Prečo je kvalitná starostlivosť o zeleň v mestách potrebná?

V súčasnosti viac ako polovica obyvateľov Slovenska žije v mestách. Kvalita života väčšiny Slovákov tak priamo závisieť od kvality mestského prostredia, v ktorom žijú.  Výzva, pred ktorou stojíme, je spraviť naše mestá čistými, zdravými a odolnými voči extrémnym prejavom zmeny klímy na našom území. Stromy a zeleň ponúkajú množstvo adaptačných riešení a zo starostlivosti o zeleň sa tak stáva klúčová otázka správy mesta či štátu.

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy kladie dôraz na „zelené“ a „modré“ štrukturálne prístupy, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti ekosystémov s cieľom zastaviť stratu biologickej rozmanitosti a súčasne využiť funkcie a služby, ktoré poskytujú prírodné ekosystémy v krajine aj v sídelnom prostredí. Tieto prístupy sú často nákladovo efektívnejšie a vhodnejšie ako keď sa rieěnia opierajú iba o “sivú” infraštruktúru. Zabezpečením trvalo udržateľného obhospodarovania zelene, udržiavaním, využitím stabilizujúcich krajinných štruktúr, ochranou a zveľaďovaním siete chránených území a zelenej infraštruktúry a implementáciou vodozádržných opatrení s účelom zmierňovať rozsiahle povodne a vplyvy sucha sa podľa stratégie zvýši adaptačná schopnosť celej ľudskej spoločnosti.

Otázka krajským mestám na Slovensku

Vo februári 2020 bola krajským mestám na Slovensku a ich mestským častiam zaslaná žiadost o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s nasledujúcimi otázkami: 

Na základe akej zmluvy / zmlúv  a prostredníctvom akého subjektu / subjektov je vykonávaná starostlivosť o zeleň (plánovanie zelene, výsadba zelene, starostlivosť o zeleň, hodnotenie zelene, výruby a odstraňovanie drevín a rastlín, kosenie, polievanie) orgánom verejnej správy? V prípade, ak sú služby dodávané v subdodávkach, kde je možné nájsť informácie o subdodávateľoch vykonávajúcich tieto služby?  Aká je najľahšia cesta pre verenosť k zisteniu informácii, aký subjekt a akým spôsobom aktuálne v mene orgánu verejnej správy vykonáva činnosti súvisiace so starostlivosťou o zeleň uvedené vyššie?

Odpovede krajských miest

1

Košice

Starostlivost’ o zeleň je zabezpečovaná v zmysle platnej právnej úpravy Slovenskej republiky
a ďaľších všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, pričom jej vykonávanie
zabezpečuje organizácia jednak vlastnými kapacitami, ale aj dodávatel’skými firmami.
Nakoľko sa pri financovaní uvedených aktivít používajú verejné prostriedky všetky Zmluvy
s dodávateľmi, ako aj jednotlivé objednávky, a k nim prislúchajúce faktúry, sú riadne
zverejňované na webstránke Správy mestskej zelene v Košiciach www.smsz.sk, ktorá je
verejnosti voľne dostupná.

2

Prešov

Mestu Prešov zabezpečuje činnosti údržby verejnej zelene dodávateľská spoločnosť ZÁHRADA REAL, s.r.o. na základe zmluvy o dielo Č. 201801174, t.j. plánovanie zelene, výsadba (ako náhrada za výrub), starostlivosť o zeleň, hodnotenie zelene, výruby a odstraňovanie drevín a rastlín, polievanie na území mesta Prešov. Kosenie na území mesta Prešov zabezpečuje dodávateľská spoločnosť Záhradníctvo SADEX, s.r.o. na základe zmluvy o dielo Č. 201900482. Uzatvorené zmluvy mesta so spoločnosťami sú verejnosti sprístupnené na internetovej stránke mesta Prešov: https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0:. Údržba verejnej zelene nie je vykonávaná v subdodávkach. Nové výsadby od r. 2017 postupne realizovala a starostlivosť o ne zabezpečuje z finančnej náhrady v zmysle zákona NR SR Č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov spoločnosť Grass, s.r.o. na základe zmluvy č.: (201701086,201800770) a Sadex, s.r.o. na základe zmluvy č.: 201900753.

