Orezy stromov, legislatíva a štandardy?

Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností stromov. S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. V zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm  vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno takýto rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

V čase klimatickej zmeny a skoršieho nástupu jari a teplého počasia, orezy však odporúčame nevykonávať už skôr v závislosti od konkrétneho roka od 1. marca do 15. júla s ohľadom na chránené druhy, ktorými sú aj všetky druhy vtákov žijúcich u nás.  Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Odborné manuály k orezom stromov: 

1) Arboristický štandard – „Rez stromov“ – spracovaný a upravený v súlade s licenčnou zmluvou č. 245/2013/SPU uzavretou medzi Mendelovou univerzitou v Brne, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (poskytovatelia) a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre 

2) Arboristický štandard – “Řez stromů – vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v rámci štandardov starostlivosti o prírodu a krajinu

Otázky krajským mestám na Slovensku

Vo februári 2020 bola krajským mestám na Slovensku a mestským častiam zaslaná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s nasledujúcimi otázkami: 

1) Vedie orgán verejnej správy za rok 2019 evidenciu orezov drevín v správe orgánu verejnej správy? Zverejňuje orgán verejnej správy túto evidenciu na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy evidenciu vedie, ale nezverejňuje na internete, prosíme zaslať evidenciu v elektronickej podobe. 

2) Aký je plán orezov drevín  v správe orgánu verejnej správy na rok 2020? Zverejňuje orgán verejnej správy tento plán na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy plán vedie, ale nezverejňuje na internete, prosím zaslať plán v elektronickej podobe. 

3) Podľa akých odborných manuálov, štandardov alebo interných smerníc sa realizuje výkon orezov drevín spravovaných orgánom verejnej správy? Kde a ako je špecifikované zadanie orgánu verejnej správy k výkonu orezov napríklad špecifikácia spôsob a technickej realizacie orezov, nastavenie termínov orezov vzhľadom na klimatické podmienky, definovanie štandardu informačnej a obrazovej evidencie k realizáciam orezov, dosledovanie reakcie drevín na orezy a vyvodzovanie zodpovednosti za prípadnú škodu, prípadne iné špecifikácie vyžadované orgánom verejnej správy? Zverejňuje orgán verejnej správy tieto dokumenty na internete? Ak áno, prosíme o zaslanie linku. 

Odpovede krajských miest

1

Košice

1) Správa mestskej zelene v Košiciach evidenciu orezov drevín za rok 2019 eviduje, pričom táto je vedená pre interné účely a verejnosti nie je dostupná. V roku 2019 došlo k orezu 2170 ks stromov a 50 129 krovín.

2) Plán orezov drevín na rok 2020 organizácia vedie ako internú informáciu, nakoľko táto je spôsobilá podliehať zmene, a práve preto sa táto nepovažuje za povinne zverejňovaný údaj, ani za informáciu povinne sprístupňovanú.

3) Výkon orezov drevín sa realizuje v zmysle platnej legislatívy, pričom pri realizácii dodávateľskou firmou sa bližšie špecifikácie nachádzajú jednak v súťažných podkladoch verejného obstarávania ako aj v samotnej Zmluve, ktorá je uzatvorená na základe verejného obstarávania a je jeho výsledkom. Všetky Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejnené na webstránke našej organizácie www.smsz.sk. Vzhľadom k tomu, že platná legislatíva, predovšetkým STN 83 70 10 je v uvedenej problematike dostatočná a určitá, túto považujeme za smerodajnú a internými predpismi ju bližšie špecifikovanú nemáme.

2

Prešov

1.) Mesto Prešov nevedie evidenciu orezov drevín na internetovej stránke mesta. 

2.) Mesto Prešov nevedie evidenciu plánu orezov drevín na internetovej stránke mesta. 

3.) Plán orezov drevin orgánu verejnej správy sa realizuje podľa arboristického štandardu, normy STN 83 7010 a Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody akrajiny vznení neskorších predpisov. Mesto Prešov nezverejňuje dokumenty starostlivosti ozeleň na internetovej stránke mesta. 

3

Banská Bystrica

1.) Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme.

2.) Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme, orezy sú plánované a vykonávané na základe aktuálnej situácie.

