Protipovodňové a vodné hospodárstvo mesta – Rotterdam, Holandsko

Protipovodňové a vodné hospodárstvo mesta – Rotterdam, Holandsko

Vodné hospodárstvo mesta – Rotterdam, NL

ROTTERDAM pracuje na svojej udržateľnosti, je svetoznámy ako mesto, ktoré vykazuje víziu, odvahu a vytrvalosť. Vystupuje a koná ako silné, asertívne a udržateľné mesto. Aby sa v budúcnosti zachovala táto úroveň udržateľnosti, je treba využiť príležitosti a prijať riziká ďalšieho vývoja. Rotterdam plánuje robiť všetko, čo je v jeho silách, v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, aby posilnil udržateľnosť mesta – aby si bol plne istý, že je pripravený na to čo prinesie 21. storočie. Úsilie Rotterdamu sa stále vyvíja, s ohľadom na povodeň v roku 1953, ktorá zabila takmer 2000 ľudí a spôsobila rozsiahle škody na majetku. Táto udalosť zdôraznila ničivú silu mora a podnietila moderný povodňový manažment priemyslu v krajine. V roku 2007 holandské mesto ohlásilo svoj ambiciózny cieľ, stať do roku 2025 100% odolným voči klimatickým zmenám – schopným naďalej fungovať ekonomicky a sociálne s minimálnym následkami, v prípade extrémnych poveternostných podmienok.

Rotterdam leží v spoločnej delte riek Rýn a Maza do Severného mora, v oblasti zraniteľnej klimatickými zmenami. Intenzita zrážok, povodia a hladina mora sa neustále menia. V kombinácii s pokračujúcim rastom a hustotou miest sa riziká zvyšujú. Vyžaduje si to nielen nové opatrenia, ale predovšetkým odlišnú víziu vodného hospodárstva. V tomto ohľade je Rotterdam v procese transformácie už 15 rokov. Vývoj odráža širokú škálu prebiehajúcich plánov a programov. Všetko začalo plánom vodného hodpodárstva (2001), vodohospodárskym mestom 2035 Vision (2005), transformáciou na druhý integrovaný plán pre vodu (2007), ďalej Rotterdam Climate Proof Program (2008), stratégiou na prispôsobenie sa Rotterdamu (2013), nedávno spusteným programom Resilience (2014) a programom Water Sensitive Rotterdam (2015).

S takmer 80% mesta pod hladinou mora si Rotterdam vybudoval stáročnú skúsenosť, pokiaľ ide o udržateľnosť, najmä pokiaľ ide o otázky integrovaného vodného hospodárstva a inovatívnej klimatickej adaptácie. Je zaujímavé poznamenať, že vodohospodárstvo v mestách bolo spočiatku spojené s územným plánovaním, po ktorom nasledovala zmena klímy a v poslednom čase sa pozornosť venuje koncepcii udržateľnosti. Zároveň sa vďaka programu Water Sensitive tento prístup ďalej implementuje a stáva sa hlavným prúdom. Tento vývoj je v meste čoraz viditeľnejší. Príkladom sú rôzne vodné námestia, alternatívne formy skladovania vody, viac zelene a projekty na odstránenie dlažieb, 220 000 m2 zelených striech a strešný park. Aktuálna stratégia je prijať opatrenia, ktoré zvýšia schopnosť mesta absorbovať vodu a zároveň skvalitnia verejné priestranstvá. Holistický prístup a rastúci počet viditeľných projektov neušiel medzinárodnej pozornosti. V roku 2015 navštívilo mesto viac ako 80 delegácií. Vedecké inštitúty a spoločnosti reagovali vytvorením rotterdamského Centra pre udržateľné mestá, ktoré ležia v oblasti delty.

V Rotterdame sa konal aj prvý medzinárodný Water Exchange Workshop. Počas stretnutia týkajúceho sa komplexných otázok súvisiacich s vodou a klimatickými problémami sa 9 členov siete 100 Resilient Cities aktívne zúčastnilo a vymenilo si vzájomne vedomosti a skúsenosti. Rockefellerova nadácia si vybrala na zorganizovanie stretnutia Rotterdam, vďaka svojej úlohe jedného z popredných svetových miest v oblasti vodného hospodárstva, adaptácie na klimatické zmeny a udržateľnosti mesta.

Napriek úspechu a medzinárodnému záujmu mesto Rotterdam uznáva, že nie je možné, aby bol celý región odolnejší voči zmene klímy. Riešenie klimatických zmien vyžaduje nákladné riešenia, ktoré bude nevyhnutné presadzovať v oveľa väčšej miere ako len cez projektové tímy a vládne organizácie. Aby bolo možné reagovať na klimatické zmeny a predvídať ich vo veľkom meradle, je nevyhnutné, aby si spoločnosť ako celok uvedomila túto naliehavosť a aby organizácie, podniky a obyvatelia vytrvalo pracovali na spoločnom riešení.

Pri riešení klimatickej adaptácie sa Water Sensitive Rotterdam vo svojej komunikácii a prístupe zameriava na zapojenie komunálnych služieb, obyvateľov mesta, podnikov, záujmových skupín, združení atď. Na rovnakom základe. Musí sa stať hnutím vedeným miestnymi orgánmi spolu s občanmi a podnikateľmi. Každý prispieva podľa svojich schopností. WSR sa musí vyvinúť z mestského plánu na niečo, čo patrí mestu. Cesta je tvorená mnohými krôčikmi, ktoré Rotterdam približujú k cieľu.

Príkladom je štvrť Zomerhofkwartier (skrátene ZoHo) – “Climate Proof District”, ktorý prešiel postupnou regeneráciou mesta spoločne s jej obyvateľmi, miestnymi podnikmi a s organizáciami. Vodné námestie Benthemplein je súčasťou prvej rotterdamskej „klimaticky odolnej“ štvrte. Zaplaviteľné námestie odštartovalo mestský dizajn šetrný k životnému prostrediu v okolí ZoHo. Sedenie v amfiteátri pod holým nebom umožňuje, aby sa námestie naplnilo vodou cez systém alebo žľaby z nehrdzavejúcej ocele. Následne voda odchádza do otvoreného mestského vodného systému. Jedinečné multifunkčné vodné námestie Benthemplein pôsobí ako katalyzátor ďalšieho rozvoja ZoHo. Prispôsobenie sa zmene klímy je hnacou silou trvalo udržateľného rozvoja, ekologizácie okresu a posilnenia sociálnej súdržnosti. Tieto skúsenosti sa šíria okolitých oblastí a ostatných okresov. Vedecké ústavy využívajú túto štvrť ako testovacie laboratórium. V kombinácii s iniciatívami na zníženie tvrdých, spevnených plôch, zelených fasád budov a zberu dažďovej vody na strechách a v záhradách sa Rotterdam stáva „špongiou“.

Applying nature-based solutions for a climate resilient Rotterdam

Resilient Rotterdam Join The Movement