Prečo sú bezprostredné výruby stromov “bez povolenia” v mestách dovolené?

Niekedy je potrebné konať rýchlo. Ide o najmä o prípady spojené s extrémnymi poveternostnými situáciami. Ak sa strom zlomí počas víchrice a leží na ceste, nie je možné ani zmysluplné absolvovať proces výrubového konania. Existujú aj dalšie zákonom ustanovené prípady, kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny. Ide napríklad o prípady výrubov stromov s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2. Toto pravidlo ale zase neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.

Podľa §47 ods. 4 Zákona  o ochrane prírody  sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje:

  • a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
  • d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,
  • h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,58a)

Z citovaných ustanovení zákona a vyhlášky je zrejmé, že aplikovať § 47 ods. 4 písm.

  • d) v spojení s odsekom 6 zákona a rúbať drevinu bez súhlasu orgánu ochrany prírody nie je možné len z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo poškodzovania majetku, prípadne, že stromy sú suché a odumreté, vždy musia byť splnené súčasne ďalšie podmienky ustanovené zákonom, predovšetkým však musí ísť o situáciu, kedy drevina spôsobuje bezprostredné ohrozenie a je nevyhnutné neodkladné riešenie a odvrátenie nebezpečenstva okamžitým výrubom dreviny. Ak takýto stav zistený a preukázaný nie je, ale ide o odôvodnený prípad výrubu, treba postupovať podľa § 47 ods. 3, resp. v spojení s odsekom 5 zákona, a požiadať o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Bezprostredné ohrozenie je stav vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle. Zlá zdravotná kondícia dreviny je dlhodobým procesom, ktorý je ľudskou činnosťou možné v jeho rôznych fázach ovplyvniť.

Usmernenie Okresného Úradu v Bratislave z roku 2015 k výnimke zo zákona ďalej uvádza: “ V súlade s citovanými platnými právnymi predpismi si Vás dovoľujeme upozorniť, že oznámenia o výrube dreviny, v ktorých nebude preukázané splnenie podmienok na mimoriadny a neodkladný výrub dreviny, nebudú považované za podania v súlade s § 47 ods.6 v spojení s § 47 ods. 4 písm. d) zákona a uskutočnené výruby môžu byť predmetom konania o určení zodpovednosti za porušenie povinností na úseku ochrany prírody a krajiny. V prípadoch správy verejnej zelene odporúčame postupovať systematicky, každoročne zabezpečovať na frekventovaných stanovištiach kontrolu stromov, potrebný výrub riešiť včas postupom podľa § 47 ods. 3 zákona a ustanovenie § 47 ods. 4 písm. d) aplikovať len pri mimoriadnych situáciách (narušenie stability stromu, náhle poškodenie a pod.) a rovnako žiadame usmerňovať aj iných vlastníkov a užívateľov pozemkov s drevinami. “

Otázky krajským mestám na Slovensku

Vo februári 2020 bola krajským mestám na Slovensku a mestským častiam zaslaná žiadost o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s nasledujúcimi otázkami: 

1) Vedie orgán verejnej správy za rok 2019  evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránil orgán verejnej správy  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. a)  Zákona  o ochrane prírody?  Zverejňuje orgán verejnej správy túto evidenciu na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy evidenciu vedie, ale nezverejňuje na internete, prosím zaslať evidenciu v elektronickej podobe.
2) Aký je počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. d)  Zákona  o ochrane prírody?

3) Vedie orgán verejnej správy za rok 2019  evidenciu vyrúbaných drevín v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstráne  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. d)  Zákona  o ochrane prírody? Zverejňuje orgán verejnej správy túto evidenciu na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy evidenciu vedie, ale nezverejňuje na internete, prosím zaslať evidenciu v elektronickej podobe. 4) Aký je počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. h)  Zákona  o ochrane prírody?

