Čo o požiaroch hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky, v rámci EÚ, ale aj v celom svete čoraz častejšie vyskytujú mimoriadne udalosti najmä prírodného charakteru ako sú napr. povodne, veterné smršte alebo požiare. Medzi prejavy zmeny klímy na našom území patrí zvýšenie počtu tropických dní a výskyt vĺn horúčav v letnom období či nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok.

Jedným z dopadov je degradácia až rozpad lesných ekosystémov (zmena priaznivého stavu lesných biotopov, rozpad porastu v dôsledku rozšírenia škodcov, častejších polomov, požiarov, obdobia sucha a prívalových povodní). Hrozí usychanie vegetácie, chradnutie drevín, ohrozenie škodcami a z toho plynúce častejšie možné požiare v lesoch. Existuje zvýšené riziko deštrukcie lesných porastov, či už v súvislosti so zmenami v populačnej dynamike viacerých škodcov alebo priamo s extrémnymi meteorologickými podmienkami, čo môže v spojení s požiarmi viesť aj k degradácii pôdy (strata humusu, erózia, zníženie vodozádržnej schopnosti) a riečnych sedimentov ako aj ku zníženiu kvality vôd (povrchovej a podzemnej).

V kontexte negatívnych sociálnych a ekonomických dôsledkov zmeny klímy je potrebné sledovať hrozby ako je intenzívne zvetrávanie hornín, environmentálne záťaže, erózia, polomy a lesné požiare, ktoré v konečnom dôsledku ohrozujú kvalitu prírodných vôd a pôdy a celkovo životné prostredie ľudí a živočíchov. Bezprostredne negatívne ovplyvňujú zdravie obyvateľstva a spôsobenými škodami na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku jeho ekonomickú prosperitu.

Predpokladané dôsledky zmeny klímy na rekreáciu a cestovný ruch sú napríklad zmena krajinného obrazu a zníženie estetickej hodnoty prostredia v dôsledku zmenených klimatických podmienok (lesné požiare vyvolané horúčavami, kalamity spôsobené víchricami, povodne), čo môže znamenať pre turistickú destináciu menší záujem turistov. Mimoriadne udalosti predstavujú riziko pre turistické zariadenia, zvyšujú náklady na poistenie a majú negatívny dopad na bezpečnosť turistov.

V rámci adaptačných opatrení je potrebné vyhodnotiť rizikovosť územia na uvedené javy a analyzovať územie z pohľadu zasiahnutia extrémnou eróziou aj eróziou environmentálnej záťaže (aj potenciálne), ktorá by mohla ohroziť kvalitu geologického prostredia, vegetácie a možnosti vzniku požiarov. V súčasnosti nie je Slovensko dobre pripravené ani na záchranu zvierat pri požiaroch zo sucha, ani pri záplavách. Dôležitú úlohu v súčasných klimatických podmienkach bude zohrávať zvyšovanie biodiverzity agrárnej krajiny ekologizačnými opatreniami (budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, diverzifikáciou krajinnej štruktúry a vegetácie, overovaním a zavádzaním vhodných agrolesníckych systémov). Z tohto pohľadu by bolo vhodné prehodnotiť v spolupráci s orgánmi a organizáciou ochrany prírody dotačnú politiku, ktorá sa týka nelesnej drevinovej vegetácie na trvalých trávnych porastoch. Nelesná drevinová vegetácia má významný vplyv na mikroklímu a na zadržovanie vlahy na lokalitách, tiež vytvára priaznivé podmienky tieňa pre pasúce sa hospodárske zvieratá.

Ako reagovať na požiar vo vašom okolí?

 Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy, majetok alebo životné prostredie. Často sú spôsobené ľuďmi alebo bleskom. Môžu odstaviť dopravu, plyn, energiu a komunikácie. Môžu sa vyskytnúť kdekoľvek a kedykoľvek, riziko stúpa s obdobím slabého dažďa a silného vetra

Pripravte sa už teraz

1
 • Sledujte správy a predpoveď počasia. 
 • Oboznámte sa s evakuačnými trasami vo svojom meste a nájdite niekoľko spôsobov, ako opustiť oblasť. Pripravte núdzový plán aj pre domáce zvieratá. 
 • Pripravte sa na dlhodobé sociálne dištancovanie zhromaždením núdzových zásob. Zahrňujúcich jedlo nepodliehajúce skaze, zásoby prvej pomoci a vodu. Zásoby majte zhromaždené na jednom mieste pre prípad rýchlej evakuácie na bezpečné miesto. Nezabudnite na potreby domácich miláčikov. Majte na pamäti špecifické potreby každého človeka vrátane liekov. Pripravenosť vám umožňuje zmierniť záťaž pre centrá urgentnej starostlivosti a nemocnice.
 • Nájdite vo svojom dome miestnosť, ktorú je možné uzavrieť pred vonkajším vzduchom. Kúpte si prenosný čistič vzduchu, aby ste v prípade zadymenia udržali hladinu vnútorného znečistenia na čo najnižšej úrovni.
 • Dôležité dokumenty uchovávajte na ohňovzdornom a bezpečnom mieste. Vytvorte digitálne kópie chránené heslom.
 • Pri stavbe, renováciách alebo opravách používajte ohňovzdorné materiály.
 • Poistite svoj majetok pred požiarom.

