Slovensko a hrozby podnikania

Podľa štúdie podnikateľských rizík Allianz Risk Barometer 2019 je v prípade podnikania na Slovensku pod najväčšou hrozbou vnímaná nevyspytateľná príroda a prírodné katastrofy. 

10 rizík podnikania na Slovensku v roku 2019

 1. Zmena klímy / Rastúca volatilita počasia 48 %
 2. Zdravotné problémy 35 %
 3. Prerušenie výroby 31 %
 4. Zmeny v legislatíve a regulácii 24 %
 5. Požiar a explózia 21 %
 6. Prírodné katastrofy 21 %
 7. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 21 %
 8. Kybernetické hrozby  17 %
 9. Vývoj na trhu 14 %
 10. Politické riziká a násilie 14 %

Čo o rizikách podnikania hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

Podnikateľské subjekty sú často vystavené (priamo alebo nepriamo) dôsledkom zmeny klímy. V priemysle a energetike potenciálne environmentálne a prevádzkové riziká vyplývajú z charakteru jednotlivých prevádzok, zariadení a procesov, kde prejavy a dôsledky zmeny klímy môžu predstavovať potenciál pre ohrozenie plynulosti prevádzky, vznikom závažných priemyselných havárií alebo ohrozenie bezpečnosti a zdravia ľudí. Je preto v záujme podnikateľských subjektov podnikať kroky vedúce k identifikácii a predvídaniu rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy, vrátane súvislostí akými sú napr. meniace sa vládne politiky, zmeny v preferenciách výrobkov a služieb, volatilita cien a pod. V širšom zmysle pre podnikateľský sektor možno určiť rôzne druhy rizík, ktoré sa dajú rozdeliť do vzájomne prepojených skupín, ktorými sú riziká v hodnotovom reťazci a riziká externých zainteresovaných strán, a k nim sa priraďuje riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia ľudí v dôsledku prejavu zmeny klímy.

Možné riziká dopadov zmeny klímy na podnikanie:

 • Škody na infraštruktúre a iných aktívach (továrne, prevádzky dodávateľského reťazca), vrátane environmentálnych a prevádzkových rizík
 • Cenová politika podnikateľského subjektu sa vyrovnáva s neistotou v oblasti výroby, energetiky, dopravy a poistenia (zvýšená volatilita cien surovín a iných komodít – zvýšená cena vody v dôsledku sucha, možné zvýšené náklady na energie v dôsledku legislatívnych a regulačných opatrení; ohrozovanie dodávok vstupných surovín).
 • Zníženie trhového podielu, alebo úplný odchod z príslušného trhového segmentu ak sa niektoré produkty stanú nepopulárnymi alebo nepredajnými. Možná zmena celého kontextu, v ktorom sa podniká a nielen určitý segment.
 • Riziká regulácie – možnosť vyšších nákladov na kapitál z dôvodu expozície súvisiacej so zmenou klímy, ako je oceňovanie uhlíka, narušenie dodávateľského reťazca alebo zastarávanie produktu.
 • Pravdepodobnosť straty ziskovosti v dôsledku činností alebo pozícií podniku, ktoré verejnosť považuje za škodlivé a to alebo priamo vyplývajúce z firemnej činnosti resp. politiky, alebo nepriamo vo forme verejného vnímania celkového odvetvia.
 • Legislatívne a regulačné opatrenia štátnych a verejnoprávnych orgánov vyvolané zmenou klímy (napr. pravidlá, ktoré zvyšujú náklady alebo bránia konkrétnym obchodným aktivitám).
 • Na medzinárodnej a národnej úrovni sa politiky zmeny klímy relatívne často menia, čo podnikateľským subjektom sťažuje dlhodobé investičné a prevádzkové rozhodnutia

