Odložte pesticídy

V posledných desaťročiach sa naša závislosť na pesticídoch zvýšila. Tieto látky určené na ničenie hmyzu a iných škodcov sú často nevyvážené , a tak poškodzujú nielen cieľové druhy zvierat, ale aj tie, ktoré sa v nesprávny čas nachádzajú na nesprávnom mieste. Napriek tomu sa bežne používajú v našich záhradách a domoch. Odstránením alebo znížením používania týchto chemikálií môžeme okamžite zastaviť zabíjanie tisícok hmyzu. Pre zníženie úmrtí toľkého hmyzu zvážte sprievodnú výsadbu (pestovanie doplnkových rastlín blízko seba), povzbudzovanie prírodných predátorov (ako sú chrobáky, lienky, čipky) alebo ručné odstraňovanie škodcov, ak sú rastliny napadnuté voškami alebo húsenicami. Podpora výskytu a kvality biotopov opeľovačov, najmä znižovaním využívania pesticídov, by sa mala podľa uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2019 stať kľúčovým cieľom budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Podľa údajov Európskej komisie závisí od opeľovania hmyzom až 84% druhov plodín, 78% druhov voľne rastúcich kvetov a 76% európskej produkcie potravín. Na opeľovačoch stojí a padá ročná poľnohospodárska produkcia EÚ v hodnote až 15 miliárd eur.

Buďme menej poriadkumilovní

Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich populáciu hmyzu je strata a fragmentácia biotopu. Kvalitný biotop hmyzu sa vytráca. Napriek tomu, že kultivované rastliny s dvojitými kvetmi vyzerajú v záhrade krásne, pre opeľovačov sú nevhodné. Zvyčajne neprodukjú peľ a ich nektár je skrytý hlboko v kvetinách. 

Hmyzu vo vašej záhrade môžete pomôcť tým, že necháte trávu dlhšie rásť a zasejete aspoň zopár druhov kvetov. 

Sledujte si svoju uhlíkovú stopu

Zmena podnebia je rastúcou hrozbou pre celý rad voľne žijúcich živočíchov vrátane hmyzu. Aj keď je zmena podnebia veľkým problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenie, aspoň malou zmenou môžeme prispieť aj my. Nakúpte si jedlo od miestnych dodávateľov, použite miestny obchod alebo pestujte svoju vlastnú zeleninu. Nielenže tým znížite vašu uhlíkovú stopu, ale pomôžete tiež malým ekologickým výrobcom potravín súťažiť s veľkými potravinárskymi a poľnohospodárskymi podnikmi, ktoré pri produkcii potravín často využívajú  značné množstvo chemických látok.

Postavte hmyzí hotel alebo vytvorte drevný odpad pre hmyz

Riešenie predstavuje aj tzv. hotel pre hmyz.  Je to podomácky vyrobená štruktúra z prírodných materiálov (slama, vysušené steblá trávy, šušky, drievka, alebo aj tehly). Môže obsahovať niekoľko rôznych „izieb” zabezpečujúcich priestory na prezimovanie a úkryt pre rôzny hmyz, napr. pre včely, čmeliaky a osy žijúce samotársky, lienky, pavúky, a aj motýle. Podobnému účelu poslúžia aj nahromadené konáre či odpad z rezania dreva. . 

 

Podporujte domáce druhy stromov a zelene, dajte si pozor na dovoz

Každoročne sa po celom svete prepravujú rastliny a stromy v hodnote miliárd dolárov. Aj keď môžu priniesť farbu vášmu domovu a záhrade, spolu s nimi prichádzajú aj nežiaduci čierni pasažieri. Napríklad ploskavec prináša nežiadúce účinky pre divú zver. Niektoré z týchto cudzích druhov môžu tiež prenášať choroby, ktoré majú veľký vplyv na pôvodné druhy. Nákupom rastlín pestovaných doma alebo voľným šírením z krajiny zabránite tomu, aby sa invázne druhy dostali na vašu záhradu a do našej krajiny.

Malými krokmi môžeme zastaviť a zvrátiť globálny pokles nášho hmyzu iba vtedy, ak sa všetci spojíme a každý urobí svoju časť. 

