Čo nám ukázala pandémia a pokles hospodárskej aktivity? 

Pandémia koronavírusu ukázala, aké čisté ovzdušie môže byť v slovenských mestách a obciach. Zatiaľ čo sa spoločnosť opäť vracia do režimu hospodárskej aktivity, vedú sa diskusie o tom, ako zabrániť opätovnému znečisteniu ovzdušia. Samosprávy čoraz viac prejavujú záujem o zlepšenie kvality ovzdušia, a  preto sú potrebné rozsiahlejšie a kvalitnejšie dáta  pre zavádzanie nových opatrení. Našťastie, za posledné roky došlo v zaznamenávaní kvality ovzdušia v mestách k veľkému posunu. Pri zhromažďovaní údajov o kvalite ovzdušia by inteligentné mestá mali brať do úvahy nasledujúce odporúčania.

Ako získať viac presnejších dát?

Na zlepšenie kvality ovzdušia potrebujú mestá najprv poznať aktuálny stav znečistenia. Ich úlohou je o tomto stave transparentne informovať verejnosť a zodpovedné subjekty. Mestá potrebuju zbierať čoraz viac presnejších údajov z rôznych lokalít. V minulosti sa kvalita ovzdušia zvykla často merať na úrovni mesta a to  na jednom či dvoch miestach. Koncentrácie znečisťujúcich látok sa však môžu významne meniť v rôznych mestských častiach a v rozličnom čase merania. Preto sa merania musia zhromažďovať z mnohých strategicky vybraných miest. V posledných rokoch došlo k vývoju senzorov kvality ovzdušia, ktoré sú menšie, efektívnejšie a lacnejšie ako kedysi. Keďže sa tieto nové snímače dajú namontovať na existujúcu infraštruktúru, je možné neustále komunikovať prostredníctvom internetu o rozsahu desiatok znečisťujúcich látok.

Okrem stabilných senzorov môžu mestá používať aj mobilné senzory. Ako nosič sa väčšinou používajú automobily. Existujú však mestá, ktoré používajú na zdieľanie bicykle a alebo drony. Druhou možnosťou je, že si mestá zakúpia údaje z meraní a hotové modely od iných subjektov. Môže ísť o súkromné spoločnosti alebo štátne inštitúcie. Tieto spoločnosti majú know-how na zložitejšie výpočty dynamických systémov, ktoré zohľadňujú poveternostné podmienky, dopravné vzorce a historické podmienky na predpovedanie kvality ovzdušia pre akýkoľvek bod.

Ako využiť inovatívne dáta?

Po zavedení siete meračov kvality ovzdušia, môžu mestá tieto údaje použiť na oveľa viac ako len na zisťovanie, či je v daný deň dobrý alebo zlý vzduch. Niektoré mestá automaticky prepínajú mestskú flotilu hybridných vozidiel do režimu s elektrickým pohonom v období, keď sa v danej lokalite zhoršuje aktuálne znečistenie ovzdušia. Iné mestá používajú výsledky meraní kvality ovzdušia na zobrazovanie správ, ktoré motivujú vodičov a chodcov pri vstupe do oblastí s vysokou úrovňou znečistenia ovzdušia, aby zvážili alternatívne trasy. Aké zobrazenie dát a ich využitie si viete predstaviť realizovať vo vašom meste alebo obci? Aké kroky k zníženiu emisií do ovzdušia by obyvatelia považovali za pozitívne? Technológie, ktoré zobrazujú údaje o kvalite ovzdušia, sa stávajú čoraz dostupnejšími, a tak má vaše mesto či obec jedinečnú príležitosť na kreatívne alebo overené riešenia. 

Čo na to financie a hospodárenie mesta? 

Pri monitorovaní kvality ovzdušia je zložitejšie odpovedať na návratnosť investícií, ako napríklad v porovnaní s inteligentným pouličným osvetlením. Pri inteligentnom pouličnom osvetlení z nich môžete modelovať úspory energie, a tak vypočítať jasný časový rozvrh návratnosti investícií. Jedným zo spôsobov, ako vypočítať návratnosť a prínosy, je kvantifikovať makroekonomické zisky spojené s ušetrením nákladov spojených s ochoreniami typu astmy, emfyzému a iných respiračných ochorení. Podľa OECD Slovensko v roku 2015 stálo znečistenie ovzdušia z dôvodu predčasných úmrtí 9,279 mld. EUR, čo predstavovalo takmer 6,5 % HDP krajiny. 