5) Vedie orgán verejnej správy za rok 2019  evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránil orgán verejnej správy  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. h)  Zákona  o ochrane prírody? Zverejňuje orgán verejnej správy túto evidenciu na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy evidenciu vedie, ale nezverejňuje na internete, prosím zaslať evidenciu v elektronickej podobe. 

Odpovede krajských miest

1

Košice

1) Otázka je zodpovedaná resp. subsumovaná v predošlej odpovedi, nakoľko Správa mestskej zelene v Košiciach všetky výnimky spadajúce pod $ 47 ods. 4 písm. a/ Zákona o ochrane prírody v platnom znení rieši formou Rozhodnutia. Predošlá odpoveď: Vroku 2019 evidujeme 62 vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené na Žiadosť orgánu verejnej správy formou Rozhodnutia. Táto informácia na stránke našej organizácie zverejňovaná nie je, evidencia je vedená interne a verejnosti voľne dostupná nie je, avšak keďže každému výrubu predchádza konanie a Rozhodnutie Okresného úradu Košice, dovoľujeme si Vás inštruovať v prípade doplňujúcich otázok kontaktovať príslušný úrad.

2) V roku 2019 bolo vyrúbaných 78 stromov, ktoré boli v správe orgánu verejnej správy, a ktoré boli odstránené v zmysle výnimky $ 47 ods. 4 písm. d/ Zákona o ochrane prírody v platnom znení.

3) Správa mestskej zelene v Košiciach evidenciu stromov v správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené v zmysle výnimky 8 47 ods. 4 písm. d/ Zákona o ochrane prírody v platnom znení vedie, avšak táto je vedená na interné účely a verejnosti voľne dostupná nie je.

4) Vroku 2019 bolo vyrúbaných 31 stromov, ktoré boli v správe orgánu verejnej správy, a ktoré boli odstránené v zmysle výnimky 8 47 ods. 4 písm. h/ Zákona o ochrane prírody v platnom znení.

5) Správa mestskej zelene v Košiciach evidenciu stromov v správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené v zmysle výnimky $ 47 ods. 4 písm. h/ Zákona o ochrane prírody v platnom znení vedie, avšak táto je vedená na interné účely a verejnosti voľne dostupná nie je.

2

Prešov

1) Orgán verejnej správy nevedie evidenciu vyrúbaných drevín podľa § 47 ods. 4 pism. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

2) Počet vyrúbaných stromov v zmysle výnimky § 47 ods. 4 pism. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 1 ks. Vprílohe Vám zasielame elektronickú podobu evidencie vyrúbanej dreviny. 

3) Orgán verejnej správy nevedie evidenciu vyrúbaných drevín podľa § 47 ods. 4 pism. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

4) V zmysle výnimky podľa § 47 ods. 4 pism. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo vyrúbaných 1034 ks drevín. Vprílohe Vám zasielame elektronickú podobu evidencie vyrúbaných drevín. 

5) Orgán verejnej správy nevedie evidenciu vyrúbaných drevín podľa § 47 ods. 4 pism. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. K bodu č. ll: Orgán verejnej správy nevedie evidenciu vyschnutých drevín. 

3

Banská Bystrica

1) Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme

2) V zmysle uvedenej výnimky bolo vyrúbaných 32 ks drevín. 

3) Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme.

4) 0 ks.

5) Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme.

4

Žilina

1) Nie, takúto samostatnú evidenciu nevedieme. Keďže na verejných priestranstvách je potrebný súhlas na výrub drevín s obvodom kmeňa aj do 40 cm nameraných 130 cm nad zemou a do 10 m2 súvislého krovitého porastu, predmetné dreviny sú zahrnuté v bode 5). 

2) Takúto informáciu neevidujeme, nakoľko takýto výrub sa oznamuje na príslušný správny orgán – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie a oznamuje ho správca zelene, ktorý priamo výrub vykonáva. 

3) Nevedieme takúto evidenciu. 

4) 0 ks.

