Čo o požiaroch hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky, v rámci EÚ, ale aj v celom svete čoraz častejšie vyskytujú mimoriadne udalosti najmä prírodného charakteru.  Jedným z dopadov je degradácia až rozpad lesných ekosystémov (zmena priaznivého stavu lesných biotopov, rozpad porastu v dôsledku rozšírenia škodcov, častejších polomov, požiarov, obdobia sucha a prívalových povodní). Hrozí usychanie vegetácie, chradnutie drevín, ohrozenie škodcami a z toho plynúce častejšie možné požiare v lesoch. V kontexte negatívnych sociálnych a ekonomických dôsledkov zmeny klímy je potrebné sledovať hrozby ako je intenzívne zvetrávanie hornín, environmentálne záťaže, erózia, polomy a lesné požiare, ktoré v konečnom dôsledku ohrozujú kvalitu prírodných vôd a pôdy a celkovo životné prostredie ľudí a živočíchov. Bezprostredne negatívne ovplyvňujú zdravie obyvateľstva a spôsobenými škodami na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku jeho ekonomickú prosperitu.

Predpokladané dôsledky zmeny klímy na rekreáciu a cestovný ruch sú napríklad zmena krajinného obrazu a zníženie estetickej hodnoty prostredia v dôsledku zmenených klimatických podmienok (lesné požiare vyvolané horúčavami, kalamity spôsobené víchricami, povodne), čo môže znamenať pre turistickú destináciu menší záujem turistov. Mimoriadne udalosti predstavujú riziko pre turistické zariadenia, zvyšujú náklady na poistenie a majú negatívny dopad na bezpečnosť turistov.

Cieľom adaptácie miest a obcí na klimatickú zmenu je zníženie zraniteľnosti sídelného prostredia voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a zvýšenie schopnosti sídiel prispôsobiť sa novým, často extrémnym podmienkam. Horizontálna a vertikálna štruktúra sídla do veľkej miery vplýva na jej mikroklimatické podmienky. Zastavanosť, podiel spevnených a nespevnených povrchov, priestorové rozloženie zelených plôch, tienenie a morfologické vlastnosti terénu podmieňujúce prúdenie vzduchu zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe mikroklimatických podmienok sídla a kľúčovú rolu v adaptácii. Vodné a zelené plochy a prvky budú zohrávať dôležitú úlohu v naplnení tohto cieľa, lebo dokážu ovplyvniť mikroklimatické podmienky v sídlach.

Ako sa pripraviť na prípadný požiar?

 • Oboznámte sa s požiarnou ochranou vašej budovy a označenými únikovými východmi. Vyskúšajte si všetky únikové možnosti. Oboznámte sa s evakuačným plánom obytného domu, ktorý je vyvesený na trvalo dostupnom mieste.
 • Nájdite vo svojom dome miestnosť, ktorú je možné uzavrieť pred vonkajším vzduchom. Kúpte si prenosný čistič vzduchu, aby ste v prípade zadymenia udržali hladinu vnútorného znečistenia na čo najnižšej úrovni.
 •  Pripravte núdzový plán aj pre domáce zvieratá. 
 • Dôležité dokumenty uchovávajte na ohňovzdornom a bezpečnom mieste. Vytvorte digitálne kópie chránené heslom.
 • Pri stavbe, renováciách alebo opravách používajte ohňovzdorné materiály.
 • Poistite svoj majetok pred požiarom.
 •  Sledujte správy a predpoveď počasia. 

Čo robiť keď sa blíži požiar?

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku! 
 • Ak vám to orgány nariadia, okamžite sa evakuujte.
 • Ak ste zaseknutý, zavolajte na telefónne číslo 112 a oznámte svoju polohu.
 • Vypočujte si meteorologické stanice a miestne správy, kde nájdete aktuálne núdzové informácie a pokyny.
 • Ak už masku N95 máte, použite ju na ochranu pred vdychovaním dymu.
 • Ak nemáte nariadené sa evakuovať, ale nachádzate sa v zadymenom prostredí, zostaňte vnútri bezpečnom mieste.