Existujú ďalšie spôsoby, ako môžu mestá dosiahnuť návratnosť svojich výdavkov na zaznamenávanie kvality ovzdušia. Mestá môžu ďalej predávať či spoplatňovať takto získané dáta rôznym domácim alebo zahraničným subjektom. Príležitosti sa týkajú licencovania údajov, ktoré využívajú napríklad developerské, realitné spoločnosti a tiež spoločnosti, ktoré tieto dáta zbierajú z celého sveta.  Tieto spoločnosti majú záujem preukázať dobrú kvalitu ovzdušia ako súčasť svojich projektov. 

Ako sa meria znečistenie vzduchu na Slovensku? 

Mieru znečistenia ovzdušia určuje výška koncentrácie znečisťujúcej látky v ovzduší, ktorá sa stanovuje meraním, modelovaním alebo odhadom. Najpresnejšie sa úroveň znečistenia ovzdušia  určuje meraním. Meranie nie je možné zabezpečiť pre ktorúkoľvek oblasť územia SR, nakoľko je to technicky a finančne náročné. Z tohto dôvodu zákon č. 137/2010 Z. z. stanovuje presné kritéria, kde je nevyhnutné zabezpečiť hodnotenie kvality ovzdušia meraním. Na ochranu obyvateľstva pred mimoriadnym znečistením ovzdušia slúži smogový varovný systém. Mimoriadne znečistenie nastáva vtedy, ak koncentrácie znečisťujúcich látok prekročia hodnoty výstražného prahu. Hodnota výstražného prahu je koncentrácia znečisťujúcej látky, pri ktorej v prípade prekročenia krátkej expozície hrozí riziko poškodenia zdravia ľudí. Okrem výstražného prahu stanovuje zákon č. 137/2010 Z. z. informačný prah, čo je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení krátkodobej expozície, najmä citlivých skupín obyvateľstva, nastáva riziko poškodenia zdravia ľudí.

V prípade dosiahnutia informačného prahu pre ozón, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlási signál upozornenia. V prípade dosiahnutia výstražného prahu pre ozón, vyhlási signál výstrahy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Ak nebol informačný prah alebo výstražný prah pre ozón prekročený počas najmenej 24 hodín, a ak sa nepredpovedá zhoršenie meteorologických podmienok, SHMÚ odvolá signály upozornenia alebo výstrahy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. V prípade dosiahnutia výstražného prahu sa bezodkladne vykonajú opatrenia na zníženie koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá predstavuje riziko poškodenia ľudského zdravia.

Kde nájdete informácie o kvalite vzduchu? 

Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia SHMÚ ( link nahttp://www.shmu.sk/sk/?page=991

Svetové znečistenie ovzdušia: Index kvality ovzdušia v reálnom čase

https://waqi.info/sk/

Aplikácia AirVisual https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airvisual&hl=sk

Aplikácia AirLief

https://play.google.com/store/apps/details?id=airlief.airlief&hl=sk

Praktický návod na inštaláciu zariadenia na meranie kvality vzduchu

https://www.sos.sk/articles/sos-supplier-of-solution/prakticky-navod-na-meranie-kvality-vzduchu-2367

Tagy

Adaptácia miest a obci
Doprava
Návody
Vzduch

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako si urobiť dažďovú záhradu pri dome?

S dažďovými záhradami sa najlepšie kombinujú kríky s hustými koreňovými systémami, ktoré nasávajú prebytočnú vodu a zabraňujú erózii pôdy. Vyhľadajte také, ktoré sú pre vašu pôdu najvhodnejšie. Väčšina kríkov uprednostňuje pred ílom zeminu s dobrým odvodňovaním. Najlepšie rastú vo vlhkých, ale nie presýtených podmienkach.