Čo o extrémoch počasia hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

 Medzi prejavy zmeny klímy v sídelnom prostredí patrí zvýšenie počtu tropických dní a výskyt vĺn horúčav v letnom období, nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok, častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich dažďové, snehové a prívalové povodne prípadne bahnotoky, častejší výskyt období sucha spôsobujúcich pokles kapacity vodných zdrojov a výskyt extrémnych poveternostných situácií (víchrice, veterné smršte, búrky, tornáda). Očakávajú sa vážne dôsledky na zastavané územie (stavebné konštrukcie, pamiatky, infraštruktúra sídla, verejné priestranstvá), prírodnú zložku sídelného prostredia (zeleň, zelená infraštruktúra sídla), vodné zdroje (zásobovanie pitnou vodou a hospodárenie s vodnými zdrojmi, vodné nádrže), využívanie krajiny v sídelnom prostredí, zdravie obyvateľstva a sociálnu oblasť, dopravnú, technickú a energetickú infraštruktúru, obchod, priemysel a cestovný ruch. Dôsledky sa v sídelnom prostredí budú odlišovať v závislosti od geografickej polohy, veľkosti a typu osídlenia.

V čase štátom vyhlásených krízových alebo mimoriadnych situácií rezort zdravotníctva zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Realizáciou úloh udržuje krízovú pripravenosť zameranú na riešenie udalostí s hromadným postihnutím osôb a na riešenie biologických, chemických a radiačných hrozieb. K tomu má vytvorený systém opatrení a scenárov, orgány krízového riadenia a systém vzájomnej komunikácie prostredníctvom ktorého zabezpečuje schopnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť osobám postihnutým dôsledkami krízových situácií a mimoriadnych udalostí. Tým sa zabezpečuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti po vyhlásení mimoriadnej situácie spôsobenej prejavmi zmeny klímy. Zaoberať sa opatreniami v sociálnej oblasti, podchytiť zraniteľnú časť populácie (deti, chorí, starší ľudia), vytvoriť systém výstrah a poskytovania pomoci, zavádzanie komunikácie s obyvateľmi).

V najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené významným prejavom zmeny klímy, pravdepodobne najmä v podobe zvýšeného počtu tropických dní a častejšiemu výskytu vĺn horúčav, víchric, búrok, extrémnych úhrnov zrážok, povodní alebo sucha. Okrem priameho ohrozenia životov a zdravia počas týchto udalostí hrozí obyvateľom nebezpečenstvo aj v dôsledku zhoršenia kvality vodných zdrojov, epidemiologického rizika z kontaminácie potravín či výskytu nových vektorov prenosu infekčných ochorení.

Čo robiť pred vstupom do domu?

Možno by ste chceli skontrolovať svoj majetok, ale nevracajte sa domov, skôr ako miestni úradníci vyhlásia oblasť za bezpečnú. Predtým, ako vstúpite do svojej domácnosti:

 • Pri návrate domov sledujte spadnuté objekty prerušené elektrické drôty, a oslabené steny, mosty, cesty a chodníky.
 • Pred vstupom si starostlivo prehliadnite svoj dom.
 • Choďte opatrne po vonkajšej strane a skontrolujte uvoľnené elektrické vedenie, úniky plynu a poškodenia konštrukcie. Ak máte pochybnosti o bezpečnosti, kontaktujte miestne orgány alebo hasičov. Nechajte si pred vstupom skontrolovať bydlisko u kvalifikovaného stavebného inšpektora alebo statika.
 • Rádio na batérie majte pri sebe, aby ste mohli počúvať núdzové informácie a správy.
 • Na kontrolu poškodeného domu použite baterku napájanú z batérie(Poznámka: Baterka by mala byť pred vstupom zapnutá vonku – batéria môže vytvárať iskru, ktorá by mohla zapáliť unikajúci plyn, ak je prítomný).
 • Pozor na divoké zvieratá. Pomocou tyče odtlačte sutiny.
 • Používajte telefón iba na hlásenie mimoriadnych udalostí ohrozujúcich život.

Nevstupujte dnu, ak:

 • Cítite plyn.
 • Okolo budovy zostávala povodňová voda.
 • Váš dom bol poškodený požiarom a úrady ho nevyhlásili za bezpečný.

Čo robiť pri vstupe do domu?

Opatrne vstúpte do domu a postupne skontrolujte poškodenie. Dajte pozor na uvoľnené dosky a klzkú podlahu.