5) Nevedieme takúto evidenciu. 

5

Nitra

1) evidencia drevín vyrúbaných v zmysle oznamovacej povinnosti podľa § 47 je zasielaná v zmysle zákona na OU ŽP, v roku 2019 sme oznámili  220 ks vyrúbaných drevín

2) evidencia drevín vyrúbaných v zmysle oznamovacej povinnosti podľa § 47 je zasielaná v zmysle zákona na OU ŽP, v roku 2019 sme oznámili  220 ks vyrúbaných drevín

3) evidencia drevín vyrúbaných v zmysle oznamovacej povinnosti podľa § 47 je zasielaná v zmysle zákona na OU ŽP, v roku 2019 sme oznámili  220 ks vyrúbaných drevín

4) v zmysle §47 ods..4 písmeno h) zákona o ochrane prírody a krajiny sme neodstraňovali žiadne dreviny

5) v zmysle §47 ods..4 písmeno h) zákona o ochrane prírody a krajiny sme neodstraňovali žiadne dreviny

6

Trenčín

1) Orgán verejnej správy za rok 2019  nevedie evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránil orgán verejnej správy  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. a) Zákona  o ochrane prírody, nakoľko toto ustanovenie sa nevzťahuje na konanie o výruboch vo „verejnej zeleni“ podľa §47 ods. 5. Orgán verejnej správy nevedie na internete evidenciu takto vyrúbaných drevín. 

2) Počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. d)  Zákona  o ochrane prírody je 184 ks. od. 5. Orgán verejnej správy nevedie na internete evidenciu takto vyrúbaných drevín.

3) Orgán verejnej správy za rok 2019  nevedie evidenciu vyrúbaných drevín v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. d)  Zákona  o ochrane prírody. Orgán verejnej správy nevedie na internete evidenciu takto vyrúbaných drevín.

4) Počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. h)  Zákona  o ochrane prírody je 10 ks.

5) Orgán verejnej správy za rok 2019  nevedie evidenciu vyrúbaných drevín v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. h)  Zákona  o ochrane prírody. Orgán verejnej správy nevedie na internete evidenciu takto vyrúbaných drevín.

7

Trnava

1) Mesto Trnava na verejných priestranstvách neodstraňuje dreviny bez právoplatného rozhodnutia. K výrubu pristupujeme len v havarijných situáciách, ktorá sa ohlasuje na okresnom úrade. Evidenciu nevedieme. 

2) Na základe zákona 847 ods. 4 písm. d) bolo odstránených 33 ks drevín.

3) Mesto Trnava nevedie evidenciu takýchto výrubov.

4) Podľa zákona $47 ods. 4 písm. h) sa neodstránila žiadna drevina invázneho pôvodu. 

5) Evidenciu nevedieme. Bod 11) V správe verejnej zelene bolo odstránených 216 suchých drevín. Evidenciu daných drevín nevedieme. 

8

Bratislava – Magistrát hlavného mesta

1) Hlavné mesto SR Bratislava rúbe dreviny na verejne prístupných pozemkoch. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov takúto možnosť nepripúšťa. 

2) OTMZ: Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2019 vyrúbalo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 47 stromov. OSK: V cestnej zeleni bolo v zmysle $47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 v roku 2019 vyrúbaných 16 kusov stromov. 

3) Hlavné mesto SR Bratislava, OTMZ si vedie evidenciu len tých stromov, ktoré rástli a boli vyrúbané v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. Evidencia je zverejnená na webovom sídle hlavného mesta. 

4) Hlavné mesto SR Bratislava vyrúbalo v zmysle § 47 ods. 4 písm. h zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 21 stromov. V cestnej zeleni bolo v roku 2019 v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona 543/2002 vyrúbaných 36 kusov inváznych drevín 

5) Hlavné mesto SR Bratislava, OTMZ si vedie evidenciu len tých stromov, ktoré rástli a boli vrúbané v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. Evidencia je zverejnená na webovom sídle hlavného mesta. OSK nevedie evidenciu inváznych stromov vyrúbaných v roku 2019. 