Čo robiť v budove, keď sa blíži požiar?

V prípade rizika požiaru neustále monitorujte vývoj a riaďte sa pokynmi orgánov.  Ak čakáte na evakuáciu, existuje niekoľko vecí, ktoré by ste predtým mali spraviť:

1)Nepoužívajte výťahy

2)Zatvárajte za sebou všetky dvere, dvere ale nezamykajte

3) Vypnite prívod plynu do svojho domu alebo propánových nádrží

Toto je pri hrozbe požiara nutný krok. Ak tak urobíte, znižujete riziko poškodenia vášho majetku.  Nepremiestňujte propánové flaše nikde blízko domu.

4) Zatvorte všetky dvere a okná

Zatvorením dverí a okien môžete zabrániť vniknutiu uhlíkov do domu alebo konštrukcie a zapáleniu horľavých materiálov, ktoré zhoria.

5) Vypnite klimatizáciu

Zabráni sa tak vniknutiu vonkajšieho dymu do domu a spôsobeniu škôd, ktorým sa dá predísť. Ak to čas dovolí, zvážte tieto ďalšie kroky:

 • Z vašej strechy a odkvapov odstráňte listy, ihličie a iné zvyšky

6) Vytvárajte bezpečnostný priestor okolo domu

 • Odstráňte horľavé materiály zo zóny 0–3 metre od steny domu.  Vyčistite odumreté rastliny, burinu, trávu alebo akékoľvek iné horľavé materiály na terase a pod terasou a vo vzdialenosti do 5 metrov od vášho domu.
 • Premiestnite horľavé predmety na terase, ako sú hračky a vankúše na nábytok, do domu.
 • Nádrže na propán, ktoré sa používajú na gril, premiestnite z domu. Ak evakuujete, umiestnite propánovú nádrž na obrubník. Odstráňte burinu a iné zvyšky z priestoru okolo veľkých stacionárnych propánových nádrží, aby sa v blízkosti nádrže nenachádzal žiadny horľavý materiál.
 • Ak máte horľavý plot, ktorý sa pripája k vášmu domovu, zaistite bránu v otvorenej polohe. Vyčistite tiež vegetáciu a úlomky pod a v rámci jednej stopy od plotu v oblasti do 5 metrov od vášho domu.
 • Ak to čas dovolí, z vašej strechy a odkvapov odstráňte listy, ihličie a iné zvyšky
 • Skontrolujte otvory v podkroví a priestor, aby ste zistili, či sú v poriadku a či sú v dobrom stave. Poškodené vetracie otvory alebo tie, ktoré majú sieťovú clonu do 1cm, dočasne zakryte lepiacou páskou alebo kovom. Pomôže to zablokovať vstupy do vetracích otvorov.
 • Presuňte horľavé materiály tak ďaleko od otvorov, ako je to možné.
 • Vetracie otvory a na stene namontované vzduchové otvory pre pece prikryte preglejkovým krytom, kovovou páskou alebo lepiacou páskou.

7.Zachovajte kľud. 

Skúste opatrne kľučku na dverách miestnosti, v ktorej predpokladáte požiar. Pokiaľ je horúca, dvere neotvárajte. Pred prienikom dymu ich utesnite najlepšie namočeným uterákom, závesom a pod. Ak sa dá oblepte ich lepiacou páskou.

8.Pri pohybe v zadymenej miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore.

9.Dýchajte cez improvizované rúško (napr. namočená vreckovka) .

V prípade silného zadymenia si ľahnite na zem a kryte si ústa rúškou, pričom sa snažte kľudne dýchať. Nadýchanie splodín horenie je životu nebezpečné. Po troch až štyroch vdychoch človek upadá do bezvedomia.

10.V žiadnom prípade sa neschovávajte pod skriňu alebo pod posteľ.

11.Zachovajte vieru, že pomoc príde čo najskôr
Hasiči dorazia vo väčšine prípadov k požiaru za pár minút. Udržujte vieru v pozitívne riešenie situácie. 