3

Banská Bystrica

Celkovú starostlivosť o zeleň v meste vykonáva ako správca mestskej zelene príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica na základe zriaďovacej listiny.

4

Žilina

Starostlivosť o zeleň je zabezpečená správcom zelene, na základe platnej zmluvy č 24/2018 zo dňa 01.02.2018. Predmetná zmluva je verejne dostupná na stránke mesta: www.zilina.sk v časti: egov.zilina.sk. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina tel: +421 41 7063 111, fax: +421 41 7232912 IČO: 00 321796, DIČ: 2021339474, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: 0330353001/5600  www.zilina.sk 

5

Nitra

Zmluvy na údržbu verejnej zelene (ďalej UVZ) na roky 2020-2023 budú zverejnené do konca mesiaca februára -aktuálne 5.2. bolo  vyhodnotené verejné obstarávanie (ďalej VO).

6

Trenčín

Starostlivosť o verejnú zeleň (plánovanie zelene, výsadba zelene, starostlivosť o zeleň, hodnotenie zelene, výruby a odstraňovanie drevín a rastlín, kosenie, polievanie) je zabezpečovaná prostredníctvom organizácie zriadenej mestom – Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. Kosenie verejnej zelene vo vybraných častiach mesta je zabezpečované prostredníctvom externých fyzických  a právnických osôb – subdodávateľsky, na základe uzatvorenej rámcovej dohody (štyri rámcové dohody uzatvorené na každú mestskú časť zvlášť). Rámcové dohody s jednotlivými subdodávateľmi sú v prílohe odpovede.

7

Trnava

Starostlivosť o verejnú zeleň sa zabezpečuje prostredníctvom subdodávateľských firiem. Mesto Trnava a Modranka je rozdelené do 12 obvodov zelene. Dané firmy majú zmluvy o špecifikácii, kde majú popísané jednotlivé pracovné operácie ktoré sa vykonávajú počas roka. Stránka mesta umožňuje občanom si dohľadať potrebné informácie samostatne.

8

Bratislava – Magistrát hlavného mesta

Práce súvisiace s ,,Komplexnou starostlivosťou o zeleň v Bratislave“ sú vykonávané na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb údržby zelene“ vedenej pod číslom MAG TS 1800040 prostredníctvom firmy Ing. Martin Mikulaj – CARNIHERBA, Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava. V prípade, ak sú práce vykonávané v subdodávkach, informácie získate u vyššie uvedenej firmy. Najlahšia cesta k získaniu informácií je mailový kontakt na info@bratislava.sk, resp. telefonicky na oddelení tvorby mestskej zelene 02/59 356 148 resp. 181 OSK: V súčasnej dobe je vykonávaná na základe rámcovej zmluvy č. MAG TS 1900069 s dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. 

8

Bratislava – Staré mesto

Vykonávanie výrubov a starostlivosť o zeleň realizuje mestská časť na základe zmluvy číslo 280/2018 s arboristom Ing. arch. Tomášom Šataníkom. Kosenie a polievanie je realizovaná na základe zmluvy č. 75/2018 uzatvorenou medzi mestskou časťou a Technickými službami Starého mesta, a. s.

8

Bratislava – Vrakuňa

Starostlivosť o zeleň zabezpečovala na základe zmluvy č. 285/2016 SWM Group, a. S.. Starostlivost’ o verejnú zeleň pre pozemky vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zabezpečujú aj pracovníci VPS, ktorí patria pod Referát ZP, VPS a OH) – kontaktná osoba: Ing. Ján Lalík, 0911 543 541, e-mail: jan.lalik@vrakuna.sk. Starostlivosť o Lesopark Vrakuňa zabezpečuje Ing. Ján Králik, telefónny kontakt: 0903 412 292. Bližšie informácie sa poskytujú aj na_Referáte ŽP, VPS a OH – Mgr. Rastislava Mihóková, telefónny kontakt: 0948 138 316, email: rastislava.mihokova@vrakuna.sk, linku: 

8

Bratislava – Podunajské Biskupice

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice zabezpečovala v roku 2019 predmetné služby na základe zmlúv dodávateľsky a to nasledovne: Ošetrenie drevín, spoločnosť Demko, č. zmluvy 089/10/18/5/77; Udržba verejnej a cestnej zelene, spoločnosť KOSEC plus s. r. o., zmluva číslo 200/10/18/5/66. 

