Individuálna zmena

Slovensko čelí zmenám, s akými sa ešte nestretli. Stav svetovej klímy aj lokálnych prejavov počasia poukazujú na urgentnosť aj veľkosť potrebných opatrení. Často sa stáva, že ľudia alebo organizácie necítia potrebu niečo meniť. Veľa z nás má skúsenosti s pokojnou zmenou spoločenského a ekonomického systému aj s reformami veľkých rozmerov. Vieme aká náročná môže byť zmena a vieme aj, čo všetko nám môže priniesť. Svet potrebuje náš prínos aj našu odvahu veci meniť. Ak prichádzajúce zmeny zvládneme, môžeme tým veľa získať. Ak nie, vystavíme tým seba aj ostatných veľkému riziku. 

Čo môžem urobiť ako obyvateľ ?

Maximalizujte zeleň

Ako viete prispieť k rozšíreniu plochy zelene? 

Zeleň absorbuje CO2  z atmosféryzadržiava voduprodukuje kyslík,čistý vzduch, vodu aj pôduutlmuje hlukochladzuje prostredie a stabilizuje krajinu. Zeleň sa rozširuje a rastie prirodzene takmer všade, pokiaľ má k dispozícií dostatok vody a pôdy.  Výsadba zelene a tvorba krajiny v súlade s prírodou vie rozširovaniu zelene výrazne pomôcť. Činnosti prispievajúce k znižovaniu množstva zelene a vysychaniu krajiny ako napríklad spevňovanie povrchov, kosenie, orezy a výruby drevín je potrebné minimalizovať len na nevyhnutnú mieru.

Minimalizujte produkciu CO2

Ako viete obmedziť produkciu CO2? Ako viete v tomto smere podporiť svoje okolie?

Spaľovaním benzínu, nafty, uhlia a zemného plynu sa do atmosféry dostáva príliš veľké množstvo CO2 a toxických látok. Tieto zdroje energie je potrebné nahradiť energiou bez tvorby CO2  ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie. Solárne panely a iné riešenia sú čoraz dostupnejšie a umožnujú tvorbu energie blízko miesta jej spotreby.

Minimalizujte spotrebu

Ako viete obmedziť spotrebu energie, tovarov a služieb? Ako viete v tomto smere inšpirovať svoje okolie? 

Väčšina CO2 sa vyprodukuje pri tvorbe elektrickej energie, pri produkcii alebo doprave tovarov a služieb. Najefektívnejším a najrýchlejším nástrojom na zníženie produkcie CO2je zníženie spotreby a efektívne využívanie energie aj výrobkov. Naučte sa základom úsporného správania.  Vypínajte spotrebiče. Kupujte len čonaozaj potrebujete. Kupujte najmä lokálne potraviny bez chemických látok. Obmedzte spotrebu mäsa. Chov dobytka a pestovanie plodín na kŕmenie zvierat sú zodpovedné asi za 15% celosvetových emisií CO2.. Produkcia mäsa navyše často spôsobuje odlesňovanie krajiny a nadmernú spotrebu vody. Až 70% odlesnených území Amazónskeho pralesa sa využíva na chov dobytka a plodín na kŕmenie zvierat. Minimalizujte zbytočné obaly pri nákupe aj preprave. Kupujte kvalitné výrobky s minimálnou ekologickou stopou a dlhodobym využitím. Opravujte, recyklujte, inšpirujte. Stopu CO2, ktorú svojou spotrebou vytvárate si viete merať pomocou tejto kalkulačky.

Šetrite vodu. Recyklujte vodu. Zadržiavajte dažďovú vodu pri mieste dopadu.

Ako viete prispieť k šetreniu vody? Ako viete prispieť k zvýšeniu množstva vody v krajine? Ako viete podporiť svoje okolie? 

Voda je základ života a klimatické zmeny výrazne vplývajú na jej množstvokvalitu aj prístup v čase. Šetrite vodou, predovšetkým pitnou vodou. Ak sa dá, použitú vodu recyklujte na mieste spotreby napríklad na polievanie zelene. Zadržiavajte dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Hlavným zámerom je predísť škodám vzniknutým počas nadmerných dažďov a najmä zmierniť dopady dlhodobého obdobia extrémneho tepla a sucha. Najlacnejším a najefektívnejším riešením na zadržiavanie a čistenie daždovej vody je zeleň.

Spoznajte výzvu

Ako ovplyvnia predpokladané dopady klimatickej zmeny vás a vaše okolie? Ako viete získať viac informácií o možných dopadoch? Ako viete podporiť širenie informácii o zmene?

Klimatická zmena je prvá globálna výzva v čase, keď sú takmer všetci ľudia na Zemi vzájomne v priamom spojení. Vieme sa tak vzájomne informovať, inšpirovať a spolupracovať na zmenách veľkého rozsahu. Klimatická zmena na Slovensku má jedinečné dopady aj jedinečné riešenia. Obzvlášť veľká výzva stojí pred slovenskými mestami a obcami. Je zodpovedné vedieť, aké sú pravdepodobné scenáre vývoja a ako sa na ne pripraviť.

Spoznajte riešenia a príklady dobrej praxe

Ktoré výzvy spojené s klimatickou zmenou a %zivootným prostredím potrebujete riešiť? Ktoré riešenia viete využiť? Ktoré príklady dobrej praxe vás vedia inšpirovať? Ako viete podporiť šírenie informácii o možných riešeniach?

Často nie je potrebné vymýšľať koleso od začiatku, keď sa dá inšpirovať skúsenosťami druhých. Viac o možných riešeniach klimatickej zmeny nájdete tu. Viac o možných riešeniach pre slovenské mestá a obce nájdete tu. Na ďalších stránkach nájdete aj ukážky konkrétnych riešení a príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia.

Ukončíte podporu fosílnych palív a investujte do čistej ekonomiky

Ako viete obmedziť nákup a investície do benzínu, nafty, ropy, zemného plynu alebo výrobkov z nich? Ako viete využiť alebo investovať do “zelených riešení”?  Ako viete inšpirovať svoje okolie? 

Dajte ostatným vedieť, že vám záleží na životnom prostredí aj ich budúcnosti. Uistite sa, že investície vašej organizácie prispievajú k náhrade spotreby ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich. Uistite sa, že všetky priame alebo nepriame finančné investície a podpory sú smerované do odvetví prispievajúcich k riešeniam zmeny klímy a do odvetví s minimálnym dopadom na životné prostredie. Investície do sektorov produkujúcich CO2  môžu byť vzhľadom na rýchlosť klimatickej zmeny rizikom pre investorov aj pre život na Zemi.

Podporujte bezodpadovú ekonomiku

Ako viete minimalizovať odpad? Ako viete v tomto smere inšpirovať svoje okolie? 

Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Podľa Európskeho štatistického úradu  stúplo v roku 2016 celkové množstvo komunálneho odpadu na Slovensku na 348 kg na osobu. Z toho sme 23% zrecyklovali, viac ako 10% spálili a 65% odpadu vyviezla krajina na skládky. Vo vnútri skládky sa počas procesu rozkladania odpadu často tvorí zmes  CO2, metánu a ďalśích toxických látok zaťažujúcich vzduch aj okolité životné prostredie. Kupujte len čo naozaj potrebujete a kupujte opakovane použiteľné kvalitné výrobky. Minimalizujte odpad. Požičiavajte si, zdieľajte, vymieňajte, opravujte, recyklujte, inšpirujte.

Zmeňte spôsob prepravy

Ako viete minimalizovať produkciu CO2 a toxických látok pri preprave?  Ako viete podporiť elektrickú dopravu? Čo by vám pomohlo častejšie používať bicykel? Ako viete minimalizovať leteckú prepravu?

Benzínové a naftové vozidlá produkujú nadmerný hluk, CO2a rôzne toxické látky priamo v uliciach miest a obci. Využívajte verejnú dopravu najmä vlaky, električky a elektrické autobusy. Zdieľajte jazdu autom. Ak si kupujete nové auto, uprednostnite elektrické auto. Ak je to možné, využívajte na presuny bicykel. Letecké presuny obmedzte na nevyhnutné prípady. Jeden let z Bratislavy do Londýna a späť spáli vyše 40 000 litrov leteckého petroleja a vyprodukuje okolo 540kg CO2 a rôznych toxických látok priamo v atmosfére Zeme. Inšpirujte.

Pripravte domy a pozemky na zmenu

Ako viete pripraviť svoje domy a pozemky na predpokladané dopady zmeny klímy? Ako viete vo svojom dome zabezpečiť efektívnejšie využívanie energie? Ako viete v tomto smere podporiť svoje okolie? 

