Ako kompostovať na záhrade?

Ako kompostovať na záhrade?

Odporúčame zohľadniť niektoré zásady a pravidlá, ktoré sú rokmi overené v praxi. Výber vhodného umiestnenia pre vaše kompostovisko je rozhodujúci. Vyhľadajte vodorovnú, dobre odvodnenú oblasť, ktorá je dostatočne blízko vášho domu, aby bola ľahko prístupná. Miesto, na ktorom bude kompostovisko by nemalo byť preexponované vetrom, a tiež by nemalo byť na priamom slnečnom svetle. Ideálne je miesto, ktoré je chránené, na čiastočnom slnečnom svetle a v tesnej blízkosti zdroja vody.

Ako obnoviť trávne porasty použitím lokálnych zmesí osiva?

Ako obnoviť trávne porasty použitím lokálnych zmesí osiva?

Existujú dve základne možnosti, ako obnoviť trávnatý porast prírode blízkym spôsobom. Zároveň tým vieme podporiť prirodzené ekosystémy a biotopy pre rastliny a živočíchy, pomôcť k zachovaniu miestnych genetických fondov a podporiť zvýšenie biodiverzity a diverzity a estetiku krajiny vôbec.

Ako extrahovať  esenciálne oleje?

Ako extrahovať esenciálne oleje?

Ekosystém tône obsahuje veľké množstvo rastlinných aj živočíšnych druhov a mikroorganizmov. Tône sú určené najmä pre vodné rastliny, obojživelníky, vodné bezstavovce a mäkkýše. Nie sú to vodné plochy určené na chov rýb.  V okolí tône rastie často špecifická vegetácia.

Ako vytvoriť alebo obnoviť  tôňu v krajine?

Ako vytvoriť alebo obnoviť tôňu v krajine?

Ekosystém tône obsahuje veľké množstvo rastlinných aj živočíšnych druhov a mikroorganizmov. Tône sú určené najmä pre vodné rastliny, obojživelníky, vodné bezstavovce a mäkkýše. Nie sú to vodné plochy určené na chov rýb.  V okolí tône rastie často špecifická vegetácia.

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

xistujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov.