Udržateľná doprava

V  Európe tvoria emisie z dopravy 20% všetkých vyprodukovaných emisií a ich množstvo patrí medzi najvyššie na svete. Automobilová doprava je taktiež zdrojom znečistenia, ktoré prispieva k vzniku alergií a respiračných ochorení. So zväčšovaním miest a rastom  podielu individuálnej dopravy sa v budúcnosti tieto problémy ešte znásobia. Rastom podielu individuálnej dopravy nie je len problémom environmentálnym a zdravotným. Automobilizmus negatívne ovplyvňuje verejný priestor v mestách a má tiež negatívny dopad na psychickú pohodu peších obyvateľov miest. Udržateľná doprava budúcnosti musí preto počítať so znižovaním podielu osobnej motorovej dopravy a zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie.

Ciele a podoby udržateľnej dopravy

Cyklodoprava a pešia doprava
Predstavuje ekologicky najšetrnejšiu a ekonomicky najvhodnejšiu formu dopravy v mestách. V tejto oblasti je cieľom vytváranie peších zón a tvorba na seba nadväzujúcich, bezpečných cyklotrás so systémom bike-sharingu.

Cestná a dráhová doprava
Kľúčom k udržateľnej doprave je, okrem podpory pešej a cyklodopravy, tiež podpora mestskej hromadnej dopravy, ktorá predstavuje najdôležitejšou zložkou mobility v každom väčšom meste. Mestskej hromadná doprava by mala byť cenovo výhodná, integrovaná s regionálnou dopravou, dostupná, kapacitne vyhovujúca a na vozovke uprednostnená pred osobnou dopravou.

Individuálna doprava
V rámci individuálnej motorovej dopravy je potrebné podporiť využívanie vozidiel na alternatívny pohon, zavádzanie nízkoemisných zón a ďalšie podporné opatrenia ako sú parkovacie politiky a sieť záchých parkovísk.


Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Cities Rise to the Challenge – Sustainable Mobility
How highways wrecked American cities
Svet budoucnosti – budoucnost dopravy
Bratislava – Doprava (1966)

Chcete vedieť viac?