3.) Správca zelene pri svojej činnosti postupuje v zmysle arboristických štandardov uvedených v odbornej literatúre. (Napr. Arboristické štandardy I. (Rez stromov) a Arboristické štandardy II. (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti) vydaných SAŽP, ISA arbor, SPU Nitra 2014 – 2018.)

4

Žilina

1.) Nevedieme evidenciu. 

2.) Plán starostlivosti o zeleň je zverejnený na internetovej stránke mesta: http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto 

3.) Základné pojmy, zásady a postupy pri správe , tvorbe, údržbe a ochrane zelene vymedzuje platné VZN č 8/2010, štandardy a manuály ktorými sa riadi správa zelene mesta: vyhláška č 24/2003, Arboristický štandard 1 -rez stromov, Arboristický štandard 2 – ochrana drevín pri stavebnej činnosti, STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

5

Nitra

1.) Evidenciu orezov nevedieme.

2.) Rezy drevín realizujeme podľa poradovníka došlých žiadostí v zmysle zákona vo vegetačnom období bežného roka do výšky finančných a personálnych možností.

3.) Rezy drevín realizujeme v zmysle  STN 837010 a arboristických štandardov.

6

Trenčín

1.) Orgán verejnej správy za rok 2019 nevedie evidenciu orezov drevín v správe orgánu verejnej správy a preto túto informáciu nezverejňuje na internete. 

2.) Orezy drevín správca verejnej zelene eviduje priebežne počas celého roka na základe vykonávaných pravidelných obhliadok verejnej zelene a aj na základe požiadaviek od občanov. Orgán verejnej správy takýto plán nevedie a teda ani nezverejňuje na internete.

3.) Výkon orezov drevín spravovaných orgánom verejnej správy sa realizuje osobami s príslušným odborným vzdelaním v zmysle ustanovení vykonávacej vyhlášky č.24/2003 Z.z. k zákonu o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

7

Trnava

1.) Evidenciu rezov nevedieme a nie je zverejnená na stránke mesta. 

2.) Plán rezov sa na rok 2020 nezostavuje. Rezy sa vykonávajú podľa finančných možností mesta ako aj nutnosti zásahu. 

3.) Rezy sa vykonávajú podľa Arboristických štandardov. 

8

Bratislava – Magistrát hlavného mesta

1.) Hlavné mesto SR Bratislava neviedlo v roku 2019 evidenciu orezov drevín, ktoré rastú na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. 

2.) Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje orezy drevín spravidla 1x za 5 rokov (stromy) a 1-2 x ročne (kríkové porasty a živé ploty) a tiež na základe požiadaviek obyvateľov hlavného mesta a jednotlivých mestských častí na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava nevedie údaje, týkajúce sa plánu orezov drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. 

3.) OTMZ: Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje orez drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom dodávateľskej firmy na základe objednávky špecifikovanej referentmi otmz, prípadne na základe vypracovaného arboristického posudku a v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a v súlade s VZN 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy. Uvedené VZN je na internete: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/ Chcem%20vediet/VZN%20zele%C5%88%20v.r.-%20fin%C3%A1l.pdf Hlavné mesto SR Bratislava pri špecifických prípadoch konzultuje orezy drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy s odborným poradcom – arboristom. V prípade neodborných orezov stromov je vykonávaná náprava podľa požiadavky arboristu, resp. je dodávatelská firma, ktorá neodborný orez vykonala, sankcionovaná. OSK: Orez sa vykonáva na základe objednávky, presné špecifikovanie požiadavky závisí od posudku na konkrétny strom, práce každý deň posielame na zverejnenie cez GINIS, linkom nedisponujeme. 

Bratislava – Staré mesto

1.) V prílohe mailu Vám bol zaslaný sken tabuľky, v ktorej je evidencia orezov za rok 2019 realizovaných v rámci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

2.) V prílohe mailu Vám bol zaslaný sken tabuľky, v ktorej je plán orezov, ktorý bude realizovaný v roku 2020. 

3.) Orez a ochrana stromovej vegetácie sa riadi slovenskou technickou normou STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a vykonávajúcou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Bratislava – Vrakuňa

1.) Vedieme internú evidenciu o uliciach, na ktorých boli vykonávané rezy drevín. Nie, takúto evidenciu nezverejňujeme, v elektronickej podobe ju momentálne nemáme, nakol’ko sa denník o zozname ulíc, na ktorých boli dreviny orezávané vedie písomne do zošita. 