Budovy sú Európskej únii zodpovedné za približne 40% spotreby energie a 36% emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. V súčasnosti je v EÚ okolo 35% budov starších ako 50 rokov a takmer 75% budov je energeticky neefektívnych. Zabráňte úniku tepla z budovy, zabezpečte tienenie budovy a ochladzovanie prostredia prostredníctvom zelene, Zateplite svoj dom, zlepšite energetickú efektivitu domu aj všetkých elektrických zariadení. Pripravte dom a pozemky na prejavy extrémneho počasia ako sú napríklad silné búrky, záplavyvíchriceextrémne teploty a suchá. Pri novej výstavbe zohľadnite budúce prejavy zmeny klímy aj súčasné výzvy pre mestá a obce.  Stabilizujte svoje pozemky maximalizáciou plochy zelene a to najmä jej výsadbouminimalizáciou koseniapopínavou zeleňouzelenými strechamidažďovými záhradami a ďalšími konkrétnymi riešeniami. Uistite sa, že akákoľvek stavebná činnosť a zásahy do krajiny nemajú negatívny vplyv na zdravie ľudí alebo rozmanitosť životného prostredia.

Zohľadnite skutočné náklady za znečisťovanie

Kde všade viete zohľadniť náklady za znečistenie prostredia? Ktoré “zelené” riešenia viete využiť?  Ako viete v tomto smere inšpirovať svoje okolie? 

Zohľadňovanie dopadov za znečisťovanie vzduchu, vody a pôdy je jedným z najdôležitejších osobných rozhodnutí. V opačnom prípade cenu za znečistenie platíte prostredníctvom daní alebo nákladov na zvýšenú zdravotnú starostlivosť, nákladov na odstraňovanie environmentálnych záťaží alebo nákladov na odstraňovanie škôd spôsobených extrémnymi prejavmi počasia. Uprednostnite produkty a služby s minimálnym ekologickým a zdravotným dopadom. Zohľadnenie nákladov za tvorbu CO2 alebo produkciu iných škodlivých chemických látok napomôže, aby sa “zelené riešenia” stali rozšírenejšie a cenovo dostupnejšie.

Podporujte lokálnych výrobcov produktov a služieb

Ako viete uprednostniť lokálnych výrobcov a dodávateľov služieb? Ako viete podporiť lokálnu výrobu, poľnohospodárstvo a miestny obchod?  

V Európskej únii zodpovedá doprava takmer za 25% emisií CO2. Z toho 70% spôsobuje cestná doprava. Námorná doprava prepravuje 90% tovaru prepravovaného medzi kontinentami. Pohyb veľkého množstva lodí, ropy, elektroniky, oblečenia či potravin umožňuje lacný nákup takmer všetkého z celého sveta. Dopady na životné prostredie v cene produktov zvyčajne započítané nie sú. Veľká námorná loď spotrebuje viac ako 357 000 litrov lodného dieselového paliva za jeden deň plavby. Za jeden rok plavby vyprodukuje 5 200 ton oxidu siričitého, čo je rovnako ako 50 miliónov áut. Námorná doprava emituje ročne okolo 940 miliónov ton CO2 a len 20 najväčších lodí sveta emituje viac oxidu siričitého ako všetky autá na svete spolu. Vplyv námornej, leteckej aj cestnej dopravy na životné prostredie aj zdravie ľudí je momentálne ďaleko nad rámcom dlhodobej udržateľnosti. Nakupujte lokálne výrobky s minimálnou dĺžkou prepravy. Podporíte tak životné prostredie aj miestnu ekonomiku.

Spravte to bez papiera

Kde všade prichádzate s papierom do kontaktu? Ako viete minimalizovať používanie papiera zo svojho života? Čo k tomu potrebujete? 

Súčasnú obdobie označujú mnohí odborníci ako štvrtú priemyselnú revolúciu. Jej základom sú digitálne informácie. Aj vás prekvapuje koľko času a úsilia ešte stále venujeme tlačeniu, zasielaniu, skladovaniu a hľadaniu papierových dokumentov?  Elektronická komunikácia je efektívnejšia, transparentnejšia a najmä ekologickejšia. Na výrobu papiera sa najčastejšie používajú stromy, ktoré by inak mohli zachytávať CO2 a plniť množstvo ďalších dôležitých funkcií zelene. Pri výrobe papiera a atramentov sa navyše priamo produkuje CO2 aj množstvo toxických látok.  Obmedzte nákup papiera na minimum. Nepoužívajte jednorazové utierky a papierové vreckovky. Odmietajte akékoľvek tlačoviny navyše. Faktúry a poštu prijímajte len v elektronickej podobe. V prípade potreby, kupujte recyklovaný papier. Netlačte dokumenty. Dokumenty a informácie zasielajte elektronicky. Okrem životného prostredia tým ušetríte aj svoj čas a peniaze.

Pomôžte šíriť informácie a iniciujte zmenu

Ako viete šíriť informácie o potrebe zmeny? Ako viete inšpirovať a podporiť bližšie aj širšie okolie? 

Za desiatky rokov spoločnosť nazbierala veľa vedeckých dôkazov o klimatickej zmene a  odsledovala veľa negatívnych dopadov počasia aj ľudskej činnosti. Napriek tomu doteraz neprišla primeraná reakcia. Dôvodov môže byť veľa. Od spochybňovania klimatickej zmeny, cez ekonomické záujmy, zmätok v množstve protichodných informácií, až po nezáujem alebo prirodzený odpor k zmene. Nachádzame sa v okamihu, kedy je nevyhnutné šíriť informácie o príčinách, predpokladaných scenároch a možných riešeniach klimatickej zmeny. Zjednodušte jazyk a hovorte o výzvach v oblasti,  ktorá vás zaujíma. Komunikujte možné prínosy budúcej zmeny. Zabezpečte, aby boli informácie spoľahlivé a dôveryhodné. Ľudia lepšie reagujú na osoby, ku ktorým majú dôveru. Využite silu sociálnych sietí, známych osobností, influencerov, dobrovoľníkov či lokálnych a štátnych médií.  Väčšina ľudí rozumie svetu viac prostredníctvom príbehov a prirovnaní ako prostredníctvom odborných textov a štatistík. Inšpirujte ku konkrétnej akcii alebo konkrétnemu riešeniu, ktoré môže priniesť dlhodobú zmenu. Zúčastňujete sa prednášok, seminárov alebo konferencií. Spájajte sa a spolupracujte so svojim okolím, s orgánmi verejnej správy, miestnymi iniciatívami  či neziskovými organizáciami. Inšpirujte, iniciujte a dodávajte nádej.

Požadujte politickú zmenu a zúčastnite sa volieb

Aké riešenia ponúkajú verejní zástupcovia, ktorých volíte? Aké riešenia ponúkajú súčasní politici a vedúci jednotlivých úradov? Ako im viete dať vedieť, že vám na zmene záleží? 

Mnoho odborníkov sa zhoduje, že stále existuje šanca na vytvorenie čistejšieho a spravodlivejšieho globálneho systému aj udržateľného životného prostredia. Dajte svojim verejným zástupcom a politickým stranám vedieť, že je čas na zmenu. Spolupracujte s ďalšími voličmi a aktivistami a žiadajte zásadnú reformu ekonomického systému aj zásadnú zmenu prístupu k životnému prostrediu. Všetky úrovne verejnej správy môžu mať veľký vplyv na našu schopnosť znižovať emisie CO2 a rozširovať plochu zelene. Od obcí cez regióny a štáty až po medzinárodné organizácie. Informujte sa o programoch politických strán v téme klimatickej zmeny a životného prostredia. Pýtajte sa svojich kandidátov aj súčasných politikov, aké riešenia ponúkajú. Dajte im vedieť, že vám na zmene záleží a že ste ochotný pridať ruku k dielu.

Zapojte sa

Ako sa viete zapojiť? Ako viete motivovať k spolupráci ostatných? 

Spolu vieme vytvoriť odolnejšiu krajinu aj zdravšiu a zelenšiu budúcnosť. Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. More je však tvorené len jednotlivými kvapkami vody. Množstvo príkladov z histórie ukazuje, že aj 3,5% obyvateľstva aktívne požadujúcich zmeny vie zabezpečiť dôležitú politickú, spoločenskú aj ekonomickú reakciu. Spôsobov ako podporiť, pomôcť alebo sa zapojiť je veľa.

Potrebujete pomôcť?

Aké sú vaše otázky a čo by vám pomohlo?

Kontaktujte platformu Zelená zeleni prostredníctvom tohto formulára.

Čo môžem urobiť ako študent alebo učiteľ?

Študenti angažujte

Čo by ste sa radi naučili? Čo vo vás vyvoláva radosť? Kde ste potrebný? Kde viete svoje nadanie využiť? 

Túžba spoznávať a učiť sa je človeku prirodzená. Keď sa naučíme niečo, čo sme nevedeli, malo by nám to priniesť radosť. Na učenie je potrebné sústredenie a angažovanosť. Ak tieto zložky chýbajú, človek sa neučí, ale len “odpracúva” nevyhnutné minimum. Podľa mnohých vedcov aj medzinárodných inštitúcií sme na prahu veľkej klimatickej, ekonomickej a spoločenskej zmeny. Svetové ekonomické fórum nazýva toto obdobie štvrtou priemyselnou revolúciou. Nové zdroje energie, nové spôsoby produkcie aj prepravy, umelá inteligencia, automatizácia procesov, všadeprítomné mobilné superpočítače, internet vecí, inteligentné roboty, autonómne autá, genetické inžinierstvo, biotechnológie, nanotechnológie, kryptomeny, 3d tlačiarne. Dôkazy o dramatických zmenách sú všade okolo nás a zmeny naberajú exponenciálnu rýchlosť. Výzvou je v krátkom čase vybudovať fungúcu infraštruktúru hospodárstva s minimálnou produkciou CO2 a zlepšiť zdravie a kvalitu života ľudí.

