Bezodpadová ekonomika

Pojem bezodpadovej alebo cirkulárnej ekonomiky (tiež obehové alebo zelené hospodárstvo) predstavuje taký systém získavania, nakladania so surovinami a používania produktov, v ktorom vzniká minimálny odpad a každá zložka v tomto systéme je v čo najväčšej možnej miere opätovne začlenená do tohto systému, či už prostredníctvom recyklácie, alebo rôznych opätovného použitia. Cieľom tohto systému je byť šetrnejší voči prírodným zdrojov a zároveň predchádzať vzniku odpadov.

Súčasný model má v prevažnej miere lineárny charakter, v ktorom dochádza k plytvaniu prírodných zdrojov a vzniku obrovského množstva odpadu. Spoločnosť za rok vyprodukuje viac ako 2 miliardy ton odpadu, pričom 99% z týchto produktov je využívaných menej ako 6 mesiacov. Ak nepristúpime k opatreniam na jeho minimalizáciu, jeho produkcia do roku 2050 podľa odhadov stúpne o 70%.

Ako sú v systéme cirkulárnej ekonomiky minimalizované energetické vstupy a odpad

  • prostredníctvo produkcie výrobkov s dlhšou životnosťou a vyššou kvalitou
  • opravou nefuknčných výrobkov
  • opätovným použitím
  • recykláciou

Európska únia považuje cirkulárnu ekonomiku ako systém budúcnosti, ktorý okrem šetrenia prírodných zdrojov tiež

  • zvýši efektivitu vo výrobnom sektore
  • prispeje k inováciám
  • a vytvorí nové typy pracovných miest

Prechod na obehové hospodárstvo definuje ako jednu zo strategických priorít aj pripravovaná Environmentálna stratégia SR do roku 2030

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Naše bezodpadová domácnost
Cirkulárna ekonomika | Ivana Maleš | Slovakia Going Zero Waste

Chcete vedieť viac?