Identifikujte hrozby

Podnikateľské subjekty sú si čoraz viac vedomé rizikových prejavov, predovšetkým extrémnych poveternostných udalostí spojených so zmenou klímy. Aj keď zatiaľ sa najmä výrobné organizácie venujú skôr mitigačným opatreniam, postupne pristupujú k realizovaniu vhodných, včasných a účinných adaptačných opatrení. Aby podnikateľské subjekty a ich firemné aktíva a operácie boli odolné voči nepriaznivým vplyvom zmeny klímy, postupne sa stáva nevyhnutnosťou rozvíjať a implementovať vhodné, včasné a účinné adaptačné opatrenia. Všeobecným celospoločenským záujmom je dosiahnuť, aby sa opatrenia a mechanizmy adaptácie na zmeny klímy dôsledne zohľadňovali už pri spracovaní prvotných zámerov, ktoré sú veľkými investičnými celkami s dlhou dobou životnosti. Pri existujúcich prevádzkach sa reálne uplatňujú najmä v rámci rozširovania výrobných kapacít, zavádzania významnejších technologických zmien alebo pri obnove väčších technologických celkov. V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA a SEA) je potenciál na dôsledné systémové zavádzanie adaptačných mechanizmov v priemysle a energetike a to v etape predkladania zámeru navrhovanej činnosti, ale tiež pri zmenách existujúcich činností, ktoré môžu významne ovplyvniť životné prostredie a tieto podliehajú povinnému hodnoteniu poľa osobitného predpisu. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ukladá navrhovateľovi pre takúto činnosť v správe o hodnotení vplyvov zohľadniť charakteristiku súčasného stavu životného prostredia vrátane geologických, seizmických pôdnych a klimatických pomerov (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh zrážok, teplotu priemernú ročnú a časový priebeh, veternosť, smer a silu prevládajúcich vetrov, hydrologické pomery, ovzdušie a stav znečistenia) a pri hodnotení predpokladaných vplyvov zohľadniť vplyvy a ich významnosť na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane vplyvov na klimatické pomery. Súčasne mu ukladá predložiť návrh opatrení na ich elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu prostredníctvom územnoplánovacích, technických, technologických, organizačných a iných opatrení, vrátane vyhodnotenia ich realizovateľnosti. Závery posudzovania sú ďalej premietnuté do celého procesu projektovej prípravy, realizácie a schvaľovania činnosti na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu.

Možné adaptačné riešenia pre podnikateľský sektor:

Adaptačné postupy a nástroje sú spravidla navrhnuté tak, aby pomohli zvládnuť riziká, prispôsobiť plánovanie na základe prognóz budúcich udalostí súvisiacich so zmenou klímy a uľahčiť akcie schopnosť pri nevyhnutnosti dosahovania alebo znovuobnovenia požadovaných funkcií firmy. Budovanie vedomostnej základne, spracovanie podrobných metodických postupov, dobrá dostupnosť údajov a nástrojov na modelovanie scenárov môže zásadným spôsobom určiť prijímanie rozhodnutí o aplikácii adaptačných nástrojov ako napríklad:  

 • Klimatické modely napomáhajúce určiť pravdepodobnosť vysokej úrovne fyzikálnych rizík podľa regiónu, ako napríklad nárast povodní, sucha a dlhodobé zmeny faktorov, ako je teplota, vlhkosť alebo zrážky.
 • Technické opatrenia a interné firemné procesy pre zmiernenie fyzických rizík.
 • Z dlhodobého hľadiska vyžadovanie zmien v dodávateľských reťazcoch (napr. uplatňovanie geografickej variability vrátane odklonu od dodávateľov a/alebo miest, ktoré sú veľmi vystavené fyzickým rizikám zmeny klímy).
 • Vytvorenie internej firemnej stratégie pre oblasť zmeny klímy umožní podnikateľskému subjektu efektívne reagovať na nové predpisy a zmeny politiky.
 • Odporúčaná je aktívna spolupráca s externými zainteresovanými stranami ako sú regulačné orgány a podnikateľskí partneri s cieľom perspektívy angažovania sa v procese prípravy budúcej regulácie.
 • Vo všeobecnosti platí, že zmena klímy pre podnikateľskú sféru môže znamenať aj nové podnikateľské príležitosti. Inovatívne postupy a adaptačné opatrenia môžu predstavovať nové trhové možnosti a pracovné miesta najmä v odvetviach, ako sú energetika, poľnohospodárske technológie, riadenie ekosystémov, stavebníctvo, vodohospodárstvo a poisťovníctvo. Ako príklad možno uviesť nové produkty a služby, ktoré prispievajú k čistejším mestám, ako je infraštruktúra na nabíjanie elektrických vozidiel, integrácia obnoviteľných zdrojov energie, inteligentné siete, inteligentné meracie systémy, vysokovýkonné stavebné technológie.
 • Zapojenie súkromného sektora do procesu adaptácie v rozvojových krajinách, ktoré je dôležitým príspevkom k zabezpečeniu medzinárodných záväzkov SR súčasne môže pre podnikateľské subjekty znamenať uplatnenie na nových trhoch a v nových regiónoch. Na druhej strane, každý podnikateľský subjekt vo svojom odbore podnikania, predovšetkým však v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle, lesnom a vodnom hospodárstve, v priemyselnej výrobe, je povinný s ohľadom na zmenu klímy a trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov prispôsobiť svoje činnosti tak, aby dodržal správnu hospodársku prax v súlade s platnou legislatívou a osvedčenými postupmi (pri ochrane vodných zdrojov, pri obhospodarovaní pôdy, pestovaní vhodných plodín, skladovaní znečisťujúcich látok, vypúšťaní odpadových vôd, vo výrobných postupoch využívali efektívne technológie a pod.). V prípade súkromného podnikateľského sektora je výber a prioritizácia adaptačných opatrení jeho priamou zodpovednosťou, štátne a verejné orgány mu majú priebežne poskytovať všetky dostupné, aktuálne a objektívne informácie v danej oblasti.
 • S ohľadom na intenzitu, frekvenciu, rozsah a negatívne dopady extrémnych poveternostných udalostí v posledných rokoch sa adaptácia na zmenu klímy stáva priamou súčasťou analýz a rozhodovania aj pre sektor bankovníctva, najmä vo vzťahu k poskytovaniu úverov.