Učitelia inšpirujte osobným príkladom, pritiahnite najlepších a vytvorte podmienky na rozvoj a angažovanosť študentov

Čo pre vás znamená vzdelávanie? Ako na sebe viete pracovať? Ako k sebe viete pritiahnuť kvalitných ľudí? Aký majú byť študenti po ukončení štúdia s vami? 

Človek od narodenia túži spoznávať svet. Úlohou vzdelávania je organizovať podmienky okolo tejto túžby a podporovať ju. Školstvo je komplexný spoločenský systém. Ak chceme akýkoľvek systém vylepšiť, potrebujeme podporiť ľudí pracujúcich pre tento systém. Ak nás zaujíma budúcnosť, potrebuje kvalitných ľudí s víziou a udržateľnými hodnotami. Školstvo sa nedá vybudovať oddelene od zvyšku spoločenského života. Základnou úlohou celej spoločnosti je vytvárať podmienky pre deti aj dospelých, aby mali možnosť učiť sa a rásť v čo najlepšom prostredí. Učitelia inšpirujte sa navzájom. Dodávajte si odvahu a podporujte sa v ťažších obdobiach. Vysvetľujte potreby rýchlej a radikálnej zmeny. Pomáhajte uvažovať o dlhodobom smerovaní a hodnotách ľudstva.  Experimentujte. Urobte v triede laboratórium a ukážte študentom globálne aj lokálne výzvy a možné riešenia. Pozrite si film alebo dokument o téme, ktorá študentov zaujíma.  Rozprávajte sa o klimatickej zmene a životnom prostredí. Zdieľajte svoju osobnú skúsenosť. Študenti potrebujú inšpiráciu viac ako informácie. Pridajte sa k “občianskej vede”. Zozbierajte napriklad vzorky vody vo vašom  okolí a vyhodnoďte ich. Pomôže iniciatíve Zelená zeleni mapovať stromy a zeleň vo vašom okolí. Alebo pomôžťe agentúre NASA robiť výskumu v celosvetovom meradle, tým že budete na mobilný telefón fotiť stromy, krajinu alebo oblohu. Využite školské pozemky na aktivity podporujúce rozvoj človeka. Učte a inšpirujte k základnej energetickej, spotrebiteľskej a environmentálnej gramotnosti. Učte seba aj druhých vnímať a chápať súvislosti.

Maximalizujte zeleň

Ako viete vy a vaša škola obmedziť produkciu CO2? Ako viete v tomto smere podporiť spolužiakov, kolegov, rodičov, dodávateľov a partnerov?  

Maximalizujte zeleň vo vnútri aj vonku bodovy. Zeleň absorbuje CO2 z atmosféryzadržiava voduprodukuje kyslíkčistý vzduch, vodu aj pôduutlmuje hluk,ochladzuje prostredie a stabilizuje krajinu. Zeleň sa rozširuje a rastie prirodzene takmer všade, pokiaľ má k dispozícií dostatok vody a pôdy.  Výsadba zelene a tvorba krajiny v súlade s prírodou vie rozširovaniu zelene výrazne pomôcť. Činnosti prispievajúce k znižovaniu množstva zelene a vysychaniu krajiny ako napríklad spevňovanie povrchov, kosenie, orezy a výruby drevín je potrebné minimalizovať len na nevyhnutnú mieru.

Minimalizujte produkciu CO2

Pochopenie a súhlas s víziou a stratégiou u čo najviac ľudí

Spaľovaním benzínu, nafty, uhlia a zemného plynu sa do atmosféry dostáva príliš veľké množstvo CO2 a toxických látok. Tieto zdroje energie je urgentne potrebné nahradiť energiou bez tvorby CO2 ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie.  Riešenia sú čoraz dostupnejšie a umožnujú tvorbu energie blízko miesta jej spotreby. Hľadajte dodávateľov, partnerov aj zákazníkov, ktorým záleží na minimalizácii tvorby CO2 . Hľadajte partnerov, ktorým záleží na minimalizácii tvorby CO2 .

Minimalizujte spotrebu

Ako viete vy a vaša škola obmedziť spotrebu energie, tovarov a služieb? Ako viete v tomto smere inšpirovať spolužiakov, kolegov, rodičov, dodávateľov a partnerov?  

Väčšina CO2 sa vyprodukuje pri tvorbe elektrickej energie, pri produkcii alebo doprave tovarov a služieb. Najefektívnejším a najrýchlejším nástrojom na zníženie produkcie CO2 je zníženie spotreby a efektívne využívanie energie aj výrobkov. Kupujte len čo firma naozaj potrebuje. Kupujte kvalitné výrobky s minimálnou ekologickou stopou a dlhodobym využitím. Opravujte, recyklujte, inšpirujte. Stopu CO2 , ktorú svojou spotrebou vytvárate si viete merať pomocou tejto kalkulačky.

Šetrite vodu. Recyklujte vodu. Zadržiavajte dažďovú vodu pri mieste dopadu.

Ako viete vy a vaša škola prispieť k šetreniu vody? Ako viete prispieť k zvýšeniu množstva vody v krajine? 

Voda je základ života a klimatické zmeny výrazne vplývajú na jej množstvokvalitu aj prístup v čase. Šetrite vodou, predovšetkým pitnou vodou. Ak sa dá, použitú vodu recyklujte na mieste spotreby napríklad na polievanie zelene. Zadržiavajte dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Hlavným zámerom je predísť škodám vzniknutým počas nadmerných dažďov a najmä zmierniť dopady dlhodobého obdobia extrémneho tepla a sucha. Najlacnejším a najefektívnejším riešením na zadržiavanie a čistenie daždovej vody je zeleň.

Spoznajte výzvu

Ako ovplyvnia predpokladané dopady klimatickej zmeny vašu školu a oblasť, v ktorej pôsobíte? Ako viete vy a vaša škola získať viac informácií o možných dopadoch?  Ako viete podporiť širenie informácii? 

Klimatická zmena je prvá globálna výzva v čase, keď sú takmer všetci ľudia na Zemi vzájomne v priamom spojení. Vieme sa tak vzájomne informovať, inšpirovať a spolupracovať na zmenách veľkého rozsahu. Klimatická zmena na Slovensku má jedinečné dopady aj jedinečné riešenia. Obzvlášť veľká výzva stojí pred slovenskými mestami a obcami. Je zodpovedné vedieť, aké sú pravdepodobné scenáre vývoja a ako sa na ne pripraviť.

Spoznajte riešenia a príklady dobrej praxe

Ktoré výzvy potrebuje riešiť vaša škola? Ktoré výzvy potrebuje oblasť, v ktorej pôsobíte? Ktoré riešenia viete využiť? Ktoré príklady dobrej praxe vás vedia inšpirovať? Ako viete podporiť šírenie informácii o možných riešeniach?

Často nie je potrebné vymýšľať koleso od začiatku, keď sa dá inšpirovať skúsenosťami druhých. Viac o možných riešeniach klimatickej zmeny nájdete tu. Viac o možných riešeniach pre slovenské mestá a obce nájdete tu. Na ďalších stránkach nájdete aj ukážky konkrétnych riešení a príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia.

Ukončíte podporu fosílnych palív a investujte do čistej ekonomiky

Ako viete vy a vaša škola obmedziť investície do ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich? Ako viete investovať a podporiť “zelené riešenia”?

Dajte ostatným vedieť, že vám záleží na životnom prostredí aj ich budúcnosti. Uistite sa, že investície vašej organizácie prispievajú k náhradespotreby ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich. Uistite sa, že všetky priame alebo nepriame finančné investície a podpory sú smerované do odvetví prispievajúcich k riešeniam zmeny klímy a do odvetví s minimálnym dopadom na životné prostredie. Investície do sektorov produkujúcich CO2 môžu byť vzhľadom na rýchlosť klimatickej zmeny rizikom pre investorov aj pre život na Zemi.

Podporujte bezodpadovú ekonomiku

Ako viete vy a vaša škola minimalizovať odpad? Ako viete inšpirovať svoje okolie? 

Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Podľa Európskeho štatistického úradu  stúplo v roku 2016 celkové množstvo komunálneho odpaduna Slovensku na 348 kg na osobu. Z toho sme 23% zrecyklovali, viac ako 10% spálili a 65% odpadu vyviezla krajina na skládky. Vo vnútri skládky sa počas procesu rozkladania odpadu často tvorí zmes CO2 , metánu a ďaľśích toxických látok zaťažujúcich vzduch aj okolité životné prostredie. Kupujte len čo firma naozaj potrebuje a kupujte opakovane použiteľné kvalitné výrobky. Minimalizujte odpad. Požičiavajte si, zdieľajte,vymienajte, opravujte, recyklujte, inšpirujte.

Zmeňte spôsob prepravy

Ako viete vy a vaša škola minimalizovať produkciu CO2 a toxických látok pri preprave osôb, tovarov a služieb? Ako viete podporiť elektrickú dopravu? Ako viete podporiť riešenia pre cyklistov? Čo by vám pomohlo častejšie používať bicykel? Ako viete minimalizovať leteckú prepravu?

