Dopady na spoločnosť

Rozsah a dopady dopady zmeny klímy na spoločnosť budú veľmi rozdielne a to jednak v závislosti od prijatých opatrení a teda napĺňania rôznych klimatických scenárov a potom v závislosti od spolupôsobenia rôznych geografických, demografických, ekonomických a iných faktorov. Klimatická zmena bude mať vplyv na všetky aspekty života ľudí a sektory hospodárstva. Tieto dopady budú v drvivej väčšine negatívne.

Zdravie obyvateľstva a zraniteľnosť vybraných skupín

Klimatická zmena sa na Slovensku prejaví najmä v podobe vĺn horúčav, ktoré predstavujú pre organizmus veľkú záťaž. Teplotný stres môže bude viesť zvýšenému výskytu kardiovaskulárnych príhod a k poklesu produktivity práce pri pobyte vonku (poľnohospodárstvo, stavebníctvo). Okrem toho sa zvýši počet ľudí, ktorí budú trpieť ochoreniami spojenými s nekvalitnou vodou. Zraniteľnými skupinami budú predovšetkým starší ľudia, deti, chronicky chorí a sociálne a ekonomicky izolovaní alebo znevýhodnení ľudia.

Poľnohospodárstvo

Pozitívny dôsledok väčšieho počtu teplých dní – predĺženie vegetačného obdobia, bude vykompenzovaný suchom a prítomnosťou búrok a prívalových dažďov a zvýši sa riziko vodnej erózie. Klimatická zmena bude mať vplyv aj na pôdne prostredie. Zvýšenie teploty bude mať vplyv na biogeochemické cykly v pôde, ktoré ovplyvňujú jej úrodnosť, negatívne ovplyvní vyváženosti živín v pôde. Dôsledky zmeny klímy na pôdu budú viesť k poklesu biodiverzity, deštrukcii štruktúry pôdy, vyvolaniu a zintenzívneniu dezertifikačných procesov, k narušeniu celkového hydropedologického cyklu a v dôsledku, k celkovému poklesu úrodnosti pôdy a produkcie.Pokles výnosov z poľnohospodárstva môže v najbližších rokoch dosahovať aj desiatky percent.

Zásoby vody a ich kvalita

I napriek tomu, že sa na území Slovenska v súvislosti s klimatickou zmenou nepredpokladajú významnejšie zmeny v celkových ročných úhrnov zrážok, ich rozloženie však bude v priebehu roka nerovnomernejšie.


Zmena v množstve zrážok ako ich nerovnomerné rozloženie počas roka, negatívne ovplyvní zdroje ako podzemnej tak povrchovej vody z hľadiska ich množstva aj kvality a dlhotrvajúce obdobia sucha môžu spôsobovať významný nedostatok vody. Podľa Národných správ SR bude, ak sa naplní scenár zvýšenia teploty o 2 až 4°C klesnú k horizontu rokov 2075 až 2100 na Slovensku celkové úhrny zrážok v porovnaní s dneškom o 10% a využiteľné vodné zdroje poklesnú o 30 –50 %. Hodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na zdroje a zásoby podzemných vôd už dnes ukazuje trvalý pokles výdatnosti zdrojov podzemných vôd. Pričom podzemné vody predstavujú primárny zdroj pitnej vody na našom území.

Ekonomické aspekty, sociálne aspekty a bezpečnosť

Podľa vedeckých štúdií nezávislých výskumných inštitútov a vládnych správ, klimatická zmena bude mať veľký vplyv.

  • na pracovný trh a produktivitu práce a to najmä v oblastiach ako je poľnohospodárstvo, rybárstvo alebo stavebný sektor.
  • v dôsledky zvyšujúcich sa teplôt budú domácnosti, firmy a aj vládne inštitúcie vynakladať viac energie na chladenie budov a dopravných prostriedkov
  • kvalitu služieb poskytovaných prírodným kapitálom

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?