2.) Plán rezov nevedieme, vykonávajú sa aktuálne podľa potreby. Nie, nezverejnujeme.

3.)Starostlivosť zabezpečovala na základe zmluvy č. 285/2016 SWM Group a.s., všetky informácie sú prístupné na tomto linku: https://www.vrakuna.sk/verejne obstaravanie/zverejnovanie-dokumentov/. Rezy sa vykonávajú v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a niektoré sú vykonávané pracovníkmi VPS, pod dohľadom Ing. Jána Králika. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zamestnáva odborného poradcu, ktorý vykonáva odborný dohľad – Ing. Ján Králik, telefónny kontakt: 0903 412 292. Ak dôjde k neodbornému rezu, je vykonaná náprava, bližšia špecifikácia bola zadaná v zmluve, ktorá je dostupná na internete: https://zverejnovanie.trimel.sk/Documents/mcvra/Contracts/25456/285 2016 Zml_285_Zverejnena.pdf 

Bratislava – Podunajské Biskupice

1.) Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach.

2.) Plán orezov nie je možné stanoviť, nakoľko orezy budú závisieť najmä od vplyvu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, nebezpečných drevín a pod. do konca roku 2020. Počet orezov sa bude odvíjat’ taktiež od počtu podaných žiadostí na orez drevín v katastrálnom území MČ Bratislava-Podunajské Biskupice. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

3.) Arboristický štandard č. 1 – Rez stromov Arboristický štandard 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti Arboristický štandard 3 – Hodnotenie stavu stromov Arboristický štandard 4 – Výsadba stromov a krov Príručka Obce a ochrana drevín 2011 OBCE A OCHRANA DREVÍN 2017 ŠOPSR – Metodické materiály Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

Bratislava – Nové Mesto

1.) Vykonávanie orezov je zverejňované v rámci uverejňovania vykonaných prác za aktuálny pracovný deň na internetovej stránke EKO-podniku VPS. Celková evidencia orezov nie je zverejnená. 

2.) EKO -podnik VPS nemá vypracovaný plán orezov. 

3.) Orezy drevín sa vykonávajú podl’a Arboristického štandardu. 

Bratislava – Rača

1.) MČ vedie evidenciu orezov, resp. jednotlivých lokalít. Evidenciu orgán verejnej správy nezverejňuje, ide o interný dokument, zároveň je prílohou každej faktúry dodávateľskej firmy presný rozpis dátumov, lokalít, konkrétnych pracovníkov a ich počet odpracovaných hodín.

2.) Ošetrenie MČ realizuje vo viacerých krokoch: plošné ošetrenie drevín
na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve, alebo priamej správe MČ, a tiež na pozemkoch,
na ktorých má MČ zverenú zeleň. Ošetrenie drevín sa ďalej vykonáva na základe požiadaviek jednotlivých bytových domov a tiež na základe akútnosti. Plán ošetrenia drevín orgán verejnej správy nevedie a teda nie je ani zverejnený.

3.) Ošetrenie drevín musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR  č. 24/2003 Z.z ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,  podľa technickej normy STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristického štandardu „Rez stromov“. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti.

Technické požiadavky: verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač mal zamestnaného alebo zazmluvneného certifikovaného arboristu zodpovedného za rezy drevín a ktorý bude v priebehu celého času plnenia zákazky osobne prítomný pri výkone prác. Túto požiadavku uchádzač preukáže doloženým arboristickým certifikátom a čestným prehlásením, že certifikovaný arborista bude v priebehu celého času plnenia zákazky osobne prítomný pri výkone prác.

Uznané certifikáty:

  1. a) ETW (european treeworker) udeľuje EAC,
  2. b) ISA certified arborist, udeľuje ISA,
  3. c) ČCA český certifikovaný arborista, udeľuje Mendlova univerzita.
  •  Predloženie dokladov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo jeho zmluvný partner k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.
  •  Predloženie oprávnenia aspoň štyroch zamestnancov na prácu s motorovou pílou a na prácu vo výškach.
  •  Predloženie certifikátu ISO 9001(SMK) a ISO 14001(EMS).
  •  Čestné prehlásenie uchádzača o platnosti a totožnosti dokladov s originálmi v čase predloženia ponuky.

Zadanie je špecifikované na základe terénnej obhliadky pred výkonom prác.

