Príčiny klimatickej zmeny na Slovensku

Globálne otepľovanie

Hoci sa otepľovanie atmosféry na Zemi vyskytovalo počas všetkých geologických období, nikdy predtým nebolo spôsobené človekom a nikdy, za 5 miliárd rokov, nepostupovalo tak rýchlo ako dnes. To, čo nazývame globálnym otepľovaním v súčasnosti, je dlhodobý nárast priemernej teploty atmosféry Zeme, spôsobený najmä emisiami skleníkových plynov od začiatku doby priemyselnej revolúcie. Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC) pozostávajúci z 1 300 nezávislých vedeckých expertov vo svojej piatej hodnotiacej správe dospel k záveru, že existuje viac ako 95% pravdepodobnosť, že globálne otepľovanie pozorované od polovice 20. storočia, je spôsobené človekom. Súčasná priemerná globálna teplota je o 0,85 ° C vyššia ako na konci 19. storočia.

Skleníkové plyny
Určité plyny v zemskej atmosfére blokujú únik tepla do vesmíru, čím vytvárajú tzv. skleníkový efekt. Ide o prirodzený jav, bez ktorého by nebol život na Zemi možný. Ako sa však ich množstvo pod vplyvom ľudskej činnosti v atmosfére zvyšuje, skleníkový efekt sa zintenzívňuje a tým dochádza k zvyšovaniu priemernej globálnej teploty. Ide najmä o oxid uhličitý, metán, oxid dusný a fluórované skleníkové plyny.

Príčiny globálneho otepľovania

Spaľovanie fosílnych palív
Spaľovanie uhlia, ropy a zemného plynu v doprave, na výrobu elektrickej energie a rozvoj priemyslu

Veľká spotreba mäsa a poľnohospodárstvo
Intenzívna živočíšna výroba znamená chov veľkého množstvá hospodárskych zvierat, ktoré produkujú množstvo metánu,
agresívneho skleníkového plynu. Hnojivá naopak obsahujú dusík, čím dochádza k produkcii oxidu dusného.

Odlesňovanie
Stromy pri svojom raste odstraňujú z atmosféry oxid uhličitý a zároveň pri tom produkujú kyslík. A naopak, odlesňovaním sa uhlík uložený v stromoch a pôde dostáva do atmosféry. Lesy o rozlohe Národného parku Nízke Tatry dokážu za rok pohltiť viac CO2 ako ho Slovensku za rok vyprodukuje celá doprava.

Fluórované skleníkové plyny
Tieto plyny majú otepľujúci účinok až 23 000-krát vyšší ako CO2. Fluórované skleníkové plyny sa používajú najčastejšie v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, tepelných čerpadlách, energetike ale aj v iných priemyselných odvetviach. Fluórované skleníkové plyny. Tieto plyny majú otepľujúci účinok až 23 000-krát vyšší ako CO2. Fluórované skleníkové plyny sa používajú najčastejšie v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, tepelných čerpadlách, energetike ale aj v iných priemyselných odvetviach.

Zdroje a viac informácií 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Ekoinstitut Veronica: Příčiny globální změny klimatu (1. díl)
Ekoinstitut Veronica: Dopady klimatické změny (2. díl)
Príčiny a dôsledky zmeny klímy (SK)
The Hidden Costs of Hamburgers

Chcete vedieť viac?