Ponúknite vodu alebo pomocný zdroj potravy

Užitočný hmyz, takisto ako človek, musí najmä počas leta prijímať zvýšené množstvo vody. Malá miska naplnená vodou, vyplnená kamienkami a pieskom je v horúcom letnom počasí riešením pre hmyz s nedostatkom vodných zdrojov poblízku. Množstvo potravy na jeseň môže hmyz prilákať k alternatívnym zdrojom energie. Napr. mnohé motýle, vrátane nočných motýľov, olizujú narušenú dužinu opadaných jabĺk. Spadnuté jablko teda môžete v tomto čase ponechať vo svojej záhrade alebo na balkóne a tak „prikŕmiť” motýle.

Starajte sa o vzrastlé stromy a zeleň v meste

Stromy rastúce mimo lesa sú pre užitočný hmyz veľmi významné. Ich význam rastie spolu s ich vekom, čomu by mala zodpovedať aj naša starostlivosť. O staré stromy je potrebné starať sa aktívne. Dôvodom je jednak predlžovanie ich životnosti, čím pomáhame udržiavať a vytvárať optimálne prostredie pre celú radu hmyzu,a tiež prevádzková bezpečnosť.

Podporte rôznorodosť lesov a zadržte vodu v lese 

Stromy rastúce mimo lesa dokážu zaistiť dlhodobé prežitie len niektorých druhov hmyzu. Práve preto je potrebné venovať pozornosť vhodnému nastaveniu lesného hospodárstva. Základom pre zaistenie dlhodobého fungovania hmyzu je zlepšenie podmienok v bežných hospodárskych lesoch tak, aby sa postupne stali vhodnými pre hmyz. 

Nutné je preto presadzovať také hospodárske postupy, ktoré rešpektujú aj iné ako len ekonomické záujmy a sú k prírode šetrné. Kľúčom k úspechu je zvýšenie heterogenity porastov či už v dobe ich výsadby, výchovy alebo pri ich rúbaní. Pri výsadbe je vhodné maximalizovať zastúpenie listnatých alebo zmiešaných drevín s dôrazom na miesto zodpovedajúce danému druhu. V čo najväčšej miere by malo byť využité vysádzanie stromov, čo prispeje k zvýšeniu heterogenity porastov. Zároveň je vhodné pretrieďovať porasty tak, aby sa hustejšie oblasti striedali s tými voľnejšími. Nedostatok mŕtveho dreva je často jedným z veľkých problémov hospodárskych lesov. Preto je potrebné zaistiť jeho dostatok a to vo všetkých možných podobách. 

Podporte tône, mokrade a rašeliniská 

Rašelinisko je starobylé miesto výskytu hmyzu, ktoré sa vytváralo tisíce rokov. Podporuje jedinečnú škálu druhov. Obnovená tôňa a mladé porasty po jej brehoch lákajú rôzne druhy užitočného hmyzu, opeľovačov a motýľov. Mokrade sú ideálnym prostredím pre hmyz. Komáre a vážky kladú svoje vajíčka do vody a v ich okolí si hľadajú potravu. V takýchto oblastiach obyčajne hniezdia hmyzožravé penice a mucháriky, ale aj vtáky, ktoré sa hmyzom živia. Okrem toho mokrade čistia vodu, sú zdrojom potravy, podporujú celkovú biodiverzitu krajiny, chránia pred povodňami a uskladňujú oxid uhličitý. Až 1/3 ľudstva je priamo závislá na produkcii potravín z mokradí. Ich nevhodné využívanie v minulosti viedlo aj na Slovensku k devastácii značných plôch pôvodných ekosystémov.  V súčasnosti strata a ničenie týchto biotopov pokračuje ako výsledok bývalých regulačných zásahov do tokov rieky a slabej starostlivosti o územie. Klesajúca rozloha mokradí vedie k veľkému úbytku populácií prirodzených druhov rastlín, živočíchov aj hmyzu. Je dôležité realizovať zásahy na záchranu a udržanie kvality týchto vzácnych biotopov, a to najmä prostredníctvom projektov na obnovu mokradí v blízkosti potokov a riek.  

 

Tagy

Biodiverzita a ekosystémy
Návody
Poľnohospodárstvo a potraviny
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Čo robiť, keď sa k budove blíži požiar?

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy, zdravie ľudí, zvierat, majetok alebo životné prostredie.