Benzínové a naftové vozidlá produkujú nadmerný hluk,CO2 a rôzne toxické látky priamo v uliciach miest a obci. Podporujte využívanie verejnej dopravy najma vlaky, električky a elektrické autobusy. Elektrifikujte vozový park. Ak je to možné, využívajte na presuny bicykel. Podporte riešenia uľahčujúce cyklodopravu a parkovanie bicyklov. Letecké presuny obmedzte na nevyhnutné prípady. Jeden let z Bratislavy do Londýna a späť spáli vyše 40 000 litrov leteckého petroleja a vyprodukuje okolo 540kg CO2 a rôznych toxických látok priamo v atmosfére Zeme. Inšpirujte.

Pripravte budovy a pozemky na zmenu

Ako viete pripraviť svoje pozemky a budovy na predpokladané dopady zmeny klímy? Ako viete zabezpečiť únik energie a efektívnejšie využívanie energie v budovách? Ako viete v tomto smere podporiť spolužiakov, kolegov, rodičov, dodávateľov a partnerov?

Budovy sú Európskej únii zodpovedné za približne 40% spotreby energie a 36% emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. V súčasnosti je v EÚ okolo 35% budov starších ako 50 rokov a takmer 75% budov je energeticky neefektívnych. Zabráňte úniku tepla z budovy, zabezpečte tienenie budovy a ochladzovanie prostredia prostredníctvom zelene, zlepšite energeticku efektivitu budovy aj všetkých elektrických zariadení.Pripravte budovy a pozemky na prejavy extrémneho počasia ako sú napríklad silné búrky, záplavyvíchriceextrémne teploty a suchá. Pri novej výstavbe zohľadnite budúce prejavy zmeny klímy aj súčasné výzvy pre mestá a obce.  Stabilizujte svoje pozemky maximalizáciou plochy zelene a to najmä jej výsadbouminimalizáciou koseniapopínavou zeleňouzelenými strechamidažďovými záhradami a ďalšími konkrétnymi riešeniami. Uistite sa, že akákoľvek stavebná činnosť a zásahy do krajiny nemájú negatívny vplyv na zdravie ľudí alebo rozmanitosť životného prostredia. Uistite sa, že stavebná činnosť aj vaše budovy sú pripravené v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky na zmenu klímy.

Zohľadnite skutočné náklady za znečisťovanie

Kde všade viete zohľadniť náklady za znečistenie prostredia? Ktoré “zelené” riešenia viete využiť?  Ako viete v tomto smere inšpirovať oblasť, v ktorej pôsobíte? 

Stanovenie ceny a zohľadňovanie dopadov za znečisťovanie vzduchuvody pôdy je jedným z najdôležitejších osobných rozhodnutí aj rozhdonutí celej organizácie. V opačnom prípade cenu za znečistenie platíme všetci prostredníctvom daní alebo nákladov na zvýšenú zdravotnú starostlivosť, nákladov na odstraňovanie environmentálnych záťaží alebo nákladov na odstraňovanie škôd spôsobených extrémnymi prejavmi počasia. Uprednostnite produkty a služby s minimálnym ekologickým a zdravotným dopadom. Zohľadnenie nákladov za tvorbu CO2 alebo produkciu inych škodlivých chemických látok napomôže, aby sa “zelené riešenia” stali rozšírenejšie a cenovo dostupnejšie.

Podporujte lokálnych výrobcov produktov a služieb

Ako viete vy a vaša škola uprednostniť lokálnych výrobcov a dodávateľov služieb? Ako viete podporiť lokálnu výrobu, poľnohospodárstvo a miestny obchod?  

V Európskej únii zodpovedá doprava takmer za 25% emisií CO2 . Z toho 70% spôsobuje cestná doprava. Námorná doprava prepravuje 90% tovaru prepravovaného medzi kontinentami. Pohyb veľkého množstva lodí, ropy, elektroniky, oblečenia či potravin umožňuje lacný nákup takmer všetkého z celého sveta. Dopady na životné prostredie v cene produktov zvyčajne započítané nie sú. Veľká námorná loď spotrebuje viac ako 357 000 litrov lodného dieselového paliva za jeden deň plavby. Za jeden rok plavby vyprodukuje 5 200 ton oxidu siričitého, čo je rovnako ako 50 miliónov áut. Námorná doprava emituje ročne okolo 940 miliónov ton CO2 a len 20 najväčších lodí sveta emituje viac oxidu siričitého ako všetky autá na svete spolu.  Vplyv námornej, leteckej aj cestnej dopravy na životné prostredie aj zdravie ľudí je momentálne ďaleko nad rámcom dlhodobej udržateľnosti. Nakupujte lokálne výrobky s minimálnou dĺžkou prepravy. Podporíte tak životné prostredie aj miestnu ekonomiku.

Spravte to bez papiera

Ako viete vy a vaša škola zo svojej činnosti odstrániť používanie papiera? Aké informačné systémy k tomu potrebujete?

Súčasnú obdobie označujú mnohí odborníci ako štvrtú priemyselnú revolúciu. Jej základnými princípmi sú digitálne prepojenie informačných systémov a vecí, transparentnosť informácií a schopnosť systémov automaticky podporovať ľudí vykonávaním rôznych úloh. Aj vás prekvapuje koľko času a úsilia ešte stále venujeme tlačeniu, zasielaniu, skladovaniu a hľadaniu papierových dokumentov?  Elektronická komunikácia je efektívnejšia, transparentnejšia a najmä ekologickejšia. Na výrobu papiera sa najčastejšie používajú stromy, ktoré by inak mohli zachytávať CO2 a plniť množstvo ďalších dôležitých funkcií zelene. Pri výrobe papiera a atramentov sa navyše priamo produkuje CO2 aj množstvo toxických látok.  Pri transporte papiera, dokumentov a listových zásielok sa spotrebúva množstvo energie aj fosílnych palív. Obmedzte nákup papiera na minimum. V prípade potreby, kupujte recyklovaný papier. Netlačte dokumenty. Digitalizujte a dokumenty zasielajte elektronicky. Zavádzajte automatizované informačné systémy. Okrem životného prostredia tým ušetríte aj svoj pracovný čas a zdroje vašej firmy.

Pomôžte šíriť informácie a iniciujte zmenu

Ako viete šíriť informácie o potrebe zmeny vo vašej škole a v oblasti, v ktorej pôsobíte?  Ako viete inšpirovať a podporiť spolužiakov, kolegov, rodičov, dodávateľov a partnerov?  S kým viete spolupracovať? 

Za desiatky rokov spoločnosť nazbierala veľa vedeckých dôkazov o klimatickej zmene a  odsledovala veľa negatívnych dopadov počasia aj ľudskej činnosti. Napriek tomu doteraz neprišla primeraná reakcia. Dôvodov môže byť veľa. Od spochybňovania klimatickej zmeny, cez ekonomické záujmy, zmätok v množstve protichodných informácií, až po nezáujem alebo prirodzený odpor k zmene. Nachádzame sa v okamihu, kedy je nevyhnutné šíriť informácie o príčinách, predpokladaných scenároch a možných riešeniach klimatickej zmeny. Vytvorte komunikačné kanály vo svojej organizacii aj smerom navonok k obyvateľom a k spravovanym subjektom. Zjednodušte jazyk a hovorte o výzvachv oblasti,  v ktorej pôsobíte. Komunikujte možné prínosy budúcej zmeny. Zabezpečte, aby boli informácie spoľahlivé a dôveryhodné. Ľudia lepšie reagujú na osoby, ku ktorým majú dôveru. Využite silu sociálnych sietí, známych osobností, influencerov, dobrovoľníkov či lokálnych a štátnych médií.  Väčšina ľudí rozumie svetu viac prostredníctvom príbehov a prirovnaní ako prostredníctvom odborných textov a štatistík. Komunikujte posolstvá tak, aby rozprávali presvedčivý príbeh a ukázali ľudskú tvár za vedeckými pozorovaniami. Vyzývajte ku konkrétnej akcii alebo konkrétnemu riešeniu, ktoré môže priniesť dlhodobú zmenu. Využívajte najnovšie poznatky z behavioralnej verejnej politiky aj manažmentu spoločenských zmien. Zúčastňujete sa prednášok, seminárov alebo konferencií. Organizujte takéto podujatia. Spájajte sa naprieč profesiami a sektormi. Spolupracujte s obyvateľmi, školami, firmami, lokálnymi iniciatívami či neziskovým sektorom.  Inšpirujte, iniciujte a dodávajte nádej.

Zapojte sa

Ako sa viete vy a vaša škola zapojiť? Ako viete motivovať k spolupráci ostatných? 

Spolu vieme vytvoriť odolnejšiu krajinu aj zdravšiu a zelenšiu budúcnosť. Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. More je však tvorené len jednotlivými kvapkami vody. Množstvo príkladov z histórie ukazuje, že aj 3,5% obyvateľstva aktívne požadujúcich zmeny vie zabezpečiť dôležitú politickú, spoločenskú aj ekonomickú reakciu. Spôsobov ako podporiť, pomôcť alebo sa zapojiť je veľa.

