Ako môže školu ovplyvniť silný dážď?

Dážď je forma zrážok, iné formy sú snehkrúpy a rosa. O daždi hovoríme, keď oddelené kvapky vody padajú z mrakov na zemský povrch. Nie každý dážď dosiahne povrch, niektoré kvapky sa vyparia počas pádu cez suchý vzduch. Tento druh zrážok sa volá virga. Dážď hrá hlavnú úlohu v hydrologickom cykle, v ktorom voda vyparená z oceánov kondenzuje do mrakov a vyzráža sa na zemský povrch, z ktorého sa cez potoky a rieky vráti naspäť do oceánov, aby celý cyklus znova zopakovala. Množstvo dažďových zrážok sa meria použitím zrážkomera. Je vyjadrené ako hĺbka vody, ktorá sa nazbiera na plochom povrchu a meria sa s presnosťou na štvrtinu milimetra (0,25 mm). Niekedy sa udáva v litroch na meter štvorcový (1 l/m² = 1 mm).

Aké najčastejšie škody môže spôsobiť dážď? 

 • Zaplavenie budovy a pozemkov školy
 • Zatečenie stien 
 • Skrat v elektroinštalácii, skrat spotrebičov
 • Erózia pôdy

Povodne a povodňová aktivita

Povodeň je prechodné zaplavenie okolia vodného toku spôsobené stúpnutím vodnej hladiny nad brehy. Za povodne sa považujú hlavne javy, pri ktorých úroveň toku vystúpi do takej úrovne, ktorú možno považovať za celospoločensky nebezpečnú. Je to spravidla prírodná katastrofa, ku ktorej dochádza vplyvom náhlych alebo neočakávaných zmien v meteorologickej situácii.

Základné príčiny vzniku povodne sú:

 • náhle alebo intenzívne dažďové zrážky, ktorých úhrn presahuje 100 mm na m2 za deň. Takéto povodne sa označujú ako flash floods. 
 • dlhotrvajúce dažďové zrážky, často niekoľko (2 – 5) dní presahujúce 50-125 mm na m2, pričom je možné že sa podobný stav bude v krátkom čase opakovať. Väčšinou sú spojené so vznikom dlhotrvajúcej tlakovej níže, na Slovensku bežné hlavne v lete a na jeseň. 
 • topenie snehu alebo ľadu
 • vznik prekážky vo vodnom toku (napr. nahromadenie ľadových krýh alebo dreva) a následné vyliatie z koryta

Ak dosiahne hladina vody nebezpečnú hranicu, vyhlasuje sa pre príslušný úsek vodného toku/rieky povodňová aktivita, ktorá má 3 stupne:

 1. stupeň: vzniká bdelosť
 2. stupeň: vyhlasuje sa pohotovosť
 3. stupeň: vyhlasuje sa ohrozenie

Hydrologické spravodajstvo SHMÚ – stupne povodňovej aktivity:

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_stpa&PAtab=PAtab         

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska:

https://mpompr.svp.sk/

Ako pripraviť školu na silné dažde a povodne?

1

Spoznajte povodňové pásmo školy

Identifikujte svoju školu na povodňovej mape, alebo navštívte Slovenský vodohospodársky podnik, alebo sa obráťte na miestny, alebo okresný úrad. Poznámka: Záplavy sa môžu vyskytnúť mimo vysoko rizikových povodňových oblastí na povodňovej mape. Prečítajte si viac na adrese https://mpompr.svp.sk/.  Naučte sa základnú tzv. hraničnú výšku povodne  pre svoju nehnuteľnosť a zistite, či je výška najnižšej podlahy budovy nad alebo pod touto úrovňou. Ak je to nižšie, zvážte zvýšenie svojej štruktúry, aby ste znížili šance, že vás  zaplaví. Budovy by mali byť najmenej trištvrte metra nad úroveň, aby zodpovedali vyšším povodňovým hladinám, ako sa očakáva.

