Technologické riešenia

Spôsoby zmierňovania zmeny klímy sa delia na mitigačné opatrenia, ktoré sa snažia rastu teploty predchádzať (ide o predovšetkým znižovanie emisií CO2) a adaptačné, ktoré reagujú už na prebiehajúce zmeny a snažia sa spoločnosť a prírodné zložky, na tieto zmeny pripraviť.

Podstatou mitigačných technických opatrení je prechod na na nízkouhlíkové, obnoviteľné zdroje energie (OZE), zvyšovanie energetickej účinnosti a šetrenie elektrickej energie. Ďalší prístup k zmierňovaniu klimatickej zmeny je tzv. geoinžinierstvo, i keď tento spôsob stále obsahuje mnohé kontroverzie. 

V oblasti nízkouhlíkových technológií hovoríme napríklad o elektrifikácii automobilového priemyslu (elektrické a hybridné automobily), využívaní obnoviteľných zdrojov energie ako je solárna, geotermálna, veterná a prílivová energia. V neposlednom rade ide o jadrovú energiu, jej budúce využitie je stále predmetom polemík. 

Obnoviteľné zdroje energie

Energetická účinnosť je hľadiska šetrenia finančných prostriedkov i životného prostredia veľmi efektívnou stratégiou.  Je možné ju realizovať vo všetkých sektoroch od stavebného priemyslu, cez logistiku až poľnohospodárske systémy. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu, by zlepšenie energetickej účinnosti v budovách, v priemysle a doprave viedlo k zníženiu emisií o jednu tretinu. 

Pozitívnym príkladom v tejto oblasti je americký štát Kalifornia, ktorý v rámci šetrenia energie vypracovala stratégiu, súčasťou ktorá pri budovaní elektrickej infraštruktúry stavia prvé miesto energetickú účinnosť, nasledovanú inštalovaním OZE a na fosílne palivá až na posledné miesto.  

Energetická účinnosť a úspora energie

Je nutné prihliadať ku kvalite pôdy v lokalite výsadby v budúcom prekoreniteľnom priestore. Najdôležitejšia je vrchná vrstva do hĺbky 400 mm.

Ak zemina v mieste výsadby nespĺňa optimálne podmienky, mala by byť vylepšená. V prípade, že je terén zhutnený, je nutné primerane prevzdušniť minimálne do šírky dvojnásobku šírky vlastnej výsadbovej jamy. Pri výsadbe na extrémnych veterných stanovištiach by sme mali zvoliť druhy menších rozmerov.

Zachytávanie a odstraňovanie oxidu uhličitého

Podľa Medzinárodného panelu pre zmenu klímy by táto technológiu mohla v nasledujúcich desaťročiach pomôcť znížiť svetové emisie o 10% až 55%. Ak sa rozhodneme pre výsadbu na pozemku, ktorý nám nepatrí, v prvom rade je potrebné kontaktovať oddelenie zelene v mestskej časti, kde bývame.

Zaujal vás tento článok?

Musíme mať na pamäti, že nie každý strom je vhodný, každý má špecifikácie – nároky na priestor, zálievku a pod. Zohľadňujeme podmienky ako nadmorská výška, slnečná, veterná expozícia, reliéf krajiny, výška hladiny podzemnej vody a podobne.

Limitným faktorom pre výber drevín je najmä ich mrazuvzdornosť. Naopak dreviny z chladnejších oblastí môžu trpieť prehrievaním, suchom a nižšou vzdušnou vlhkosťou. Ak nemáme dostatočné znalosti o konkrétnom duhu, je potrebné konzultovať výber s arboristami. Pri výsadbe v urbanizovanom priestore je nutné zohľadňovať predovšetkým schopnosť druhu na danom stanovišti prežiť pri optimálnom plnení požadovaných funkcií. V areáloch škôl, materských škôl, detských ihrísk je nutné zvážiť výsadbu jedovatých, alergénnych, tŕnistých drevín a drevín s krehkým drevom.
Pri výbere druhov pre výsadbu vo voľnej krajine, je nutné zohľadniť charakter prirodzených porastov a charakter kultúrnej krajiny. Je vhodné využívať druhy zodpovedajúce prirodzenej drevinovej skladbe príslušného regiónu (vrátane vzácnejších druhov), prípadne druhy drevín používané tradične v danej oblasti. S ohľadom na zachovanie prirodzenej genetickej variability je zároveň vhodné využívať miestne (regionálne) zdroje sadiva a to predovšetkým u vzácnych druhov a obmedziť využívanie kultivarov. Použitie nepôvodných druhov nie je až na výnimky žiaduce. Pri výsadbách v miestach, kde dochádza k obnove či doplneniu existujúceho prvku zelene .

Video

Chcete vedieť viac?