Zvýšenie biodiverzity

Biodiverzita alebo druhová diverzita znamená druhovú rozmanitosť a teda, koľko a akých druhov zvierat žije na danom území. Spravidla platí, že čím väčšia biodiverzita, tým stabilnejší ekosystém je a tým dokáže lepšie odolávať stresovým podmienkam. Rozmanitosť zahŕňa počet rôznych druhov, ale tiež genetickú diverzitu a počet jedincov v rámci druhu. Prínos biodiverzity je možné si ilustrovať na porovnaní bežného trávnika a tradičných spásaných lúk. Zatiaľ čo na m2 bežného trávnika je len jeden druh s občasnou prítomnosťou burín, na najbohatších lúkach dokáže na m2 rásť až 50 rôznych druhov rastlín, kde každá poskytuje potravu a úkryt inému druhu hmyzu či vtákov. Zatiaľ čo na bežnom trávniku nedokáže prežiť nič okrem mravcov. Na druhovo bohaté lúky môžu byť priamo alebo nepriamo naviazané stovky rôznych druhov zvierat.

Ako zvýšiť biodiverzitu v mestskom prostredí – základné princípy

Tvorba prírodných koridorov 
Poskytnúť zvieratám možnosť migrovať za novými zdrojmi potravy, vody a vhodnými úkrytmi. Ako biokoridory môžu fungovať dažďové záhrady, infiltračné priekopy, kvetnaté lúky, kríky, stromy a mnoho ďalších prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. 

Používanie metód ekologickej údržby 
Používanie prírodných hnojív a iných prípravkov a nepoužívanie pesticídov patrí medzi kľúčové princípy. V Európe klesli populácie niektorých druhov vtákov o desiatky percent, aj kvôli tomu, že strácajú potravnú bázu vo forme hmyzu. A hmyz hynie práve kvôli používaniu chemických prípravkov v poľnohospodárstve. 

Preferovanie prirodzených druhov 
Všetky duhy vykazujú najväčšiu odolnosť a prínos pre okolie, ak rastú tam kde vznikli. Cudzokrajné dreviny, síce môžu byť sprestrením pre verejný priestor v uliciach a mestských parkoch, nemali byť im však dominovať.

Výsadba pôvodných druhov, je najlepším spôsobom ako podporiť prirodzenú biodiverzitu od malých cicavcov, vtákov, cez plazy až po hmyz. Podľa zoznamu, ktorý vytvorila University of Delaware, napríklad na prítomnosť prirodzeného druhu dubu sa viaže viac  ako 500 druhov hmyzu, pričom ku ginko, ktoré je častou voľbou pri mestskej výsadbe, iba tri.  

Ako zvýšiť biodiverzitu v mestskom prostredí – príklady riešení
Mestá ponúkajú mnoho rôznych lokalít, ktoré môžu podporovať rozmanitosť druhov a priaznivo vplývať na už prítomné populácie

Budovy 
V rámci budov je možné uplatniť popínavú zeleň alebo zelené strechy; popínavá zeleň poskytuje vhodné úkrytové biotopy najmä pre hmyz a vtáky; zelená strecha môže niesť nektarodárne druhy kvetov a tým byť atraktívna najmä pre opeľovače (včely, čmeliaky či motýle) 

Komunitné záhrady
Komunitné záhrady, najmä ak sú tvorené podľa permakultúrnych princípov, dokážu byť vďačným potravným priestorom pre rôzne druhy plazov, hmyzu či vtákov 

Kvetnaté lúky
Kvetnaté lúky na seba dokážu viazať obrovskú biodiverzitu. Žije v nich najmä hmyz, no tým lákajú i vtáky, ktoré sa hmyzom živia

Prvky na zadržiavanie vody
Mesto dokáže byť v lete vyprahnutým priestorom, kde mnoho živočíchov nedokáže migrovať za vodou, preto im táto kľúčový životný prvok chýba a z miest odchádzajú. Rovnako ako ľudia a domáce zvieratá aj vtáky, plazy a hmyz musí prijímať vodu. Túto potrebu im dokážu zabezpečiť rôzne vodné prvky v podobe mokradí, jazierok či vodných záhrad.

Stromy a kríky
Stromy a kríky sú tradičnými prvkami, vďaka ktorým môže v mestách prežiť drvivá časť zvieracích druhov. Menej sa už vie, že napríklad stromy sú pre druhy veľmi cenné aj po odumretí a preto, ak nie sú nebezpečné pre ľudí, by sme si vždy mali premyslieť, či ich chceme odstrániť. Môžu byť totiž domovom pre desiatky druhov hmyzu a iných zvierat.

Video

Příhody pražské přírody: Města – ostrovy biodiverzity
Priroda v meste, Andrea Uherková – Cintorín ako miesto pre prírodu
Designing the Urban Ark: Biodiversity and the Future of Cities

Chcete vedieť viac?