Štvrť  HafenCity – Hamburg, Nemocko

Štvrť HafenCity – Hamburg, Nemocko

Štvrť HafenCity – Hamburg, DE

Hamburg je často označovaný za Benátky severu, pre množstvo kanálov a mostov. Je tretím najväčším prístavom Európy, po Antverpách a Rotterdame. Rieky Bille a Alster sa tu vlievajú do Labe, ktorá približne 110 km severne od metropoly ústi do Severného mora. Druhé najväčšie mesto Nemecka je svetoznámou zelenou metropolou na vode. Hospodársky a mestský rozvoj mesta odráža jeho polohu, dodnes je prístav významným centrom obchodu severu krajiny. Prítomnosť vody má zároveň jednu obrovskú nevýhodu. Povodne tlačia na mesto a ohrozujú infraštruktúru, tovar, niekedy aj životy ľudí.

Ochrana pred povodňami má v Hamburgu dlhoročnú tradíciu, je jednou z dôležitých úloh mesta. Hrádze, zábrany a iné ochranné zariadenia sa musia plánovať, stavať, udržiavať. Obyvateľom mesta musia byť poskytované informácie. Ochrana pred povodňou je plánovaná a testovaná, zúčastňujú sa na nej: štátny úrad pre cesty, mosty a vodu, prístavný úrad v Hamburgu, okresné úrady, odbor rozvoja miest a životného prostredia, ministerstvo vnútornej bezpečnosti a športu, s civilnou ochranou, asociácie hrádzí, federálna námorná a hydrografická agentúra, a i. Vyskytujú sa tu búrkové aj vnútrozemské povodne – záplavy spôsobené zrážkami, kvôli silným dažďom v povodiach potokov a riek.

Pre túto oblasť s rozlohou 126 hektárov, ktorá sa nachádza mimo hrádze a predstavuje reálne povodňové riziko, sa Hamburg rozhodol realizovať sekundárnu infraštruktúru pre chodcov, vo výške 7,5 m nad NN “Normalnull” (referenčné výšky boli prevzaté z Amsterdamského dohovoru v r. 1878). Vyššia úroveň môže byť využitá aj pre záchranné služby, v prípade vysokej vody. Existujúca úroveň terénu v HafenCity nie je dostatočná, je len 3,5-5,5 m nad NN . Úroveň 7,5 metra je vyššia ako najvyššia hladina záplav. Prízemné podlažia budov sú do tejto úrovne zapečatené, s výnimkou vstupov a im podobných otvorov. Dvere a okná majú byť uzavreté podľa špeciálnych pokynov.

Záplavy ciest, pozemkov alebo pivníc zapríčinené preťažením mestských kanalizačných systémov, počas extrémnych zrážok sa nepovažujú za povodeň v pravom slova zmysle. Za povodňovú ochranu v meste je zodpovedný prevádzkovateľ Hamburg Wasser. Očakávané zvýšenie extrémnych zrážok v dôsledku klimatickej zmeny a zvyšujúca sa nepriepustnosť pôdy v meste, si vyžaduje rozvoj trvalo udržateľného manažmentu dažďovej vody v meste Hamburg. Za týmto účelom BSU a Hamburg Wasser spustili spoločný projekt RISA (Regen Infrastructure Adaptation).

Základy väčšiny budov slúžia ako parkovacie garáže. Vyvýšená infraštruktúra, nad ktorou sa dá bezpečne a rýchlo evakuovať v prípade vysokej vody, bola financovaná mestskými úradmi v Hamburgu.

Sturmflut in Hamburg: HafenCity wird überschwemmt!

So wütete Sturmtief „Herwart“ über Hamburg