Chemické odstraňovanie drevín

Využitie chemických metód odstraňovania rastlín a stromov je potrebné dobre zvážiť vzhľadom na rozsah likvidácie a vždy keď je to možné, radšej využiť šetrnejšie mechanické metódy odstraňovania drevín ako je napríklad štandardný vyrub alebo tzv. technika vyhladovania stromu odstráňením jeho kôry (tzv. girdling). Injektovanie a aplikácie patrónu s herbicídom do stromu sú využívané napr. v neprístupnom teréne, kde pád uschnutých stromov neohrozuje ľudskej aktivity. U drevín sa jedná o vhodnú metódu pre jedincov, ktorých borka nezabraňuje správnej aplikácii (napr. pri starých agátov). V závislosti od druhu, proti ktorému sa zasahuje, je nutné aplikáciu herbicídov vhodne načasovať. Vo všeobecne je nutné herbicíd aplikovať v čase vegetatívneho rastu (do prvých mrazov).

Negatívnym dôsledkom využívania chemických látok na odstraňovanie drevín je zvyšovanie toxicity prostredia. Stromy sú navzájom prepejené koreňovým systémom a sú pevnou súčastou zložitého ekosystému rastlín a živočíchov. Herbicíd či iné chemické látky sa môžu pohybovať od ošetreného stromu do jeho koreňov a cez pôdu či korene iných rastlín do oolitého prostredia. Ošetrený strom tak môže uvoľňovať herbicíd resp. toxické látky späť do životného prostredia a poškodiť okolité stromy, rastliny či živočíchy. Pri opakovanom použití herbicídov založených na rovnakej účinnej látke môže u niektorých druhov rastlín dochádzať k vzniku rezistencie (napr. ambrózia). Pri aplikácii prípravkov sa musia dodržiavať zásady stanovené výrobcom. Nesmie dôjsť ku kontaminácii vody vo vodnom toku prípravkom ani obalom, ani k aplikácii prípravku na vodnú hladinu, s výnimkou prípravkov na to určených. Aplikačné zariadenia nemožno čistiť vo vodnom toku alebo v jeho blízkosti, je potrebné zamedziť splachnutiu aplikačných látok zo spevnených plôch. Pri aplikácii herbicídov je nutné používať doporučené ochranné pomôcky. Samozrejmosťou je dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu. Na riedenie chemických prípravkov sa odporúča používať iba čistú vodu, inak dochádza k zníženiu účinnosti prípravku. Základným pravidlom však zostáva,, že pokiaľ viete vyuźiť inú metódu mechanického odstránenia stromu či dreviny z pozemku, preerujte túto metódu.

Otázky krajským mestám na Slovensku

Vo februári 2020 bola krajským mestám na Slovensku a mestským častiam zaslaná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s nasledujúcimi otázkami: 

1) Odstraňovali sa v roku 2019 dreviny v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok? Ak áno, koľko stromov bolo takto odstránených? Vedie orgán verejnej správy za rok 2019 evidenciu drevín odstránených prostredníctvom použitia chemických látok? Zverejňuje orgán verejnej správy túto evidenciu na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy evidenciu vedie, ale nezverejňuje na internete, prosíme zaslať evidenciu v elektronickej podobe.

2)  Aký je plán odstraňovania drevín v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok na rok 2020? Zverejňuje orgán verejnej správy tento plán na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy plán vedie, ale nezverejňuje na internete, prosíme zaslať plán v elektronickej podobe. 

3) Podľa akých odborných manuálov, štandardov alebo interných smerníc sa realizuje odstraňovanie drevín v správe orgánu verejnej správy? Aké chemické látky sa pritom pouźívajú?  Zverejňuje orgán verejnej správy tieto dokumenty na internete? Ak áno, prosíme o zaslanie linku.

Odpovede krajských miest

1

Košice

1) Dreviny v správe orgánu verejnej správy sa prostredníctvom použitia chemických látok neodstraňujú.

2) S poukazom na odpoveď votázke č. 19 mesto Košice nemá plán odstraňovania drevín prostredníctvom použitia chemických látok na rok 2020.