Potrebujete pomôcť?

Aké sú vaše otázky a čo by vám pomohlo?

Kontaktujte platformu Zelená zeleni prostredníctvom tohto formulára.

Čo môžem urobiť ako firma?

Vnímajte klimatickú zmenu ako na nevídanú príležitosť

Ktoré príležitosti viete využiť? 

Klimatická zmena prináša mnohým firmám obrovské straty. Na druhej strane prináša ešte väčšie podnikateľské príležitosti. Ekonomika a ekológia môžu byť v súlade. Investície do hospodárstva bez CO2 by mali len v Európskej únii do roku 2020 vytvoriť až 1,5 milióna nových pracovných miest. Hodnota “zelených” tovarov a ekologických služieb sa odhaduje v EÚ na viac ako 1 000 miliárd EUR ročne a predstavuje asi tretinu svetového trhu. Očakáva sa, že táto hodnota sa do roku 2020 zdvojnásobí. Najprístupnejšou “technológiou” na absorpciu CO2 a riešenie mnohých environmentálnych a sociálnych problémov je zeleň. Okrem rozsiahlej výsadby a starostlivosti o zeleň sa predpokladá výrazná ekonomická aktivita aj v mnohých ďalších oblastiach. Dosiahnutie cieľa EÚ pre energie z obnoviteľných zdrojov prinesie so sebou prináša množstvo ekonomických príležitostí. Energetická úspora budov a zariadení ušetrí podnikom v EÚ až 23 miliárd EUR ročne a do tejto oblasti smeruje množstvo investícií. V sektore stavebníctva musia  všetky nové budovy v EÚ do konca roka 2020 spĺňať štandard budovy s takmer nulovou spotrebou energie (zero-energy buildings). Plná implementácia všetkých právnych predpisov EÚ o odpade pravdepodobne ušetrí 72 miliárd EUR ročne a do roku 2020 vytvorí viac ako 400 000 pracovných miest. Aj vďaka normám EÚ pre emisie CO2 a podporám jednotlivých štátov sa v najbližších 2 rokoch predpokladá na trhu nová vlna cenovo dostupných elektrických automobilov s dlhším dojazdom. Elektrická doprava so sebou prináša výraznú zmenu infraštruktúry. Napríklad prechod tankovania od benzínu a nafty na elektrickú energiu, spôsob a miesto nabíjania,, servis automobilov až po zmenu v užívateľských návykoch pri cestovaní. Stav znečistenia životného prostredia, vody, vzduchu aj pôdy vyžaduje veľké investície aj inovatívne riešenia v oblasti filtrácie znečistenia aj v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží. Veľké investície smerujú aj do oblasti “múdrych” a ekologických miest, udržateľného poľnohospodárstva, udržateľného lesníctva, krajinotvorby v súlade s prírodou alebo oblasti šetrenia, manažmentu a filtrácie vody. Uplatnenie zásad cirkulárnej ekonomiky prinesie zásadnú zmenu pre životné prostredie aj zdravie spoločnosti. Hospodársky prínos uplatnenia obehového hospodárstva sa v EÚ odhaduje na 1,8 bilióna EUR do roku 2030. Jeden bilión je milión miliónov. Budovanie zdravšej a bezpečnejšej spoločnosti a hospodárstva s nízkymi emisiami CO2 je veľká výzva aj veľká príležitosť. Mnoho potrebných technológií na riešenie už máme k dispozícii. Výzvou je ich uplatniť v praxi v krátkom čase.

Konajte zodpovedne a zákazníci to ocenia

Čo pre vás znamená zodpovednosť? Kde viete konať zodpovednejšie ako osoba? Kde ako firma? Ako viete motivovať k zodpovednosti kolegov, dodávateľov, partnerov a zákazníkov?   

Prieskum Deloitte Millennial Survey 2018 vo vekovej kategórií ľudí narodených medzi rokmi 1983 až 2003 ukázal, že až 40% respondentov sa domnieva, že cieľom podnikania by malo byť „zlepšenie spoločnosti“. Ľudia narodení medzi rokmi 1983 až 2003 dnes tvoria viac ako polovicu populácie, tvoria väčšinu pracovnej sily a každým rokom sa zvyšuje ich kúpyschopnosť. Konajte zodpovedne. Rozhodnite sa pre udržateľnejšie prístupy vo výrobe, logistike, skladovani, predaji aj spotrebe svojich tovarov a služieb. Hľadajte dodávateľov, partnerov aj zákazníkov, ktorým záleží na minimalizácii tvorby CO2, odpadu aj negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí. Vyrábajte výrobky na opätovné použitie s uplatnovanim principov obehovej ekonomiky. Recyklujte, opravujte, investujte, spolupracujte, vzdelávajte a inšpirujte. Dôvera zákazníkov voči firmám sa stáva kľúčovou hodnotou.

Maximalizujte zeleň

Ako viete vy a vaša firma prispieť k rozšíreniu plochy zelene? 

Zeleň absorbuje CO2 z atmosféry, zadržiava vodu, produkuje kyslík, čistý vzduch, vodu aj pôdu, utlmuje hluk,ochladzuje prostredie a stabilizuje krajinu. Zeleň sa rozširuje a rastie prirodzene takmer všade, pokiaľ má k dispozícií dostatok vody a pôdy.  Výsadba zelene a tvorba krajiny v súlade s prírodou vie rozširovaniu zelene výrazne pomôcť. Činnosti prispievajúce k znižovaniu množstva zelene a vysychaniu krajiny ako napríklad spevňovanie povrchov, kosenie, orezy a výruby drevín je potrebné minimalizovať len na nevyhnutnú mieru.

Minimalizujte produkciu CO2

Ako viete vy a vaša firma obmedziť produkciu CO2? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov, dodávateľov, partnerov a zákazníkov?

Spaľovaním benzínu, nafty, uhlia a zemného plynu sa do atmosféry dostáva príliš veľké množstvo CO2 a toxických látok. Tieto zdroje energie je urgentne potrebné nahradiť energiou bez tvorby CO2 ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie.  Riešenia sú čoraz dostupnejšie a umožnujú tvorbu energie blízko miesta jej spotreby. Hľadajte dodávateľov, partnerov aj zákazníkov, ktorým záleží na minimalizácii tvorby CO2.

Minimalizujte spotrebu

Ako viete vy a vaša firma obmedziť spotrebu energie, tovarov a služieb? Ako viete v tomto smere inšpirovať kolegov, dodávateľov, partnerov a zákazníkov? 

Väčšina CO2 sa vyprodukuje pri tvorbe elektrickej energie, pri produkcii alebo doprave tovarov a služieb. Najefektívnejším a najrýchlejším nástrojom na zníženie produkcie CO2 je zníženie spotreby a efektívne využívanie energie aj výrobkov. Kupujte len čo firma naozaj potrebuje. Kupujte kvalitné výrobky s minimálnou ekologickou stopou a dlhodobym využitím. Opravujte, recyklujte, inšpirujte. Stopu CO2 , ktorú svojou spotrebou vytvárate si viete merať pomocou tejto kalkulačky.

Šetrite vodu. Recyklujte vodu. Zadržiavajte dažďovú vodu pri mieste dopadu.

Ako viete vy a vaša firma prispieť k šetreniu vody? Ako viete prispieť k zvýšeniu množstva vody v krajine? 

Voda je základ života a klimatické zmeny výrazne vplývajú na jej množstvokvalitu aj prístup v čase. Šetrite vodou, predovšetkým pitnou vodou. Ak sa dá, použitú vodu recyklujte na mieste spotreby napríklad na polievanie zelene. Zadržiavajte dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Hlavným zámerom je predísť škodám vzniknutým počas nadmerných dažďov a najmä zmierniť dopady dlhodobého obdobia extrémneho tepla a sucha. Najlacnejším a najefektívnejším riešením na zadržiavanie a čistenie daždovej vody je zeleň.

Spoznajte výzvu

Ako ovplyvnia predpokladané dopady klimatickej zmeny vašu firmu a oblasť, v ktorej podnikáte? Ako viete vy a vaša firma získať viac informácií o možných dopadoch?  Ako viete podporiť širenie informácii medzi kolegami, dodávateľmi, partnermi a zákazníkmi? 

Klimatická zmena je prvá globálna výzva v čase, keď sú takmer všetci ľudia na Zemi vzájomne v priamom spojení. Vieme sa tak vzájomne informovať, inšpirovať a spolupracovať na zmenách veľkého rozsahu. Klimatická zmena na Slovensku má jedinečné dopady aj jedinečné riešenia. Obzvlášť veľká výzva stojí pred slovenskými mestami a obcami. Je zodpovedné vedieť, aké sú pravdepodobné scenáre vývoja a ako sa na ne pripraviť.

Spoznajte riešenia a príklady dobrej praxe

Ktoré výzvy potrebuje riešiť vaša firma? Ktoré výzvy potrebuje oblasť, v ktorej podnikáte? Ktoré riešenia viete využiť? Ktoré príklady dobrej praxe vás vedia inšpirovať? Ako viete podporiť šírenie informácii o možných riešeniach?

