Zdroje pre riešenia

Typov a zdrojov, z ktorých sa financujú opatrenia spojené so znižovaním rastu emisií skleníkových plynov a dopadov zmeny klímy je veľké množstvo. Ide o financie pochádzajúce zo súkromných i verejných zdrojov. Oba typy týchto financií pôsobia na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Ide o rôzne fondy, mitigačné a adaptačné programy a projekty. Obsahujú špecifické podporné mechanizmy a finančnú pomoc určené na výskumu a vývoj, budovanie kapacít a rozvoj infraštruktúry v súlade s udržateľným rozvojom. 

Medzi najväčšie medzinárodné multilaterálne klimatické fondy sú dôležitými subjektami. Najväčšie multilaterálne fondy patrí Klimatický investičný fond (CIFs), Zelený klimatický fond (GCF), Adaptačný fond (AF), Globálny fond pre životné prostredie (GEF). V roku 2017 tieto štyri fondy disponovali takmer 3 miliardami dolárov. Väčšina multilaterálnych klimatických fondov poskytuje široké spektrum finančných nástrojov od grantov, pôžičiek, akcií a nástrojov na zmiernenie rizika.

Vo svetovej správe o rozvoji z roku 2010 sa predbežné odhady finančných potrieb na mitigačné a adaptačné činnosti v rozvojových krajinách pohybujú v rozmedzí od 140 do 175 miliárd USD ročne na zmiernenie v nasledujúcich 20 rokoch. Množstvo potrebných prostriedkov na financovanie klimatickej zmeny ukazuje, že i napriek tomu, že verejné financie doteraz boli významným zdrojom investícií, do budúcna nebudú stačiť a bude potrebné zmobilizovať aj súkromný kapitál. Nízkouhlíkové investície majú v súčasnosti stále často vyššie investičné náklady, vyššie riziká a dlhšiu mieru návratnosti. Je preto potrebné pracovať s celým spektrom zdrojov, financovania, mechanizmov financovania a spôsobmi ich kombinovania. 

Medzi ďalšie zdroje financovania opatrenia spojené so znižovaním rastu emisií skleníkových plynov a dopadov zmeny klímy patria patria komerčné banky, investičné spoločnosti, dôchodkové fondy, poisťovacie spoločnosti či fondy štátneho majetku. 

Zdroje a viac informácií

WIKIPEDIA. Climate Finance. Dostupné online (anglicky)
WIKIPEDIA. Fossil fuel divestment. Dostupné online (anglicky)
WIKIPEDIA. Climate Investment Funds. Dostupné online (anglicky)
Climate Policy Initiative. Global Landscape of Climate Finance 2019. Dostupné online (anglicky)

Video

What Is Climate Finance?

FOSSIL FUEL DIVESTMENT: Is it the future?

Can economics help fight climate change?

Chcete vedieť viac?