8

Bratislava – Staré mesto

1) Bez odpovede.

2) Mestská časť Bratislava Staré Mesto v minulom roku vyrúbala 34 ks drevín, ktoré bezprostredne ohrozovali majetok a životy obyvateľov. 

3) Bez odpovede. 

4) Mestská časť Bratislava Staré Mesto odstránila v roku 2019 jednu invazívnu drevinu

5) Bez odpovede.

8

Bratislava – Vrakuňa

1) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nám nedovoľuje takúto možnosť, nakoľko výruby uskutočňujeme na verejných priestranstvách. Nie, takúto evidenciu nevedieme. 

2) Na základe tohto paragrafu bolo vyrúbaných 9 ks drevín. 

3) Nie, takúto evidenciu nevedieme. 

4) Na základe tohto $ sme odstránili celkovo 3 invázne dreviny, konkrétne negundo aceroides.

5) Áno, vedieme takúto evidenciu. Nie, takúto evidenciu nezverejňujeme, zasielame Vám ju v elektronickej podobe.

8

Bratislava – Podunajské Biskupice

1) Orgán verejnej správy nevedie evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránila v zmysle výnimky zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podľa § 47 ods. 5. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

2) Počet vyrúbaných drevín v roku 2019 orgánom verejnej správy v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ods. 4 písm. d) bolo na území MČ Bratislava-Podunajské Biskupice vyrúbaných 30 ks drevín, ktoré sú v správe verejnej správy MČ Bratislava-Podunajské Biskupice. 

3) Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach.

4) Orgán verejnej správy je povinný zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podľa § 7 ods. 3 povinný odstraňovat’ invázne druhy drevín zo svojich pozemkov a pozemkov vo svojej správe na zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov. Odstraňovanie inváznych druhov drevín vykonávame v zmysle zákona č. 543/2002 Z. Z. O ochrane prírody a krajiny podľa § 7 ods. 2, 3 a 4, pričom ods. 7 stanovuje (udáva) zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania, ktoré sú stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpis vydanom ministerstvom životného prostredia v aktuálnej vyhláške č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 

5) Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

8

Bratislava – Nové Mesto

1) Počet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená. 

2) Počet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená. 

3) Počet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená. 

4) Počet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená. 

5) Počet vyrúbaných drevín za rok 2019: zlomené stromy po nepriaznivom počasí, kalamite – 3 ks invázne druhy – 8 ks suché stromy – 88 ks Celková evidencia výrubov nie je zverejnená. 

8

Bratislava – Rača

1) Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie.

2) V roku 2019 boli odstránené 4 stromy v zmysle výnimky podľa § 47 ods. 4
písm. d) Zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

3) Orgán verejnej správy vedie evidenciu len na základe Oznámení o výrube drevín na území Mestskej časti Bratislava-Rača, z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku podľa § 47 ods. (4) písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a dodatkov, ktoré boli zasielané na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (kópie pre spis).

4) Počet vyrúbaných inváznych drevín, ktoré rástli na pozemkoch, ktoré sú
vo vlastníctve, alebo priamej správe MČ je za rok 2019 približne 15.

5) Orgán verejnej správy nevedenie samostatnú evidenciu o odstránených inváznych druhoch drevín, v roku 2019 prebehlo odstránenie niekoľkých inváznych drevín v 2 lokalitách – Karpatské námestie a Tbiliská ulica.

8

Bratislava – Vajnory

1) MC v roku 2019 nevykonala výrub drevín v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona. K bodu č. 7. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm.d) zákona v MČ odstránených 8 ks stromov. K bodu č. 8. MČ neeviduje zoznam vyrúbaných drevín v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona . 

2) Bez odpovede.

3) Bez odpovede.

