Prečo sú výruby stromov v mestách potrebné?

Niekedy sú výruby stromov opodstatnené z hľadiska ľudských potrieb alebo bezpečnosti, niekedy sa dejú bez poznania súvislostí možných dopadov alebo nelegálne. Výrub stromov je činnosť prispievajúca k dočasnému zníženiu plochy zelene v meste a jej ekologických prínosov. V čase klimatickej zmeny je vhodné výruby v mestách znížiť na nevyhnutné minimum. Stromy a zeleň robia našu krajinu a mestá odolnejšie a stabilnejšie. Zadržiavajú vodu, ochladzujú prostredie, tvoria kyslík, čistia vzduch, vodu aj pôdu, chránia pred vetrom, znižujú hluk, poskytujú životný priestor pre zvieratá či zlepšujú zdravie ľudí.  Potrebu výrazného zvýšenia podielu zelene možno dosiahnuť prostredníctvom široké spektra riešení výsadby stromu na úrovni ulice až po komplexné riešenia tvorby mestských parkov na úrovni mesta či regiónu.  Stromy a zeleň ponúkajú množstvo adaptačných riešení. Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy kladie dôraz na najmä na „zelené“ štrukturálne prístupy, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti ekosystémov s cieľom využiť funkcie a služby, ktoré tieto prírodné ekosystémy poskytujú.

Otázky krajským mestám na Slovensku

Vo februári 2020 bola krajským mestám na Slovensku a mestským častiam zaslaná žiadost o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s nasledujúcimi otázkami:

1) Aký je počet vyrúbaných stromov v roku 2019  na území spravovanom orgánom verejnej správy, ktoré boli odstránené na základe rozhodnutí o povolení výrubu vydaných orgánom verejnej správy? Vedie na internete orgán verejnej správy evidenciu vyrúbaných drevín na území spravovanom orgánom verejnej správy, ktoré boli odstránené na základe rozhodnutí o povolení výrubu vydaných orgánom verejnej správy?  Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy evidenciu vedie, ale nezverejňuje na internete, prosím zaslať evidenciu v elektronickej podobe.

2) Aký bol v roku 2019 počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené na žiadosť orgánu verejnej správy vo výrubovom konaní podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane prírody)?  Vedie na internete orgán verejnej správy evidenciu takto vyrúbaných drevín? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy evidenciu vedie, ale nezverejňuje na internete, prosím zaslať evidenciu v elektronickej podobe.

Odpovede krajských miest

1

Košice

1) Mesto Košice, ako orgán verejnej správy, Správe mestskej zelene v Košiciach, Rozhodnutie o povolení výrubu nevydáva. Príslušným orgánom pre Správu mestskej zelene v Košiciach je Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Záverom pre úplnosť dodávame, že Mesto Košice je príslušné vydať Rozhodnutie o povolení výrubu v prípade súkromných pozemkov.

2) V roku 2019 evidujeme 62 vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené na Žiadosť orgánu verejnej správy formou Rozhodnutia. Táto informácia na stránke našej organizácie zverejňovaná nie je, evidencia je vedená interne a verejnosti voľne dostupná nie je, avšak keďže každému výrubu predchádza konanie a Rozhodnutie Okresného úradu Košice, dovoľujeme si Vás inštruovať v prípade doplňujúcich otázok kontaktovať príslušný úrad.

2

Prešov

1.) Na základe výrubových rozhodnutí v roku 2019 bolo vyrúbaných 29 ks stromov. Orgán verejnej správy nevedie evidenciu vyrúbaných drevín na internetovej stránke mesta. Vprílohe Vám zasielame elektronickú podobu evidencie vyrúbaných drevín. 

2.) Orgán verejnej správy nevedie evidenciu vyrúbaných drevín podľa § 47 ods. 4 pism. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

3

Banská Bystrica

1.) Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme.

2.) Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme.

4

Žilina

1.) Mesto Žilina, ako orgán ochrany prírody povolilo v roku 2019 na výru a 115 721 m2 krovitého porastu. Na internete nevedieme evidenciu. V prílohe zasielam elektronickú evidenciu. 

