Aké nebezpečné chemické látky v domácnosti používame?

Ako “domácu chémiu” označujeme chemické látky a ich zmesi, ktoré sa nachádzajú a používajú v bežnej domácnosti. Medzi príklady domácej chémie patrí:

 • chlórnan sodný (bielidlo, dezinfekčné látka)
 • amoniak (súčasť čistiacich prostriedkov, farieb na vlasy a pod.)
 • hydroxid sodný (čistič kanalizačného potrubia)
 • tenzidy (čistiace a pracie prostriedky)
 • etanol (čistiace prostriedky, rozpúšťadlá)
 • acetón (riedidlá a rozpúšťadlá, lak na nechty, odlakovač)
 • pyretroidy (prípravky na ničenie hmyzu)
 • a mnoho ďalších látok a zmesí

Horľavé látky

Bod vzplanutia udáva najnižšiu teplotu, na ktorú musí byť horľavá kvapalina zohriata, aby po priblížení plameňa nad hladinu došlo k vznieteniu výparov. Podľa bodu vzplanutia delíme horľavé kvapaliny podľa STN 65 02 01 do 4 tried. Všeobecne platí, že čím je bod vzplanutia nižšia, tým je látka z hľadiska jednoduchosti vzniku požiaru nebezpečnejšie.

 • I. trieda – horľaviny s bodom vzplanutia do 21 ºC ( acetón , hexán, ľahké benzíny, metanol, sírouhlík, nitrolaky – nitroriedidla )
 • II. trieda – horľaviny s bodom vzplanutia nad 21 ºC do 55 ºC ( lakový benzín , petrolej, styrén)
 • III. trieda – horľaviny s bodom vzplanutia nad 55 ºC do 100 ºC ( motorová nafta , vyššou teplotou petrolej)
 • IV. trieda – horľaviny s bodom vzplanutia nad 100 ºC do 250 ºC (vykurovacie oleje, anilín, nitrobenzén)

V domácnosti sa z prudko horľavých a výbušných látok nachádzajú napr. organické riedidlá (etanol, acetón, toluén, perchlóretylén, nitroriedidla, benzín, propán a bután (prázdne propanbutanové fľaše je pre veľké nebezpečenstvo výbuchu zakázané znova napĺňať), pyrotechnika na Vianoce). Mnohé z týchto látok sú nielen látky veľmi ľahko horľavé, ale súčasne tiež látky toxické, omamné a psychotropné, takže by s nimi nemali deti prísť do styku ani v domácnosti pri práci rodičov (lakovanie, čistenie lyží, odpaľovanie novoročné petardy a ďalšie).

Žieraviny

Zo žieravín bežne používaných v domácnosti a zrejme voľne dostupných deťom je možné uviesť napr.

 • hydroxid sodný (NaOH) – súčasť čistiacich prostriedkov pre WC, kanalizáciu a pod. (známy je napr. výrobok Krtko ), 
 • amoniak (hydroxid amónny) (NH 3 ) – súčasť niektorých liekov (napr. Afterbite – prostriedok zmierňujúci svrbenie po poštípaní komármi) 
 • octová kyselina (CH 3 COOH) – jej 4% až 8% roztok je v potravinách predáva ako kuchynský ocot . Aj v riedení predávanom v potravinách môže pri vniknutí do oka a spôsobiť jeho trvalé poškodenie!
 • pálené (CaO) aj hasené (Ca (OH) 2 ) vápno – používa sa na stavbách. Pálené vápno prudko až explozívne reaguje s vodou, obe zlúčeniny sú silne žieravé (oteckovia, pozor na svoje deti, ak staviate !!!)
 • manganistan draselný (KMnO 4 ) – skôr v lekárňach voľne dostupný ako kloktadlo a dezinfekčný prostriedok ( hypermangánu ). Nepôsobí priamo poleptanie, ale má silné oxidačné účinky. Vo väčších koncentráciách spôsobuje sfarbenie pokožky. Pri vniknutí kryštáliky do očí môže trvalo poškodiť zrak. Smrteľná dávka pre dospelého človeka je 5-10 g.
 • peroxid vodíka (H 2 O 2 ) – v zriedených roztokoch sa používa na  dezinfekciu a k odfarbovanie vlasov . Žieravá látka, silné oxidačné alebo i redukčnej účinky. V koncentrovanejších roztokoch spôsobuje vznik bielych škvŕn na koži. Prudko reaguje s KMnO 4 .