4) V roku 2019 bolo zmysle § 47 ods. 4 písm.h) zákona v MČ odstránené 2 ks stromov.

5) MC neeviduje zoznam vyrúbaných drevín v zmysle § 47 ods. 4 písm.h) zákona.

8

Bratislava – Karlova Ves

1) V roku 2019 rnestská čast’ nevyrúbala žiadnu drevinu na základe výnimky podl’a § 47 óds. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochraíne prírody a krajiny (d’alej len ,,zákon”). Mestská čast’ nevedie verejne prístupnú evidenciu výrubov.

2) V roku 2019 mestšká čast’ vyrúbala 47 stromov na základe výnimky podra § 47 ods. 4 písm. d) zákona. 

3) Mestská čast’ nevedie verejne prístupnú evidenciu výmbov.

4) V roku 2019 mestská čast’ nevyrúbala žiadnu drevinu na základe výnimky podra § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (d’alej len ,,zákon?). 

5) Mestská čast’ nevedie verejne prístupnú evidenciu výrubov. 

8

Bratislava – Dúbravka

1) V roku 2019 mestská časť Bratislava-Dúbravka vysadila 110 ks nových stromov. V roku 2019 bolo na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe povolenia správnym orgánom vyrúbaných 36 ks stromov a 5 m2 krov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene nie je oprávnená vykonávať výruby v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránených  26 ks stromov vrátane vývratov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2019 vyrúbala 1 ks Negundo aceroides. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva každoročne štandardnú údržbu plôch verejnej zelene v nasledovnej intenzite: 4-5 razy kosenie trávnikov v závislosti od vývoja poveternostných podmienok, 1 raz ročne jarné hrabanie trávnikov a 1 raz ročne hrabanie lístia z trávnatých plôch. Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Parkové trávniky sú každoročne kosené 4-5 razy ročne a vyčlenené zelené plochy sú kosené 2 razy ročne. U parkových trávnikov je udržiavaná výška trávnatého porastu od 4 – 20 cm. Zelené plochy sú kosené 2 razy ročne – jún a september. Tu nie je sledovaná výška porastov. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

2) V roku 2019 mestská časť Bratislava-Dúbravka vysadila 110 ks nových stromov. V roku 2019 bolo na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe povolenia správnym orgánom vyrúbaných 36 ks stromov a 5 m2 krov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene nie je oprávnená vykonávať výruby v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránených  26 ks stromov vrátane vývratov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2019 vyrúbala 1 ks Negundo aceroides. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva každoročne štandardnú údržbu plôch verejnej zelene v nasledovnej intenzite: 4-5 razy kosenie trávnikov v závislosti od vývoja poveternostných podmienok, 1 raz ročne jarné hrabanie trávnikov a 1 raz ročne hrabanie lístia z trávnatých plôch. Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Parkové trávniky sú každoročne kosené 4-5 razy ročne a vyčlenené zelené plochy sú kosené 2 razy ročne. U parkových trávnikov je udržiavaná výška trávnatého porastu od 4 – 20 cm. Zelené plochy sú kosené 2 razy ročne – jún a september. Tu nie je sledovaná výška porastov. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

3) V roku 2019 mestská časť Bratislava-Dúbravka vysadila 110 ks nových stromov. V roku 2019 bolo na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe povolenia správnym orgánom vyrúbaných 36 ks stromov a 5 m2 krov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene nie je oprávnená vykonávať výruby v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránených  26 ks stromov vrátane vývratov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2019 vyrúbala 1 ks Negundo aceroides. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva každoročne štandardnú údržbu plôch verejnej zelene v nasledovnej intenzite: 4-5 razy kosenie trávnikov v závislosti od vývoja poveternostných podmienok, 1 raz ročne jarné hrabanie trávnikov a 1 raz ročne hrabanie lístia z trávnatých plôch. Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Parkové trávniky sú každoročne kosené 4-5 razy ročne a vyčlenené zelené plochy sú kosené 2 razy ročne. U parkových trávnikov je udržiavaná výška trávnatého porastu od 4 – 20 cm. Zelené plochy sú kosené 2 razy ročne – jún a september. Tu nie je sledovaná výška porastov. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