3) Odstraňovanie drevín v správe orgánu verejnej správy sa realizuje v zmysle platnej legislatívy, pričom Správa mestskej zelene v Košiciach chemické látky na tento účel nepoužíva. Vzhľadom k tomu, že platná legislatíva je v uvedenej problematike dostatočná a určitá, túto považujeme za smerodajnú a internými predpismi ju bližšie špecifikovanú nemáme.

2

Prešov

1.) Mesto Prešov nepoužíva chemické látky na odstránenie drevín v správe orgánu verejnej správy. 

2.) Mesto Prešov nepoužíva a nemá v pláne používať chemické látky na odstraňovanie drevin v správe orgánu verejnej správy. 

3.) Mesto Prešov pri výrube a odstránení drevín nepoužíva žiadne odborné manuály, štandardy a ani interné smernice. Mesto Prešov nepoužíva chemické látky na odstránenie drevín a nevedie tieto dokumenty na internetovej stránke mesta. 

3

Banská Bystrica

1.) Dreviny v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok sa neodstraňovali. 

2.) MČ nevedie plán na r. 2020 s použitím chemických látok.

3.) Správca zelene pri svojej činnosti postupuje v súlade s príslušnou legislatívou. 

4

Žilina

1.) Dreviny v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok sa neodstraňovali. 

2.) Nemáme plán. Postup je rovnaký ako pri bode 12) 

3.) Nemáme manuál na realizáciu odstraňovania drevín, chemické látky pri odstraňovaní drevín nepoužívame. 

5

Nitra

1.) neodstraňovali

2.) neplánujeme

3.) Bez odpovede.

6

Trenčín

1.) V roku 2019 sa neodstraňovali dreviny v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok. Orgán verejnej správy preto takú evidenciu nevedie a ani nezverejňuje na internete.

2.) Orgán verejnej správy neplánuje v roku 2020 odstraňovať dreviny prostredníctvom použitia chemických látok. Orgán verejnej správy nezverejňuje tento plán na internete.

3.) Odstraňovanie drevín sa realizuje na základe právoplatných rozhodnutí na výrub drevín a oznámení o výrube drevín v zmysle ustanovení zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

7

Trnava

1.) Odstránené dreviny boli vyrábané bez použitia chémie. 

2.) Správa verejnej zelene neeviduje odstránenie drevín s použitím chemických látok. 

3.) Dreviny sa odstraňujú bez použitia chemických látok. Výrub drevín realizujú odborné záhradnícke firmy. Správa zelene nemá vypracovaný odborný manuál výrubov. 

8

Bratislava – Magistrát hlavného mesta

1.) OTMZ: Hlavné mesto SR Bratislava použilo chemickú injektáž na odstránenie 6 kusov inváznych drevín – Ajlantus altisima. Hlavné mesto nevedie evidenciu odstránených drevín prostredníctvom použitia chemických látok. OSK: V roku 2019 sme chemické látky nepoužívali. 

2.) OTMZ: Hlavné mesto SR Bratislava nemá plán odstraňovania drevín prostredníctvom použitia chemických látok na rok 2020. Práce spojené s odstraňovaním inváznych drevín sú vykonávané priebežne po zistení. OSK: V roku 2020 sme chemické látky zatiaľ nepoužívali, nakoľko v súčasnej dobe nie je schválený letný OP na rok 2020, predmetnými informáciami zatiaľ nedisponujeme. 

3.) OTMZ: Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje prostredníctvom dodávateľskej firmy odstraňovanie drevín v súlade so zákonom 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny OTMZ: Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje prostredníctvom dodávateľskej firmy odstraňovanie drevín v súlade so zákonom 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy. Dodávateľská firma nepoužíva chemické látky pri odstraňovaní drevín (výruboch). Zákon 543/2002 je uverejnený na internete a link na VZN č. 5/2019 je uverejnený v odpovedi na otázku č. 18. OSK: Výrub sa vykonáva na základe objednávky, presné špecifikovanie požiadavky závisí od posudku na konkrétny strom. Chemické látky zatiaľ v roku 2020 neboli použité. Práce každý deň posielame na zverejnenie cez GINIS, linkom nedisponujeme. 

Bratislava – Staré mesto

1.) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto odstránila v roku 2019 chemicky jednu invazívnu drevinu. 

2.) Bez odpovede.

3.) Bez odpovede.