V domácnosti môžete skontrolovať nasledujúce položky:

 • Zemný plyn – ak ucítite plyn alebo počujete syčanie alebo fúkanie, otvorte okno a ihneď odíďte. Ak je to možné, z vonkajšej strany vypnite hlavný plynový ventil. Zavolajte plynárenskú spoločnosť z bydliska suseda. Ak vypnete prívod plynu na hlavnom ventile, budete potrebovať odborníka, ktorý ho znova zapne. Vo vnútri poškodeného domu nefajčite ani nepoužívajte olej, plynové lucerny, sviečky alebo baterky, kým si nebudete istý, že v nich nie je unikajúci plyn alebo iné horľavé materiály.
 • Či nemáte porušené alebo pretrhnuté elektrické vedenie. Ak je to možné, vypnite elektrinu v hlavnej poistkovej skrinke alebo v ističi. Ak je situácia nebezpečná, opustite budovu a zavolajte pomoc. Nezapínajte svetlá, kým si nebudete istí, že je to bezpečné. Taktiež môžete nechať skontrolovať elektroinštaláciu elektrikárom.
 • Trhliny na streche, základoch a komíne. Ak to vyzerá, že sa budova môže zrútiť, okamžite odíďte.
 • Spotrebiče. Ak sú spotrebiče mokré, vypnite elektrinu v hlavnej poistkovej skrinke alebo v ističi. Potom odpojte spotrebiče zo zásuvky a nechajte ich vyschnúť. Pred ďalším použitím nechajte prístroj skontrolovať odborníkom. Pred opätovným zapnutím napájania tiež nechajte skontrolovať elektrický systém elektrikárom.
 • Vodné a kanalizačné systémy. Ak sú potrubia poškodené, vypnite hlavný vodný ventil. Pred použitím akejkoľvek vody sa poraďte s miestnymi úradmi; voda by mohla byť kontaminovaná. Pred pitím odčerpajte studne a nechajte vodu otestovať úradmi. Neoplachujte toalety, kým nebudete vedieť, že kanalizačné potrubie je neporušené.
 • Potraviny a iné zásoby. Vyhoďte všetky potraviny a ďalšie zásoby, pri ktorých máte podozrenie, že mohli byť kontaminované alebo aby prišli do styku s povodňovou vodou.
 • Váš suterén. Ak je váš suterén zaplavený, odčerpávajte ho postupne (asi jednu tretinu vody denne), aby nedošlo k jeho poškodeniu. Steny sa môžu zrútiť a podlaha sa môže preboriť, ak je suterén odčerpaný, zatiaľ čo okolitá zem je stále podmáčaná.
 • Otvorené skrinky. Dávajte pozor na predmety, ktoré môžu spadnúť.
 • Vyčistite rozsypané chemikálie z domácnosti. Dezinfikujte veci, ktoré mohli byť kontaminované surovými splaškami, baktériami alebo chemikáliami.
 • Skontrolujte studňu a pramene. Nechajte si skontrolovať kvalitu vody v studni a navrhnúť vylepšenia od pracovníka na ochranu pred kontamináciou povodňami.
 • Zavolajte svojho poisťovacieho agenta. Odfoťte škody. Veďte dobré záznamy o nákladoch na opravy a vyčistenie.

Ako pracovať s divokou zverou v dome a jeho okolí?

Keď sa po katastrofe vrátite domov, dajte si pozor na divú zver. Katastrofa a život ohrozujúce situácie môžu ešte zvýrazniť nepredvídateľnú povahu divokých zvierat. Ak chcete chrániť seba a svoju rodinu:

 • Nepokúšajte sa zachrániť zvieratá. Divoké zvieratá sa pravdepodobne budú cítiť ohrozené a môžu sa ohroziť útekom do povodňovej vody, ohňa atď.
 • Divoké zvieratá často hľadajú vyššie podložie, ktoré sa môže počas povodní  ponoriť a zvieratá uviaznu. Zvieratá majú rýchlu odozvu a utekajú pred kýmkoľvek, kto sa priblíži príliš blízko. Ak hrozí, že sa zviera vrhne do vody, odíďte napríklad z ostrova späť, lebo ho môžete vystrašiť a ono môže skočiť do vody.
 • Nepribližujte sa k divým zvieratám, ktoré sa uchýlili do vášho domova. Divoké zvieratá, ako sú hady, často hľadajú útočisko pred povodňovými vodami v horných poschodiach domov a je známe, že tu zostávajú aj po ústupe vody. Ak v tejto situácii narazíte na zvieratá, otvorte okno alebo poskytnite inú únikovú cestu a zviera pravdepodobne odíde samo. Nepokúšajte sa zviera chytiť alebo s ním manipulovať. Ak zviera zostane, obráťte sa na miestny úrad, číslo 112 alebo štátnu veterinárnu správu s radou pomoc. 
 • Nepokúšajte sa premiestniť mŕtve zviera. Mŕtve telá zvierat môžu predstavovať vážne zdravotné riziká. Môžu sa vyskytnúť ohniská encefalitídy a iných chorôb. Požiadajte o pomoc a pokyny miestny úrad pre mimoriadne situácie alebo zdravotné oddelenie.
 • V prípade uhryznutia zvieraťom okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Tagy

Extrémne prejavy počasia
Individuálna zmena
Návody
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako viete chrániť vtáky v mestách a v krajine?

Čoraz viac ľudí si uvedomuje veľký prínos vtákov a ich význam v prírode. Ľudské sídla a rôzne druhy aktivít človeka však vedú každoročne k miliónom úmrtí vtákov. Existujú však opatrenia, ktoré dokážu tieto zbytočné úmrtia eliminovať.