Ako sa na únik nebezpečných chemických látok pripraviť?

Chemická núdzová situácia nastáva, keď dôjde k úniku nebezpečnej chemikálie a jej uvoľnenie môže poškodiť zdravie ľudí alebo životné prostredie ako pôdu, vzduch alebo vodu. Uvoľňovanie chemikálií môže byť neúmyselné, ako napríklad v prípade priemyselnej havárie, alebo úmyselné, ako napríklad v prípade teroristického útoku.

 • Vytvorte rodinný núdzový plán alebo núdzový plán organizácie. Ako na to nájdete v časti www.zelenazeleni.sk/objavuj  
 • Pripravte si záchrannú súpravu, ktorá bude obsahovať dostatok jedla a vody najmenej na tri dni
 • Zostavte si súpravu núdzového balíčka a zahrňte do neho:
  • Lepiacu pásku
  • Nožnice
  • Plastová fólia na zakrytie okien a medzier

Ako únik nebezpečných chemických látok rozpoznať?

K úniku toxických látok môže prísť bez varovania. Medzi príznaky chemickej otravy patria ťažkosti s dýchaním, podráždenie očí, strata koordinácie, nevoľnosť alebo pálenie v nose, hrdle a pľúcach. Prítomnosť mnohých mŕtvych vtákov alebo mŕtveho hmyzu môže naznačovať uvoľnenie chemického prostriedku.

Ako môžete byť vystavení nebezpečnej chemickej látke?

Pamätajte, že môžete byť vystavení pôsobeniu chemikálií, aj keď nemusíte vidieť alebo cítiť nič neobvyklé. Chemickej látke môžete byť nebezpečne vystavený tromi základnými spôsobmi:

 • Nadýchnutie chemických látok
 • Prehltnite chemických látok alebo kontaminovaného jedla, vody alebo liekov
 • Dotknutie sa chemikálie alebo kontakt s odevom alebo vecami, ktoré sa chemických látok dotkli

Ako postupovať v prípade úniku nebezpečných chemických látok?

 • urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný  úkryt, tak v ňom),
 • zavolajte 112 a informujte čo sa deje
 • uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie  izolovaného uzavretého priestoru),
 • vypnite ventiláciu,
 • uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,
 • sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch  (rozhlas, televízia),
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na  ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu),
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky),
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru,
 • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
 • zachovajte pokoj a rozvahu,
 • budovu opustite len na pokyn,
 • ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru  vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej  polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni,   okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri  pobyte v nich),
 • čakajte na ďalšie pokyny.

Ak je únik chemikálie vo vašej budove

 • Ak je chemikália vo vašej budove, vyjdite z budovy bez toho, aby ste prešli kontaminovanou oblasťou, ak je to možné.
 • Ak sa nemôžete dostať z budovy alebo nájsť čistý vzduch bez toho, aby ste neprešli postihnutým miestom, presuňte sa čo najďalej a chráňte sa na mieste 

Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovnost (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.) nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch!

Čo robiť po nebezpečnom úniku chemických látok?

 • Neopúšťajte bezpečné miesto, aby ste mohli ísť von na pomoc iným, kým úrady nepovedia, že je to bezpečné. 
 • Ak ste ovplyvnení chemickým prostriedkom, budete potrebovať okamžitú lekársku pomoc od profesionála. 
 • Ak lekárska pomoc nie je okamžite k dispozícii, dekontaminujte sa a pomôžte ostatným s dekontamináciou. Pri pomoci iným, ktorí boli vystavení chemickým látkam, buďte mimoriadne opatrní:
  • Odstráňte všetko oblečenie a ďalšie predmety, ktoré sú v kontakte s vašim telom. 
  • Zabezpečte si prekrytie hlavy, aby ste zabránili kontaktu chemikálie s očami, nosom a ústami.
  • Kontaminovaný odev a predmety vložte do plastového vrecka a zalepte ho. 
  • Odstráňte okuliare alebo kontaktné šošovky. 
  • Umyte si ruky mydlom a vodou.
  • Vypláchnite oči vodou.
  • Pred dôkladným opláchnutím vodou jemne umyte tvár a vlasy mydlom a vodou.
  • Pokračujte do lekárskeho zariadenia na odborné ošetrenie.
 • Domov sa vráťte, iba ak úrady vyhlásia, že je to bezpečné. Miestne krízové zložky a zástupcovia verejnej správy na mieste sú najlepším zdrojom informácií pre vašu konkrétnu situáciu.
 • Dodržiavajte miestne pokyny týkajúce sa bezpečnosti potravín a vody. Kontaminované jedlo alebo voda môžu spôsobiť ochorenie.
 • Zvyšky starostlivo vyčistite a zlikvidujte. Postupujte podľa pokynov pohotovostných úradníkov týkajúcich sa metód čistenia. Dbajte na svoje zdravie aj životné prostredie pri čistení následkov chemického úniku aj na minimalizáciu odpadového materiálu a jeho správnu likvidáciu.

Tagy

Biodiverzita a ekosystémy
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako vytvoriť alebo obnoviť tôňu v krajine?

Ekosystém tône obsahuje veľké množstvo rastlinných aj živočíšnych druhov a mikroorganizmov. Tône sú určené najmä pre vodné rastliny, obojživelníky, vodné bezstavovce a mäkkýše. Nie sú to vodné plochy určené na chov rýb.  V okolí tône rastie často špecifická vegetácia.