Bratislava – Vrakuňa

1.) Nie, neodstraňovali sa. Neodstraňovali sa. Takúto evidenciu nevedieme, nakoľko dreviny týmto spôsob neodstraňujeme. Nezverejňujeme, nakoľko sme takto dreviny neodstraňovali. 

2.) Takýto plán nie je, nakoľko sa takýmto spôsobom nechystáme odstraňovať žiadne dreviny. Takýto plán nezverejňujeme, nakoľko týmito spôsobom dreviny nebudeme odstraňovat. 

3.) Odstraňovanie drevín sa vykonáva v súlade so zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nepoužívame žiadne chemické látky. Nezverejňujeme takéto dokumenty, nakoľko chemické látky nepoužívame.

Bratislava – Podunajské Biskupice

1.) Odstraňovanie drevín s použitím chemických látok sa v roku 2019 nepoužil v MČ Bratislava Podunajské Biskupice. Používanie chemických látok je v prírode zakázane a znehodnocuje životne prostredie. Na odstraňovanie inváznych druhov drevín sa riadime metodikov – USMERNENIE NA ODSTRAŇOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

2.) Odstraňovanie drevín prostredníctvom chemických látok sa na území MČ Bratislava Podunajské Biskupice nepoužíval, nepoužíva a nebude používať ani v budúcnosti.  Cieľom údržby zelene je zachovanie a podpora biodiverzity v urbanizovanom prostredí a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci novou výsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a aj v extraviláne, ktorá bude mať význam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny, ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov, útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu – a nie spôsobovať jeho DEKAPITUÁCIU a DEVASTÁCIU!!! A preto sa bude snaha dreviny odstraňovať čo možno najšetrnejšou cestou prospešnou pre životne prostredie. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

3.) V otázke číslo 19 a 20 bolo spomenuté a vysvetlené prečo sa v MČ Bratislava-podunajské Biskupice nepoužívajú na odstraňovanie inváznych druhov drevín chemické látky. Výrub drevín v MČ Bratislava-Podunajské Biskupice sa uskutočňuje odborne spôsobilou osobou, alebo certifikovanou firmou zastrešujúcou osoby spôsobilé vykonávať túto činnosť na základe Európskeho oprávnenia „European Treeworker (ETW)” – vykonávať výrub drevín. Výrub drevín je realizovaný podľa BOZP, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie podliehajúcej norme STN 83 7010. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

Bratislava – Nové Mesto

1.) Za rok 2019 EKO-podnik VPS prostredníctvom použitia chemických látok neodstránil žiadne dreviny. 

2.) Eko-podnik VPS nepoužíva na odstraňovanie drevín chemické látky, takže nemá plán na odstraňovanie drevín týmto spôsobom. 

3.) Na odstraňovanie drevín nemá EKO – podnik VPS vypracovaný manuál. 

Bratislava – Rača

1.) MČ v roku 2019 neodstraňovala dreviny použitím chemických látok a teda nie je dostupná ani žiadna evidencia.

2.) MČ neplánuje odstraňovanie drevín prostredníctvom použitia chemických látok a teda takýto plán zverejnený nie je. 

3.) Výrub drevín sa podobne ako ošetrenie drevín realizuje v zmysle platnej legislatívy a štandardov. MČ v súčasnosti nepoužíva chemické látky na odstraňovanie drevín.

Bratislava – Vajnory

1.) V roku 2019 MČ nepoužila chemické látky na odstránenie drevín.

2.) MČ neplánuje v roku 2020 odstrániť dreviny za použitia chemických látok.

3.) MČ zabezpečuje výrub drevín v zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny bez použitia chemických látok a tak ako je to uvedené v bode 1. 

Bratislava – Karlova Ves

1.) Mestská čast’ nepoužíva pri starostlivosti o zeleň chemické prostriedky. 

2.) Mestská čast’ nepoužíva pri starostlivosti o zeleň chemické prostriedky. 

3.) Mestská čast’ nepoužíva pri starostlivosti o zeleň chemické prostriedky. 

Bratislava – Dúbravka

1.) Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. 

2.) Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. . 