2

Použite suché protipovodňové techniky

Ak je vaša budova v oblasti náchylnej na povodne, alebo v jej blízkosti, zvážte použitie týchto techník suchej izolácie proti vode, aby bola vaša budova vodotesná a zabránilo sa vniknutiu povodňových vôd. Majte po ruke zásoby materiálov / výrobkov chrániacich proti povodniam, aby ste odvádzali vodu preč od budovy, ako sú bariéry absorbujúce vodu, alebo pieskové vaky, alebo plastové fólie / plachty na relatívne plytké zaplavenie. Nainštalujte vodotesné štíty na všetky dvere a okná najmenej trištvrte metra nad tzv. hraničnú výšku povodne  alebo 500-ročnú úroveň povodne, ak je známa. Typ použitej bariéry bude závisieť od veľkosti a typu otvoru.

Pre dočasnú ochranu veľkých častí budovy, ako sú veľké vchodové dvere alebo vchody, ktoré môžu byť vystavené hlbším povodňovým vodám, môžu byť bariéry naplnené vodou prepojené a naskladané tak, aby odvádzali vodu preč od otvorov. Nainštalujte pohyblivé protipovodňové zábradlia, permanentné krídlové protipovodňové dvere, alebo ponorné dvere (posledné dve možnosti poskytujú trvalú protipovodňovú ochranu pre hlbšiu vodu), ak je to možné. Pre opakujúce sa hlboké a dlhotrvajúce záplavy sa môžu zvážiť trvalé protipovodňové steny, ktoré obklopujú nehnuteľnosť.

3

Poistite sa pre prípad povodní

Zabezpečte pre školu povodňové poistenie, najmä ak zistíte, že sa nachádzate vo vysoko rizikovej povodňovej zóne, alebo v jej blízkosti (oblasť špeciálnych povodňových rizík). 

4

Viac zelene

Krajina s pôvodnými rastlinami a vegetáciou lepšie absorbuje vodu aj extrémne dažde. Zároveň umôžňuje predchádzať erózii pôdy a umožňuje efektívnejší odtok povodňových vôd. Pomôžte so študentami realizovať v krajine množstvo drobných vodozádržných opatrení ako drobné hrádzky v lesoch a potokoch, obnova mokradí a plôch, kde sa môže voda z potokov a riek voľne rozliať.

5

Zadržiavajte vodu na pozemku

Realizujte jednoduché vodozádržné opatrenia. Zadržte dažďovú vodu zo striech do sudov, zberných nádob, podzemných kontajnerov alebo ju odveďte do zeme či dažďovej záhrady. Inštalujte na budovu zelenú strechu. Odlahčíte tak miestnu kanalizáciu či potoky a rieky v čase, keď je to naozaj potrebné. 

6

Skontrolujte sklon pozemku a urobte jednoduché opatrenia na odklon vody

Uistite sa, že sklon krajiny smeruje vodu preč od budovy školy.

7

Zdvihnite elektrické komponenty

Zabezpečte elektrikára s licenciou na presunutie elektrických komponentov (vypínačov, zásuviek, ističov a káblov) najmenej 30 cm nad kritickú úroveň pre vašu oblasť. Pomôže to zabrániť poškodeniu elektrického systému a zníži sa pravdepodobnosť požiaru v dôsledku skratu v zaplavených systémoch.

8

Zdvihnite alebo zabezpečte proti povodni

Zdvihnite alebo zabezpečte zariadenie na vykurovanie, vetranie a chladenie proti povodniam, aby ste predišli ich poškodeniu. Nechajte dodávateľa presunúť ho na horné poschodie, alebo postaviť okolo zariadenia protipovodňovú stenu.

