Čo o extrémoch počasia a podujatiach hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

Podľa štatistík sekcie krízového riadenia MV SR patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká na území Slovenskej republiky: 

  1. povodne (v poslednom období najmä prívalové povodne);  
  2. zosuvy pôdy;  snehové kalamity;  
  3. veterné smršte;  
  4. požiare;  
  5. nebezpečné látky (úniky, výbuchy, nálezy skládky).

V čase štátom vyhlásených krízových alebo mimoriadnych situácií rezort zdravotníctva zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Realizáciou úloh udržuje krízovú pripravenosť zameranú na riešenie udalostí s hromadným postihnutím osôb a na riešenie biologických, chemických a radiačných hrozieb. K tomu má vytvorený systém opatrení a scenárov, orgány krízového  riadenia a systém vzájomnej komunikácie prostredníctvom ktorého zabezpečuje schopnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť osobám postihnutým dôsledkami krízových situácií a mimoriadnych udalostí. Tým sa zabezpečuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti po vyhlásení mimoriadnej situácie spôsobenej prejavmi zmeny klímy. Zaoberať sa opatreniami v sociálnej oblasti, podchytiť zraniteľnú časť populácie (deti, chorí, starší ľudia), vytvoriť systém výstrah a poskytovania pomoci, zavádzanie komunikácie s obyvateľmi).

Informačné kampane, komunikácia, vzdelávanie a zapojenie verejnosti do riešenia

Problematiky adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa v SR v súčasnosti nerealizuje systémovo a na základe špecifickej koncepcie, ale skôr ad hoc a nepravidelne formou konferencií, prednášok, seminárov, stretnutí a článkov v odborných časopisoch. Informácia a komunikácia V prvom kroku bude nutné zabezpečiť informovanosť laickej i odbornej verejnosti o očakávaných negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach adaptačných opatrení v podmienkach Slovenska. V súčasnosti existuje niekoľko zdrojov informácií. 

Predpokladané dôsledky zmeny klímy na podujatia a cestovný ruch a adaptačné opatrenia

Kultúrny a mestský cestovný ruch je potrebné pripraviť na častejší výskyt vĺn horúčav a extrémne prejavy počasia ovplyvnia zabezpečenie organizovaných podujatí patrí zabezpečenie informačných služieb pre návštevníkov v prípade hrozby (včasné varovanie a potrebné informácie, ako sa správať v prípade mimoriadnych udalostí). Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia by mali sledovať predpovede počasia, výstrahy a vydávať pokyny. Pri návrhu nových priestorov na kultúrne podujatia je potrebné rátať s potrebou chladenia (klimatizačné zariadenie alebo iný spôsob chladenia). Premenlivosť zrážkových úhrnov a absencia zrážok a výskyt obdobia sucha môže spôsobiť nedostatok vody. V zariadeniach je vhodné zaviesť opatrenia na zachytávanie dažďovej vody.  Alternatívou je zmena nepriepustných spevnených plôch na priepustné. Tieto opatrenia môžu pomôcť vracať zrážkovú vodu do obehu a obnoviť prirodzený kolobeh vody.

Extrémne úhrny zrážok (snehové, dažďové a prívalové povodne) a ich negatívne dôsledky je možné eliminovať protipovodňovú ochranu sídiel, budovanie dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí, depresných mokradí. Nepriaznivé dopady na zdravie návštevníkov podujatí môž mať aj vznik a šírenie škodcov spôsobujúcich choroby (infekcie, epidémie). Možným riešením je zabezpečenie informačných služieb pre návštevníkov a preventívne opatrenia proti kliešťom, komárom, ovadom. Zvýšený výskyt alergénov môže takisto skomplikovať vaše podujatie. Pomôcť môže peľový informačný servis pre návštevníkov a rady odporúčania pre alergikov. Základným kľúčom k prípravam je vzdelávanie aktérov v cestovnom ruchu o téme dopadov zmeny klímy a extrémnych prejavov počasia na kultúrne podujatia a cestovný ruch s nimi spojený. Je nevyhnutné zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov aj zákazníkov a informovať ich o bezpečnostných rizikách a potrebnej reakcii v prípade vyskytnutia hrozby.

