Mestské mokrade

Mestské mokrade

Mestské mokrade

Mokrade sú prírodné oblasti bohaté na vodu, ktoré sa vyskytujú hlavne pozdĺž riek a delt. To sú však tie isté miesta, kde sa vyskytuje väčšina urbanizácie. Rozširovanie miest a zodpovedajúco nižšie hladiny podzemnej vody vyvíjajú tlak na mokrade a mokrú prírodu na celom svete. Mokrade sú svojou povahou preplnenými oblasťami pre rieky a ako také sú prirodzenými nárazníkmi dažďovej vody. Mokré prírodné oblasti majú veľký význam pre obojživelníky a druhy vážok a sú živnou pôdou pre mnoho druhov vtákov. V poslednom období sa viac pozornosti venovali možnostiam vytvárania mokradí v mestách a ich okolí, ktoré nasledovali po zániku veľkých úsekov mokrej prírody v posledných desaťročiach, a teda aj prirodzených nárazníkov, v dôsledku mestských rozšírení a odvodňovania pôdy. Napríklad v USA sa vytvárajú mokrade, aby sa vyrovnala časť odtoku zo zrážok a spomalila sa rýchlosť odtoku. Ide o nový prístup v porovnaní s rýchlymi odvodňovacími systémami, ktoré využívajú priekopy a potrubia. Ďalšou výhodou mokradí je, že biologické znečisťujúce látky sú eliminované rastlinným životom a usadzujú sa v sedimente, čo výrazne zlepšuje kvalitu odtoku. V niektorých mestách, napríklad v Londýne, slúžia mokrade na rozvoj väčšej biodiverzity a prírodných a príjemných rekreačných oblastí pre obyvateľov miest. Mestské mokrade by mali byť navrhnuté tak, aby umožňovali, aby voda, ktorá do nich vniká z mestského prostredia, bola viac znečistená ako v prírodnom prostredí. Okrem toho by rekreačné využitie mohlo byť v rozpore s cieleným prírodným rozvojom. Ďalším rozdielom je, že mestské mokrade sú menej dynamické ako prírodné mokrade. V prirodzených mokradiach sa menia vzorce prúdenia a zóny klesajú. V mestských mokradiach je proces riadený viac ľuďmi, pretože určité vizuálne kvality a použitia sú trvalé a akceptuje sa menej dynamiky. Mestské mokrade sú schopné efektívne a lacno čistiť mestskú vodu. V USA, konvenčné múdrosť tvrdí, že mestské mokrade sú desaťkrát lacnejšie ako konvenčné, high-tech čistiace zariadenia na čistenie odtoku mestskej dažďovej vody. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sú prírodné mokrade v mestských oblastiach chránené v Spojených štátoch. Viaceré úlohy, ktoré mokrade hrajú pre mestské systémy, sú však také dôležité, že sa vytvára čoraz viac nových mokradí. Prírodné a najmä mestské mokrade môžu zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane pobrežia a ako ochrana pred povodňami. Sediment sa usadzuje v prirodzených deltách a ponúka prirodzenú bariéru na ochranu vnútrozemia. V oblastiach, kde je priestor pod menším tlakom, alebo v kombinácii s rekreačnými funkciami, predstavujú mokrade alternatívu k bežnému spracovaniu dažďovej vody. Mokrade, dokonca aj mestské mokrade, sú dôležitými biotopmi. Zlepšenie tohto efektu posilňujú časti mestských mokradí, ktoré je ťažké alebo nemožné získať. Mestské mokrade môžu plniť dôležitú funkciu pri zlepšovaní kvality povrchových vôd a čistení zrážok z miest a obcí. Spracovanie odtokov mestských zrážok a povrchových vôd v mestských mokradiach pomáha pri odstraňovaní fosfátov, dusičnanov, tuhých látok a ťažkých kovov. Mestské mokrade môžu byť použité na udržanie alebo zlepšenie kvality povrchových vôd. [Ehrenfeld, 2000]

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky