Zmena je proces

Slovenské mestá a obce čelia zmenám, s akými sa ešte nestretli. Na ich prekonanie potrebujeme využiť aj najnovšie poznatky
z manažmentu spoločenských zmien. Leading Change je jedna z najúspešnejších manažerských kníh o zmenách
v spoločnostiach a organizáciach. Kniha vznikla na základe rozsiahleho výskumu profesora Johna Kottera z Harvard Business School.
Výskum ukazuje, ako sa dá pomocou metódy 8 krokov dosiahnuť zmena v každej spoločnosti.


1

Vytvorte dojem naliehavosti

Pomôžte ostatným vidieť potrebu zmeny a dôležitosti okamžitých skutkov.

2

Zostavte organizačný tím

Vodcovské, komunikačné, analytické schopnosti, dôveryhodnosť, autorita, pocit urgentnosti.

3

Vypracujte víziu a stratégiu zmien

Ako sa bude budúcnosť odlišovať od minulosti a ako ju môžeme premeniť na skutočnosť

4

Komunikáciou si získajte pochopenie a akceptáciu

Pochopenie a súhlas s víziou a stratégiou u čo najviac ľudí

5

Zapojte do toho aj ostatných

Odstráňte bariéry pre tých, ktorí chcú prispieť k naplneniu vízie

6

Dosiahnite malé víťazstvo

Prezentujte nejaký očividný, neschybniteľný úspech čo najskôr

7

Nepovoľte v snahe

Po prvom úspechu pokračujte ešte intenzívnejšie. Iniciujte jednu zmena za druhou až kým sa vízia nepremení a realitu

8

Vytvorte novú kultúru

Posilňujte vedomie úspechu a dodržujte nové modely správania až kým nahradia staré tradície