Mimoriadne udalosti a ochrana obyvateľstva a život 

Čoraz väčší dôraz sa prikladá na zefektívnenie riadenia krízových situácií formou modernizácie systému včasného varovania a vyrozumenia. Jedným z cieľov Ministerstva vnútra SR je zabezpečenie včasného varovania a vyrozumenia 80 % obyvateľstva Slovenskej republiky o hroziacom nebezpečenstve, či zlepšenie jednotného systému príjmu a spracovania tiesňových volaní a riadenia a koordinácie záchranných a poriadkových zložiek. Ministerstvo vnútra SR plánuje v reakcii na zmenu klímy prijímať ďalšie adaptačné opatrenia aj v oblasti budovania kapacít Slovenskej republiky pre okamžité reakcie vo forme budovania centier záchranných služieb, prostredníctvom posilnenia technických a personálnych kapacít pre včasné, rýchle a efektívne zásahy pri mimoriadnych udalostiach, ďalšou podporou dobrovoľníctva v kontexte civilnej ochrany a manažmentu mimoriadnych udalostí, alebo prehlbovaním odborného vzdelávania zamestnancov verejnej správy v oblasti manažmentu rizík na všetkých úrovniach riadenia. Medzi plánované opatrenia patrí aj podpora budovania ďalších špecializovaných modulov civilnej ochrany. Cieľom týchto opatrení je najmä zvýšenie rýchlosti 75 a rozsahu poskytovania pomoci a primeranosti opatrení, operačnej a politickej koordinácie na národnej a medzinárodnej úrovni. Súčasťou plánovaných adaptačných opatrení v oblasti posudzovania bezpečnostných rizík je i ďalšie vybudovanie vedomostnej základne pre posudzovanie bezpečnostných rizík, ktoré vychádza zo zlepšenej informovanosti verejnosti a vzdelávaní o rizikách a možnostiach minimalizácie ich následkov; zvyšovaní miery kooperácie jednotlivcov, komunít a organizácií; podpore vedeckého výskumu a implementácii výsledkov výskumu a nových technológií do manažmentu rizík. 

Ako pripraviť bezpečné podujatie s ohľadom na počasie?

Mnohokrát agentúry venujúce sa zabezpečeniu podujatí, event manažéri resp. ich pracovníci a dodávatelia pri plánovaní svojej outdoorovej akcie nemyslia na možné extrémy počasia. Čo však s nepriaznivým počasím, silným vetrom alebo búrkou, ak vás zastihne nepripravených? Je dôležité byť iniciatívny a zvážiť možný dopad nepriaznivého počasia na vaše podujatie skôr než vás prekvapí náhoda. Príprava plánu na nepriaznivé počasie vám môže pomôcť zabrániť chaosu a minimalizovať škody na majetku, zdraví či životoch návštevníkov. A to je vaša prvoradá úloha a zodpovednosť ako organizátora podujatia. nemyslieť na počasie a podujatie nechať v tomto smere na náhodu je riskantné. Spoliehať sa na bežnú aplikáciu na počasie vám môže poskytnúť základnú predpoveď, ale nemusia sa k vám dostať včas dôležité informácie napríklad o blížiacom sa downburste či bleskoch. Mať presné informácie v reálnom čase je rozhodujúce, aby ste mali istotu, či a kedy evakuovať a dostať ľudí do bezpečia, ako aj kedy je bezpečné pokračovať v programe podujatia.

1.Začnite plánovať mimoriadne situácie včas.

