Čo môžem urobiť ako obyvateľ

Slovensko čelí zmenám, s akými sa ešte nestretli. Stav svetovej klímy aj lokálnych prejavov počasia poukazujú na urgentnosť aj veľkosť potrebných opatrení. Často sa stáva, že ľudia alebo organizácie necítia potrebu niečo meniť. Veľa z nás má skúsenosti s pokojnou zmenou spoločenského a ekonomického systému aj s reformami veľkých rozmerov. Vieme aká náročná môže byť zmena a vieme aj, čo všetko nám môže priniesť. Svet potrebuje náš prínos aj našu odvahu veci meniť. Ak prudko prichádzajúce zmeny zvládneme, môžeme tým veľa získať. Ak nie, vystavíme tým seba aj ostatných veľkému riziku.


1

Maximalizujte zeleň

Ako viete prispieť k rozšíreniu plochy zelene? 

Zeleň absorbuje CO2  z atmosféryzadržiava voduprodukuje kyslík,čistý vzduch, vodu aj pôduutlmuje hlukochladzuje prostredie a stabilizuje krajinu. Zeleň sa rozširuje a rastie prirodzene takmer všade, pokiaľ má k dispozícií dostatok vody a pôdy.  Výsadba zelene a tvorba krajiny v súlade s prírodou vie rozširovaniu zelene výrazne pomôcť. Činnosti prispievajúce k znižovaniu množstva zelene a vysychaniu krajiny ako napríklad spevňovanie povrchov, kosenie, orezy a výruby drevín je potrebné minimalizovať len na nevyhnutnú mieru.

2

 Minimalizujte produkciu CO2

Ako viete obmedziť produkciu CO2? Ako viete v tomto smere podporiť svoje okolie?

Spaľovaním benzínu, nafty, uhlia a zemného plynu sa do atmosféry dostáva príliš veľké množstvo CO2 a toxických látok. Tieto zdroje energie je potrebné nahradiť energiou bez tvorby CO2  ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie. Solárne panely a iné riešenia sú čoraz dostupnejšie a umožnujú tvorbu energie blízko miesta jej spotreby.

3

Minimalizujte spotrebu

Ako viete obmedziť spotrebu energie, tovarov a služieb? Ako viete v tomto smere inšpirovať svoje okolie? 

Väčšina CO2 sa vyprodukuje pri tvorbe elektrickej energie, pri produkcii alebo doprave tovarov a služieb. Najefektívnejším a najrýchlejším nástrojom na zníženie produkcie CO2 je zníženie spotreby a efektívne využívanie energie aj výrobkov. Naučte sa základom úsporného správania.  Vypínajte spotrebiče. Kupujte len čo naozaj potrebujete. Kupujte najmä lokálne potraviny bez chemických látok. Obmedzte spotrebu mäsa. Chov dobytka a pestovanie plodín na kŕmenie zvierat sú zodpovedné asi za 15% celosvetových emisií CO2.. Produkcia mäsa navyše často spôsobuje odlesňovanie krajiny a nadmernú spotrebu vody. Až 70% odlesnených území Amazónskeho pralesa sa využíva na chov dobytka a plodín na kŕmenie zvierat. Minimalizujte zbytočné obaly pri nákupe aj preprave. Kupujte kvalitné výrobky s minimálnou ekologickou stopou a dlhodobym využitím. Opravujte, recyklujte, inšpirujte. Stopu CO2, ktorú svojou spotrebou vytvárate si viete merať pomocou tejto kalkulačky.

4

Šetrite vodu. Recyklujte vodu. Zadržiavajte dažďovú vodu pri mieste dopadu.

Ako viete prispieť k šetreniu vody? Ako viete prispieť k zvýšeniu množstva vody v krajine? Ako viete podporiť svoje okolie? 

Voda je základ života a klimatické zmeny výrazne vplývajú na jej množstvokvalitu aj prístup v čase. Šetrite vodou, predovšetkým pitnou vodou. Ak sa dá, použitú vodu recyklujte na mieste spotreby napríklad na polievanie zelene. Zadržiavajte dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Hlavným zámerom je predísť škodám vzniknutým počas nadmerných dažďov a najmä zmierniť dopady dlhodobého obdobia extrémneho tepla a sucha. Najlacnejším a najefektívnejším riešením na zadržiavanie a čistenie daždovej vody je zeleň.

