Zelené strechy – Zürich, CH

Zelené strechy – Zürich, CH

Zelené strechy – Zürich, CH

Od roku 1991 zaviedlo mesto Zürich povinnosť vytvárať pri výstavbe nových bytov alebo pri renovácii starších domov “zelené strechy”, pokiaľ nie sú ploché strechy využívané ako terasy. Hlavným cieľom stratégie je zvýšenie biodiverzity a jedinečná úloha zelených striech v kolobehu vody. Motto Zurichu je: Zelenými strechami proti horúčavám. Veľké mestá na celom svete uvažujú o tom, ako sa vyzbrojiť proti čoraz častejším, a zvyšujúcim sa teplotným vlnám. V Los Angeles úrady nariadili do roku 2017 ekologizovať 10 tisíc striech. Chicago prinútilo stavebné firmy, aby v priebehu pár rokov vybudovali vyše pol milióna m2 strešných priestorov.

V Európe je štandardne o niečo chladnejšie ako v USA, aspoň vo Švajčiarsku a v Nemecku. Napriek tomu je už dávno v stavebných predpisoch, a v pokrokovo uvažujúcich architektoch zakotvená ekologizácia striech. Chýbajú však presnejšie štatistiky. Odborníci odhadujú rast zelených strešných plôch v Nemecku na 8 miliónov m2 ročne.

Nestačí len ekologizácia. Účinok ochladzovania sa mení v závislosti od typu výsadby. Majitelia domov sa väčšinou spoliehajú na rastliny milujúce sucho, ktoré sú menej náročné na údržbu. Vegetácia tak môže prežiť aj niekoľko týždňov bez dažďa. Efekt zelenej strechy mizne, spolu s nižším vyparovaním. Odborníci tvrdia, že práve odparovacie chladenie je potrebné na zníženie okolitej teploty. Mestá o tomto probléme vedia. Napríklad v Zürichu platia už nariadenia o odporúčanej hrúbke vrstvy zelene. Čím je vyššia, tým sa viac darí biomase na streche, a tým väčší je chladiaci účinok. Podľa údajov obecných úradov by však mali ekologické strechy tiež vytvárať prirodzené životné prostredie. Napr. v Bazileji podporujú suché a teplé biotopy, s rastlinami milujúcimi sucho. Vedie to k rozvoju a udomácneniu množstva vzácnych a cenných druhov, ktoré sa usadzujú na živých strechách.

V Zürichu sa už kvantifikovali účinky a získali sa poznatky o celkových nákladoch v súvislosti s inštaláciou zelených striech, ich údržbou, ziskom a úsporami energie a úlohou v rámci vodného cyklu. Odporúčajú sa 4 typy strešnej vegetácie. Ruderálne flóra je označením pre rastliny rumoviska, spustnutého stanoviska. Nie je to však burina. Príkladom môže byť žihľava, podbeľ špenát, lopúch, zlatobyľ , palina, z kríkov napr. baza čierna alebo ostružiny. Ďalej sa uprednostňujú rôzne trávy, byliny, lúčne kvety a mach. Odporúčaná vegetácia je detailnejšie rozpracovaná na informačnej webstránke pre miestnych obyvateľov.

Jednotlivci a firmy, ktoré žiadajú o stavebné povolenie, môžu požiadať o radu, ako nainštalovať zelenú strechu od Urban Green Service. Nariadenia obsahujú aj faktické minimálne požiadavky na zelené strechy. Podkladová vrstva musí byť hrubá najmenej 10 cm s minimálnou retenčnou kapacitou 45 l / m2 (4,5 cm) a na výsadbu sa môžu použiť iba pôvodné semená a rastliny z typických miestnych biotopov.

Zásadný význam majú zelené plochy striech v mestskej aglomerácii. Keďže je na nich menej rušivých vplyvov, zelené strechy poskytujú životný priestor mnohým divokým rastlinným a živočíšnym druhom. Vytvárajú náhradnú zelenú plochu, ktorá čiastočne kompenzuje stratu iných zelených plôch, vykonávaním nevyhnutných stavebných činností v meste. Strešné biotopy spolu s pozemnými zelenými plochami a semenami rozširovanými vetrom a vtákmi, sú odrazovými mostíkmi, ktoré významne prispievajú k zelenej mestskej infraštruktúre.

Biodiversity in the Sky – Green Roofs as Wild Life Refuges

Portrait Grün Stadt Zürich