Čo môžem urobiť ako zástupca verejnej správy?

Slovenské obce a mestá čelia zmenám, s akými sa ešte nestretli. Stav svetovej klímy aj lokálnych prejavov počasia poukazujú na urgentnosť aj veľkosť potrebných zmien. Často sa stáva, že ľudia alebo organizácie necítia potrebu niečo meniť. Veľa z nás má skúsenosti s pokojnou zmenou spoločenského a ekonomického systému aj s reformami veľkých rozmerov. Vieme aká náročná môže byť zmena a vieme aj, čo všetko nám môže priniesť. Svet potrebuje náš prínos aj našu odvahu veci meniť. Ak prudko prichádzajúce zmeny zvládneme, môžeme tým veľa získať. Ak nie, vystavíme tým seba aj ostatných veľkému riziku.


1

Maximalizujte zeleň

Ako viete vy a vaša organizácia prispieť k rozšíreniu plochy zelene? 

Zeleň absorbuje CO2 z atmosféry, zadržiava vodu, produkuje kyslík, čistý vzduch, vodu aj pôdu, utlmuje hluk, ochladzuje prostredie a stabilizuje krajinu. Zeleň sa rozširuje a rastie prirodzene takmer všade, pokiaľ má k dispozícií dostatok vody a pôdy.  Výsadba zelene a tvorba krajiny v súlade s prírodou vie rozširovaniu zelene výrazne pomôcť. Činnosti prispievajúce k znižovaniu množstva zelene a vysychaniu krajiny ako napríklad spevňovanie povrchov, kosenie, orezy a výruby drevín je potrebné minimalizovať len na nevyhnutnú mieru.

2

Minimalizujte produkciu CO2

Ako viete vy a vaša organizácia obmedziť produkciu CO2? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 

Spaľovaním benzínu, nafty, uhlia a zemného plynu sa do atmosféry dostáva príliš veľké množstvo CO2 a toxických látok. Tieto zdroje energie je potrebné nahradiť energiou bez tvorby CO2 ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie. Solárne panely a iné riešenia sú čoraz dostupnejšie a umožnujú tvorbu energie blízko miesta jej spotreby.

3

Minimalizujte spotrebu

Ako viete vy a vaša organizácia obmedziť spotrebu energie, tovarov a služieb? Ako viete v tomto smere inšpirovať kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 


Väčšina CO2 sa vyprodukuje pri tvorbe elektrickej energie, pri produkcii alebo doprave tovarov a služieb. Najefektívnejším a najrýchlejším nástrojom na zníženie produkcie CO2 je zníženie spotreby a efektívne využívanie energie aj výrobkov. Kupujte len čo organizácia naozaj potrebuje. Kupujte kvalitné výrobky s minimálnou ekologickou stopou a dlhodobym využitím. Opravujte, recyklujte, inšpirujte. Stopu CO2 , ktorú svojou spotrebou vytvárate si viete merať pomocou tejto kalkulačky.

4

Šetrite vodu. Recyklujte vodu. Zadržiavajte dažďovú vodu pri mieste dopadu.

Ako viete vy a vaša organizácia prispieť k šetreniu vody? Ako viete prispieť k zvýšeniu množstva vody v krajine? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 


Voda je základ života a klimatické zmeny výrazne vplývajú na jej množstvo, kvalitu aj prístup v čase. Šetrite vodou, predovšetkým pitnou vodou. Ak sa dá, použitú vodu recyklujte na mieste spotreby napríklad na polievanie zelene. Zadržiavajte dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Hlavným zámerom je predísť škodám vzniknutým počas nadmerných dažďov a najmä zmierniť dopady dlhodobého obdobia extrémneho tepla a sucha. Najlacnejším a najefektívnejším riešením na zadržiavanie a čistenie daždovej vody je zeleň.

5

Spoznajte výzvu

Ako ovplyvnia predpokladané dopady klimatickej zmeny vašu organizáciu a oblasť, ktorú spravujete? Ako viete vy a vaša organizácia získať viac informácií o možných dopadoch?  Ako viete podporiť širenie informácii vo vašej organizácii a medzi obyvateľmi?