4) V roku 2019 mestská časť Bratislava-Dúbravka vysadila 110 ks nových stromov. V roku 2019 bolo na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe povolenia správnym orgánom vyrúbaných 36 ks stromov a 5 m2 krov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene nie je oprávnená vykonávať výruby v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránených  26 ks stromov vrátane vývratov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2019 vyrúbala 1 ks Negundo aceroides. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva každoročne štandardnú údržbu plôch verejnej zelene v nasledovnej intenzite: 4-5 razy kosenie trávnikov v závislosti od vývoja poveternostných podmienok, 1 raz ročne jarné hrabanie trávnikov a 1 raz ročne hrabanie lístia z trávnatých plôch. Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Parkové trávniky sú každoročne kosené 4-5 razy ročne a vyčlenené zelené plochy sú kosené 2 razy ročne. U parkových trávnikov je udržiavaná výška trávnatého porastu od 4 – 20 cm. Zelené plochy sú kosené 2 razy ročne – jún a september. Tu nie je sledovaná výška porastov. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

5) V roku 2019 mestská časť Bratislava-Dúbravka vysadila 110 ks nových stromov. V roku 2019 bolo na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe povolenia správnym orgánom vyrúbaných 36 ks stromov a 5 m2 krov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene nie je oprávnená vykonávať výruby v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V roku 2019 bolo v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránených  26 ks stromov vrátane vývratov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2019 vyrúbala 1 ks Negundo aceroides. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva každoročne štandardnú údržbu plôch verejnej zelene v nasledovnej intenzite: 4-5 razy kosenie trávnikov v závislosti od vývoja poveternostných podmienok, 1 raz ročne jarné hrabanie trávnikov a 1 raz ročne hrabanie lístia z trávnatých plôch. Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Parkové trávniky sú každoročne kosené 4-5 razy ročne a vyčlenené zelené plochy sú kosené 2 razy ročne. U parkových trávnikov je udržiavaná výška trávnatého porastu od 4 – 20 cm. Zelené plochy sú kosené 2 razy ročne – jún a september. Tu nie je sledovaná výška porastov. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

8

Bratislava – Lamač

1) V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bolo v roku 2019 vyrúbaných 0 ks drevín

2) V zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona bolo v roku 2019 vyrúbaných 19 ks drevín (v tomto prípade išlo len o suché dreviny alebo o dreviny destabilizované vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok) 

3) Orgán ochrany prírody nevedie podrobnú evidenciu vyrúbaných drevín v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona. 

4) V zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona bolo v roku 2019 vyrúbaných 0 ks drevín. (pozn. 1 ks. invázneho druhu dreviny Negundo aceroides bol vyrúbaný v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona, nakoľko bol suchý)

5) MČ Lamač v súčasnosti nevedie evidenciu drevín.

8

Bratislava – Devín

1) MČ Bratislava-Devín nevedie evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránil orgán verejnej správy  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. a)  Zákona  o ochrane prírody

2) V roku 2019 bolo vyrúbaných 8 stromov správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. d)  Zákona  o ochrane prírody

3) MČ Bratislava-Devín nevedie evidenciu vyrúbaných drevín v správe orgánu verejnej správy, ktoré boli odstránené  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. d)  Zákona  o ochrane prírody

4) MČ Bratislava-Devín nevyrúbala v roku 2019 žiaden strom v správe orgánu verejnej správy v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. h)  Zákona  o ochrane prírody

5) MČ Bratislava-Devín nevedie evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránil orgán verejnej správy  v zmysle výnimky podľa §47 ods. 4 písm. h)  Zákona  o ochrane prírody

 

8

Bratislava – Devínska Nová Ves

1) Žiadne stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na ktoré sa podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súhlas na výrub drevín nevyžaduje, neboli v roku 2019 v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves vyrúbané.