5

Spoznajte výzvu

Ako ovplyvnia predpokladané dopady klimatickej zmeny vás a vaše okolie? Ako viete získať viac informácií o možných dopadoch? Ako viete podporiť širenie informácii o zmene?

Klimatická zmena je prvá globálna výzva v čase, keď sú takmer všetci ľudia na Zemi vzájomne v priamom spojení. Vieme sa tak vzájomne informovať, inšpirovať a spolupracovať na zmenách veľkého rozsahu. Klimatická zmena na Slovensku má jedinečné dopady aj jedinečné riešenia. Obzvlášť veľká výzva stojí pred slovenskými mestami a obcami. Je zodpovedné vedieť, aké sú pravdepodobné scenáre vývoja a ako sa na ne pripraviť.

6

Spoznajte riešenia a príklady dobrej praxe

Ktoré výzvy spojené s klimatickou zmenou a %zivootným prostredím potrebujete riešiť? Ktoré riešenia viete využiť? Ktoré príklady dobrej praxe vás vedia inšpirovať? Ako viete podporiť šírenie informácii o možných riešeniach?

Často nie je potrebné vymýšľať koleso od začiatku, keď sa dá inšpirovať skúsenosťami druhých. Viac o možných riešeniach klimatickej zmeny nájdete tu. Viac o možných riešeniach pre slovenské mestá a obce nájdete tu. Na ďalších stránkach nájdete aj ukážky konkrétnych riešení a príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia.

7

Ukončíte podporu fosílnych palív a investujte do čistej ekonomiky

Ako viete obmedziť nákup a investície do benzínu, nafty, ropy, zemného plynu alebo výrobkov z nich? Ako viete využiť alebo investovať do “zelených riešení”?  Ako viete inšpirovať svoje okolie? 

Dajte ostatným vedieť, že vám záleží na životnom prostredí aj ich budúcnosti. Uistite sa, že investície vašej organizácie prispievajú k náhrade spotreby ropy, benzínu, nafty, zemného plynu alebo výrobkov z nich. Uistite sa, že všetky priame alebo nepriame finančné investície a podpory sú smerované do odvetví prispievajúcich k riešeniam zmeny klímy a do odvetví s minimálnym dopadom na životné prostredie. Investície do sektorov produkujúcich CO2  môžu byť vzhľadom na rýchlosť klimatickej zmeny rizikom pre investorov aj pre život na Zemi.

8

Podporujte bezodpadovu ekonomiku

Ako viete minimalizovať odpad? Ako viete v tomto smere inšpirovať svoje okolie? 

Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Podľa Európskeho štatistického úradu  stúplo v roku 2016 celkové množstvo komunálneho odpaduna Slovensku na 348 kg na osobu. Z toho sme 23% zrecyklovali, viac ako 10% spálili a 65% odpadu vyviezla krajina na skládky. Vo vnútri skládky sa počas procesu rozkladania odpadu často tvorí zmes  CO2, metánu a ďaľśích toxických látok zaťažujúcich vzduch aj okolité životné prostredie. Kupujte len čo naozaj potrebujete a kupujte opakovane použiteľné kvalitné výrobky. Minimalizujte odpad. Požičiavajte si, zdieľajte,vymienajte, opravujte, recyklujte, inšpirujte.

9

Zmeňte spôsob prepravy

Ako viete minimalizovať produkciu CO2 a toxických látok pri preprave?  Ako viete podporiť elektrickú dopravu? Čo by vám pomohlo častejšie používať bicykel? Ako viete minimalizovať leteckú prepravu?

Benzínové a naftové vozidlá produkujú nadmerný hluk, CO2 a rôzne toxické látky priamo v uliciach miest a obci. Využívajte verejnú dopravu najmä vlaky, električky a elektrické autobusy. Zdieľajte jazdu autom. Ak si kupujete nové auto, uprednostnite elektrické auto. Ak je to možné, využívajte na presuny bicykel. Letecké presuny obmedzte na nevyhnutné prípady. Jeden let z Bratislavy do Londýna a späť spáli vyše 40 000 litrov leteckého petroleja a vyprodukuje okolo 540kg CO2 a rôznych toxických látok priamo v atmosfére Zeme. Inšpirujte.

10

Pripravte domy a pozemky na zmenu

Ako viete pripraviť svoje domy a pozemky na predpokladané dopady zmeny klímy? Ako viete vo svojom dome zabezpečiť efektívnejšie využívanie energie? Ako viete v tomto smere podporiť svojeokolie? 