2.) Na základe žiadosti Mesta Žilina bolo v roku 2019 vo výrubových konaniach odstránených 301 ks stromov a 3405 m2 krovitého porastu. Tieto stromy rástli na pozemkoch vo vlastníctve prípadne v správe Mesta Žilina. Evidenciu na internete nevedieme. Rovnako nevedieme ani elektronickú evidenciu. Daný údaj je spracovaný z vydaných právoplatných rozhodnutí. 

5

Nitra

1.) Na základe vydaných rozhodnutí na výrub sme v mimo-vegetačnom období 2019 vyrúbali 162 ks stromov.

2.) Na základe vydaných rozhodnutí na výrub sme v mimo-ovegetačnom období 2019 vyrúbali 162 ks stromov

6

Trenčín

1.) Počet vyrúbaných stromov v roku 2019, ktoré boli odstránené na základe právoplatných rozhodnutí o povolení výrubu vydaných orgánom verejnej správy je 74 ks. Orgán verejnej správy nevedie na internete evidenciu vyrúbaných drevín na území spravovanom orgánom Počet vyrúbaných drevín v roku 2019 orgánom verejnej správy na základe výrubového povolenia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo na území MČ Bratislava-Podunajské Biskupice vyrúbaných 86 ks drevín, ktoré sú v správe verejnej správy MC Bratislava-Podunajské Biskupice.  Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach verejnej správy.

2.) Na žiadosť orgánu verejnej správy neboli vo výruPočet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená.novébovom konaní v roku 2019 podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov odstránené žiadne stromy.  Orgán verejnej správy nevedie na internete evidenciu takto vyrúbaných drevín na území spravovanom orgánom verejnej správy.

7

Trnava

1.) Správa verejnej zelene na základe právoplatného rozhodnutia odstránila 211 drevín. Verejná správa nezverejňuje tieto informácie na internete. Oznam o výrube drevín vedie obec Cífer na svoj stránke mesta. Investičná výstavba v rámci revitalizácie a obnovy územia odstránila 73 ks drevín. Spolu bolo vyrúbaných 284 ks drevín. 

2.) Správa verejnej zelene na základe právoplatného rozhodnutia odstránila 211 drevín. Verejná správa neuverejňuje tieto informácie na internete. Oznam o výrube drevín vedie obec Cífer na svojej stránke mesta. Na stránke mesta sa zverejňujú len úradné oznamy pre verejnosť o začatí konania na výrub drevín. 

8

Bratislava – Magistrát hlavného mesta

1.) OTMZ: Hlavné mesto SR Bratislava na základe právoplatných rozhodnutí jednotlivých mestských častí (MČ sú orgánmi štátnej správy) v roku 2019 vyrúbalo 73 kusov stromov. Evidencia je zverejnená na webovom sídle hlavného mesta. OSK: V cestnej zeleni bolo na základe právoplatných rozhodnutí v roku 2019 vyrúbaných 75 kusov stromov. Evidencia je zverejnená na webovom sídle hlavného mesta. 

2.) Hlavné mesto SR Bratislava na základe právoplatných rozhodnutí jednotlivých mestských častí (MC sú orgánmi štátnej správy) v roku 2019 vyrúbalo 73 kusov stromov. Evidencia je zverejnená na webovom sídle hlavného mesta. 

8

Bratislava – Staré mesto

1.) Bez odpovede.

2.) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyrúbala 8 ks drevín, ktoré má v správe a boli povolené inou mestskou častou na základe žiadosti a určenia príslušnosti obce okresným úradom. 

8

Bratislava – Vrakuňa

1.) Minulý rok sme nepodali ani jednu žiadosť o výrub na dreviny rastúce na našich pozemkoch, prípadne v našej správe. Evidenciu nevedieme, nakoľko sa takýto výrub nerealizoval. 

2.) Minulý rok sme nepodali žiadosť o výrub. Evidenciu nevedieme. 

8

Bratislava – Podunajské Biskupice

1.) Počet vyrúbaných drevín na základe rozhodnutí o povolení na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov dosiahol v roku 2019 celkový počet 429 ks drevín a 863 m2 krovitých skupín. Pričom počet vyrúbaných drevín závisí od nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, nakoľko rozhodnutie o výrube má vykonateľnosť 2 roky od nadobudnutia právoplatnosti výrubového povolenia. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach.