Často nie je potrebné vymýšľať koleso od začiatku, keď sa dá inšpirovať skúsenosťami druhých. Viac o možných riešeniach klimatickej zmeny nájdete tu. Viac o možných riešeniach pre slovenské mestá a obce nájdete tu. Na ďalších stránkach nájdete aj ukážky konkrétnych riešení a príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia.

Ukončíte podporu fosílnych palív a investujte do čistej ekonomiky

Ako viete vy a vaša firma obmedziť investície do ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich? Ako viete investovať a podporiť “zelené riešenia”?  Ako viete kolegov, zákazníkov a oblasť, v ktorej podnikáte? 

Dajte ostatným vedieť, že vám záleží na životnom prostredí aj ich budúcnosti. Uistite sa, že investície vašej organizácie prispievajú k náhradespotreby ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich. Uistite sa, že všetky priame alebo nepriame finančné investície a podpory sú smerované do odvetví prispievajúcich k riešeniam zmeny klímy a do odvetví s minimálnym dopadom na životné prostredie. Investície do sektorov produkujúcich CO2 môžu byť vzhľadom na rýchlosť klimatickej zmeny rizikom pre investorov aj pre život na Zemi.

Podporujte bezodpadovú ekonomiku

Ako viete vy a vaša firma minimalizovať odpad? Ako viete inšpirovať svoje okolie? 

Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Podľa Európskeho štatistického úradu  stúplo v roku 2016 celkové množstvo komunálneho odpaduna Slovensku na 348 kg na osobu. Z toho sme 23% zrecyklovali, viac ako 10% spálili a 65% odpadu vyviezla krajina na skládky. Vo vnútri skládky sa počas procesu rozkladania odpadu často tvorí zmes CO2 , metánu a ďaľśích toxických látok zaťažujúcich vzduch aj okolité životné prostredie. Kupujte len čo firma naozaj potrebuje a kupujte opakovane použiteľné kvalitné výrobky. Minimalizujte odpad. Požičiavajte si, zdieľajte,vymienajte, opravujte, recyklujte, inšpirujte.

Zmeňte spôsob prepravy

Ako viete vy a vaša firma minimalizovať produkciu CO2 a toxických látok pri preprave osôb, tovarov a služieb? Ako viete podporiť elektrickú dopravu? Ako viete podporiť riešenia pre cyklistov? Čo by vám pomohlo častejšie používať bicykel? Ako viete minimalizovať leteckú prepravu?

Benzínové a naftové vozidlá produkujú nadmerný hluk,CO2 a rôzne toxické látky priamo v uliciach miest a obci. Podporujte využívanie verejnej dopravy najma vlaky, električky a elektrické autobusy. Elektrifikujte vozový park. Ak je to možné, využívajte na presuny bicykel. Podporte riešenia uľahčujúce cyklodopravu a parkovanie bicyklov. Letecké presuny obmedzte na nevyhnutné prípady. Jeden let z Bratislavy do Londýna a späť spáli vyše 40 000 litrov leteckého petroleja a vyprodukuje okolo 540kg CO2 a rôznych toxických látok priamo v atmosfére Zeme. Inšpirujte.

Pripravte budovy a pozemky na zmenu

Ako viete pripraviť svoje pozemky a budovy na predpokladané dopady zmeny klímy? Ako viete zabezpečiť únik energie a efektívnejšie využívanie energie v budovách? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov?

Budovy sú Európskej únii zodpovedné za približne 40% spotreby energie a 36% emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. V súčasnosti je v EÚ okolo 35% budov starších ako 50 rokov a takmer 75% budov je energeticky neefektívnych. Zabráňte úniku tepla z budovy, zabezpečte tienenie budovy a ochladzovanie prostredia prostredníctvom zelene, zlepšite energeticku efektivitu budovy aj všetkých elektrických zariadení.Pripravte budovy a pozemky na prejavy extrémneho počasia ako sú napríklad silné búrky, záplavyvíchriceextrémne teploty a suchá. Pri novej výstavbe zohľadnite budúce prejavy zmeny klímy aj súčasné výzvy pre mestá a obce.  Stabilizujte svoje pozemky maximalizáciou plochy zelene a to najmä jej výsadbouminimalizáciou koseniapopínavou zeleňouzelenými strechamidažďovými záhradami a ďalšími konkrétnymi riešeniami. Uistite sa, že akákoľvek stavebná činnosť a zásahy do krajiny nemájú negatívny vplyv na zdravie ľudí alebo rozmanitosť životného prostredia. Uistite sa, že stavebná činnosť aj vaše budovy sú pripravené v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky na zmenu klímy.

Zohľadnite skutočné náklady za znečisťovanie

Kde všade viete zohľadniť náklady za znečistenie prostredia? Ktoré “zelené” riešenia viete využiť?  Ako viete v tomto smere inšpirovať oblasť, v ktorej pôsobíte? 

Stanovenie ceny a zohľadňovanie dopadov za znečisťovanie vzduchu, vody a pôdy je jedným z najdôležitejších osobných aj firemných rozhodnutí. V opačnom prípade cenu za znečistenie platíme všetci prostredníctvom daní alebo nákladov na zvýšenú zdravotnú starostlivosť, nákladov na odstraňovanie environmentálnych záťaží alebo nákladov na odstraňovanie škôd spôsobených extrémnymi prejavmi počasia. Uprednostnite produkty a služby s minimálnym ekologickým a zdravotným dopadom. Zohľadnenie nákladov za tvorbu CO2 alebo produkciu inych škodlivých chemických látok napomôže, aby sa “zelené riešenia” stali rozšírenejšie a cenovo dostupnejšie.

Podporujte lokálnych výrobcov produktov a služieb

Ako viete vy a vaša firma uprednostniť lokálnych výrobcov a dodávateľov služieb? Ako viete podporiť lokálnu výrobu, poľnohospodárstvo a miestny obchod?

V Európskej únii zodpovedá doprava takmer za 25% emisií CO2 . Z toho 70% spôsobuje cestná doprava. Námorná doprava prepravuje 90% tovaru prepravovaného medzi kontinentami. Pohyb veľkého množstva lodí, ropy, elektroniky, oblečenia či potravin umožňuje lacný nákup takmer všetkého z celého sveta. Dopady na životné prostredie v cene produktov zvyčajne započítané nie sú. Veľká námorná loď spotrebuje viac ako 357 000 litrov lodného dieselového paliva za jeden deň plavby. Za jeden rok plavby vyprodukuje 5 200 ton oxidu siričitého, čo je rovnako ako 50 miliónov áut. Námorná doprava emituje ročne okolo 940 miliónov ton CO2 a len 20 najväčších lodí sveta emituje viac oxidu siričitého ako všetky autá na svete spolu.  Vplyv námornej, leteckej aj cestnej dopravy na životné prostredie aj zdravie ľudí je momentálne ďaleko nad rámcom dlhodobej udržateľnosti. Nakupujte lokálne výrobky s minimálnou dĺžkou prepravy. Podporíte tak životné prostredie aj miestnu ekonomiku.

Spravte to bez papiera

Ako viete vy a vaša firma zo svojej činnosti odstrániť používanie papiera? Aké informačné systémy k tomu potrebujete?

Súčasnú obdobie označujú mnohí odborníci ako štvrtú priemyselnú revolúciu. Jej základnými princípmi sú digitálne prepojenie informačných systémov a vecí, transparentnosť informácií a schopnosť systémov automaticky podporovať ľudí vykonávaním rôznych úloh. Aj vás prekvapuje koľko času a úsilia ešte stále venujeme tlačeniu, zasielaniu, skladovaniu a hľadaniu papierových dokumentov?  Elektronická komunikácia je efektívnejšia, transparentnejšia a najmä ekologickejšia. Na výrobu papiera sa najčastejšie používajú stromy, ktoré by inak mohli zachytávať CO2 a plniť množstvo ďalších dôležitých funkcií zelene. Pri výrobe papiera a atramentov sa navyše priamo produkuje CO2 aj množstvo toxických látok.  Pri transporte papiera, dokumentov a listových zásielok sa spotrebúva množstvo energie aj fosílnych palív. Obmedzte nákup papiera na minimum. V prípade potreby, kupujte recyklovaný papier. Netlačte dokumenty. Digitalizujte a dokumenty zasielajte elektronicky. Zavádzajte automatizované informačné systémy. Okrem životného prostredia tým ušetríte aj svoj pracovný čas a zdroje vašej firmy.

Pomôžte šíriť informácie a iniciujte zmenu

Ako viete šíriť informácie o potrebe zmeny vo vašej firme a v oblasti, v ktorej pôsobíte?  Ako viete inšpirovať a podporiť kolegov, dodávateľov, partnerov a zákazníkov? Ako viete spolupracovať? 

