Prečo sú výruby stromov v mestách potrebné?

ížiť na nevyhnutné minimum. Stromy a zeleň robia našu krajinu a mestá odolnejšie a stabilnejšie. Zadržiavajú vodu, ochladzujú prostredie, tvoria kyslík, čistia vzduch, vodu aj pôdu, chránia pred vetrom, znižujú hluk, poskytujú životný priestor pre zvieratá či zlepšujú zdravie ľudí.  Potrebu výrazného zvýšenia podielu zelene možno dosiahnuť prostredníctvom široké spektra riešení výsadby stromu na úrovni ulice až po komplexné riešenia tvorby mestských parkov na úrovni mesta či regionu.  Stromy a zeleň ponúkajú množstvo adaptačných riešení. Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  kladie dôraz na najma na „zelené“ štrukturálne prístupy, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti ekosystémov s cieľom využiť funkcie a služby, ktoré tieto prírodné ekosystémy poskytujú.

Otázka krajským mestám na Slovensku

Vo februári 2020 bola krajským mestám na Slovensku a mestským častiam zaslaná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s nasledujúcoui otázkou: 

1) Aký je plán výrubov drevín v správe orgánu verejnej správy, ktoré plánuje orgán verejnej správy v roku 2020 odstrániť / navrhnúť na výrub alebo odstránenie? Zverejňuje orgán verejnej správy tento plán na internete? Ak áno, prosím o zaslanie linku. V prípade ak orgán verejnej správy plán vedie, ale nezverejňuje na internete, prosím zaslať plán v elektronickej podobe. 

Odpovede krajských miest

1

Košice

K dnešnému dňu neevidujeme žiadne nezrealizované rozhodnutie na výrub, a teda plánovanými výrubmi v roku 2020 nedisponujeme, jednotlivé prípady sú v priebehu roka riešené „ad hoc“ podľa potreby.

2

Prešov

Orgán verejnej správy plánuje podľa rozhodnutí ochrany prírody vyrúbať 27 ks drevín. Orgán verejnej správy nezverejňuje plán výrubov na internetovej stránke mesta.

3

Banská Bystrica

 Osobitnú evidenciu v zmysle požiadavky nevedieme.

4

Žilina

Nemáme plán výrubov. Výruby sa riešia priebežne na základe podaných žiadostí a podnetov od obyvateľov, v prípade potreby po vykonaných ohliadkach vo verejných priestranstvách. 

5

Nitra

plán výrubov nevedieme, postupujeme v zmysle vydaných rozhodnutí.

6

Trenčín

Orgán verejnej správy nevedie plán výrubov na rok 2020. Výruby drevín sa uskutočňujú na základe vydaných a právoplatných rozhodnutí na výrub v zmysle ustanovení zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a od schválených finančných prostriedkov v rozpočte.

7

Trnava

Plán výrubov pre rok 2020 nevedieme. Plán výrubov sa zostavuje na základe finančných možností mesta, nutnosti a počet právoplatných rozhodnutí. 

8

Bratislava – Magistrát hlavného mesta

Hlavné mesto SR Bratislava nevedie plán výrubov stromov, rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. OSK plánuje v roku 2020 zrealizovat výrub 31 kusov stromov.

Bratislava – Staré mesto

Bez odpovede.

Bratislava – Vrakuňa

Plán takýchto výrubov nevedieme, v súčasnosti je na OÚ Bratislava podaná žiadost o určenie obce príslušnej vykonat’ konanie týkajúce sa výrubu drevín v Lesoparku Vrakuňa, nakoľko sa nachádzajú v zlom zdravotnom stave. Nie, nezverejňujeme, o výruboch informujeme priebežne na www.vrakuna.sk 

Bratislava – Podunajské Biskupice

Plán výrubov nie je možné stanoviť, nakoľko výruby budú závisieť najmä od vplyvu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, nebezpečných drevín a pod. do konca roku 2020. Počet výrubových konaní sa bude odvíjať taktiež od počtu podaných žiadostí na výrub drevín v katastrálnom území MČ Bratislava-Podunajské Biskupice. Orgán verejnej správy takúto evidenciu nevedie a ani dané informácie nezverejňuje na svojich internetových stránkach. 

Bratislava – Nové Mesto

EKO podnik VPS nemá plán výrubov. 

Bratislava – Rača

V roku 2020 plánujeme pokračovať vo výrube inváznych drevín, ktoré sme identifikovali na území MČ. Konkrétne sa bude jednať o osem drevín druhu pajaseň žliazkatý rastúcich v štvrti Komisárky. Formalizovaný plán si v súčasnosti nevedieme. Naplánované sú tiež výruby drevín v areáli budúcej Materskej školy na Novohorskej ulici a budúcej Základnej školy na Plickovej ulici.

Bratislava – Vajnory

MC plánuje v roku 2020 uskutočniť výrub 3 ks stromov v správe MČ na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona.

Bratislava – Karlova Ves

Mestská čast” má v-roku 2020 vpláne výrub 25 stromov na základe právoplatného rozhodnutia so súhlasom na výrub drevín. Plán drevín, určených na žiadost’ o súhlas na výrub mestská čast’ ešte len pripravuje. Mestská čast’ nevedie verejne prístupnú evidenciu výrubov. 

Bratislava – Dúbravka

V tejto časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

Bratislava – Lamač

V roku 2020 plánuje MC Lamač zabezpečiť výrub inváznych drevín druhu Negundo aceroides na Studenohorskej ulici v počte 50 ks. (výrub bude pravdepodobne rozdelený na 2 etapy po 25 ks). V súčasnosti máme k dispozícii len pracovnú verziu tohto plánu do ktorej je možné nahliadnut na tunajšom úrade. 

Bratislava – Devín

MČ Bratislava-Devín nespracováva plán výrubov

Bratislava – Devínska Nová Ves

Plán výrubov pre rok 2020 nie je vypracovaný. Výruby pre rok 2020 vyplynú z aktuálnej situácie, z nového pasportu drevín pre rok 2020, resp. na základe poškodenia a vyschnutia stromov na verejnom priestranstve, v školách a škôlkach. 

Bratislava – Záhorská Bystica

MČ bude realizovať výrub drevín v r. 2020 – 12 ks, plán nevedie a nezverejňuje.

Bratislava – Petržalka

Výrub drevín na pozemkoch, ktoré sú v správe mestskej časti mestská časť zabezpečuje podľa aktuálnych pžiadaviek tak, aby sa výrub uskutočnil v súlade so zákonom a najmä v období vegetačného pokoja. 

Bratislava – Rusovce

Plán výrubov drevín v správe orgánu verejnej správy, ktoré plánuje orgán verejnej správy v roku 2020 odstrániť / navrhnúť na výrub alebo odstránenie sa riadi dokumentom starostlivosti o dreviny, link tohto dokumentu je: http://www.bratislava-Rusovce.sk/media/files/zivotne prostredie/DSOD.pdf 

Bratislava – Čunovo

MČ Bratislava-Čunovo nemá plán výrubov, nie.

 

 

 

Tagy

Adaptácia miest a obci
Informácie a dokumenty
Návody
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako riešiť etické otázky klimatickej zmeny so študentmi?

Stoja pred nami etické otázky a výzvy, ktoré sa týkajú nášho neustále sa meniaceho životného štýlu v ére globalizácie, štvrtej priemyselnej revolúcie a toho, čo je potrebné k šťastnému a plnohodnotnému životu.