Dopady na ekosystémy

Rast priemernej teploty bude mať priamy vplyv aj spoločenstvá rastlín aj živočíchov. Adaptovať sa na určité podmienky väčšine druhov trvalo stovky, tisíce rokov a niekedy až milióny rokov. Ide o pomalý proces, ktorý sa neudeje z generácie na generáciu, ale vyžaduje mnoho generácií a veľmi veľa času. Dnešné zmeny, ktoré som sebou klimatická zmena nesie sa dejú tak rýchlo, že na sa ne druhy nestačia adaptovať a preto začínajú ich populácie klesať.

Degradácia ekosystémov
Odlesňovanie, znečisťovanie, zmena morfologických vlastností riek (výstavba priehrad a napriamovanie korýt), odvodňovanie. Toto boli donedávna hlavné príčiny degradácie vodných, mokradných, lesných a iných ekosystémov. V súčasnosti a najmä v budúcnosti sa k nim pridajú ešte dopady klimatickej zmeny, ako je rastúce teploty, či sucho. Toto všetko, teda ľudská aktivita i prírodné vplyvy, zásadne zmenia podobu väčšiny ekosystémov a v mnohých prípadoch budú viesť k ich zániku. 

Zánik ekosystémových služieb
Oslabovanie funkčnosti ekosystémov a ich zánik, bude mať následný vplyv na kvalitu tzv. ekosystémových služieb. Ekosystémové služby sú rôzne druhy služieb, ktoré nám zdravé ekosystémy ponúkajú a bez ktorých by ľudský, a vlastne akýkoľvek iný druh, na zemi neprežil. Ide o rôzne zásobovanie služby ako potraviny, voda, nerastné suroviny a pod. Regulačné služby, ktoré  regulujú klímu a zrážkové pomery. Podporné služby, ktoré zahŕňajú tvorbu pôdy, fotosyntézu a kolobeh živín. A nakoniec kultúrne služby v podobe možností reakreácie a pod.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

VČELY v ohrození – problém pre celý ekosystém Zeme
Vymírání a zotavování ekosystémů
Ecosystem services and Biodiversity – Science for Environment Policy
Ecosystem services

Chcete vedieť viac?