Elektro mokrade

Elektro mokrade

Electrowetland je prírodný systém čistenia odpadových vôd, ktorý generuje elektrickú energiu z oxidácie organických látok. Je založený na konvenčných horizontálnych podpovrchových prúdoch vytvorených mokradí (HSSF CW), do ktorých sa zavádzajú elektródy. Preto pozostáva z osadenej a trvalo zaplavenej štrkovej nádrže, v ktorej odpadová voda prúdi horizontálne z jednej strany na druhú zo systému prechádzajúceho cez vrstvu.

Mestská štvrť SolarCity – Linz, AT

Mestská štvrť SolarCity – Linz, AT

SolarCity je integrovanou energeticky úspornou obytnou štvrťou v rakúskom Linzi-Pichlingu. Je poháňaná takmer výlučne slnečnou energiou. Zelený projekt zahŕňa infraštruktúru vrátane obchodov, škôl a električkovej trate do centra mesta. Vybudovaných je 1300 domácností pre ca 4000 obyvateľov. Solárna štvrť je tvorená 2-4 podlažnými budovami s fasádami orientovanými na juh, s energeticky účinnou výstavbou, pasívnym solárnym ohrevom a elektrinou zo slnečnej energie. Obytnú štvrť spoluvytvára sieť peších a cyklistických chodníkov, otvorený verejný priestor a podzemné parkovisko. Autá sú oddelené od obytných priestorov. Štvrť získala vylúčením automobilovej dopravy novú, s bežnými mestskými obydliami neporovnateľnú kvalitu.