9

Skontrolujte odkvapy, strechy, používajte materiály odolné proti povodniam

Naplánujte si odbornú inšpekciu striech. Každoročná kontrola vám môže pomôcť opraviť malé veci, ako sú napríklad uvoľnené plechové časti strechy, či škridle, ktoré môžu byť uvoľnené a cez ne môže zatekať do budovy. Skontrolujte svoje tesnenia a izoláciu. Utesnite trhliny okolo okien a dverí a skontrolujte, či je izolácia vašej školy na dobrej úrovni. Počas dní so silným dažďom sa môže dostať voda dovnútra a poškodiť elektrospotrebiče, steny, podlahu a iné. Pokiaľ je to možné, používajte materiály odolné proti povodniam vrátane podlahových krytín, stenových krytín a izolácie stien. Väčšina materiálov odolných proti povodniam je schopná vydržať priamy kontakt s vodou najmenej 72 hodín bez toho, aby sa výrazne poškodili. Zabezpečte pravidelné čistenie odkvapov/žľabov, ktoré ak sú zanesené neodvádzajú dobre vodu do odtokovej časti. 

10

Obstarajte záložnú energiu

Záložná elektrická energia môže byť rozhodujúca pre skrátenie doby obnovy. Vopred naplánujte záložné napájanie nevyhnutných zariadení potrebných na obnovenie prevádzky. Zvážte aj výkon mechanických zariadení, ako sú vaše klimatizačné systémy, pretože to môže znížiť vlhkosť, čo pomôže vysušiť materiály a spomaliť rast plesní. Zabezpečte, aby bola záložná energia a súvisiace vybavenie vyvýšené a / alebo chránené pred povodňami.

11

Utesnite trhliny

Na utesnenie trhlín a prienikov potrubí použite vysokokvalitné tmely na báze uretánu. Na vonkajšie a / alebo suterénne steny naneste nepremokavý povlak alebo membránu, najmä tam, kde došlo k úniku.

12

Skontrolujte výpadky

Zaistite, aby z odkvapov odtekala voda preč od budovy, aby sa zabránilo hromadeniu dažďovej vody v blízkosti obvodu budovy.

13

Upevnenie palivovej nádrže

Upevnite palivové nádrže, ktoré by inak mohli poškodiť vašu budovu, alebo byť stiahnuté po prúde a poškodiť ďalšie veci či budovu. Keď sa rozbijú, obsah môže vytekať, čo môže spôsobiť požiar, výbuch a znečistenie, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie a životné prostredie.

14

Použite čerpadlo

Nakúpte alebo zabezpečte prenájom prenosného prečerpávacieho zariadenia a jeho pripojenie ku generátoru alebo záložnej batérii. Zvážte inštaláciu zálohy čerpadla na kal, ktorý automaticky začne čerpať počas výpadkov napájania, keď dôjde k zlyhaniu hlavného čerpadla, alebo keď prietok vody prekročí kapacitu hlavného čerpadla. Pravidelne testujte záložný napájací systém a uistite sa, že batérie sú vždy čerstvé.

Ako postupovať počas dažďov a povodní?

