Znižovanie biodiverzity

Pokles druhovej rôznorodosti a početnosti, spolu s klimatickou zmenou, predstavuje jednu z najväčších environmentálnych hrozieb dneška a to i pre samotnú spoločnosť. Druhová rozmanitosť je základom pre existenciu tzv. ekosystémových služieb, teda služieb, ktoré sú pre život ľudí na planéte kľúčové. Ide najmä o regulačné služby – udržiavanie stabilnej klímy a mikroklímy, čistenie vody a ovzdušia; zásobovacie služby – pitná voda, poľnohodpodárska produkcia a podporné služby – tvorba pôdy, obeh živín.

Predpokladané dôsledky zmien klímy na rastlinné a živočíšne druhy

Všetko nasvedčuje tomu, že zmena klímy naruší rôzne typy vnútro a medzidruhových vzťahov medzi jedincami a populáciami. Očakávajú sa zmeny v trofických vzťahoch (predátor – korisť) ako aj symbiotických vzťahoch (rastliny – opeľovače). Zmena klímy ovplyvní vzťahy medzi druhmi a ich konkurencieschopnosť.

Celkovo možno povedať, že pod vplyvom výrazných zmien v ekologických podmienkach – posunu teplejších vegetačných pásiem smerom na sever a do vyšších nadmorských výšok, šíreniu nepôvodných druhov, inváznych druhov a škodcov, dôjde k oslabeniu adaptačnej schopnosti druhov a k ich ústupu, v niektorých prípadoch až zániku.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?