Údržbu mestskej zelene vykonávajú technické služby na ploche o celkovej výmere 441 573, 96 m2. Najvýznamnejšou časťou údržby verejnej zelene je kosenie a hrabanie trávnikov, zber opadaného lístia, ich čistenie od opadaných suchých vetví a odpadkov, ako aj orezy a výrezy stromov. Nezanedbateľnými bola aj starostlivosť o kvetinové výsadby v záhonoch a mobilné nádoby, ich zavlažovanie, odstraňovanie nežiaduceho porastu, chemické a mechanické odburinenie spevnených plôch a údržba živých plotov. 

Cieľom údržby zelene je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci novou výsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne aj v extraviláne ktorá bude mať význam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny, ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov, útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu.

8

Bratislava – Nové Mesto

Starostlivosť o zeleň je je vykonávaná prostredníctvom EKO–podniku VPS.

8

Bratislava – Rača

Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „MČ“) vykonáva ošetrovanie a výrub drevín prostredníctvom dodávateľskej firmy na základe verejného obstarávania. V roku 2019 mala MČ uzatvorenú zmluvu s firmou Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o., Royova 2, Bratislava. Zmluva na ošetrovanie drevín je vždy zverejnená na webovom sídle MČ: https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Výsadba drevín je rovnako riešená v priebehu roka prostredníctvom dodávateľskej firmy

na základe verejného obstarávania. Kosenie a polievanie vykonáva Úsek čistoty Oddelenia životného prostredia a dopravy MČ.

8

Bratislava – Vajnory

Starostlivosť o zeleň v vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory (ďalej len „MČ“) vykonávajú pracovníci hospodárskej správy MC jednoduché bežné činnosti, zložitejšie napr. výrub a orezanie vzrastlých stromov vykonáva na základe objednávky MČ oprávnená osoba vybraná na základe prieskumu trhu. Konzultácie k ošetrenie, orezávaniu, výrubu drevín poskytuje zazmluvnená spoločnosť ARCH-I-BALD, s.r.o.. Informácie o sadbe drevín, prípadne o orezávaní a výruboch y MČ sú zverejňované na web stránke: www.vajnory.sk, v časopise Vajnorské novinky.

8

Bratislava – Karlova Ves

Plánovanie výsadieb a výrubov, starostlivosti o zeleň, hodnote:nie zelene v mestskej časti je vykonávané prostredníctÝom odborných pracovníkov úradu na referáte životného prostredia. Vykonávanie výsadieb, starostlivosti o zeléň, výmby, kosenie apolievanie má na starosti Podnik verejnoprospešných služieb Karlova Ves, ktorý je príspevkovou organizáciou mestskej časti. Vysokoodbornú starostlivost’ odreviny mestská čast’ zabezpečovala vroku 2019 prostredníctvom firmy Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o., pre rok 2020 sa zatiar pripravujú podklady na obstaranie dodávatera. Všetky podstatné informácie nájdete na stránke www.karlovaves.sk

8

Bratislava – Dúbravka

 V tejto časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

8

Bratislava – Lamač

MČ Lamač vykonáva tzv. letnú údržbu (kosenie, jednoduchá úprava drevín, 

polievanie) v rámci agendy referátu komunálnych služieb. Výsadbu drevín a zložitejšiu úpravu drevín necháva MČ Lamač na odborne spôsobilé firmy, ktoré boli vybraté na základe verejno-obchodnej súťaže. V súčasnosti máme na úpravu drevín a výruby zazmluvnenú firmu Dobré drevo, s.r.o. (rámcová zmluva PPS_1642019) Všetky zmluvy sú zverejňované na portáli ,,Digitálne mesto“. Odkaz na tento portál je možno nájsť na webe MČ Lamač na úvodnej stránke zverejňovanie digitálne mesto.