Orezy sa vykonávajú vo vegetačnom období, t.j. od 1. apríla do 30. septembra.

Výrub drevín sa realizuje v období vegetačného pokoja, t.j. od 1. októbra do 31. marca.

Bratislava – Vajnory

1.) MC nevedie evidenciu orezávania drevín. 

2.) MČ v súčasnej dobe neeviduje plán orezávania drevín na rok 2020. 

3.) MC vykonáva orezávanie drevín v zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, za súčinnosti a konzultácie s oprávnenou osobou ARCH I-BALD, s.r.o., v zložitejších prípadoch, tak ako je uvedené v bode 1. V prípade zistenia poškodenia dreviny v správe MC, poškodenia stromu MC oznámi príslušnému správnemu orgánu. 

Bratislava – Karlova Ves

1.) Mestská čast’ pripravuje plány údržby drevín v štvrt’ročných intervaloch pre Podnik VPS a v celovegetačnom harínonograme pre arboristickú firrrm. Nezverejňuje plány, nakolko behom realizácie údržby sa harínonogram posúva a dopÍňa operatívne. Evidenciu prikladáíne v prílohe č. 1 a, l b a 2. 

2.) Mestská čast’ pripravuje plány orezov stromov pre Podnik VPS v štvrt’ročných intervaloch podra vyhodnotenia potrebnej údržby a harrnonogram operatívne dopÍňa v prípade vzniku situácii, ktoré je potrebné riešit’ v časovom predstihu. Osobitne má pripravený plán orezov na zadanie pre arboristov na celé vegetačné obdobie. Plány sa Íiezverejňujú, nakol’ko behom realizácie údížby sa harmonogram posúva adopÍňa natorko, že je len orientačný. V mesiacoch jaríuár – marec 2020 mestská čast’ plánuje vykonat’ výruby stromov a orezy krov, ktoré nekvitnú na jar (príloha č. 3). V prílohe č. 4 je plán pre arboristické orezy s použitím horolezeckej techniky. 

3.)Starostlivost’ o dreviny v správe mestskej časti sa riadi zákonom o ochrane prírody a krajiny, jeho vykonávacou vyhláškou a STN 83 70 10 – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pláínovanie, vyhodnocovanie aorganizovanie údížby majú na starosti odborní pracovníci miestneho úradu. Komplikovanejšie spósoby ošetrovania drevín vykonávajú arboristické firmy, ktoré mestská čast’ každoročne obstaráva. Zadania lokalít dostáva firína po jednom vo vhodných agrotechnických termínoch a vykonává hned’ po zadaní na z.áklade odovzdávacích a preberacích protokolov, ktorých súčast’ou je fotodokiunentácia počas a po výkone prác. Kontrola zdravotného stavu drevín vspráve mestskej časti sa vykonáva každoročne. 

Bratislava – Dúbravka

1.) Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. 

2.) Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. 

3.) Dreviny sú ošetrované podľa potreby a na základe predchádzajúcej miestnej ohliadky. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako správca verejnej zelene vykonáva intenzívnu a extenzívnu údržbu zelených plôch. Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. 

Bratislava – Lamač

1.) Počet jednotlivých drevín určených na orez a výrub je prílohou každej objednávky na úpravu drevín

2.) Management úpravy (orezov) drevín je nasledovný: MČ Lamač vykonáva úpravu drevín hlavne na základe podnetov občanov. Pred každou úpravou je vykonaná terénna ohliadka, za účasti arboristu z dodávateľskej firmy, kde je presne dohodnuté o aká zásah na jednotlivých drevinách pôjde a či je vôbec tento zásah nutné robiť. Na základe žiadosti zo strany MC sa vykonávajú len nevyhnutné bezpečnostné zásahy. Plán orezov sa pripravuje postupne a to na základe žiadostí od občanov. Pokiaľ sa nazberá dostatočné množstvo podnetov je v zmysle platnej zmluvy objednaná firma na výkon tejto úpravy. Prvá etapa úpravy drevín prebieha približne na prelome máj – jún. V tomto termine už nehniezdi toľko vtákov a ešte nie sú vysoké teploty. Druhá etapa je spravidla na jeseň. 