Klimatická zmena je prvá globálna výzva v čase, keď sú takmer všetci ľudia na Zemi vzájomne v priamom spojení. Vieme sa tak vzájomne informovať, inšpirovať a spolupracovať na zmenách veľkého rozsahu. Klimatická zmena na Slovensku má jedinečné dopady aj jedinečné riešenia. Obzvlášť veľká výzva stojí pred slovenskými mestami a obcami. Je zodpovedné vedieť, aké sú pravdepodobné scenáre vývoja a ako sa na ne pripraviť.

6

Spoznajte riešenia a príklady dobrej praxe

Ktoré výzvy potrebuje riešiť vaša organizácia? Ktoré výzvy potrebuje riešiť oblasť, ktorú spravujete? Ktoré riešenia viete využiť? Ktoré príklady dobrej praxe vás vedia inšpirovať? Ako viete podporiť šírenie informácii o možných riešeniach vo vašej organizácii a medzi obyvateľmi?

Často nie je potrebné vymýšľať koleso od začiatku, keď sa dá inšpirovať skúsenosťami druhých. Viac o možných riešeniach klimatickej zmeny nájdete tu. Viac o možných riešeniach pre slovenské mestá a obce nájdete tu. Na ďalších stránkach nájdete aj ukážky konkrétnych riešení a príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia.

7

Ukončíte podporu fosílnych palív a investujte do čistej ekonomiky

Ako viete vy a vaša organizácia obmedziť investície do ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich? Ako viete investovať a podporiť “zelené riešenia”?  Ako viete inšpirovať obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete?

Dajte obyvateľom vedieť, že vám záleží na životnom prostredí aj ich budúcnosti. Uistite sa, že investície vašej organizácie prispievajú k náhrade spotreby ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich. Uistite sa, že všetky priame alebo nepriame finančné investície a podpory sú smerované do odvetví prispievajúcich k riešeniam zmeny klímy a do odvetví s minimálnym dopadom na životné prostredie. Investície do sektorov produkujúcich CO2 môžu byť vzhľadom na rýchlosť klimatickej zmeny rizikom pre investorov aj pre život na Zemi.

8

Podporujte bezodpadovu ekonomiku

Ako viete vy a vaša organizácia minimalizovať odpad? Ako viete v tomto smere inšpirovať kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete?

Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Podľa Európskeho štatistického úradu  stúplo v roku 2016 celkové množstvo komunálneho odpadu na Slovensku na 348 kg na osobu. Z toho sme 23% zrecyklovali, viac ako 10% spálili a 65% odpadu vyviezla krajina na skládky. Vo vnútri skládky sa počas procesu rozkladania odpadu často tvorí zmes CO2 , metánu a ďaľśích toxických látok zaťažujúcich vzduch aj okolité životné prostredie. Kupujte len čo organizácia naozaj potrebuje a kupujte opakovane použiteľné kvalitné výrobky. Minimalizujte odpad. Požičiavajte si, zdieľajte,vymienajte, opravujte, recyklujte, inšpirujte.

9

Zmeňte spôsob prepravy

Ako viete vy a vaša organizácia minimalizovať produkciu CO2 a toxických látok pri preprave osôb, tovarov a služieb? Ako viete podporiť elektrickú dopravu? Ako viete podporiť riešenia pre cyklistov? Čo by vám pomohlo častejšie používať bicykel? Ako viete minimalizovať leteckú prepravu?

Benzínové a naftové vozidlá produkujú nadmerný hluk, CO2 a rôzne toxické látky priamo v uliciach miest a obci. Podporujte využívanie verejnej dopravy najma vlaky, električky a elektrické autobusy. Elektrifikujte vozový park. Ak je to možné, využívajte na krátke presuny bicykel. Podporte riešenia uľahčujúce cyklodopravu a parkovanie bicyklov. Letecké presuny obmedzte na nevyhnutné prípady. Jeden let z Bratislavy do Londýna a späť spáli vyše 40 000 litrov leteckého petroleja a vyprodukuje okolo 540kg CO2 a rôznych toxických látok priamo v atmosfére Zeme. Inšpirujte.

10

Pripravte budovy a pozemky na zmenu

Ako viete vy a vaša organizácia pripraviť svoje pozemky a budovy na predpokladané dopady zmeny klímy? Ako viete zabezpečiť efektívnejšie vyuźívanie energie v budovách? Ako viete v tomto smere podporiť kolegov, obyvateľov a subjekty, ktoré spravujete?

