Môžem sadiť, kde chcem?

Pri výsadbe stromov si pravdepodobne položíme niekoľko kľúčových otázok. Kde všade a kedy je možné zasadiť strom? Potrebujeme na sadenie stromov povolenie? Aký druhy stromov máme sadiť? Vyžaduje konkrétny druh špecifické stanovište? Pri výsadbe stromov si pravdepodobne položíme niekoľko kľúčových otázok. Kde všade a kedy je možné zasadiť strom? Potrebujeme na sadenie stromov povolenie? Aký druhy stromov máme sadiť? Vyžaduje konkrétny druh špecifické stanovište? Pri výsadbe stromov si pravdepodobne položíme niekoľko kľúčových otázok. Kde všade a kedy je možné zasadiť strom? Potrebujeme na sadenie stromov povolenie? Aký druhy stromov máme sadiť? Vyžaduje konkrétny druh špecifické stanovište?

Záplavové územia

Dôležité je aj zamýšľať sa nad lokalitou výsadby. Ak by sme sa rozhodli sadiť v záplavovom území alebo v korytách vodných tokov, potrebujeme povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z. z.

Podmienky pre rast
Pri výsadbe by sme mali zohľadniť aj budúci vývin daného stromu v nadzemnej, ale aj podzemnej časti. Vzdialenosť vysadených stromov od budov a iných drevín musí zodpovedať cieľovej veľkosti koruny dospelého jedinca. Dôležité je tiež zohľadňovať podzemnú časť vysadenej dreviny. Pôda by mala byť prekoreniteľná, aby tak boli poskytnuté podmienky pre rast a rozvoj stromu.

Výber stanovišťa

Je nutné prihliadať ku kvalite pôdy v lokalite výsadby v budúcom prekoreniteľnom priestore. Najdôležitejšia je vrchná vrstva do hĺbky 400 mm.

Ak zemina v mieste výsadby nespĺňa optimálne podmienky, mala by byť vylepšená. V prípade, že je terén zhutnený, je nutné primerane prevzdušniť minimálne do šírky dvojnásobku šírky vlastnej výsadbovej jamy. Pri výsadbe na extrémnych veterných stanovištiach by sme mali zvoliť druhy menších rozmerov.

Potrebujeme na sadenie stromov povolenie?

Ak sa rozhodneme pre výsadbu na pozemku, ktorý nám nepatrí, v prvom rade je potrebné kontaktovať oddelenie zelene v mestskej časti, kde bývame.

Od nich sa dozviete, či pozemok patrí mestskej časti, magistrátu alebo súkromníkovi. Vlastníka si môžete overiť aj na webstránke katastra nehnuteľností. V druhom kroku potrebujete získať súhlas jeho vlastníka. O súhlas na výsadbu na verejných priestranstvách požiadajte na tamojšom miestnom úrade.

Zaujal vás tento článok?

Musíme mať na pamäti, že nie každý strom je vhodný, každý má špecifikácie – nároky na priestor, zálievku a pod. Zohľadňujeme podmienky ako nadmorská výška, slnečná, veterná expozícia, reliéf krajiny, výška hladiny podzemnej vody a podobne.

Limitným faktorom pre výber drevín je najmä ich mrazuvzdornosť. Naopak dreviny z chladnejších oblastí môžu trpieť prehrievaním, suchom a nižšou vzdušnou vlhkosťou. Ak nemáme dostatočné znalosti o konkrétnom duhu, je potrebné konzultovať výber s arboristami. Pri výsadbe v urbanizovanom priestore je nutné zohľadňovať predovšetkým schopnosť druhu na danom stanovišti prežiť pri optimálnom plnení požadovaných funkcií. V areáloch škôl, materských škôl, detských ihrísk je nutné zvážiť výsadbu jedovatých, alergénnych, tŕnistých drevín a drevín s krehkým drevom.
Pri výbere druhov pre výsadbu vo voľnej krajine, je nutné zohľadniť charakter prirodzených porastov a charakter kultúrnej krajiny. Je vhodné využívať druhy zodpovedajúce prirodzenej drevinovej skladbe príslušného regiónu (vrátane vzácnejších druhov), prípadne druhy drevín používané tradične v danej oblasti. S ohľadom na zachovanie prirodzenej genetickej variability je zároveň vhodné využívať miestne (regionálne) zdroje sadiva a to predovšetkým u vzácnych druhov a obmedziť využívanie kultivarov. Použitie nepôvodných druhov nie je až na výnimky žiaduce. Pri výsadbách v miestach, kde dochádza k obnove či doplneniu existujúceho prvku zelene .

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…

Dokumenty

Výsadba stromov

Manuál k výsadbe stromov

Ochrana na staveniskách

Manuál k ochrane drevín pri stavebnej činnosti

Postup vo výrubových konaniach

Mannuál pre účstníkov výrobových konaní

Výsadba ovocných stromov

Manuál k výsadbe ovocných stromov

Stromy a infraštruktúra

Manuál k starostlivosti o dreviny pozdĺž ciest, chodníkov, sietí a potrubí.

Užitočné stránky

ISA Slovensko

Profesné a vzdelávacie združenie arboristov

Slovenská inšekcia žvitného prostredia

Orgán dohľadu nad životným prostredím Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia SR

Ústredný organ štátnej správy na ochranu prírody a krajiny

Proti suchu

Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha

Climate NASA

Stránky NASA venované globálnemu oteplovaniu