3.)MC Lamač vo verejnom obstarávaní požaduje od dodávateľov aby mali skúsenosti v arboristike a postupovali pri výkone činnosti v súlade s platnou legislatívou a arboristickými štandardmi. Všetku zodpovednosť v prípade poškodenia drevín znáša dodávateľská firma. Počas výkonu činnosti je na mieste orezov prítomný aj odborný referent ŽP MÚ Lamač, ktorý dohliada na celý priebeh činnosti. 

Bratislava – Devín

1.) MČ Bratislava-Devín nevedie evidenciu orezov drevín v správe orgánu verejnej správy

2.) MČ Bratislava-Devín nemá spracovaný plán orezov drevín v správe orgánu verejnej správy

3.) MČ Bratislava-Devín nerealizuje výkon orezov drevín spravovaných orgánom verejnej správy podľa konkrétnych odborných manuálov, štandardov alebo interných smerníc. Realizuje ich v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane prírody a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o ohrane prírody

Bratislava – Devínska Nová Ves

1.) Orgán ochrany prírody a krajiny MČ Bratislava-Devínska Nová Ves vedie intemnú evidenciu orezov drevín, ktorú nezverejňuje. V roku 2019 bolo odbome orezaných 115 stromov vo verejnom priestranstve. Evidenciu Vám zasielame v prílohe č. 3.

2.) Plán orezov na rok 2020 ešte nie je k dispozícii. Plán pripravuje orgán ochrany prírody a krajiny na základe pasportu drevín, ohliadky stromov v teréne a požiadaviek od občanov mestskej časti. V súčasnosti mestská čast sumarizuje podnety a požiadavky od občanov. 

3.) Orez drevín pre mestskú čast” robi spoločnost, ktorá disponuje certifikátmi: – ETW (european treeworker) udeľuje EAC – ISA certified arborist, udeľuje ISA – CCA český certifikovaný arborista, úroveň stromolezec

Bratislava – Záhorská Bystica

1.) MČ nevedie evidenciu orezov, orezy vykonáva priebežne podľa potreby každoročne.

2.) MČ bude v r. 2020 realizovať orezy na  cca 32 ks drevín. Informáciu nezverejňuje.

3.) MČ orezy vykonáva podľa potreby každoročne v jarných mesiacoch, po odbornej prehliadke profesionálnym dendrológom, kde je potrebné z hľadiska starostlivosti a bezpečnosti orezy vykonať.

Bratislava – Petržalka

1.) V súlade s platnou legislatívou sa predmetná evidencia nevyžaduje a mestská časť ju nevedie.

2.) Orezy drevín na rok 2020 sú zadávané podľa aktuálnych požiadaviek správcov, zástupcov vlastníkov a obyvateľov bytových domov a aktuálnej situácie na pozemkoch zverených do správy mestskej časti. 

3.)  Orezy drevín sa vykonávajú v súlade s platnou legislatívou, so zákonom, STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a tiež podľa dokumentu Arboristický štandard – Rez stromov. Odborní pracovníci mestskej časti riešia prijaté podnety na orez drevín a po odbornom posúdení sú zadávané na zabezpečenie na MPVPS, o čom sú správcovia, zástupcovia vlastníkov alebo iní žiadatelia informovaní telef. alebo emailom.

Bratislava – Rusovce

1.) Orgán verejnej správy za rok 2019 nevedie evidenciu orezov drevín v správe orgánu verejnej správy. 

2.) Plán orezov drevín v správe orgánu verejnej správy na rok 2020 sa bude vykonávať podľa Dokumentu starostlivosti o dreviny. http://www.bratislava-rusovce.sk/media/files/zivotne prostredie/DSOD.pdf

3.) Výkon orezov drevín spravovaných orgánom verejnej správy sa vykonáva podľa STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podrobnejšie špecifikácie nevyžadujeme a nezverejňujeme. 

Bratislava – Čunovo

1.) Nie, nie.

2.) NEMÁME PLÁN OREZOV.

3.) MČ Bratislava-Čunovo nemá manuál, v prípade potreby osloví odborníkov.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Biodiverzita a ekosystémy
Informácie a dokumenty
Návody
Spoločenská zmena
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Aké klimatické aktivity môžeme robiť s deťmi a študentmi?

Existuje veľké množstvo opatrení a aktivít v oblasti klímy, ktoré môžu robiť rodičia so svojimi deťmi, alebo v ktorých môžu svoje deti podporovať, aby ich robili samostatne, prípadne s inými deťmi.