Za desiatky rokov spoločnosť nazbierala veľa vedeckých dôkazov o klimatickej zmene a  odsledovala veľa negatívnych dopadov počasia aj ľudskej činnosti. Napriek tomu doteraz neprišla primeraná reakcia. Dôvodov môže byť veľa. Od spochybňovania klimatickej zmeny, cez ekonomické záujmy, zmätok v množstve protichodných informácií, až po nezáujem alebo prirodzený odpor k zmene. Nachádzame sa v okamihu, kedy je nevyhnutné šíriť informácie o príčinách, predpokladaných scenároch a možných riešeniach klimatickej zmeny. Vytvorte komunikačné kanály vo svojej organizacii aj smerom navonok k obyvateľom a k spravovanym subjektom. Zjednodušte jazyk a hovorte o výzvachv oblasti,  v ktorej pôsobíte. Komunikujte možné prínosy budúcej zmeny. Zabezpečte, aby boli informácie spoľahlivé a dôveryhodné. Ľudia lepšie reagujú na osoby, ku ktorým majú dôveru. Využite silu sociálnych sietí, známych osobností, influencerov, dobrovoľníkov či lokálnych a štátnych médií.  Väčšina ľudí rozumie svetu viac prostredníctvom príbehov a prirovnaní ako prostredníctvom odborných textov a štatistík. Komunikujte posolstvá tak, aby rozprávali presvedčivý príbeh a ukázali ľudskú tvár za vedeckými pozorovaniami. Vyzývajte ku konkrétnej akcii alebo konkrétnemu riešeniu, ktoré môže priniesť dlhodobú zmenu. Využívajte najnovšie poznatky z behavioralnej verejnej politiky aj manažmentu spoločenských zmien. Zúčastňujete sa prednášok, seminárov alebo konferencií. Organizujte takéto podujatia. Spájajte sa naprieč profesiami a sektormi. Spolupracujte s obyvateľmi, školami, firmami, lokálnymi iniciatívami či neziskovým sektorom.  Inšpirujte, iniciujte a dodávajte nádej.

Zapojte sa

Ako sa viete vy a vaša firma zapojiť? Ako viete motivovať k spolupráci ostatných? 

Spolu vieme vytvoriť odolnejšiu krajinu aj zdravšiu a zelenšiu budúcnosť. Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. More je však tvorené len jednotlivými kvapkami vody. Množstvo príkladov z histórie ukazuje, že aj 3,5% obyvateľstva aktívne požadujúcich zmeny vie zabezpečiť dôležitú politickú, spoločenskú aj ekonomickú reakciu. Spôsobov ako podporiť, pomôcť alebo sa zapojiť  je veľa.

Potrebujete pomôcť?

Aké sú vaše otázky a čo by vám pomohlo?

Kontaktujte platformu Zelená zeleni prostredníctvom tohto formulára.

Čo môžem urobiť ako zástupca verejnej správy?

Maximalizujte zeleň

Ako viete vy a vaša organizácia prispieť k rozšíreniu plochy zelene? 

Zeleň absorbuje CO2 z atmosféry, zadržiava vodu, produkuje kyslík,čistý vzduch, vodu aj pôdu, utlmuje hluk, ochladzuje prostredie a stabilizuje krajinu. Zeleň sa rozširuje a rastie prirodzene takmer všade, pokiaľ má k dispozícií dostatok vody a pôdy.  Výsadba zelene a tvorba krajiny v súlade s prírodou vie rozširovaniu zelene výrazne pomôcť. Činnosti prispievajúce k znižovaniu množstva zelene a vysychaniu krajiny ako napríklad spevňovanie povrchov, kosenie, orezy a výruby drevín je potrebné minimalizovať len na nevyhnutnú mieru.

Minimalizujte produkciu CO2

Ako viete vy a vaša organizácia obmedziť produkciu CO2? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 

Spaľovaním benzínu, nafty, uhlia a zemného plynu sa do atmosféry dostáva príliš veľké množstvo CO2 a toxických látok. Tieto zdroje energie je potrebné nahradiť energiou bez tvorby CO2 ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie. Solárne panely a iné riešenia sú čoraz dostupnejšie a umožnujú tvorbu energie blízko miesta jej spotreby.

Minimalizujte spotrebu

Ako viete vy a vaša organizácia obmedziť spotrebu energie, tovarov a služieb? Ako viete v tomto smere inšpirovať kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 

Väčšina CO2 sa vyprodukuje pri tvorbe elektrickej energie, pri produkcii alebo doprave tovarov a služieb. Najefektívnejším a najrýchlejším nástrojom na zníženie produkcie CO2 je zníženie spotreby a efektívne využívanie energie aj výrobkov. Kupujte len čo organizácia naozaj potrebuje. Kupujte kvalitné výrobky s minimálnou ekologickou stopou a dlhodobym využitím. Opravujte, recyklujte, inšpirujte. Stopu CO2 , ktorú svojou spotrebou vytvárate si viete merať pomocou tejto kalkulačky.

Šetrite vodu. Recyklujte vodu. Zadržiavajte dažďovú vodu pri mieste dopadu.

Ako viete vy a vaša organizácia prispieť k šetreniu vody? Ako viete prispieť k zvýšeniu množstva vody v krajine? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 

Voda je základ života a klimatické zmeny výrazne vplývajú na jej množstvo, kvalitu aj prístup v čase. Šetrite vodou, predovšetkým pitnou vodou. Ak sa dá, použitú vodu recyklujte na mieste spotreby napríklad na polievanie zelene. Zadržiavajte dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Hlavným zámerom je predísť škodám vzniknutým počas nadmerných dažďov a najmä zmierniť dopady dlhodobého obdobia extrémneho tepla a sucha. Najlacnejším a najefektívnejším riešením na zadržiavanie a čistenie daždovej vody je zeleň.

Spoznajte výzvu

Ako ovplyvnia predpokladané dopady klimatickej zmeny vašu organizáciu a oblasť, ktorú spravujete? Ako viete vy a vaša organizácia získať viac informácií o možných dopadoch?  Ako viete podporiť širenie informácii vo vašej organizácii a medzi obyvateľmi?

Klimatická zmena je prvá globálna výzva v čase, keď sú takmer všetci ľudia na Zemi vzájomne v priamom spojení. Vieme sa tak vzájomne informovať, inšpirovať a spolupracovať na zmenách veľkého rozsahu. Klimatická zmena na Slovensku má jedinečné dopady aj jedinečné riešenia. Obzvlášť veľká výzva stojí pred slovenskými mestami a obcami. Je zodpovedné vedieť, aké sú pravdepodobné scenáre vývoja a ako sa na ne pripraviť.

Spoznajte riešenia a príklady dobrej praxe

Ktoré výzvy potrebuje riešiť vaša organizácia? Ktoré výzvy potrebuje riešiť oblasť, ktorú spravujete? Ktoré riešenia viete využiť? Ktoré príklady dobrej praxe vás vedia inšpirovať? Ako viete podporiť šírenie informácii o možných riešeniach vo vašej organizácii a medzi obyvateľmi?

Často nie je potrebné vymýšľať koleso od začiatku, keď sa dá inšpirovať skúsenosťami druhých. Viac o možných riešeniach klimatickej zmeny nájdete tu. Viac o možných riešeniach pre slovenské mestá a obce nájdete tu. Na ďalších stránkach nájdete aj ukážky konkrétnych riešení a príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia.

Ukončíte podporu fosílnych palív a investujte do čistej ekonomiky

Ako viete vy a vaša organizácia obmedziť investície do ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich? Ako viete investovať a podporiť “zelené riešenia”?  Ako viete inšpirovať obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete?

Dajte obyvateľom vedieť, že vám záleží na životnom prostredí aj ich budúcnosti. Uistite sa, že investície vašej organizácie prispievajú k náhrade spotreby ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich. Uistite sa, že všetky priame alebo nepriame finančné investície a podpory sú smerované do odvetví prispievajúcich k riešeniam zmeny klímy a do odvetví s minimálnym dopadom na životné prostredie. Investície do sektorov produkujúcich CO2 môžu byť vzhľadom na rýchlosť klimatickej zmeny rizikom pre investorov aj pre život na Zemi.

Podporujte bezodpadovú ekonomiku

Ako viete vy a vaša organizácia minimalizovať odpad? Ako viete v tomto smere inšpirovať kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete?

Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Podľa Európskeho štatistického úradu  stúplo v roku 2016 celkové množstvo komunálneho odpadu na Slovensku na 348 kg na osobu. Z toho sme 23% zrecyklovali, viac ako 10% spálili a 65% odpadu vyviezla krajina na skládky. Vo vnútri skládky sa počas procesu rozkladania odpadu často tvorí zmes CO2 , metánu a ďaľśích toxických látok zaťažujúcich vzduch aj okolité životné prostredie. Kupujte len čo organizácia naozaj potrebuje a kupujte opakovane použiteľné kvalitné výrobky. Minimalizujte odpad. Požičiavajte si, zdieľajte,vymienajte, opravujte, recyklujte, inšpirujte.

Zmeňte spôsob prepravy

Ako viete vy a vaša organizácia minimalizovať produkciu CO2 a toxických látok pri preprave osôb, tovarov a služieb? Ako viete podporiť elektrickú dopravu? Ako viete podporiť riešenia pre cyklistov? Čo by vám pomohlo častejšie používať bicykel? Ako viete minimalizovať leteckú prepravu?