Okamžite choďte do bezpečia

2
 • Ak je to potrebné opustite svoj domov.
 • Ak ste zaseknutý, volajte na 112.
 • Počúvajte bezpečnostné informácie a varovania.
 • Aby ste zabránili prenikaniu častíc zo vzduchu do vašich pľúc, použite masky N95

Počas požiaru buďte v bezpečí a ostaňte v pokoji

3
 • Ak vám to orgány nariadia, okamžite sa evakuujte.
 • Ak ste zaseknutý, zavolajte na telefónne číslo 112 a oznámte svoju polohu.
 • Vypočujte si meteorologické stanice a miestne správy, kde nájdete aktuálne núdzové informácie a pokyny.
 • Ak už masku N95 máte, použite ju na ochranu pred vdychovaním dymu.
 • Ak nemáte nariadené sa evakuovať, ale nachádzate sa v zadymenom prostredí, zostaňte vnútri bezpečnom mieste.

Po požiari dbajte sa informujte o situácii a dbajte na bezpečnosť

4
 • Počúvajte úrady a zistite, kedy je bezpečný návrat domov a či je voda pitná.
 • Nedotýkajte sa popolu, spálených stromov, tlejúcich zvyškov. Môžete sa spáliť alebo zapáliť ďalší oheň. Zvážte nebezpečenstvo pre domáce zvieratá a hospodárske zvieratá. Pri čistení noste ochranný odev vrátane rukavíc a obuvi s hrubou podrážkou. Chráni vás napríklad pred úlomkami skla. Deti by nemali pomáhať pri čistení.
 • Skontrolujte svojich známych a susedov, Starší ľudia a malé deti sú obzvlášť zraniteľné pri extrémnych situáciach a zmene režimu v domácnosti. 
 • Ľudia s astmou alebo inými dýchacími problémami by mali dodržiavať prísnejšie opatrenia v oblastiach so zlou kvalitou ovzdušia, pretože to môže zhoršiť ich stav.
 • Pošlite SMS alebo pomocou sociálnych sietí oslovte rodinu a priateľov. Telefónne systémy sú po katastrofe často preťažené . Telefonujte iba v prípade núdze. 
 • Buďte opatrní. Pri vstupe do poškodenej budovy buďte vždy opatrní. Ak vidíte známky poškodenia konštrukcie, pred vstupom kontaktujte číslo 112 alebo miestny obecný úrad. Nahláste výpadky elektrického vedenia alebo úniky plynu. Ak bola budova zaplavená, nechajte elektrinu vypnutú a zavolajte svojmu dodávateľovi elektrickej energie.
 • V prípade škody, čo najskôr kontaktujte svojho poisťovacieho agenta alebo poisťovňu. Uveďte všeobecný popis škody a ak je to možné, majte po ruke vaše číslo poistky. Ako náhle ich máte, zapíšte si meno, telefónne číslo a plán práce odhadcu.
 • Urobte primerané kroky na ochranu svojho majetku pred ďalším poškodením. Poškodené položky alebo ich časti uchovávajte, kým vás nenavštívi likvidátor škôd, a zvážte fotografiu alebo videozáznam poškodenia, aby ste zdokumentovali svoj nárok. Pripravte si zoznam poškodených alebo stratených položiek pre likvidátora.
 • Uchovávajte faktúry a potvrdenky, sledujte termín. Po tom, ako bola vaša poisťovňa informovaná o vašej žiadosti, musí vám poslať potrebné formuláre žiadosti do určitého počtu dní (časové obdobie sa v jednotlivých poisťovniach môže líšiť). Vyplňte a čo najskôr vráťte tlačivá. Ak tomu nerozumiete, nezabudnite klásť otázky a zapíšte si vysvetlenie. 
 • Obnovujte odolnejšie. Prírodná katastrofa či podobný prejav extrémneho počasia sa môže opäť vrátiť. Keď ste pripravení začať s opravami alebo s prestavbou, spolupracujte so svojím dodávateľom, aby bola nová štruktúra odolná voči katastrofám. Poraďte sa s krajinným architektom čo sa dá urobiť pre odolnosť vášho pozemku či jeho okolitej krajiny. 
 • Lesné požiare dramaticky menia krajinné a pôdne podmienky, čo môže viesť k zvýšenému riziku povodní. Povodňové riziko zostáva výrazne vyššie, kým sa neobnoví vegetácia (až 5 rokov po požiari). Zvážte poistenie proti povodniam. 

Tagy

Extrémne prejavy počasia
Lesy
Návody

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako zabezpečujú krajské mestá na Slovensku výruby stromov “bez povolenia”?

Rozloha slovenských miest sa neustále zväčšuje čo so sebou prirodzene prináša tlak na odstraňovanie vzrastlých stromov. Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.