 • Buďte informovaní! SHMÚ vydáva upozornenia, keď sa očakávajú alebo vyskytujú silné zrážky. Pretože niektoré oblasti Slovenska sú prirodzene daždivejšie ako iné, tieto varovania sa môžu spustiť pri rôznych rýchlostiach dažďa na jednom mieste inak ako na inom mieste. Vo všeobecnosti sa ale odporúča sledovať počasie na viacerých stránkach a každý deň, aby ste boli dostatočne dopredu informovaní a tam zamedzili prípadným škodám. Výstrahy pres silné zrážky sú často vydávané niekoľko hodín pred vývojom. Výstrahy sú zvyčajne vydané na veľké plochy, takže môže trvať niekoľko hodín, než sa dážď dostane ku vám. Netreba však zabúdať sledovať aj výstrahy na búrky. Búrky bývajú často sprevádzané silným až prívalovým dažďom, to znamená, že v krátkom čase sa na jednom mieste môže vyskytnúť vysoký úhrn zrážok, aj keď na danú oblasť nebola vydaná výstraha. 
 • Ak ste mimo školy, neprechádzajte a nejazdite so študentami cez zaplavené miesta. Len 6 centimetrov prúdu vody vás môže zraziť na zem a 30 centimetrov pohybujúcej sa vody môže zmiesť vaše vozidlo. Vyhýbajte mostom. 
 • Ak ste uviazli vonku mimo školy pri silnom daždi, vyhľadajte čo najbezpečnejšie prístrešie. Mohlo by to byť vedľa budovy alebo na vonkajšom podzemnom schodisku. V prípade silného dažďa sa môže stať, že premoknete a môže prísť k podchladeniu 
 • Ak ste v budove, presuňte sa so študentami na najvyššie poschodie. Na strechu vstúpte iba v nutnom prípade. 
 • Ak vám bolo povedané, že sa máte evakuovať, urobte to okamžite. 
 • Počúvajte rádio, sledujte televiziu a internet
 • Predmety, ktoré môžu byť pod náporom vody poškodené (plachtové prístrešky, kde sa drží voda), treba ich priebežne vylievať, poprípade dať dole plachtu v tomto prípade (nie počas búrky)
 • Zatvorte a zaistite všetky dvere a okná a zabezpečte, aby neprišlo k tomu, že zrážky budú prenikať dovnútra, kde sa môžu zhromaždiť a tým poškodiť podlahu, poprípade sa voda môže po stene dostať k zásuvkám, alebo elektrospotrebičom
 • Zvážte odchod študentov domov, kedykoľvek hrozí nebezpečenstvo, alebo sú vydané výstrahy. Hhlavné faktory, ktoré je potrebné zvážiť Koľko času bude trvať študentom cesta do bezpečia domova? Koľko času máte, než je očakávané, že búrky povodne ovplyvnia váš okres? Ak existuje možnosť, že študenti budú počas búrky cestovať, odložte ich odchod až po uplynutí búrky. Autobusy „eposkytujú ochranu pred silnými búrkami a záplavami, Študentom by ste mali poskytnúť dostatok času na návrat domov. Nie je vhodné, aby si rodičia chodili do školy vyzdvihnúť svoje deti v drsnom počasí. Deti sú oveľa bezpečnejšie za nepriaznivého počasia v škole. 

Ako postupovať po povodni?

 • Počúvajte usmernenia polície, hasičov, miestnych orgánov a vlády. 
 • V prípade evakuácie, sa do školy vráťte, iba ak úrady vyhlásia, že je to bezpečné.
 • Pri vstupe do poškodenej budovy buďte vždy opatrní. Ak vidíte známky poškodenia konštrukcie, pred vstupom kontaktujte číslo 112 alebo miestny obecný úrad. Nahláste výpadky elektrického vedenia alebo úniky plynu. Ak bola budova zaplavená, nechajte elektrinu vypnutú a zavolajte svojmu dodávateľovi elektrickej energie.
 • Uvedomte si riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa elektrického zariadenia, ak je mokré alebo ak stojíte vo vode. Ak je to bezpečné, vypnite elektrinu, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. 
 • Dávajte si pozor na odpad a úlomky. Záplavy môžu vytvoriť nebezpečné podmienky, ako sú padlé stromy a iné druhy nebezpečného odpadu, vrátane padnutých elektrických vedení, rozbitého skla, malých kúskov budov, obchodných a dopravných značiek.Buďte veľmi opatrní pri triedení trosiek, aby vyhodnotili škody.
 • Zbavte sa stojacej vody – z vnútra budovy odstráňte čo najviac stojacej vody.
 • Vysušte presiaknuté a vlhké oblasti – Vetrajte s ventilátormi alebo na vysúšanie budovy použite odvlhčovače.
 • Pri čistení plesní alebo iných nečistôt, použite vhodnú masku. Deti by sa nemali zúčastňovať upratovacích prác po povodni.
 • Vyvarujte sa brodeniu v povodňovej vode, ktorá môže byť kontaminovaná a obsahovať nebezpečné úlomky. Podzemné alebo prerušené elektrické vedenie môže tiež elektricky nabíjať vodu.
 • Čo najskôr kontaktujte svojho zriaďovateľa a poisťovňu.
 • Urobte primerané kroky na ochranu svojho majetku školy pred ďalším poškodením. To by mohlo znamenať zadebnenie okien a záchranu nepoškodených predmetov. Vaša poisťovňa vám môže povedať, akú ochranu zaplatia. Poškodené položky alebo ich časti uchovávajte, kým vás nenavštívi likvidátor škôd, a zvážte fotografiu alebo videozáznam poškodenia, aby ste zdokumentovali stav.
 • Obnovujte školu pevnejšie a odolnejšie! Prírodná katastrofa či podobný prejav extrémneho počasia sa môže opäť vrátiť. Keď ste pripravení začať s opravami alebo s prestavbou, spolupracujte so svojím zriaďovateľom a dodávateľmi, aby bola nová štruktúra školy a pozemku odolná voči katastrofám. Poraďte sa s krajinným architektom čo sa dá urobiť pre odolnosť pozemku školy či jej okolitej krajiny. 
 • Ak máte na pozemku školy studňu, skontrolujte kvalitu vody 