Plánovanie bezpečnosti v nepriaznivom počasí by sa malo začať týždne alebo mesiace vopred. Skúsení špecialisti na podujatia plánujú extrémne poveternostné javy vytvorením núdzového plánu, ktorý obsahuje záložné plány aj aktivity podujatia. Naplánujte si možnosť, že bude pravdepodobne potrebné, aby sa vaša udalosť úplne presunula do interiéru alebo na iné miesto. Okrem toho vopred spolupracujte s vybranými zástupcami miestami uskutočnenia podujatia, aby ste sa ubezpečili, že je vypracovaný spoločný plán pre nepriaznivé počasie. Pri príprave extrémneho počasia na udalosti je veľmi dôležité vytvoriť zoznam núdzových kontaktov na záchranne zložky či miestnych úradníkov verejnej bezpečnosti.

2.Vyberte miesto podujatia s ohľadom na počasie.

Poveternostné podmienky sú ďalším dôležitým faktorom, ktorý treba brať do úvahy. Región, kde sa udalosť koná, ovplyvňuje taktiku monitorovania počasia. Nepriaznivé počasie však môže  nastať mimoriadne rýchlo bez väčšieho varovania, takže je oveľa ťažšie plánovať. Vo výsledku je nevyhnutné, aby sa uskutočnili také konzultácie pred udalosťou, aby sa prediskutovali miestne poveternostné podmienky a pre aký typ počasia by sa udalosť mohla uskutočniť. Vaše podujatie by malo byť plánované s ohľadom na operácie počas najhoršieho scenára počasia.  Ak dôjde k extrémnemu počasiu a budete musieť evakuovať svojich hostí, ako dostanete všetkých rýchlo a bezpečne z miesta? Kde zhromaždíte účastníkov v bezpećí? Čo k tomu budete potrebovať? Ak by ste potrebovali pomoc od záchranných zložiek, ako dlho by trvalo, kým dorazili? Zvážte vlastnosti lokality, ako sú potenciálne nebezpečné stavby, nebezpečné strechy, mobilné neuchytené vybavenie na mieste, suché konáre na stromoch alebo inžinierske siete napríklad elektrické vedenie. Niekedy je ľahšie zmeniť miesto podujatia ako prispôsobiť plánované miesto nevhodným poveternostným podmienkam.

3.Zhodnoďte možné riziká

Prejdite si možné scenáre so všetkými kľúčovými členmi tímu. Aké druhy extrémneho počasia či prírodných hrozieb sa môžu v danom čase a na danom mieste vyskytnúť?  Nezabudnite preskúmať ďalšie potenciálne úskalia špecifické pre dané miesto alebo oblasť alebo pre ročné obdobie.

4.Monitorujte predpovede počasia

Nespoliehajte sa iba na predpoveď vášho miestneho spravodajského kanála; plánovanie udalosti vyžaduje konkrétnejšie a podrobnejšie podrobnosti. Jednoz z možností je zabezpečenie súkromnej meteorologická služby, ktorá bude pracovať špecificky pre vás a vaše podujatie. Takéto ​​predpovede určujú vašu presnú polohu a berú do úvahy blízkosť vašej udalosti k vodným plochám, kopcom a iným miestnym vplyvom. Okrem pravidelných aktualizácií hrozieb takáto služba často poskytuje aj meteorológa, ktorý je k dispozícii na zodpovedanie otázok súvisiacich s počasím 24 hodín denne. Títo experti sú vysoko školení (odlíšení a certifikovaní) meteorológovia, ktorí konzultujú rôzne faktory, ktoré by mohli mať vplyv na udalosť.

5.Určite osoby s rozhodovacími právomocami.

Na začiatku procesu plánovania určte kľúčových ľudí, ktorí budú niesť kritickú zodpovednost za akciu v prípade poveternostnej núdze. Je na vašom podujatí potrebná účasť záchranných a zdravotníckych zložiek alebo je potrebné vzhľadom na veľkosť podujatia aj zriadenie informačného stánku, ktorý bude informovať hostí o bezpečnostných otázkach súvisiacich s podujatim? Vymenujte jediného riaditeľa / zodpovednú osobu za prípravu a bezpečnosť podujatí s ohľadom na extrémne prejavy počasia. prírodné javy.  Počas podujatia s programom a pri rýchlo sa meniacom počasí s veľkým počtom ľudí, je nevyhnutné, aby rozhodovanie bolo rýchle, jasne a okamžite vykonateľné. Na diskusiu a určovanie zodpovednosti často nemusí už počas samotného podujatia ostať čas. Je potrebné mať v tíme  niekoho s najnovšími informáciami a poznatkami o vývoji počasia, ktorý môže robiť kritické rozhodnutia v čase a ktorý vie ako v danej situácii bezpečne postupovať.