2.) Počet vyrúbaných drevín v roku 2019 orgánom verejnej správy na základe výrubového povolenia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo na území MČ Bratislava-Podunajské Biskupice vyrúbaných 86 ks drevín, ktoré sú v správe verejnej správy MC Bratislava-Podunajské Biskupice. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

8

Bratislava – Nové Mesto

1.) Počet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená.

2.) Počet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená. 

8

Bratislava – Rača

1.) Na území MČ bolo v priebehu roka vyrúbaných približne 25 ks drevín na základe rozhodnutí vydaných správnym orgánom. Samostatnú evidenciu ohľadom počtu vyrúbaných stromov na území MČ orgán verejnej správy nevedie.

2.) Na území spravovanom orgánom verejnej správy neboli v roku 2019 odstránené žiadne dreviny na základe rozhodnutí o povolení výrubu vydaných orgánom verejnej správy a teda evidencia nie je zverejnená.

8

Bratislava – Vajnory

1.) V zmysle cestného zákona povolenia na výrub stromov nebol vyrúbaný žiaden strom. MČ nevedie evidenciu vyrúbaných drevín. 

2.) Na základe rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) bol v roku 2019 y vlastníctve MČ vyrúbaný 1 ks stromu. MČ nevedie evidenciu vyrúbaných drevín .

8

Bratislava – Karlova Ves

1.) Neevidujeme počet drevín, ktoré boli vyrúbané na území, spravovanom Mestskou časťou Bratislava-Karlova ves. Mestská čast’, ako orgán ochrany prírody na prvom stupni vo veci ochrany drevín a ako poverujúci orgán vo veci výrubu drevín, vydáva rozhodnutia na súhlas s výrubom drevín, ktoré majú vykonatelnost’ od dátumu právoplatnosti 3 roky. Až následne orgán ochrany prírody kontroluje splnenie podmienok rozhodnutí. 

2.) V roku 2019 mestská čast’ vyrúbala 13 stromov na základe právoplatného rozhodnutia so súhlasom na výrub drevín. Mestská časť nevedie verejne prístupnú evidenciu výrubov. 

8

Bratislava – Dúbravka

1.) V roku 2019 mestská časť Bratislava-Dúbravka vysadila 110 ks nových stromov. V roku 2019 bolo na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe povolenia správnym orgánom vyrúbaných 36 ks stromov a 5 m2 krov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene nie je oprávnená vykonávať výruby v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránených  26 ks stromov vrátane vývratov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2019 vyrúbala 1 ks Negundo aceroides. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva každoročne štandardnú údržbu plôch verejnej zelene v nasledovnej intenzite: 4-5 razy kosenie trávnikov v závislosti od vývoja poveternostných podmienok, 1 raz ročne jarné hrabanie trávnikov a 1 raz ročne hrabanie lístia z trávnatých plôch. Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Parkové trávniky sú každoročne kosené 4-5 razy ročne a vyčlenené zelené plochy sú kosené 2 razy ročne. U parkových trávnikov je udržiavaná výška trávnatého porastu od 4 – 20 cm. Zelené plochy sú kosené 2 razy ročne – jún a september. Tu nie je sledovaná výška porastov. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

2.) V roku 2019 mestská časť Bratislava-Dúbravka vysadila 110 ks nových stromov. V roku 2019 bolo na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe povolenia správnym orgánom vyrúbaných 36 ks stromov a 5 m2 krov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene nie je oprávnená vykonávať výruby v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránených  26 ks stromov vrátane vývratov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2019 vyrúbala 1 ks Negundo aceroides. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva každoročne štandardnú údržbu plôch verejnej zelene v nasledovnej intenzite: 4-5 razy kosenie trávnikov v závislosti od vývoja poveternostných podmienok, 1 raz ročne jarné hrabanie trávnikov a 1 raz ročne hrabanie lístia z trávnatých plôch. Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Parkové trávniky sú každoročne kosené 4-5 razy ročne a vyčlenené zelené plochy sú kosené 2 razy ročne. U parkových trávnikov je udržiavaná výška trávnatého porastu od 4 – 20 cm. Zelené plochy sú kosené 2 razy ročne – jún a september. Tu nie je sledovaná výška porastov. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

8

Bratislava – Lamač

1.) V roku 2019 bolo vyrúbaných na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody 16 ks drevín. Zároveň bol realizovaný v zmysle rozhodnutia výrub 365 ks drevín pre potreby búracích prác v areály Rázsoch za účelom sprístupnenie územia pre búracie práce skeletu bývalej nemocnice. 