Čo odporúča civilná ochrana Slovenskej republiky?

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiare suchej trávy, krovín ale aj odpadov. Požiar v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi nebezpečné, pretože je ťažké predpokladať jeho šírenie. 

Prevencia :  

oheň zakladáme v lese iba na vyhradených miestach, nezahadzujeme sklenené veci a ohorok z cigarety,  oheň nezakladáme pri silnejšom vetre a oheň nikdy nenechávame bez dozoru,  Pred odchodom skontrolujeme stav ohniska – pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,  je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie a pod. 

Čo robiť v prípade požiaru:  

 • okamžité ohlásenie požiaru na čísle tiesňového volania 112 alebo 150,  
 • ak je to nutné požiar treba uhasiť, alebo vykonať potrebné opatrenia na zabránenie jeho šíreniu  
 • uzavrite prívod plynu,  
 • v prípade potreby vyveďte zvieratá a zoberte si cenné veci mimo priestoru požiaru,  
 • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám a nekomplikujte činnosť,  v prípade potreby a na základe výzvy poskytnúť súčinnosť záchranným zložkám.
 • na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

Čo robiť po zahasení požiaru?

 • Vyjdite z domu von a hneď zahaste eventuálne pozostalé body požiaru v blízkosti domu 
 • Skontrolujte svojich známych a susedov, starší ľudia a malé deti sú obzvlášť zraniteľné 
 • Zabezpečte dozornú službu, kým sa všetky ohniská v úplnosti neuhasia, lebo môžu vzplanúť malé požiare v blízkosti budovy a opäť sa rozhorieť.
 • Nedotýkajte sa popolu, spálených stromov, tlejúcich zvyškov. Môžete sa spáliť alebo zapáliť ďalší oheň. 
 • Zvážte nebezpečenstvo pre domáce zvieratá a hospodárske zvieratá
 • Pri čistení noste ochranný odev vrátane rukavíc a obuvi s hrubou podrážkou. Chráni vás napríklad pred úlomkami skla. Deti by nemali pomáhať pri čistení
 • Buďte opatrní. Pri vstupe do poškodenej budovy buďte vždy opatrní. Ak vidíte známky poškodenia konštrukcie, pred vstupom kontaktujte číslo 112 alebo miestny obecný úrad. Nahláste výpadky elektrického vedenia alebo úniky plynu
 • Urobte primerané kroky na ochranu svojho majetku pred ďalším poškodením. Poškodené položky alebo ich časti uchovávajte, kým vás nenavštívi likvidátor škôd, a zvážte fotografiu alebo videozáznam poškodenia, aby ste zdokumentovali svoj nárok.
 • Rekunštruuujte už pripravený na požiar. Požiar sa môže opäť vrátiť. Keď ste pripravení začať s opravami alebo s prestavbou, spolupracujte so svojím dodávateľom, aby bola nová štruktúra odolná voči požiarom. Poraďte sa s krajinným architektom čo sa dá urobiť pre odolnosť vášho pozemku či jeho okolitej krajiny.

Tagy

Extrémne prejavy počasia
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako môže psychológia pomôcť k zlepšeniu stavu životného prostredia?

Čoraz intenzívnejšie sa potýkame s meniacim sa lokálnym prírodným prostredím, globálnou zmenou klímy alebo nestabilným počasím. V dôsledku toho, je čoraz viac ohrozené aj naše duševné zdravie. Psychológovia tvrdia, že stres, úzkosť, depresia alebo posttraumatická stresová porucha sa môžu zvyšovať spolu so zrýchľovaním negatívnych dopadov zmeny klímy. Je niečo, čo môžeme urobiť, aby sme zmiernili riziká spojené s klimatickými zmenami v oblasti duševného zdravia? Ponúka psychológia riešenia? Môžu psychologické vedné odbory ponúknuť riešenia zmeny klímy založené na exaktných výsledkoch ? A ako vyučovať psychológiu s ohľadom na meniace sa životné prostredie?