2) V roku 2019 žiadne stromy v správe MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, pre ktoré sa v zmysle § 47 odst. 4 písm. d) zákona súhlas na výrub drevín nevyžaduje (stromy bezprostredne ohrozujúce život a majetok obyvateľov) neboli vyrúbané, 

3) Orgán ochrany prírody a krajiny MČ Bratislava-Devínska Nová Ves evidenciu vyrúbaných drevín za rok 2019, ktoré boli odstránené v zmysle výnimky podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona nevedie, nakoľko žiaden takýto strom nebol vyrúbany. 

4) V roku 2019 žiadne stromy v správe MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, pre ktoré sa v zmysle § 47 odst. 4 písm. h) zákona súhlas na výrub drevín nevyžaduje (invázne druhy drevín) neboli vyrúbané. 

5) Orgán ochrany prírody a krajiny MČ Bratislava-Devínska Nová Ves evidenciu vyrúbaných drevín za rok 2019, ktoré boli odstránené v zmysle výnimky podľa § 47 ods. 4 písm. h) zákona nevedie, nakoľko žiaden takýto strom nebol vyrúbaný. 

8

Bratislava – Záhorská Bystica

1) MČ nevedie evidenciu vyrúbaných drevín v zmysle § 47 ods.4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. 

2) MČ v zmysle §47 ods. 4 písm. d) nevykonala v r. 2019 výrub drevín.

3) MČ nevedie evidenciu a informáciu nezverejňuje.

4) MČ v r. 2019 vyrúbala 4 ks drevín v zmysle § 47 ods. 4 písm. h).

5) MČ nevedie evidenciu a ani informáciu nezverejňuje.

8

Bratislava – Petržalka

1) V súlade s platnou legislatívou sa predmetná evidencia nevyžaduje a mestská časť ju nevedie.

2) V roku 2019 mestská časť zabezpečila výrub 6 ks stromov v súlade zákona 47 ods. 4 písm. d, zákona a jeho vykonávajúcou vyhláškou.

3) V súlade s platnou legislatívou sa predmetná evidencia nevyžaduje a mestská časť ju nevedie.

4) V roku 2019 mestská časť zabezpečila výrub 50 ks stromov v súlade so zákonom 47 ods. 4 písm. d, a jeho vykonávajúcou vyhláškou.

5) V súlade s platnou legislatívou sa predmetná evidencia nevyžaduje a mestská časť ju nevedie.

8

Bratislava – Rusovce

1) Orgán verejnej správy za rok 2019 nevedie evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránil orgán verejnej správy v zmysle výnimky podľa § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody. 

2) Počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené v zmysle výnimky podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane prírody bol pät kusov. 

3) Orgán verejnej správy nevedie k vyššie uvedeným výrubom evidenciu.

4) Počet vyrúbaných stromov v správe orgánu verejnej správy za rok 2019, ktoré boli odstránené v zmysle výnimky podl’a § 47 ods. 4 písm. h) Zákona o ochrane prírody bol pät’ kusov.

5) Orgán verejnej správy za rok 2019 nevedie evidenciu vyrúbaných drevín, ktoré odstránil orgán verejnej správy v zmysle výnimky podľa § 47 ods. 4 písm. h) Zákona o ochrane prírody. 

8

Bratislava – Čunovo

1) Nie, nie.

2)0

3) 0

4) 0

5)  Nie.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Informácie a dokumenty
Návody
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako pripraviť domáce zvieratá na extrémne prejavy počasia a prírodné hrozby?

Extrémne prejavy počasia, prírodné hrozby či núdzové situácie môžu mať veľa podôb: silné búrky, víchrice, záplavy, zemetrasenia či požiare.