Akú rolu zohrávajú podniky pri prírodných katastrofách?

1.Často pomáhajú komunitám v časoch katastrofy jednoducho podnikaním

V mnohých prípadoch ochrana výroby a obchodných operácií a rýchle spustenie po katastrofe je to najlepšie, čo môže podnik pre svoju komunitu urobiť. Spoločnosti často vyvíjajú pokrokové technológie, ktoré pomáhajú komunitám nielen odolávať katastrofám, ale tiež prinášajú výhody, ktoré prispievajú k ich dlhodobému cieľu rozvoja. Skrátka bežné fungovanie podnikania môže byť mimoriadnou pomocou procesu prípravy a  reakcie na katastrofu.

2.Poisťovací a zaisťovací priemysel pomáha pri vzdelávaní majiteľov firiem a prevádzkovateľov o dôležitosti zmierňovania následkov katastrof

Je v ich vlastnom záujme povzbudzovať podniky a komunity, aby boli čo najodolnejšie. To sa oplatí všetkým, ak dôjde ku katastrofe.

3. Pri pomoci zohrávajú obrovskú úlohu aj logistické spoločnosti

Pomáhajú nahradiť a zvládnuť výpadky a poruchy spôsobené extrémnymi udalosťami. 

4.Požičiavajú svoje odborné znalosti aj kontakty

Podniky a podnikatelia môžu pred katastrofou identifikovať partnerov v oblasti zdrojov, potenciálnych partnerov v oblasti financovania a vyvinúť politiky a postupy na reakciu na mimoriadne udalosti či správu programu núdzových pôžičiek pre malé a stredné podniky. Tak bude možné takmer bezprostredne po katastrofe pomôcť postihnutým podnikom. Komunikácia a spolupráca sú kľúčom k pomoci iným podnikom. Poraďte sa s obchodnou komorou v jednotlivých oblastiach. Často majú veľa praktických informácií a držia prst na pulze komunity, ekonomických činností aj správy vecí verejných.

5.Identifikujú potreby a ponúkajú zdroje

Podnikatelia a podniky prichádzajú do kontaktu s množstvom tipov subjektov a často aj značnou časťou verejnosti či komunity. ˇˇCasto majú vytvorenú širokú sieť predajní či kontaktných bodov alebo rozsiahlu online komunitu či databázu klientov. Podniky tak disponujú nástrojmi, ktorými je možné identifikovať potreby jednotlivých cieľových skupín či postihnutých subjektov a v prípade možnosti poskytnúť alebo zohnať potrebné zdroje. 

6.Umožňujú zákazníkom či iným podnikom darovať peniaze alebo poskytnúť zdroje

Firmy, ktoré chcú pomôcť, môžu začať aj s jednoduchými krokmi.  Od zbierania darov pri pokladni až po propagáciu špecifickej fundraisingovej výzvy.  Vyberte spôsob, ako zapojiť svoje podnikanie, ktorý sa dá ľahko realizovať, a choďte do toho. A dajte ľuďom vedieť, že pomáhate, môže to mať prínos pre všetky strany. Komunikujte to dobré, k čomu vo svete pomáhate a je možné, že dosiahnete všetky tieto “návratnosti” investície: vyšší predaj, vyššia spokojnosť zákazníkov a zamestnancov a pozitívny dopad na spoločnosť aj životné prostredie. Čo je viac?

Ako viete svojim podnikaním pomôcť?

Rozvoj odolných spoločenstiev proti všetkým nebezpečenstvám si vyžaduje vedenie zo strany odvážnych lídrov – podnikateľov. Príprava pracovnej sily, budovanie bezpečných zariadení, investície do dodávateľských vzťahov a prepojenie s komunitou sú kľúčovými piliermi skutočnej odolnosti firmy, podnikania a obchodnej komunity. Táto cesta zahŕňa spojenie s tými správnymi ľuďmi a zdrojmi a odhodlanie konať a spolupracovať. Spolupráca na správnych riešeniach pomôže podnikateľskej komunite ako aj obyvateľom obce či regiónu a umožní zmierniť riziká spojené s prírodnými hrozbami, ktorým všetci spolu čelíme. 