3.) Zadávanie údržby zelených plôch je stanovené vo zverejnenie zmluve o dielo č. 262/2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vykonáva údržbu drevín v zmysle STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a pod. a taktiež v zmysle Arboristického štandardu č. 1-  Rez stromov a taktiež v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neodstraňovala dreviny s použitím chemických látok. Mestská časť Bratislava-Dúbravka neplánuje odstraňovať dreviny s použitím chemických látok. 

Bratislava – Lamač

1.) MČ Lamač v roku 2019 neodstraňovala žiadne dreviny pomocou chemických látok. 

2.) MČ Lamač neplánuje v roku 2020 aplikovať na odstránenie drevín chemické látky. Chemické látky budú maximálne aplikované len na likvidáciu inváznych druhov drevín v zmysle zákona ak to bude situácia vyžadovať. 

3.) Ing. Marek Poláš, ktorý má vyštudovanú ochranu prírody a krajiny a má odbornú spôsobilosť o týchto veciach rozhodovať. Zároveň MC Lamač postupuje v súlade s platnou legislatívou, STN noriem a arboristickým štandardom. 

Bratislava – Devín

1.) MČ Bratislava-Devín neodstraňovala v roku 2019 dreviny v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok

2.) MČ Bratislava-Devín neplánuje v roku 2020 odstraňovať dreviny v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok

3.) MČ Bratislava-Devín neodstraňuje dreviny v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok

Bratislava – Devínska Nová Ves

1.) V roku 2019 sa žiadne dreviny neodstraňovali pomocou chemických látok. 

2.) Pre rok 2020 nemáme plán na odstraňovanie drevín pomocou chemických látok. 

3.) Pomocou chemických látok je potrebné v zmysle zákona a vyhlášky č. 24/2003 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny odstraňovat’ niektoré druhy inváznych drevín. 

Bratislava – Záhorská Bystica

1.) MČ nepoužíva chemické látky na likvidáciu drevín.

2.) MČ nevedie plán na r. 2020 s použitím chemických látok.

3.) MČ vykonáva výrub drevín, ktoré sú v jej správe  podľa potreby, ich zdravotného stavu, neriadi sa žiadnym manuálom, ani internými smernicami. 

Bratislava – Petržalka

1.) Nie, dreviny sa týmto spôsobom v roku 2019 neodstraňovali, mestská časť pristúpila k upusteniu využívania chemických prostriedkov pri údržbe zelene na svojom území. Na základe tejto participácie nám občianske združenie Zóny bez pesticídov udelilo certifikát. 

2.) Mestská časť v roku 2019 pristúpila k upusteniu využívania chemických prostriedkov na svojom území.

3.) Odstranovanie drevín sa vykonáva v súlade splatnou legislatívou – zákon, Vyhláška č. 23/2003 Z.z., s ktorou sa vykonáva zákon č.150/2019 o prevencii a manažmante introdukcie a šírenia invazívnych druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upúšťa sa používanie chemických prostriedkov.

Bratislava – Rusovce

1.) V roku 2019 sa dreviny v správe orgánu verejnej správy chemickým neodstraňovali. Mestská časť patrí k zónam bez pesticídov. 

2.) Odstraňovanie drevín v správe orgánu verejnej správy prostredníctvom použitia chemických látok na rok 2020 nemá orgán verejnej správy v pláne. Mestská časť patrí k zónam bez pesticídov. 

3.) Odstraňovanie drevín v správe orgánu verejnej správy sa realizuje podľa normy STN 83 7010 mechanickým spôsobom a bez použitia chemických látok. 

Bratislava – Čunovo

1.) Nie, nie.

2.) NEMÁME VYPRACOVANÝ PLÁN

3.) MČ nemá manual.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Biodiverzita a ekosystémy
Informácie a dokumenty
Návody
Pôda
Spoločenská zmena
Starostlivosť o zeleň
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Náš postoj k spotrebe či komunite môže byť našim prejavom zodpovednosti aj aktívneho občianstva. Máme k dispozícii viac produktov a služieb ako kedykoľvek predtým v histórii. V tejto situácii majú zároveň mladí ľudia čoraz väčší vplyv na nákupné rozhodnutia celej rodiny.Vzťah ku komunite, životnému prostrediu aj riešeniam klimatickej zmeny je preto veľmi dôležitý. Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych zručností a získanie potrebných znalostí. Ako na to?