Priemyselné jedy

Priemyselné jedy sú vyrábané za účelom ničenie rôznych škodcov, nazývajú sa pesticídy. Podľa cieľovej skupiny organizmov sa delia na: Insekticídy (proti hmyzu), rodenticídy (proti hlodavcom), fungicídy (proti hubám a plesniam), herbicídy (proti burinám). Všetky majú toxický vplyv aj na človeka. Preto je nutné pred nimi deti chrániť. Pozor napr. Na posypanú podlahu v pivniciach domov, na ošetrenú vegetáciu s ktorou sa stretnete na výlete, kontakt s prostriedkami určenými na ošetrenie záhradky. Je tiež bezpodmienečne nutné dodržiavať návod (ochranné prostriedky, vetranie, zákaz vstupu na ošetrené územie).

Klasifikácia a označovanie nebezpečných chemikálií

Bezpečnostná klasifikácia je zaradenie nebezpečné chemické látky alebo prípravku obsahujúceho chemickú látku do skupín podľa toho, aké riziká sú s touto látkou spojená. Existuje celý rad skupín, do ktorých možno látky zaraďovať – ​​jedna látka môže byť zaradená aj vo viacerých skupinách. 

Výstražné piktogramy chemických látok výstražné piktogramy na nálepkách obalov chemických látok oznamujú špecifické informácie o príslušnej nebezpečnosti (či sa jedná o horľavinu, výbušninu pod.). Výstražné piktogramy majú tvar červeno orámovaného štvorca postaveného na vrchol s čiernym znakom na bielom podklade – príklady značenie viď obrázok. Výstražné upozornenie a bezpečnostné upozornenie Výstražné vety sú prvé informácií o tom, v čom je daná chemická látka nebezpečná a ako sa s ňou má bezpečne zaobchádzať. Výstražné upozornenia (H-vety): popisujú povahu nebezpečnosti látky alebo zmesi, prípadne i vrátane stupňa nebezpečnosti. Príklady viet H: H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H240 Zahrievanie môže spôsobiť výbuch. Bezpečnostné upozornenia (P-vety): sú štandardné pokyny a odporúčania pre bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami. Príklady viet P: P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí

Ktoré chemické výrobky v domácnosti môžu byť nebezpečné?

 • Aerosólové plechovky (vrátane sprejov na vlasy a dezodorantu)
 • Lak na nechty a odlakovač
 • Čistiace prostriedky a leštidlá na nábytok. Obsahujú rôzne chemické látky a parfémy. Môžu obsahovať aj dráždivý chlór. Jeho vdýchnutie môže viesť k podráždeniu sliznice, bolesti hrdla, kašľu, vyššie dávky až k zástave dýchania. Používať chlór v bežnej domácnosti je prinajmenšom zbytočné. 
 • Pesticídy
 • Automobilové výrobky (ako nemrznúca zmes alebo motorový olej)
 • Rôzne predmety (napríklad batérie, ortuťové teplomery a žiarovky)
 • Horľavé produkty (ako petrolej, domáci vykurovací olej, nádrže na propán a kvapalina do zapaľovača)
 • Vonná látka (aróma) je aromatická chemická zlúčenina s určitým pachom. Aromatické chemické zlúčeniny sa obvykle odparujú, takže pach sa dostane do nosa. Preto sa vône vždy uchovávajú vo fľaštičkách s úzkym hrdlom.
 • Vonné látky sa môžu vyrábať zo syntetických látok. 
 • Saponáty na riad. Môžu obsahovať množstvo rôznych dráždivých chemických látok. Niektoré tiež obsahujú fosfáty, ktoré pri úniku do odpadových vôd podporujú rast vodných rias, ktoré hubia ryby.
 • Prostriedky na hubenie hmyzu. Niektoré prostriedky, elektrické aj vo forme sprejov obsahujú 20 percent lindánu, ktorý pôsobí toxicky na pečeň, krv a nervový systém, a to rovnako pri vdýchnutí, pri kontakte s kožou či pri náhodnom prehltnutí.
 • Potreby do dielne alebo maliarske potreby (napríklad riedidlá a terpentín)
 • Prípravky na trávnik a záhradné výrobky (ako herbicídy a insekticídy)

Aké bezpečnostné zasady je potrebné dodržiavať?

