Čistá a efektívna doprava

Doprava je po energetike druhým najväčším sektorom produkujúcim skleníkové plyny a jediným významným sektorom, kde emisie skleníkových plynov stále rastú. V Európe tvoria emisie z dopravy 20% všetkých vyprodukovaných emisií a ich množstvo patrí medzi najvyššie na svete. V mestách žije viac ako 70% obyvateľstva EÚ. Väčšina ciest začína a končí v mestách. Takmer 23% emisií z dopravy pochádza z mestskej dopravy. Európske mestá preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní podstatného a trvalého znižovania emisií skleníkových plynov.

Okrem emisií skleníkových plynov je automobilová doprava taktiež zdrojom hluku a znečistenia ovzdušia, preto rast podielu individuálnej dopravy nie je len problémom environmentálnym ale i zdravotným. Automobilizmus tiež negatívne ovplyvňuje verejný priestor a má tiež negatívny dopad na psychickú pohodu peších obyvateľov miest.

Princípy
Štandardnou odozvou na riešenie otázok rastu miest doteraz bolo rozširovanie infraštruktúry a to najmä pre osobnú automobilovú dopravu. Tento vývoj, ale vyvoláva začarovaný kruh: väčšia infraštruktúra stimuluje pribúdanie automobilov, infraštruktúra sa začína byť preťažená a vyžaduje ďalší rozvoj. 
Mobilita by mala byť menej otázkou rozvoja dopravnej infraštruktúry a viac rozvoja služieb. Musí byť umiestnená do systémového kontextu vrátane mestského plánovania ako celku, aby bolo možné prekonať sociálne, hospodárske, politické a fyzické obmedzenia pohybu, spravilo ho efektívnym a pohodlným. 

Ciele a podoby udržateľnej dopravy:
Znížiť emisie skleníkových plynov
Znížiť závislosť na fosílnych palivách
Znížiť úroveň hluku a znečistenia 
Zvýšiť podiel hromadnej dopravy a znížiť podiel osobnej automobilovej dopravy
Zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov
Zvýšiť dosah pre rezidentov
Maximalizovať bezbárierovosť

Cyklodoprava a pešia doprava
Predstavuje ekologicky najšetrnejšiu a ekonomicky najvhodnejšiu formu dopravy v mestách. V oblasti cyklodopravy je cieľom vytváranie peších zón a tvorba na seba nadväzujúcich, bezpečných cyklotrás so systémom bike-sharingu.

Cestná a dráhová hromadná doprava
Okrem podpory pešej a cyklodopravy, je kľúčom k udržateľnej doprave tiež podpora mestskej hromadnej dopravy, ktorá predstavuje najdôležitejšou zložkou mobility v každom väčšom meste. Mestskej hromadná doprava by mala byť cenovo výhodná, integrovaná s regionálnou dopravou, dostupná, kapacitne vyhovujúca a na vozovke uprednostnená pred osobnou dopravou.

Individuálna doprava
V rámci individuálnej motorovej dopravy je potrebné podporiť využívanie vozidiel na alternatívny pohon, zavádzanie nízkoemisných zón a ďalšie podporné opatrenia ako sú parkovacie politiky a sieť záchých parkovísk.

Zdroj:
Dekánek, M., Kratochvílová, T., Netri, P., Vašek P. 2018. Plán Bratislava. Mobilita – dostupné mesto. Dostupné online
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 2017. Dostupné online

Video

Cities Rise to the Challenge – Sustainable Mobility
How highways wrecked American cities
Svet budoucnosti – budoucnost dopravy
Bratislava – Doprava (1966)

Chcete vedieť viac?