Udržateľné obhospodarovanie lesov

Ukladaním uhlíka pomáhajú lesy regulovať globálnu klímu, absorbujú takmer 40% emisií fosílnych palív, ktoré produkujeme a mimoriadne dôležité sú aj pri zmierňovaní rizika povodní. Na to, aby lesný ekosystém zotrval v dobrom zdravotnom stave a dlhodobo poskytoval ľuďom aj voľne žijúcim zvieratám útočisko a zdroje, sa ako jediný realistický spôsob ochrany našich lesov črtá v uplatňovaní trvalo udržateľných postupov obhospodarovania lesov. Obzvlášť dôležitou súčasťou ochrany lesov je tiež vymedzenie bezzásahových území, ktoré uchovávajú mimoriadnu zložitosť bytia v podobe prirodzených prírodných procesov.

Čo je to trvalo udržateľný les?

Úplná odpoveď je zložitá, ale ak by sme ju museli zjednodušiť na jedno slovo, bola by to „rovnováha“. Nezisková organizácia Rainforest Alliance definuje trvalo udržateľné lesné hospodárstvo ako „mieru, do akej lesnícke postupy napodobňujú vzorce narušenia a regenerácie.“ Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov musí udržiavať rovnováhu medzi tromi hlavnými piliermi: ekologickým, ekonomickým a sociálno-kultúrnym. Úspešné dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prinesie všetkým integrované výhody, počnúc ochranou miestnych zdrojov obživy až po ochranu biodiverzity a ekosystémov lesov, znižovaním chudoby na vidieku a zmierňovaním niektorých dôsledkov klimatických zmien.

Certifikácia

Rastúce environmentálne povedomie a dopyt spotrebiteľov po spoločensky zodpovednejších podnikoch pomohli k vytvoreniu certifikácie lesov ako dôveryhodného nástroja na informovanie o environmentálnych a sociálnych aspektoch. Aliancia Rainforest Alliance v roku 1993 spoluzakladala Forest Stewardship Council (FSC), medzinárodný orgán, ktorý vyvíja a udržiava najrešpektovanejší štandard pre správu lesov a certifikujeme lesnícke podniky, ktoré spĺňajú prísne environmentálne, sociálne a ekonomické kritériá.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Výberkové hospodárenie v smrekovo-jedľovo-bukových lesoch
Karol Kaliský – Prírodu si ničíme v súlade so zákonom
Spoločne pre lesy a ľudí prostredníctvom trvalo-udržateľného lesného hospodárstva

Chcete vedieť viac?