Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Náš postoj k spotrebe či komunite môže byť našim prejavom zodpovednosti aj aktívneho občianstva. Máme k dispozícii viac produktov a služieb ako kedykoľvek predtým v histórii. V tejto situácii majú zároveň mladí ľudia čoraz väčší vplyv na nákupné rozhodnutia celej rodiny.Vzťah ku komunite, životnému prostrediu aj riešeniam klimatickej zmeny je preto veľmi dôležitý. Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych zručností a získanie potrebných znalostí. Ako na to?

Ako prispôsobiť vyučovanie ekonomiky a podnikania riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie ekonomiky a podnikania riešeniam klimatickej zmeny?

Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych znalostí a zručností použiteľných v oblasti adaptácie na zmenu klímy aj skvalitňovania životného prostredia a fungovanie miest a obcí. Aký dopad má klimatická zmena na ekonomiku a aký vývoj sa predpokladá? Aké hrozby a aké príležitosti to prináša? Ako vedia podniky a podnikatelia prispieť k zelenšej budúcnosti? Čím vedia prispieť študenti k potrebnej zmene?

Ako môže vizuálne umenie pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Ako môže vizuálne umenie pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Klimatická zmena môže byť ťažkou a emočne náročnou témou, najmä ak jej dopady vnímame v našom živote. Každý rok pozorujeme silnejšie búrky a víchrice, extrémne teploty, vysychanie krajiny či vymieranie druhov. Tieto negatívne dopady ovplyvňujú prírodný svet a život ľudí po celom svete. Klimatická zmena je multidisciplinárna téma a možno ju pokryť na hodinách takmer každého vyučovacieho predmetu. Ako môže vizuálne umenie a jeho výučba podnietiť predstavivosť študentov a inšpirovať ich k zmene životného štýlu či motivovať k riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie cudzích jazykov riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie cudzích jazykov riešeniam klimatickej zmeny?

Úlohou učiteľov jazykov je naučiť študentov prekonávať komunikačné problémy medzi rôznymi krajinami a ich kultúrami. Aj riešenia klimatickej zmeny si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. Mediálna výchova, čítanie, písanie, rozprávanie, argumentácia a zručnosti jasného a efektívneho vyjadrovania vlastných emócii zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu nielen v environmentálnej výchove, ale aj vo vzdelávaní cudzích jazykov. Učením sa komunikácií v cudzom jazyku je možné rozvíjať v duchu hlbokého porozumenia dôležitosti životného prostredia, porozumenia klimatickej zmeny a možnosti jej riešení.

Ako prispôsobiť vyučovanie biológie riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie biológie riešeniam klimatickej zmeny?

Výskum v oblasti biológie pomáha pochopiť globálne aj miestne ekosystémy a prináša riešenia pre životné prostredie, hospodárstvo aj naše každodenné životy. Vzdelávanie v oblasti biológie hrá dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní verejnej mienky a tvorbe environmentálnych politík na štátnej aj lokálnej úrovni. Úlohou je hľadať vedecké odpovede na spoločenské výzvy ako sú zmena klímy, lokálne prejavy, nahradenie chemických látok v domácnostiach, kontaminácia podzemných vôd, práca s odpadom či potravinová bezpečnosť. Ako vzbudiť u študentov biológie záujem o riešenia klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť zdravotnú výchovu klimatickej zmene?

Ako prispôsobiť zdravotnú výchovu klimatickej zmene?

Klimatická zmena a globálne otepľovanie ovplyvňujú takmer každú oblas´t ľudského života vrátane dopadu na zdravie. Predpokladá sa zvýšená frekvencia a závažnosť vplyvov súvisiacich so zmenou klímy aj zmenou v životnom prostredí. Je ťažké presne predpovedať dopady zmeny klímy na ľudské zdravie na jednotlivých kontinentoch či v jednotlivých regiónoch Slovenska. Typ a rozsah dopadov bude závisieť od viacerých prírodných, socioekonomických, zdravotných a iných faktorov. Ako sa vieme pripraviť a ako pripraviť študnetov na zmenu klimatickych podmienok a možné dopady na ich zdravie?

Ako si vyberať profesiu s ohľadom na zmenu klímy?

Ako si vyberať profesiu s ohľadom na zmenu klímy?

Porozumenie minulosti nám pomáha lepšie porozumieť súčasnosti a zároveň zistiť, aké rozhodnutia by sa mali urobiť pre vytváranie lepšej a odolnejšej budúcnosti. Výučba dejepisu hrá preto dôležitu ulohu pri tvorbe udržateľnej a spravodlivejsej spoločnosti, ktorá je šetrná voči životnému prostrediu aj klimatický podmienkam. Ak porozumieme chybam z minulosti a zistime, co v minulosti dobre fungovalo, mozeme studentom ukazat cestu k zelenšej ekonomike aj lepsie spravovanej spolocnosti.

Ako prispôsobiť  vyučovanie dejepisu riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie dejepisu riešeniam klimatickej zmeny?

Porozumenie minulosti nám pomáha lepšie porozumieť súčasnosti a zároveň zistiť, aké rozhodnutia by sa mali urobiť pre vytváranie lepšej a odolnejšej budúcnosti. Výučba dejepisu hrá preto dôležitu ulohu pri tvorbe udržateľnej a spravodlivejsej spoločnosti, ktorá je šetrná voči životnému prostrediu aj klimatický podmienkam. Ak porozumieme chybam z minulosti a zistime, co v minulosti dobre fungovalo, mozeme studentom ukazat cestu k zelenšej ekonomike aj lepsie spravovanej spolocnosti.

Ako zakomponovať klimatickú zmenu do učenia zemepisu?

Ako zakomponovať klimatickú zmenu do učenia zemepisu?

Je potrebné, aby sme zmeniť spôsob, akým učíme o životnom prostredí a klimatickej zmene. Zmena klimatických podmienok je často vnímaná ako dlhodobý problém. To často znemožňuje mladým ľuďom vnímať, ako sa ich zmena klímy a životného prostredia bezprostredne dotýka. Zemepis a geografia pritom poskytujú presné vedecké iinformácie príčinách aj dopadoch zmeny klímy vo svete aj v jednotlivých regiónoch na Slovensku. Ako teda sprostredkovať študentom potrebné informácie a podnietit u nich záujem o riešenia klimatickej zmeny?