Líderstvo

Najúspešnejší vodcovia konajú koordinovane a na základe spolupráce. Integrujú sa do podporného prostredia, ktoré uznáva účinné a osvedčené postupy a rozumie tomu, čo robí verejno-súkromné ​​partnerstvá úspešnými. To zase umožňuje rozvoj a rast štátneho a miestneho partnerstva, ako aj integráciu do plánovania, pripravenosti a prevádzkových činností.

Spolupráca
Ovplyvňovanie komunity vpred prostredníctvom zmierňovania, obnovy a stratégií, ktoré umožňujú odolnosť.

Záväzok
Rozšírenie vašej úlohy ako vodcu v komunite alebo v podnikaní. Povzbudte ostatných, aby konali. Táto vodcovská cesta dáva podnikom všetkých veľkostí plán, ktorým sa majú riadiť pri budovaní vlastnej pripravenosti na všetky riziká, a prispieva tiež k odolnosti ich komunity a priemyslu.

Prepojenie
Prvým krokom k lepšej príprave alebo k tomu, aby ste sa stali lídrom, je prepojenie v rámci komunity a priemyslu.

Integrovanie
plánovania, tréningu a cvičení je základom pripravenosti komunity. Upresnenie výziev, ktorým čelí vládny aj súkromný sektor, prispieva k vzájomnému porozumeniu a odolnosti komunity.

Koordinácia
Koordinované riešenie problémov pri poruchách, katastrofách alebo krízach pomáha celej komunite prekonať nepriaznivé situácie. Podniky majú jedinečnú príležitosť prispôsobiť svoje schopnosti a tovar, ktoré im môžu pomôcť v prípade núdze. Vláda je zodpovedná za to, aby pomohla podnikom zostať v podnikaní. Vďaka tomu majú prospech podniky aj občania.

Zdieľanie informácií

Je potrebné prijať rozhodnutia pred, počas a po prerušení práce – bez ohľadu na veľkosť podniku.  Zdieľanie informácií pomáha premeniť nejednoznačnosť na jasnosť. Zdieľanie je tiež založené na dôveryhodnom vzťahu. 

Ktoré oblasti podnikania je vhodné pripraviť?

Či už ste veľká nadnárodná spoločnosť, miestny poskytovateľ služieb alebo nový online obchod, môžete pomôcť sebe, svojim kolegom a partnerom pozrieť sa na jednotlivé oblasti svojej činnosti a pomôcť vykonať často jednoduché prípravné opatrenia. Vaše podnikanie ako aj chod komunity sa tak stanú odolnejšími a bezpečnejšími. Zameranie sa na tieto piliere zvyšuje bezpečnosť a môže to priniesť konkurenčnú výhodu:

 • Zamestnanci
  Pripravte vašich zamestnancov na riziká, ktoré môžu mať dopad na ich pracovnú činnosť, rodiny a komunitu. Pripravením svojich zamestnancov na hrozby a riziká, ktoré môžu mať dopad na vaše podnikanie, môžete zabezpečiť, aby vaši ľudia vedeli, ako zostať v bezpečí pri katastrofe.
 • Budovy, zariadenia a systémy
  Fyzické štruktúry a technologické systémy podniku sú jedným z jeho    najväčších investícií a je potrebné ich chrániť.
 • Dodávatelia
  Spolupracujte s dodávateľmi na zdieľaní vedomostí o pripravenosti, pri postupoch kontinuity podnikania. Zabezpečenie vášho dodávateľského reťazca, lokálne aj globálne, je nevyhnutnou súčasťou zlepšenia pravdepodobnosti vášho podnikania vyrovnať sa s poruchami a prežiť katastrofu.
 • Služba
  Spolupracujte so samosprávami, neziskovými organizáciami, lídrami miestnych komunít či zástupcami štátnych orgánov s cieľom podporiť úroveň pripravenosti na extrémne prejavy počasia a prírodné hrozby. Okrem prípravy vašej organizácie je dôležité porozumieť miestnym, štátnym a územným havarijným plánom a možnostiam reakcie.

Tagy

Biodiverzita a ekosystémy
Extrémne prejavy počasia
Financie a zdroje
Hospodárstvo a ekonomika
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako zabezpečiť v meste kúpeľ a ovlaženie pre vtáky?

Doprajte vtákom bezpečný a spoľahlivý spôsob, ako sa dostať ku čerstvej vode - nevyhnutnej v chladnom aj horúcom počasí. Aj vy viete za menej ako 2 hodiny vyrobiť jednoduchú kúpeľ pre vtáky. Môže byť umiestnená na balkón, strechu, či hocikde v záhrade.