 •  skladujte prostriedky mimo dosahu detí a domácich zvierat, 
 • uchovávajte prípravky iba v originálnych obaloch, nie v obaloch od iných prípravkov, potravín alebo nápojov, aby nedošlo k zámene, 
 •  neskladujte chemické prostriedky na jednom mieste spoločne s potravinami,
 •   dodržiavajte návody na použitie, používajte predpísané ochranné pomôcky a nakupujte prípravky s ochranným uzáverom, 
 •  použité obaly likvidujte podľa návodu výrobcu. 
 • výrobky obsahujúce nebezpečné látky uchovávajte v pôvodných obaloch a štítky nikdy neodstraňujte, pokiaľ nádoba nekoroduje. Korodujúce nádoby by mali byť zabalené a zreteľne označené.
 • Nikdy nemiešajte nebezpečné chemikálie alebo odpad z domácnosti s inými výrobkami. Niektoré chemikálie, ako napríklad chlórové bielidlo a amoniak, môžu reagovať, vznietiť sa alebo explodovať.
 • nikdy nepoužívajte sprej na vlasy, čistiace roztoky, farby alebo pesticídy v blízkosti otvoreného ohňa
 • okamžite vyčistite prípadné rozliatie chemikálií. Nechajte výpary z handier vypariť sa vonku. Potom handry zlikvidujte zabalením do novín a vložením do uzavretého plastového vrecka vo vašom odpadovom koši.
 • zneškodnite nebezpečné materiály správnym spôsobom.
 • Skúsme znížiť používanie čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Väčšina z nich je luxus a výdavky na ne by vytrhli z chudoby množstvo ľudí v rozvojových krajinách.
 • Nahraďte nebezpečné chemické látky ich prírodnými alternatívami. Uprednostňujme 100 % prírodnú kozmetiku a ekologické čistiace prostriedky.
 • Vyvarujme sa bežnému používaniu chemických dezinfekčných prostriedkov.
 • Nepoužívajme chlórové čistiace prostriedky.
 • Uložte telefónne číslo Národného toxikologického informačného centra  do svojho mobilného telefónu a uložte si ho do telefónu – 02/547 741 66.

Ako postupovať počas chemickej hrozby v domácnosti?

 • Ak existuje nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu, okamžite von.
 • Zostaňte proti vetru a mimo pobytu, aby ste zabránili nadýchnutie toxických výparov.
 • Rozpoznajte a reagujte na príznaky toxickej otravy:
  • Ťažké dýchanie
  • Podráždenie očí, pokožky, hrdla alebo dýchacích ciest
  • Zmeny farby kože
  • Bolesť hlavy alebo rozmazané videnie
  • Závraty, neobratnosť alebo nedostatok koordinácie
  • Kŕče alebo hnačka
 • Ak niekto zažíva príznaky toxickej otravy alebo bol vystavený chemikáliám používaným v domácnosti, zavolajte 112.
 • Dôsledne dodržujte pokyny pohotovostného operátora alebo dispečera prvej pomoci. Rady prvej pomoci uvedené na nádobách môžu byť zastarané alebo nevhodné. Pokiaľ vám to neodporučí lekár, nepodávajte nič ústam.
 • Zavolajte národné toxikologické centrum na telefónne číslo 02/547 741 66.
 • Zavolajte výrobcovi alebo dodávateľovi produktu, telefónne číslo by malo byť na etikete produktu. Požiadajte o výrobcu o radu, ako máte postupovať.te 
 • Ak máte podozrenie, že došlo k pochybeniu zo strany výrobcu alebo predajcu, kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu
 • Znečistené odevy zlikvidujte. Niektoré chemikálie sa nemusia úplne umyť.

Tagy

Biodiverzita a ekosystémy
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako pripraviť školu na vietor?

Nárazy vetra sú vynikajúce na púšťanie šarkanov, windsurfing a zdvíhanie zástav, ale nie sú to len zábava a hry. Silný vietor môže potrhať elektrické vedenie, spôsobiť škody na majetku a predstavovať život ohrozujúce nebezpečenstvo pre ľudí a domáce zvieratá. Je dôležité pochopiť príčiny veterných