Budovy sú Európskej únii zodpovedné za približne 40% spotreby energie a 36% emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. V súčasnosti je v EÚ okolo 35% budov starších ako 50 rokov a takmer 75% budov je energeticky neefektívnych. Zabráňte úniku tepla z budovy, zabezpečte tienenie budovy a ochladzovanie prostredia prostredníctvom zelene, zlepšite energeticku efektivitu budovy aj všetkých elektrických zariadení. Pripravte budovy a pozemky na prejavy extrémneho počasia ako sú napríklad silné búrky, záplavy, víchrice, extrémne teploty a suchá. Pri novej výstavbe zohľadnite budúce prejavy zmeny klímy aj súčasné výzvy pre mestá a obce.  Stabilizujte svoje pozemky maximalizáciou plochy zelene a to najmä jej výsadbou, minimalizáciou kosenia, popínavou zeleňou, zelenými strechami, dažďovými záhradami a ďalšími konkrétnymi riešeniami. Ak rozhoduje o území, životnom prostredí alebo stavebnej činnosti, uistite sa, že všetka činnosť v krajine, v meste alebo obci, je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky na zmenu klímy a nemá negatívny vplyv na zdravie obyvateľov alebo rozmanitosť životného prostredia.

11

Zohľadnite skutočné náklady za znečisťovanie

Kde všade viete zohľadniť náklady za znečistenie prostredia? Ktoré “zelené” riešenia viete využiť?  Ako viete v tomto smere inšpirovať kolegov, obyvateľov a oblasť, ktorú spravujete? 

Stanovenie ceny za znečisťovanie vzduchu, vody a pôdy je jedným z najdôležitejších pilierov akejkoľvek zodpovednej politiky. V opačnom prípade náklady znášajú obyvatelia a verejná správa najmä prostredníctvom nákladov na zvýšenú zdravotnú starostlivosť, nákladov na odstraňovanie environmentálnych záťaží alebo nákladov na odstraňovanie škôd spôsobených extrémnymi prejavmi počasia. Uprednostnite produkty a služby s minimálnym ekologickým a zdravotným dopadom. Zohľadnenie nákladov za tvorbu CO2 alebo produkciu inych škodlivých chemických látok napomôže, aby sa “zelené riešenia” stali rozšírenejšie a cenovo dostupnejšie.

12

Podporujte lokálnych výrobcov produktov a služieb

Ako viete vy a vaša organizácia uprednostniť lokálnych výrobcov a dodávateľov služieb? Ako viete podporiť lokálnu výrobu, poľnohospodárstvo a miestny obchod?  

V Európskej únii zodpovedá doprava takmer za 25% emisií CO2 . Z toho 70% spôsobuje cestná doprava. Námorná doprava prepravuje 90% tovaru prepravovaného medzi kontinentami. Pohyb veľkého množstva lodí, ropy, elektroniky, oblečenia či potravin umožňuje lacný nákup takmer všetkého z celého sveta. Dopady na životné prostredie v cene produktov zvyčajne započítané nie sú. Veľká námorná loď spotrebuje viac ako 357 000 litrov lodného dieselového paliva za jeden deň plavby. Za jeden rok plavby vyprodukuje 5 200 ton oxidu siričitého, čo je rovnako ako 50 miliónov áut. Námorná doprava emituje ročne okolo 940 miliónov ton CO2 a len 20 najväčších lodí sveta emituje viac oxidu siričitého ako všetky autá na svete spolu.  Vplyv námornej, leteckej aj cestnej dopravy na životné prostredie aj zdravie ľudí je momentálne ďaleko nad rámcom dlhodobej udržateľnosti. Nakupujte lokálne výrobky s minimálnou dĺžkou prepravy. Podporíte tak životné prostredie aj miestnu ekonomiku.

13

Spravte to bez papiera

Ako viete vy a vaša organizácia zo svojej činnosti odstrániť používanie papiera? Aké informačné systémy k tomu potrebujete?

