Dnes existuje konsenzus medzi širokým spektrom zainteresovaných strán, že používanie pesticídov sa musí postupne znižovať na úroveň, ktorá sa skutočne vyžaduje na zabezpečenie rastlinnej výroby, a že je potrebné čo najviac znížiť riziká spojené s používaním pesticídov.

Oblasti a kroky, ktoré môžete vykonať na redukciu pesticídov

Agronomické postupy

Na dosiahnutie zdravých plodín a na zabránenie hromadeniu škodcov, chorôb a tlaku buriny sú nevyhnutné vhodné agronomické postupy.

Obzvlášť dôležité sú:

1

Striedanie plodín.

2

Vhodné riadenie zavlažovania.

3

Primerané načasovanie siatia alebo výsadby a medzikultúrnych činností s cieľom obmedziť škodcov.

4

Plytké obrábanie pôdy znižuje populáciu burín a súčasne zlepšuje prísun živín do plodín.

5

Presné poľnohospodárstvo, ako je postrekovanie horúcich miest a odstraňovanie buriny optickými detektormi.

6

Vzájomné pestovanie plodín (ak je to možné) a používanie zmesí odrôd obmedzuje šírenie škodcov a chorôb a poskytuje jedlo a prístrešok pre prirodzených nepriateľov škodcov.

Odolné plodiny

Plodiny a odrody rastlín sa líšia v náchylnosti na škodcov a choroby v schopnosti konkurovať burinám. Pestovanie plodín vhodných pre miestne podmienky a výber vhodných odrôd plodín je preto základom systému preventívnej ochrany proti škodcom. Použitie rezistentných odrôd spolu so striedaním necitlivých plodín môže podstatne obmedziť hromadenie škodcov na poli.

Biologická kontrola a prírodné pesticídy

Biologická kontrola využíva patogény (baktérie, huby, vírusy), dravce hmyzu alebo parazitoidy, feromóny a pasce na hmyz na udržanie nízkej populácie škodcov. Úplná eradikácia škodlivého organizmu, ktorá je výsledkom použitia syntetických pesticídov, by znížila prísun potravy prirodzeným nepriateľom škodcu a oslabila by kľúčový prvok odolnosti systému. Cieľom by preto malo byť riadenie populácií hmyzích škodcov do takej miery, že prirodzená predátorská činnosť funguje vyváženým spôsobom a straty plodín škodcom sa udržia na prijateľnom minime.

Integrovaná ochrana proti škodcom 

Integrovaná ochrana proti škodcom je ekosystémový prístup, ktorého cieľom nie je eradikovať škodcov, ale skôr ich riadiť. Je založená na myšlienke, že prvou a najzákladnejšou líniou obrany proti škodcom a chorobám v poľnohospodárstve je zdravý agroekosystém, v ktorom sú chránené, povzbudzované a posilňované biologické procesy, ktoré sú základom produkcie. Skutočne sa tento prístup zameriava na prevenciu škodcov uplatňovaním správnych agronomických postupov a využívaním rezistentných odrôd, identifikáciou a monitorovaním škodcov a biologickou kontrolou škodcov. Akonáhle sa dosiahne ekonomická hranica – okamih, v ktorom sa náklady na používanie pesticídov oplatia (náklady na očakávanú stratu úrody presahujú náklady na ošetrenie) – stáva sa chemická ochrana proti škodcom zisková. Posledný krok zahŕňa učenie sa a adaptáciu prístupu integrovanej ochrany proti škodcom na nasledujúcu sezónu plodín.

Agroekológia

Agroekológia je disciplína, ktorá definuje, klasifikuje a študuje poľnohospodárske systémy z ekologického a sociálno-ekonomického hľadiska a aplikuje ekologické koncepcie a princípy na navrhovanie a riadenie trvalo udržateľných agroekosystémov. Je to integračný spôsob hospodárenia, ktorý sa zameriava na prácu a porozumenie interakciám medzi rastlinami, zvieratami, ľuďmi a životným prostredím. V agroekológii sa ochrana proti škodcom snaží posilniť vzájomné pôsobenie škodcov a prírodných nepriateľov s cieľom zachovať prirodzenú rovnováhu v ekosystéme. Aj keď neexistuje súhlas o tom, ktoré techniky a vstupy sú zlučiteľné s agroekológiou, spoločným menovateľom je využívanie ekologických procesov založených na biodiverzite na optimalizáciu systémov poľnohospodárskej výroby.

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo je výrobný systém, ktorý udržuje zdravie pôdy, ekosystémov a ľudí. Spolieha sa skôr na ekologické procesy, biodiverzitu a cykly prispôsobené miestnym podmienkam, ako na využívanie vstupov s nepriaznivými účinkami. Organické normy prísne zakazujú akékoľvek použitie syntetických pesticídov. Ochrana plodín v ekologickom poľnohospodárstve je založená na osvedčených agronomických postupoch, ako sú striedanie plodín a medziplodiny, využívanie organických hnoja, rezistentných odrôd a biologická kontrola, aby sa zabránilo škodám spôsobeným škodcami, burinami a burinami.

Ekologické poľnohospodárstvo využíva techniky podobné integrovanej ochrane proti škodcom a agroekológiu s tým rozdielom, že syntetické chemikálie nemožno použiť ako poslednú možnosť. Namiesto toho môžu ekologickí poľnohospodári používať špecifické prírodné látky povolené organickými normami na kontrolu škodcov a chorôb, ak preventívne metódy nie sú dostatočné. Niektoré z nich však majú tiež nežiaduce vedľajšie účinky na necieľové organizmy. Najmä použitie medi na ničenie plesňových chorôb je problematické kvôli jej akumulácii v pôde.

Používanie menej nebezpečných pesticídov

Existujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov. Tento prístup sa musí kombinovať s bezpečnou manipuláciou s pesticídmi, aby sa minimalizoval ich vplyv na ľudí a životné prostredie. V tomto ohľade je najdôležitejším opatrením použitie ochranného výstroja a dodržiavanie čakacích dôb pred zberom úrody.

Tagy

Biodiverzita a ekosystémy
Energie
Návody
Pôda
Poľnohospodárstvo a potraviny
Starostlivosť o zeleň
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako môžu vlády, podnikatelia a spotrebitelia znížiť toxicitu textilného priemyslu?

Niektorí z najväčších svetových módnych predajcov sa dostali do centra pozornosti kvôli dopadu svojho podnikania na životne prostredie. Volanie po trvalo udržateľnej móde je čoraz viac počuť z rôznych skupín, od ochrancov životného prostredia, cez množstvo dizajnérov a lokálnych výrobcov až po samotných spotrebiteľov.