O projekte

Zelená Zeleni

Cieľom projektu Zelená zeleni je zvýšenie občianskej informovanosti a participácie v oblasti starostlivosti o zeleň v slovenských mestách a obciach v súvislosti s prípravami na zmenu klímy.


Platformu Zelená Zeleni prevádzkuje
Občianske združenie Hrad – Slavín

Občianske združenie Hrad -Slavín

Myjavská 4456/18

81103 Bratislava

IČO/SID: 42126894

info@zelenazeleni.sk


Zdroje financovania

Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Prijímateľ: Občianske združenie Hrad – Slavín

Názov projektu: Zelená zeleni

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa: http://reformuj.sk/co-je-op-evs

Operačný program
Efektívna verejná správa