6.Plánujte a precvičte evakuáciu

Podľa počtu účastníkov si určite čas potrebný na bezpečnú evakuáciu udalosti. Napríklad ak sa koná malá outdoorová športová udalosť a nepriaznivé počasie alebo búrka spôsobí evakuáciu, je možné nastaviť kritériá tak, aby udalosť mohla pokračovať, kým nebude búrka v blízkej vzdialenosti, ale aby bolo stále  dostatok času na to, aby sa všetci dostali do bezpečia. Ak je však na väčšom vonkajšom podujatí väčší počet ľudí, kritériá môžu byť stanovené tak ,že evakuácia nastane oveľa skôr, pretože čas evakuácie bude trvať oveľa dlhšie.

7.Vytvorte komunikačný plán.

Ďalším kľúčom k úspechu v prípade núdze je vývoj komunikačného protokolu pred udalosťou. Napíšte si plán, ktorý definuje potenciálne konanie na podujatí súvisiace s počasím. Jasne informujte o evakuačných postupoch a prístreškoch. A čo je najdôležitejšie, mali by ste sa ubezpečiť, že všetci zamestnanci podujatia si prečítali a porozumeli plánu a ich individuálnym povinnostiam v ňom. Plán pre nepriaznivé počasie by mal obsahovať, na koho sa kedy obrátiť, ako aj kroky potrebné na rýchle a logické rozhodnutia. Ak monitorujete počasie sami, musíte určiť, kto bude sleduje poveternostné podmienky.

8.Zaistite krytie a chladenie.

Klimatická zmena na našom území prináša najmä teplotné extrémy v lete. pri plánovaní podujatí sa niekedy zanedbáva prirodzené chladenie priestoru či ochrana pred priamym slnečným žiarením. Stany bez stien fungujú najlepšie na vetranie a zároveň umožňujú hosťom stretávať sa a sieťovať. Ďalším riešením sú mobilné ventilátory,  vodné občerstvovacie fontánky, či mobilné zariadenia na tvorbu vodnej pary na ochladzovanie ľudí a prostredia. Tieto zariadenia často predstavujú aj atrakciu na podujatí, najmä pre deti. Dôraz by ste mali klásť nielen na bezpečie a pohodlie návštevníkov podujatia ale najmä zamestnancov. Uistite sa, že realizačný tím je dobre vybavený ochranou pred slnkom, ochranami hlavy, drobnými prvkami na ochladenie, dostatkom vody prípadne opaľovacím krémom.

9.Zabezpečte stany a stavby pred búrkou a vetrom

V extrémnych poveternostných podmienkach predstavujú stany a iné dočasné stavby značnú hrozbu. Ohroziť ich môže najmä silný nárazový vietor, blesky či prudké prívalové dažde. Väčšina štruktúr stanov je navrhnutá tak, aby odolávali nárazom vetra od 70 aj do 140 km za hodinu, ale iba ak sú správne nainštalované. 

Tagy

Extrémne prejavy počasia
Hospodárstvo a ekonomika
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako minimalizovať a recyklovať odpad na stavbe?

Nie je žiadnym tajomstvom, že stavebný priemysel má výrazný vplyv na životné prostredie. Podľa niektorých štúdií je výstavba zodpovedná za až 40% globálnej spotreby energie a 50% odpadu na skládkach. Nehovoriac o znečistení ovzdušia a vody, ničení prírodných biotopov a vzniknutom hluku. V období prudko nastupujúcej zmeny klímy a ďalších environmentálnych problémov, je stále dôležitejšie nájsť spôsob, ako chrániť životné prostredie aj pri uspokojovaní stavebných potrieb spojených s bývaním či hospodárskou činnosťou.