Budovy sú Európskej únii zodpovedné za približne 40% spotreby energie a 36% emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. V súčasnosti je v EÚ okolo 35% budov starších ako 50 rokov a takmer 75% budov je energeticky neefektívnych. Zabráňte úniku tepla z budovy, zabezpečte tienenie budovy a ochladzovanie prostredia prostredníctvom zelene, Zateplite svoj dom, zlepšite energetickú efektivitu domu aj všetkých elektrických zariadení. Pripravte dom a pozemky na prejavy extrémneho počasia ako sú napríklad silné búrky, záplavyvíchriceextrémne teploty a suchá. Pri novej výstavbe zohľadnite budúce prejavy zmeny klímy aj súčasné výzvy pre mestá a obce.  Stabilizujte svoje pozemky maximalizáciou plochy zelene a to najmä jej výsadbouminimalizáciou koseniapopínavou zeleňouzelenými strechamidažďovými záhradami a ďalšími konkrétnymi riešeniami. Uistite sa, že akákoľvek stavebná činnosť a zásahy do krajiny nemájú negatívny vplyv na zdravie ľudí alebo rozmanitosť životného prostredia.

11

 Zohľadnite skutočné náklady za znečisťovanie

Kde všade viete zohľadniť náklady za znečistenie prostredia? Ktoré “zelené” riešenia viete využiť?  Ako viete v tomto smere inšpirovať svoje okolie? 

Zohľadňovanie dopadov za znečisťovanie vzduchu, vody a pôdy je jedným z najdôležitejších osobných rozhodnutí. V opačnom prípade cenu za znečistenie platíte prostredníctvom daní alebo nákladov na zvýšenú zdravotnú starostlivosť, nákladov na odstraňovanie environmentálnych záťaží alebo nákladov na odstraňovanie škôd spôsobených extrémnymi prejavmi počasia. Uprednostnite produkty a služby s minimálnym ekologickým a zdravotným dopadom. Zohľadnenie nákladov za tvorbu CO2 alebo produkciu inych škodlivých chemických látok napomôže, aby sa “zelené riešenia” stali rozšírenejšie a cenovo dostupnejšie.

12

Podporujte lokálnych výrobcov produktov a služieb

Ako viete uprednostniť lokálnych výrobcov a dodávateľov služieb? Ako viete podporiť lokálnu výrobu, poľnohospodárstvo a miestny obchod?  

V Európskej únii zodpovedá doprava takmer za 25% emisií CO2. Z toho 70% spôsobuje cestná doprava. Námorná doprava prepravuje 90% tovaru prepravovaného medzi kontinentami. Pohyb veľkého množstva lodí, ropy, elektroniky, oblečenia či potravin umožňuje lacný nákup takmer všetkého z celého sveta. Dopady na životné prostredie v cene produktov zvyčajne započítané nie sú. Veľká námorná loď spotrebuje viac ako 357 000 litrov lodného dieselového paliva za jeden deň plavby. Za jeden rok plavby vyprodukuje 5 200 ton oxidu siričitého, čo je rovnako ako 50 miliónov áut. Námorná doprava emituje ročne okolo 940 miliónov ton CO2 a len 20 najväčších lodí sveta emituje viac oxidu siričitého ako všetky autá na svete spolu. Vplyv námornej, leteckej aj cestnej dopravy na životné prostredie aj zdravie ľudí je momentálne ďaleko nad rámcom dlhodobej udržateľnosti. Nakupujte lokálne výrobky s minimálnou dĺžkou prepravy. Podporíte tak životné prostredie aj miestnu ekonomiku.

13

Spravte to bez papiera

Kde všade prichádzate s papierom do kontaktu? Ako viete minimalizovať používanie papiera zo svojho života? Čo k tomu potrebujete? 

Súčasnú obdobie označujú mnohí odborníci ako štvrtú priemyselnú revolúciu. Jej základom sú digitálne informácie. Aj vás prekvapuje koľko času a úsilia ešte stále venujeme tlačeniu, zasielaniu, skladovaniu a hľadaniu papierových dokumentov?  Elektronická komunikácia je efektívnejšia, transparentnejšia a najmä ekologickejšia. Na výrobu papiera sa najčastejšie používajú stromy, ktoré by inak mohli zachytávať CO2 a plniť množstvo ďalších dôležitých funkcií zelene. Pri výrobe papiera a atramentov sa navyše priamo produkuje CO2 aj množstvo toxických látok.  Obmedzte nákup papiera na minimum. Nepoužívajte jednorazové utierky a papierové vreckovky. Odmietajte akékoľvek tlačoviny navyše. Faktúry a poštu príjmajte len v elektronickej podobe. V prípade potreby, kupujte recyklovaný papier. Netlačte dokumenty. Dokumenty a informácie zasielajte elektronicky. Okrem životného prostredia tým ušetríte aj svoj čas a peniaze.

