Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

xistujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov.

Inteligentná pôda ako substrát

Inteligentná pôda ako substrát

Spracovanie inteligentných pôd má dvojaký účel, na jednej strane je zhodnotený použitý odpad, minimalizujú sa potenciálne vplyvy na životné prostredie vyplývajúce zo zlého hospodárenia s nimi a na druhej strane sa degradované pôdy získavajú bez nadmerných nákladov.

Vertikálne helofytové filtre

Vertikálne helofytové filtre

Helofytový filter je pieskový filter, ktorý je všeobecne zasadený rákosím. Vlastné ošetrenie vody sa vykonáva baktériami žijúcimi v koreňoch. Trstiny slúžia hlavne na prevzdušňovanie koreňov a na zachytávanie dusičnanov a fosforu.

Terénne úpravy zavlažovacej politiky

Terénne úpravy zavlažovacej politiky

Ak je v časoch dlhšieho sucha šanca na poškodenie vegetácie, musí byť zavlažovaná. Ak sa to vykonáva periodicky (týždenne), rastliny si zvyknú, že sa to nevyskytuje denne a zakorenia sa hlbšie v pôde. Ak sa zavlažovanie vykonáva neskoro v priebehu dňa, dochádza aj k menšej strate odparovaním. Druhy môžu byť zoskupené v súlade s ich požiadavkami na vodu; rozvrh zavlažovania je možné zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Výber rastlín odolných voči suchu

Výber rastlín odolných voči suchu

Rastliny odolné voči suchu sú vhodnejšie na premostenie dlhších období sucha, pretože majú väčšiu schopnosť absorbovať vodu v mestských oblastiach a / alebo majú relatívne nízku úroveň odparovania. Hoci všetky klimatické scenáre ukazujú priemerný nárast zimných teplôt, vegetácia v Holandsku musí byť odolná voči mrazu. Stredomorská vegetácia nemôže byť ľahko zasadená.

Pestré riečne brehy a výsadbové zóny

Pestré riečne brehy a výsadbové zóny

V rybníkoch, parkoch a iných mestských zelených plochách môžu byť časti vodného dna nepriepustné použitím balvanitej hliny. V obdobiach extrémneho sucha a nízkych hladín vody zostane v týchto povrchových vodách voda, ktorá vytvára bazény, kde môžu prežiť ryby a iné vodné živočíchy.

Mestské mokrade

Mestské mokrade

Mokrade sú prírodné oblasti bohaté na vodu, ktoré sa vyskytujú hlavne pozdĺž riek a delt. To sú však tie isté miesta, kde sa vyskytuje väčšina urbanizácie. Rozširovanie miest a zodpovedajúco nižšie hladiny podzemnej vody vyvíjajú tlak na mokrade a mokrú prírodu na celom svete. Mokrade sú svojou povahou preplnenými oblasťami pre rieky a ako také sú prirodzenými nárazníkmi dažďovej vody.

Odvod vody do zeme

Odvod vody do zeme

Ak je priestor, ktorý je k dispozícii, dostatočne veľký a zem je vhodná, môže sa dažďová voda zo striech a spevnených plôch infiltrovať priamo do lúk a iných zelených plôch. Plocha potrebná pre vsakovanie by mala byť približne 50% pripojeného spevneného povrchu.

Lúka s rovinou, na ktorú je odvádzaná voda vyžaduje väčší priestor, ale je nenáročná na údržbu. Podzemné infiltračné systémy sú efektívnejšie z hľadiska použitého priestoru, ale potrebujú pravidelnú údržbu. Systémy s infiltračnou rovinou majú zároveň väčšiu čistiacu kapacitu.

Voda zo spevnených plôch môže byť z väčšej časti viditeľne a nadzemne odvádzaná do miest infiltrácie. Potrebný sklon pre tieto zariadenia v mäkkých, nízko ložiskových pôdach je 0,5 cm / m. Pri väčších vzdialenostiach od infiltračného systému sa stáva dôležitým konštrukčným kritériom požadovaný stupeň sklonu.

Priekopa

Priekopa

Priekopa je malá až stredná vyhĺbenina vytvorená na privádzanie vody. Na odvodnenie sa môže použiť priekopa na odtok vody z vyššie položených oblastí pozdĺž ciest alebo polí, alebo na odvádzanie vody zo vzdialenejších zdrojov na zavlažovanie rastlín.