Čo odporúča civilná ochrana Slovenskej republiky pri vzniku povodne?

v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a  pod.) alebo vopred určené miesto,

 • pokiaľ máte dostatok času, vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu,

 vody a plynu,

 • vybavenie školy premiestnite do vyšších poschodí,
 • uzatvorte všetky okná,
 • pripravte si evakuačné vozidlá pre prípad krízovej situácie,
 • pripravte lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 až 3 dni,
 • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a  štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných  prostriedkoch.

Čo o povodniach hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

Medzi prejavy zmeny klímy v sídelnom prostredí patrí nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok, častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich dažďové, snehové a prívalové povodne prípadne bahnotoky, častejší výskyt období sucha spôsobujúcich pokles kapacity vodných zdrojov a výskyt extrémnych poveternostných situácií (víchrice, veterné smršte, búrky, tornáda). Očakávajú sa vážne dôsledky na zastavané územie (stavebné konštrukcie, pamiatky, infraštruktúra sídla, verejné priestranstvá), prírodnú zložku sídelného prostredia (zeleň, zelená infraštruktúra sídla), vodné zdroje (zásobovanie pitnou vodou a hospodárenie s vodnými zdrojmi, vodné nádrže), využívanie krajiny v sídelnom prostredí, zdravie obyvateľstva a sociálnu oblasť, dopravnú, technickú a energetickú infraštruktúru, obchod, priemysel a cestovný ruch. Dôsledky sa v sídelnom prostredí budú odlišovať v závislosti od geografickej polohy, veľkosti a typu osídlenia.

Pri plánovaní adaptačných opatrení by sa mali dôsledky zmeny klímy na vodné hospodárstvo posudzovať a analyzovať spoločne s ostatnými vplyvmi. Nadväzne by mohli adaptačné opatrenia vychádzať z plánovaných alebo už realizovaných vodohospodárskych opatrení. Adaptácia povodňovej bezpečnosti vodných stavieb na zmenené klimatické podmienky si vyžaduje prehodnotenie povodňovej bezpečnosti vodných stavieb, návrhových parametrov funkčných objektov s bezpečnostnými priepadmi a rekonštrukciu funkčných objektov vodných stavieb s bezpečnostnými priepadmi, ako aj, tam kde je to vhodné a možné, uplatňovanie zelených protipovodňových opatrení, ktoré okrem ochrany pred povodňami podporujú aj zadržiavanie vody v krajine.

 

Tagy

Adaptácia miest a obci
Extrémne prejavy počasia
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Voda
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako prispôsobiť vyučovanie biológie riešeniam klimatickej zmeny?

Výskum v oblasti biológie pomáha pochopiť globálne aj miestne ekosystémy a prináša riešenia pre životné prostredie, hospodárstvo aj naše každodenné životy. Vzdelávanie v oblasti biológie hrá dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní verejnej mienky a tvorbe environmentálnych politík na štátnej aj lokálnej úrovni. Úlohou je hľadať vedecké odpovede na spoločenské výzvy ako sú zmena klímy, lokálne prejavy, nahradenie chemických látok v domácnostiach, kontaminácia podzemných vôd, práca s odpadom či potravinová bezpečnosť. Ako vzbudiť u študentov biológie záujem o riešenia klimatickej zmeny?