14

Pomôžte šíriť informácie a iniciujte zmenu

Ako viete šíriť informácie o potrebe zmeny? Ako viete inšpirovať a podporiť bližšie aj širšie okolie? 

Za desiatky rokov spoločnosť nazbierala veľa vedeckých dôkazov o klimatickej zmene a  odsledovala veľa negatívnych dopadov počasia aj ľudskej činnosti. Napriek tomu doteraz neprišla primeraná reakcia. Dôvodov môže byť veľa. Od spochybňovania klimatickej zmeny, cez ekonomické záujmy, zmätok v množstve protichodných informácií, až po nezáujem alebo prirodzený odpor k zmene. Nachádzame sa v okamihu, kedy je nevyhnutné šíriť informácie o príčinách, predpokladaných scenároch a možných riešeniach klimatickej zmeny. Zjednodušte jazyk a hovorte o výzvach v oblasti,  ktorá vás zaujíma. Komunikujte možné prínosy budúcej zmeny. Zabezpečte, aby boli informácie spoľahlivé a dôveryhodné. Ľudia lepšie reagujú na osoby, ku ktorým majú dôveru. Využite silu sociálnych sietí, známych osobností, influencerov, dobrovoľníkov či lokálnych a štátnych médií.  Väčšina ľudí rozumie svetu viac prostredníctvom príbehov a prirovnaní ako prostredníctvom odborných textov a štatistík. Inšpirujte ku konkrétnej akcii alebo konkrétnemu riešeniu, ktoré môže priniesť dlhodobú zmenu. Zúčastňujete sa prednášok, seminárov alebo konferencií. Spájajte sa a spolupracujte so svojim okolím, s orgánmi verejnej správy, miestnymi iniciatívami  či neziskovými organizáciami. Inšpirujte, iniciujte a dodávajte nádej.

15

Požadujte politickú zmenu a zúčastníte sa volieb

Aké rieśenia ponúkajú verejní zástupcovia, ktorých volíte? Aké rieśenia ponúkajú súčasní politici a vedúci jednotlivých úradov? Ako im viete dať vedieť, že vám na zmene záleźí? 

Mnoho odborníkov sa zhoduje, že stále existuje šanca na vytvorenie čistejšieho a spravodlivejšieho globálneho systému aj udržateľného životného prostredia. Dajte svojim verejnym zástupcom a politickým stranám vedieť, že je čas na zmenu. Spolupracujte s ďalšími voličmi a aktivistami a žiadajte zásadnú reformu ekonomického systému aj zásadnú zmenu prístupu k životnému prostrediu. Všetky úrovne verejnej správy môžu mať veľký vplyv na našu schopnosť znižovať emisie CO2.a rozširovať plochu zelene. Od obcí cez regióny a štáty až po medzinárodné organizácie. Informujte sa o programoch politických strán v téme klimatickej zmeny a životného prostredia. Pýtajte sa svojich kandidátov aj súčasných politikov, aké riešenia ponúkajú. Dajte im vedieť, že vám na zmene záleží a že ste ochotný pridať ruku k dielu.

16

Zapojte sa

Ako sa viete zapojiť? Ako viete motivovať k spolupráci ostatných? 

Spolu vieme vytvoriť odolnejšiu krajinu aj zdravšiu a zelenšiu budúcnosť. Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. More je však tvorené len jednotlivými kvapkami vody. Množstvo príkladov z histórie ukazuje, že aj 3,5% obyvateľstva aktívne požadujúcich zmeny vie zabezpečiť dôležitú politickú, spoločenskú aj ekonomickú reakciu. Spôsobov ako podporiť, pomôcť alebo sa zapojiť je veľa.

17

Potrebujete pomôcť?

Aké sú vaše otázky a čo by vám pomohlo?

Kontaktujte platformu Zelená zeleni prostredníctvom tohto formulára.


8 krokov k úspešnej spoločenskej zmene