2.) Na základe žiadosti orgánu verejnej správy bolo v roku 2019 vyrúbaných 0 ks stromov .

8

Bratislava – Devín

1.) MČ Bratislava-Devín nevedie evidenciu vyrúbaných stromov. 

2.) V roku 2019 bol vyrúbaný 1 strom v správe orgánu verejnej správy, ktorý bol odstránený na žiadosť orgánu verejnej správy vo výrubovom konaní podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane prírody)

 

8

Bratislava – Devínska Nová Ves

1.) V roku 2019 bolo orgánom ochrany prírody a krajiny vydaných 20 rozhodnutí na výrub spolu 69 stromov, z toho 62 listnatých a 7 ihličnatých stromov. Evidenciu máme vedenú len v písomnej forme, nie elektronicky. Scan evidencie za rok 2019 Vám prikladáme v prílohe č. 1. 

2.) V roku 2019 bolo pre MČ Bratislava-Devínska Nová Ves iným orgánom ochrany prírody a krajiny povolený výrub 20 ks vyschnutých stromov rozhodnutím MČ Bratislava-Záhorská Bystrica. Tento výrub v súčasnosti realizujeme. Scan povolenia na výrub Vám prikladáme v prílohe č. 2. 

8

Bratislava – Záhorská Bystrica

1.) V r. 2019 v zmysle rozhodnutia o súhlase na výrub drevín bolo vyrúbaných  144ks drevín. Evidenciu o vyrúbaných drevinách MČ nevedie.

2.) V r. 2019 v zmysle rozhodnutia o súhlase na výrub drevín bolo vyrúbaných 4ks MČ Bratislava-Záhorská Bystrica. Samostatnú evidenciu vyrúbaných drevín MČ nevedie.

8

Bratislava – Petržalka

1.) Nevedieme evidenciu. 

2.) V roku 2019 zabezpečila mestská časť výrub 4ks stromov, na základe právoplatných rozhodnutí na výrub, v ktorých prebehlo konanie na výrub podľa zákona č. 543/2020 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďaľej len „zákon“) na žiadosť mestskej časti. V súvislosti s platnou legislatívou sa evidencia nevyžaduje. 

8

Bratislava – Rusovce

1.) Na území spravovaným orgánom verejnej správy bolo v roku 2019 vyrúbaných na základe rozhodnutia o povolení výrubu 16 kusov stromov a 19 m2 krovín. Mestská časť o tejto činnosti nevedie evidenciu. 

2.) Počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené na žiadost’ orgánu verejnej správy vo výrubovom konaní podľa Zákona č. 543/2002 Z. Z. O ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane prírody) bol jeden kus. Evidenciu nevedieme. 

8

Bratislava – Čunovo

1.) Nevedieme evidenciu. 

2.) Nie.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Informácie a dokumenty
Návody
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako rozmnožovať rastliny a zdieľať lásku?

Aj vo vašej záhrade alebo vo vašom okolí rastie rastlina, ktorá vám dáva veľkú radosť a zároveň je veľmi prínosná pre životné prostredie a voľne žijúce zvieratá. Ak áno, je pravdepodobné, že existujú jednoduché spôsoby, ako ju rozmnožiť. Môžete tak “vytvoriť nové” rastliny, ktoré potom môžete zasadiť v záhrade, do kvetináča alebo vo voľnej prírode. Alebo rastlinu môžete darovať priateľom, susedom či rodine. Takto im môžete darovať všetko potešenie, ktoré z rastliny alebo stromčeka máte vy a zároveň prispieť k zlepšeniu životného prostredia.