Príčiny klimatickej zmeny vo svete

Globálne otepľovanie
Hoci sa otepľovanie atmosféry na Zemi vyskytovalo počas všetkých geologických období, nikdy predtým nebolo spôsobené človekom a nikdy, za 5 miliárd rokov, nepostupovalo tak rýchlo ako dnes. To, čo nazývame globálnym otepľovaním v súčasnosti, je dlhodobý nárast priemernej teploty atmosféry Zeme, spôsobený najmä emisiami skleníkových plynov od začiatku doby priemyselnej revolúcie.

Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC) pozostávajúci z 1 300 nezávislých vedeckých expertov vo svojej piatej hodnotiacej správe dospel k záveru, že existuje viac ako 95% pravdepodobnosť, že globálne otepľovanie pozorované od polovice 20. storočia, je spôsobené človekom. Súčasná priemerná globálna teplota je o 0,85 ° C vyššia ako na konci 19. storočia.

Skleníkové plyny
Určité plyny v zemskej atmosfére blokujú únik tepla do vesmíru, čím vytvárajú tzv. skleníkový efekt. Ide o prirodzený jav, bez ktorého by nebol život na Zemi možný. Ako sa však ich množstvo pod vplyvom ľudskej činnosti v atmosfére zvyšuje, skleníkový efekt sa zintenzívňuje a tým dochádza k zvyšovaniu priemernej globálnej teploty. Ide najmä o oxid uhličitý, metán, oxid dusný a fluórované skleníkové plyny.

Príčiny globálneho otepľovania

Spaľovanie fosílnych palív
Spaľovanie uhlia, ropy a zemného plynu v doprave, na výrobu elektrickej energie a rozvoj priemyslu

Veľká spotreba mäsa a poľnohospodárstvo
Intenzívna živočíšna výroba znamená chov veľkého množstvá hospodárskych zvierat, ktoré produkujú množstvo metánu,
agresívneho skleníkového plynu. Hnojivá naopak obsahujú dusík, čím dochádza k produkcii oxidu dusného.

Odlesňovanie
Stromy pri svojom raste odstraňujú z atmosféry oxid uhličitý a zároveň pri tom produkujú kyslík. A naopak, odlesňovaním sa uhlík uložený v stromoch a pôde dostáva do atmosféry. Lesy o rozlohe Národného parku Nízke Tatry dokážu za rok pohltiť viac CO2 ako ho Slovensku za rok vyprodukuje celá doprava.

Fluórované skleníkové plyny
Tieto plyny majú otepľujúci účinok až 23 000-krát vyšší ako CO2. Fluórované skleníkové plyny sa používajú najčastejšie v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, tepelných čerpadlách, energetike ale aj v iných priemyselných odvetviach.  

Zdroje a viac informácií

WIKIPEDIA. Global warming. Dostupné online (anglicky)
European Commission. Causes of Global Warming. Dostupné online (anglicky)
WWF New Zealand. Causes of Climate Change. Dostupné online (anglicky)
NASA. Global Climate Change. Facts. Dostupné online (anglicky)

Video

Ekoinstitut Veronica: Příčiny globální změny klimatu (1. díl)
Ekoinstitut Veronica: Dopady klimatické změny (2. díl)
Príčiny a dôsledky zmeny klímy (SK)
The Hidden Costs of Hamburgers

Chcete vedieť viac?