Súčasnú obdobie označujú mnohí odborníci ako štvrtú priemyselnú revolúciu. Jej základnými princípmi sú digitálne prepojenie informačných systémov a vecí, transparentnosť informácií a schopnosť systémov automaticky podporovať ľudí vykonávaním rôznych úloh. Aj vás prekvapuje koľko času a úsilia ešte stále venujeme tlačeniu, zasielaniu, skladovaniu a hľadaniu papierových dokumentov?  Elektronická komunikácia je efektívnejšia, transparentnejšia a najmä ekologickejšia. Na výrobu papiera sa najčastejšie používajú stromy, ktoré by inak mohli zachytávať CO2 a plniť množstvo ďalších dôležitých funkcií zelene. Pri výrobe papiera a atramentov sa navyše priamo produkuje CO2 aj množstvo toxických látok.  Pri transporte papiera, dokumentov a listových zásielok sa spotrebúva množstvo energie aj fosílnych palív. Obmedzte nákup papiera na minimum. V prípade potreby, kupujte recyklovaný papier. Netlačte dokumenty. Digitalizujte a dokumenty zasielajte elektronicky. Zavádzajte automatizované informačné systémy. Okrem životného prostredia tým ušetríte aj svoj pracovný čas a zdroje vašej organizácie.

14

Pomôžte šíriť informácie a iniciujte zmenu

Ako viete šíriť informácie o potrebe zmeny vo vašej organizácii a v oblasti ktorú spravujete? Ako viete inšpirovať a podporiť obyvateľov a spravované subjekty? 

Za desiatky rokov spoločnosť nazbierala veľa vedeckých dôkazov o klimatickej zmene a  odsledovala veľa negatívnych dopadov počasia aj ľudskej činnosti. Napriek tomu doteraz neprišla primeraná reakcia. Dôvodov môže byť veľa. Od spochybňovania klimatickej zmeny, cez ekonomické záujmy, zmätok v množstve protichodných informácií, až po nezáujem alebo prirodzený odpor k zmene. Nachádzame sa v okamihu, kedy je nevyhnutné šíriť informácie o príčinách, predpokladaných scenároch a možných riešeniach klimatickej zmeny. Vytvorte komunikačné kanály vo svojej organizacii aj smerom navonok k obyvateľom a k spravovanym subjektom. Zjednodušte jazyk a hovorte o výzvach v oblasti,  v ktorej pôsobíte. Komunikujte možné prínosy budúcej zmeny. Zabezpečte, aby boli informácie spoľahlivé a dôveryhodné. Ľudia lepšie reagujú na osoby, ku ktorým majú dôveru. Využite silu sociálnych sietí, známych osobností, influencerov, dobrovoľníkov či lokálnych a štátnych médií.  Väčšina ľudí rozumie svetu viac prostredníctvom príbehov a prirovnaní ako prostredníctvom odborných textov a štatistík. Komunikujte posolstvá tak, aby rozprávali presvedčivý príbeh a ukázali ľudskú tvár za vedeckými pozorovaniami. Vyzývajte ku konkrétnej akcii alebo konkrétnemu riešeniu, ktoré môže priniesť dlhodobú zmenu. Využívajte najnovšie poznatky z behavioralnej verejnej politiky aj manažmentu spoločenských zmien. Zúčastňujete sa prednášok, seminárov alebo konferencií. Organizujte takéto podujatia. Spájajte sa naprieč profesiami a sektormi. Spolupracujte s obyvateľmi, školami, firmami, lokálnymi iniciatívami či neziskovým sektorom.  Inšpirujte, iniciujte a dodávajte nádej.

15

Zapojte sa

Ako sa viete vy a vaša organizácia zapojiť? Ako viete motivovať k spolupráci ostatné subjekty? 

Spolu vieme vytvoriť odolnejšiu krajinu aj zdravšiu a zelenšiu budúcnosť. Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. More je však tvorené len jednotlivými kvapkami vody. Množstvo príkladov z histórie ukazuje, že aj 3,5% obyvateľstva aktívne požadujúcich zmeny vie zabezpečiť dôležitú politickú, spoločenskú aj ekonomickú reakciu. Spôsobov ako podporiť, pomôcť alebo sa zapojiť je veľa.

16

Potrebujete pomôcť?

Aké sú vaše otázky a čo by vám pomohlo?

Kontaktujte platformu Zelená zeleni prostredníctvom tohto formulára.


8 krokov k úspešnej spoločenskej zmene