Benzínové a naftové vozidlá produkujú nadmerný hluk, CO2 a rôzne toxické látky priamo v uliciach miest a obci. Podporujte využívanie verejnej dopravy najma vlaky, električky a elektrické autobusy. Elektrifikujte vozový park. Ak je to možné, využívajte na krátke presuny bicykel. Podporte riešenia uľahčujúce cyklodopravu a parkovanie bicyklov. Letecké presuny obmedzte na nevyhnutné prípady. Jeden let z Bratislavy do Londýna a späť spáli vyše 40 000 litrov leteckého petroleja a vyprodukuje okolo 540kg CO2 a rôznych toxických látok priamo v atmosfére Zeme. Inšpirujte.

Pripravte budovy a pozemky na zmenu

Ako viete vy a vaša organizácia pripraviť svoje pozemky a budovy na predpokladané dopady zmeny klímy? Ako viete zabezpečiť efektívnejšie vyuźívanie energie v budovách? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov, obyvateľov a subjekty, ktoré spravujete?

Budovy sú Európskej únii zodpovedné za približne 40% spotreby energie a 36% emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. V súčasnosti je v EÚ okolo 35% budov starších ako 50 rokov a takmer 75% budov je energeticky neefektívnych. Zabráňte úniku tepla z budovy, zabezpečte tienenie budovy a ochladzovanie prostredia prostredníctvom zelene, zlepšite energeticku efektivitu budovy aj všetkých elektrických zariadení.Pripravte budovy a pozemky na prejavy extrémneho počasia ako sú napríklad silné búrky, záplavy, víchrice, extrémne teploty a suchá. Pri novej výstavbe zohľadnite budúce prejavy zmeny klímy aj súčasné výzvy pre mestá a obce.  Stabilizujte svoje pozemky maximalizáciou plochy zelene a to najmä jej výsadbou, minimalizáciou kosenia, popínavou zeleňou, zelenými strechami, dažďovými záhradami a ďalšími konkrétnymi riešeniami. Ak rozhoduje o území, životnom prostredí alebo stavebnej činnosti, uistite sa, že všetka činnosť v krajine, v meste alebo obci, je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky na zmenu klímy a nemá negatívny vplyv na zdravie obyvateľov alebo rozmanitosť životného prostredia.

Zohľadnite skutočné náklady za znečisťovanie

Kde všade viete zohľadniť náklady za znečistenie prostredia? Ktoré “zelené” riešenia viete využiť?  Ako viete v tomto smere inšpirovať kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 

Stanovenie ceny za znečisťovanie vzduchu, vody a pôdy je jedným z najdôležitejších pilierov akejkoľvek zodpovednej politiky. V opačnom prípade náklady znášajú obyvatelia a verejná správa najmä prostredníctvom nákladov na zvýšenú zdravotnú starostlivosť, nákladov na odstraňovanie environmentálnych záťaží alebo nákladov na odstraňovanie škôd spôsobených extrémnymi prejavmi počasia. Uprednostnite produkty a služby s minimálnym ekologickým a zdravotným dopadom. Zohľadnenie nákladov za tvorbu CO2 alebo produkciu inych škodlivých chemických látok napomôže, aby sa “zelené riešenia” stali rozšírenejšie a cenovo dostupnejšie.

Podporujte lokálnych výrobcov produktov a služieb

Ako viete vy a vaša organizácia uprednostniť lokálnych výrobcov a dodávateľov služieb? Ako viete podporiť lokálnu výrobu, poľnohospodárstvo a miestny obchod?  

V Európskej únii zodpovedá doprava takmer za 25% emisií CO2 . Z toho 70% spôsobuje cestná doprava. Námorná doprava prepravuje 90% tovaru prepravovaného medzi kontinentami. Pohyb veľkého množstva lodí, ropy, elektroniky, oblečenia či potravin umožňuje lacný nákup takmer všetkého z celého sveta. Dopady na životné prostredie v cene produktov zvyčajne započítané nie sú. Veľká námorná loď spotrebuje viac ako 357 000 litrov lodného dieselového paliva za jeden deň plavby. Za jeden rok plavby vyprodukuje 5 200 ton oxidu siričitého, čo je rovnako ako 50 miliónov áut. Námorná doprava emituje ročne okolo 940 miliónov ton CO2 a len 20 najväčších lodí sveta emituje viac oxidu siričitého ako všetky autá na svete spolu.  Vplyv námornej, leteckej aj cestnej dopravy na životné prostredie aj zdravie ľudí je momentálne ďaleko nad rámcom dlhodobej udržateľnosti. Nakupujte lokálne výrobky s minimálnou dĺžkou prepravy. Podporíte tak životné prostredie aj miestnu ekonomiku.

Spravte to bez papiera

Ako viete vy a vaša organizácia zo svojej činnosti odstrániť používanie papiera? Aké informačné systémy k tomu potrebujete?

Súčasnú obdobie označujú mnohí odborníci ako štvrtú priemyselnú revolúciu. Jej základnými princípmi sú digitálne prepojenie informačných systémov a vecí, transparentnosť informácií a schopnosť systémov automaticky podporovať ľudí vykonávaním rôznych úloh. Aj vás prekvapuje koľko času a úsilia ešte stále venujeme tlačeniu, zasielaniu, skladovaniu a hľadaniu papierových dokumentov?  Elektronická komunikácia je efektívnejšia, transparentnejšia a najmä ekologickejšia. Na výrobu papiera sa najčastejšie používajú stromy, ktoré by inak mohli zachytávať CO2 a plniť množstvo ďalších dôležitých funkcií zelene. Pri výrobe papiera a atramentov sa navyše priamo produkuje CO2 aj množstvo toxických látok.  Pri transporte papiera, dokumentov a listových zásielok sa spotrebúva množstvo energie aj fosílnych palív. Obmedzte nákup papiera na minimum. V prípade potreby, kupujte recyklovaný papier. Netlačte dokumenty. Digitalizujte a dokumenty zasielajte elektronicky. Zavádzajte automatizované informačné systémy. Okrem životného prostredia tým ušetríte aj svoj pracovný čas a zdroje vašej organizácie.

Pomôžte šíriť informácie a iniciujte zmenu

Ako viete šíriť informácie o potrebe zmeny vo vašej organizácii a v oblasti ktorú spravujete? Ako viete inšpirovať a podporiť obyvateľov a spravované subjekty? 

Za desiatky rokov spoločnosť nazbierala veľa vedeckých dôkazov o klimatickej zmene a  odsledovala veľa negatívnych dopadov počasia aj ľudskej činnosti. Napriek tomu doteraz neprišla primeraná reakcia. Dôvodov môže byť veľa. Od spochybňovania klimatickej zmeny, cez ekonomické záujmy, zmätok v množstve protichodných informácií, až po nezáujem alebo prirodzený odpor k zmene. Nachádzame sa v okamihu, kedy je nevyhnutné šíriť informácie o príčinách, predpokladaných scenároch a možných riešeniach klimatickej zmeny. Vytvorte komunikačné kanály vo svojej organizacii aj smerom navonok k obyvateľom a k spravovanym subjektom. Zjednodušte jazyk a hovorte o výzvachv oblasti,  v ktorej pôsobíte. Komunikujte možné prínosy budúcej zmeny. Zabezpečte, aby boli informácie spoľahlivé a dôveryhodné. Ľudia lepšie reagujú na osoby, ku ktorým majú dôveru. Využite silu sociálnych sietí, známych osobností, influencerov, dobrovoľníkov či lokálnych a štátnych médií.  Väčšina ľudí rozumie svetu viac prostredníctvom príbehov a prirovnaní ako prostredníctvom odborných textov a štatistík. Komunikujte posolstvá tak, aby rozprávali presvedčivý príbeh a ukázali ľudskú tvár za vedeckými pozorovaniami. Vyzývajte ku konkrétnej akcii alebo konkrétnemu riešeniu, ktoré môže priniesť dlhodobú zmenu. Využívajte najnovšie poznatky z behavioralnej verejnej politiky aj manažmentu spoločenských zmien. Zúčastňujete sa prednášok, seminárov alebo konferencií. Organizujte takéto podujatia. Spájajte sa naprieč profesiami a sektormi. Spolupracujte s obyvateľmi, školami, firmami, lokálnymi iniciatívami či neziskovým sektorom.  Inšpirujte, iniciujte a dodávajte nádej.

Zapojte sa

Ako sa viete vy a vaša organizácia zapojiť? Ako viete motivovať k spolupráci ostatné subjekty? 

Spolu vieme vytvoriť odolnejšiu krajinu aj zdravšiu a zelenšiu budúcnosť. Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. More je však tvorené len jednotlivými kvapkami vody. Množstvo príkladov z histórie ukazuje, že aj 3,5% obyvateľstva aktívne požadujúcich zmeny vie zabezpečiť dôležitú politickú, spoločenskú aj ekonomickú reakciu. Spôsobov ako podporiť, pomôcť alebo sa zapojiť je veľa.

Potrebujete pomôcť?

Aké sú vaše otázky a čo by vám pomohlo?

Kontaktujte platformu Zelená zeleni prostredníctvom tohto formulára.

Video

The Deliberate Rebellion | Extinction Rebellion
Why humans are so bad at thinking about climate change

Chcete vedieť viac?