Medzinárodné zmluvy a dohovory

Strategické dokumenty sú dohovory, dohody, stratégie a smernice, ktoré určujú základný rámec smerovania politík v oblasti opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny a jej dopadov na spoločnosť a ekosystémy. Slovensko, ktoré je súčasťou medzinárodných organizácií sa na tvorbe a implementácii týchto dokumentov tiež zúčastňuje.

Medzinárodná úroveň

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (1992)
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy bol prijatý 9. mája 1992 v New Yorku. Na Slovensku bol dohovor prijatý 19. mája 1993. Dohovor bol historicky prvým dokumentom, ktorý upozornil na problém zvyšovania emisií skleníkových plynov a klimatickej zmeny.

Kjótsky protokol (2005)
Kjótsky protokol nadobudol platnosť 16. februára 2005. Pre Slovenskú republiku nadobudol protokol platnosť v ten istý deň. Ide o prvý dodatok k Dohovoru o OSN o zmene klímy.  Kjótsky protokol okrem toho, že určil záväzné normy pre emisie skleníkových plynov pre jednotlivé krajiny,zadefinoval nástroje, prostredníctvom ktorých sa malo pristúpiť k redukcii skleníkových plynov (obchodovanie s ušetrenými emisiami). Normy sa pre jednotlivé štáty pohybovali v intervale -8 až +10 percent úrovne objemu nimi vyprodukovaných emisií v r. 1990. 

Klimatická dohoda z Paríža (2015)
Parížska dohoda bola prijatá dňa 12. decembra 2015. Ide o globálnu dohodu o zmene klímy a jej  cieľom je udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotou 2°C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5°C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia.

Európska úroveň

Zelená kniha – prispôsobenie sa zmene klímy v Európe –možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni EÚ (2007)
Zelená kniha definuje základné prejavy zmeny klímy a navrhuje štyri základné piliere v rámci procesu adaptácie Európskej únie.Ide o: včasné opatrenia v rámci EÚ, začlenenie procesu prispôsobenia sa zmene klímy do zahraničnej politiky EÚ, zníženie stupňa neistoty rozšírením vedomostnej základne prostredníctvom integrovaného výskumu v oblasti zmeny klímy a zapojenie európskej spoločnosti, podnikateľskej sféry a verejnosti do procesu prípravy koordinovaných a komplexných stratégií na adaptáciu.

Biela kniha – Adaptácia na zmenu klímy: európsky rámec opatrení (2009)
Biela kniha obsahovala viacero opatrení, iniciovala prípravu európskej adaptačnej stratégie a vybudovanie internetovej databázy Climate – ADAPT, ktorá funguje od roku 2012 a zhromažďuje verejne prístupné informácie o adaptácii na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy zo všetkých členských štátov EÚ. Uvedená stránka je podľa pokynov z Európskej komisie pravidelne aktualizovaná všetkými členskými štátmi vrátane SR. 

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (2013)
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy prijatá v roku 2013 obsahuje tri špecifické ciele: zvýšiť odolnosť členských štátov EÚ, jej regiónov a miest, zlepšiť informovanosť v rozhodovacom procese v téme adaptácie a zvýšiť odolnosť kľúčových zraniteľných sektorov voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy.

Iné právne predpisy Európskej únie

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006
  • Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Klimatická změna: Beseda s Václavem Cílkem a Marianem Jurečkou
Parížska Dohoda: Svet sa spája v boji proti klimatickým zmenám
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Změna klimatu a česká krajina – dopady a adaptace

Chcete vedieť viac?