8

Bratislava – Devín

Starostlivosť o zeleň je vykonávaná jednak vlastnými zamestnancami MÚ MČ Bratislava-Devín a tiež dodávateľsky na základe zmlúv, ktoré sú zverejnené na webovej stránke https://www.devin.sk/zverejnenie-zmluvy-faktury-a-objednavky.html

 

8

Bratislava – Devínska Nová Ves

Starostlivost’ o zeleň v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves je zabezpečovaná príspevkovou organizáciou mestskej časti ,,Denova“, ktorá pre mestskú čast’ orezáva a sadí nové dreviny, stará sa o verejnú zeleň, vykonáva výruby, odstraňuje drevnú hmotu po orezoch a výruboch, kosí a polieva v čase sucha. Odborné zásahy na vzrastlých drevinách pre MČ v rokoch 2018 a 2019 vykonávala na základe verejného obstarávania a z toho vyplývajúcej objednávky spoločnost Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. Všetky objednávky sú zverejňované na internetovej stránke MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, transparentná Devínska. Link: https://egov.devinskanovaves.sk/Default.aspx?Navigation State=781:0: Plánovanie verejnej zelene zabezpečuje – miestny úrad prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zamestnanej na oddelení výstavby, dopravy a životného prostredia. Plán starostlivosti o zeleň sa opiera o pasport zelene, ktorý pre mestskú čast zabezpečuje spoločnost’ SAFE TREES, s.r.o. na základe verejného obstarávania pre vopred stanovený rozsah verejnej zelene. Pasport je objednávaný po častiach. Objednávky sa nachádzajú na internetovej stránke MČ DNV: https://egov devinskanovaves.sk/Default.aspx?Navigation State=781:0:

8

Bratislava – Záhorská Bystica

Starostlivosť o zeleň v správe MČ Bratislava-Záhorská Bystrica je vykonávaná priebežne podľa potreby v priebehu roka. Každá zmluva na výkon predmetu je vždy zverejnená na web-stránke mestskej časti do troch mesiacov v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní – kolonka samospráva-povinné zverejňovanie.

8

Bratislava – Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďaľej len “mestská časť”) zabezpečuje starostlivosť o zeleň prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb (ďaľej len “MPVPS”) ktorý je jej príspevkovou organizáciou. V inom prípade zabezpečenia služieb sú informácie zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti www.petrzalka.sk

8

Bratislava – Rusovce

O zeleň všeobecne (kosenie, starostlivosť o trávniky, bezpečnostné orezávanie drevín pokial’ sa pri nich nevyžadujú výškové práce) sa v mestskej časti Bratislava-Rusovce stará Ruseko, miestny podnik, ktorý je zriadený mestskou čast’ou. Pri starostlivosti o dreviny sa riadime Dokumentom starostlivosti o dreviny (2019). Starostlivosť o dreviny väčšieho a náročnejšieho rozsahu vykonávame odbornou firmou na základe objednávky, ktorá je zverejnená na našej webovej stránke v sekcii, objednávky” https://bratislavarusovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#bratislavarusovce/organizacia/br atislavarusovce/2019/OBJ

8

Bratislava – Čunovo

MČ Bratislava-Čunovo nemá podpísanú žiadnu zmluvu o vykonávaní starostlivosti o zeleň, starostlivosť vykonáva vo vlastnej réžií zamestnancami mestskej časti. 

Tagy

Adaptácia miest a obci
Informácie a dokumenty
Návody
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako sa pripraviť a reagovať na blesky?

Búrka s bleskami prichádza často nečakane. Člloveka môže zastihnúť takmer kdekoľvek. Ideálne je, keď vás zastihne doma, vtedy zvyčajne nepredstavuje riziko.